Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 141 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania organów celnych przy zatrzymywaniu towarów w wypadku podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej, handlowej i przemysłowej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-02-02
Data wejscia w życie:1999-03-13
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 141 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/8

Dz.U. 1999 Nr 16 poz. 141

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania organów celnych przy zatrzymywaniu towarów w wypadku podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej, handlowej i przemysłowej. Na podstawie art. 57 § 3 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz.U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407, Nr 121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 160, poz. 1084 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 160, poz. 1063) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) towary podrabiane: a) towary, łącznie z ich opakowaniem, oznaczone bez zezwolenia osoby uprawnionej znakiem towarowym, który jest identyczny z zarejestrowanym znakiem towarowym lub który nie może być odróżniony w swoim zasadniczym wyglądzie od takiego znaku towarowego, b) znaki towarowe w każdej formie, umieszczone w szczególności w: broszurze, instrukcji użytkowania, dokumencie gwarancji lub naklejce, przedstawione razem z towarem lub osobno, na tych samych warunkach, jak towary, o których mowa w lit. a), c) opakowania opatrzone znakiem towarowym umieszczonym bez zezwolenia osoby uprawnionej, przedstawione na tych samych warunkach, jak towary, o których mowa w lit. a),

2) towary pirackie – towary będące kopiami lub zawierające kopie, wykonane bez zgody osoby uprawnionej z tytułu prawa autorskiego, praw pokrewnych lub prawa do wzoru przemysłowego, zarejestrowanych lub nie, w wypadku gdy wytwarzanie takich kopii stanowiłoby naruszenie praw,

3) osoba uprawniona – właściciela praw własności intelektualnej, handlowej lub przemysłowej lub osobę upoważnioną do korzystania z tych praw.

2. Za towary podrabiane lub towary pirackie uważa się również formy lub matryce, które są specjalnie przeznaczone lub przystosowane do wytwarzania podrabianych znaków towarowych dla towarów podrabianych lub wytwarzania towarów podrabianych, a także do wytwarzania towarów pirackich. § 2.

1. Osoba uprawniona lub osoba upoważniona do występowania w imieniu osoby uprawnionej, zwana dalej „wnioskodawcą”, składa wniosek do Prezesa Głównego Urzędu Ceł o ochronę praw własności intelektualnej, handlowej lub przemysłowej.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien w szczególności zawierać:

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 2/8

1) dane dotyczące wnioskodawcy,

2) dane dotyczące osoby uprawnionej,

3) opis towaru podlegającego ochronie, w sposób pozwalający na jego rozpoznanie, oraz informacje określające: a) kod taryfy celnej, b) kraj wysyłki, c) kraj produkcji, d) dane dotyczące producenta,

4) przypuszczalną wartość celną towaru podlegającego zatrzymaniu,

5) wnioskowany termin ochrony.

3. Do wniosku należy dołączyć:

1) dowód w oryginale lub kopii, której zgodność z oryginałem została poświadczona urzędowo lub notarialnie, potwierdzający posiadanie praw własności intelektualnej, handlowej lub przemysłowej,

2) upoważnienie do występowania z wnioskiem o ochronę praw własności intelektualnej, handlowej lub przemysłowej, jeżeli wnioskodawca nie jest osobą uprawnioną,

3) dowody pozwalające na identyfikację towaru podlegającego ochronie praw własności intelektualnej, handlowej lub przemysłowej.

4. Do wniosku mogą zostać dołączone dane o przywozie na polski obszar celny towarów podrabianych lub towarów pirackich.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest składany w formie pisemnej; wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia. § 3.

1. Rozstrzygnięcie w sprawie wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, wydaje Prezes Głównego Urzędu Ceł w formie decyzji.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, uwzględniająca wniosek o ochronę praw własności intelektualnej, handlowej lub przemysłowej, powinna zawierać w szczególności:

1) określenie przedmiotu ochrony,

2) termin ochrony,

3) wysokość zabezpieczenia,

4) termin złożenia zabezpieczenia.

3. Termin, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nie może być dłuższy niż 12 miesięcy; termin ten może być przedłużony na okres nie dłuższy niż kolejne 12 miesięcy. § 4.

1. Zabezpieczenie, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 3, jest przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z dozorem celnym zatrzymanych przez organ celny towarów do czasu nadania im przeznaczenia celnego oraz na zabezpieczenie roszczeń osób, których prawa zostały naruszone na skutek zatrzymania towarów.

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 3/8

2. Zabezpieczenie składa się w formie przewidzianej w art. 199 § 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz.U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407, Nr 121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 160, poz. 1084 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 160, poz. 1063), zwanej dalej „Kodeksem celnym”.

3. Wysokość zabezpieczenia ustala się na poziomie 10% przypuszczalnej wartości celnej towaru podlegającego zatrzymaniu, nie mniej jednak niż równowartość 5 000 EURO.

4. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Prezes Głównego Urzędu Ceł może ustalić zabezpieczenie w wysokości niższej niż określona w ust. 3 lub odstąpić od obowiązku jego złożenia. §

5. W wypadku niezłożenia przez wnioskodawcę zabezpieczenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 3, w wyznaczonym terminie, Prezes Głównego Urzędu Ceł stwierdza wygaśnięcie decyzji. § 6.

1. Jeżeli po zatrzymaniu towarów okaże się, że wysokość zabezpieczenia nie jest wystarczająca na pokrycie kosztów, o których mowa w § 4 ust. 1, organ celny, w drodze decyzji, może zobowiązać wnioskodawcę do złożenia dodatkowego zabezpieczenia, do wysokości przewidywanych kosztów, oraz określić termin jego złożenia.

2. W wypadku niezłożenia przez wnioskodawcę dodatkowego zabezpieczenia w terminie, o którym mowa w ust. 1, organ celny zwalnia zatrzymane towary. § 7.

1. O zatrzymaniu towarów organ celny powiadamia pisemnie osobę wprowadzającą lub wyprowadzającą towary z polskiego obszaru celnego oraz wnioskodawcę.

2. Organ celny, na wniosek wnioskodawcy, ujawni nazwisko lub pełną nazwę oraz adres osoby wprowadzającej lub wyprowadzającej towary z polskiego obszaru celnego oraz odbiorcy, w celu przedstawienia tych danych organom uprawnionym do wszczęcia właściwego postępowania. § 8.

1. Jeżeli w terminie nie przekraczającym 10 dni roboczych od dnia doręczenia zawiadomienia o dokonaniu zatrzymania towarów wnioskodawca nie przedstawi organowi celnemu wydanego przez sąd zarządzenia tymczasowego zabezpieczającego jego roszczenia lub stosownego postanowienia wydanego w postępowaniu karnym, organ celny zwalnia zatrzymane towary.

2. Termin udzielony wnioskodawcy może być przedłużony przez organ celny na pisemnie umotywowany wniosek, nie więcej niż o 10 dni roboczych i jedynie w wypadku niewydania przez sąd zarządzenia tymczasowego zabezpieczającego jego roszczenia lub stosownego postanowienia wydanego w postępowaniu karnym, o których mowa w ust.

1. § 9.

1. Jeżeli w wyniku kontroli celnej towarów organ celny podejmie uzasadnione podejrzenie, że są to towary podrabiane lub towary pirackie, zatrzymuje te towary na okres 3 dni roboczych w celu umożliwienia osobie uprawnionej złożenia wniosku, o którym mowa w § 2 ust.

1. W wypadku niezłożenia wniosku organ celny zwalnia zatrzymane towary.

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 4/8

2. Okres, o którym mowa w ust. 1, liczy się od dnia doręczenia zawiadomienia.

3. Przepis ust. 1 stosuje się wyłącznie w przypadku, gdy organ celny dysponuje danymi umożliwiającymi ustalenie osoby uprawnionej.

4. Przepisy § 8 stosuje się odpowiednio. §

10. W celu umożliwienia ochrony własności intelektualnej, handlowej lub przemysłowej organ celny może wydać wnioskodawcy, po powiadomieniu o tym osoby wprowadzającej lub wyprowadzającej towary z polskiego obszaru celnego, próbki zatrzymanych towarów w celu przeprowadzenia badań zmierzających do określenia właściwości zatrzymanych towarów. § 11.

1. Zabezpieczenie w części przekraczającej poniesione koszty związane z dozorem celnym jest zwracane nie później niż po upływie 3 miesięcy od ostatniego dnia terminu określającego termin ochrony praw własności intelektualnej, handlowej lub przemysłowej przez organy celne, chyba że przed upływem tego terminu zostało wykorzystane na zabezpieczenie roszczeń, o których mowa w § 4 ust.

1.

2. Zabezpieczenie jest zwracane w terminie miesiąca od upływu ostatniego dnia terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli organy celne nie poniosły kosztów związanych z dozorem celnym. §

12. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do towarów zwolnionych od cła na podstawie art. 190 § 1 pkt 1-3 Kodeksu celnego. §

13. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania organów celnych przy zatrzymywaniu towarów w wypadku podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej, handlowej i przemysłowej (Dz.U. Nr. 158, poz. 1049). §

14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. (poz. 141)

WNIOSEK O OCHRONĘ PRAW WŁASNOŚCI INETELEKTUALNEJ, HANDLOWEJ LUB PRZEMYSŁOWEJ

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 5/8

1.PREZES GŁÓWNEGO URZĘDU CEŁ ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

1.

1. Stempel GUC – data wpływu

1.

2. Numer ewidencyjny wniosku

2. WNIOSKODAWCA .......................................................................................................................................................

(imię i nazwisko lub pełna nazwa wnioskodawcy)

....................................................................................................................................................... (kod pocztowy) (miejscowość) (kraj) (tel.\fax) (ulica, nr) 2.1. Numer REGON.........................................2.2. Numer NIP...................................................

3. OSOBA UPRAWNIONA .......................................................................................................................................................

(imię i nazwisko lub pełna nazwa)

.......................................................................................................................................................

(ulica, nr) (kod pocztowy) (miejscowość) (kraj) (tel.\fax)

3.1. Numer REGON.........................................3.2. Numer NIP...................................................

4. Wnioskuję o ochronę w zakresie 4.1. Praw autorskich i praw pokrewnych...................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... 4.2 Znaków towarowych............................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... 5.1 Nazwa towaru 5.2 Nazwa towaru .......................................................................... .......................................................................... - kod PCN......................................................... - kraj wysyłki.................................................... - kraj produkcji................................................. - kraj producenta............................................... - kod PCN......................................................... - kraj wysyłki.................................................... - kraj produkcji................................................. - kraj producenta...............................................

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 6/8

5.4 Nazwa towaru 5.3 Nazwa towaru .......................................................................... .......................................................................... - kod PCN......................................................... - kraj wysyłki.................................................... - kraj produkcji................................................. - kraj producenta............................................. - kod PCN......................................................... - kraj wysyłki.................................................... - kraj produkcji................................................. - kraj producenta.............................................

6. Informacje o towarze pirackim lub towarze podrobionym 6.1. Kraj wysyłki........................................................................................................................... 6.2. Kraj produkcji........................................................................................................................ 6.3. Nazwa producenta.................................................................................................................. 6.4. Importer\eksporter.................................................................................................................. .......................................................................................................................................................

(nazwa i adres siedziby, kraj)

6.5. Odbiorca................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................

(nazwa i adres siedziby, kraj)

6.6. Środek transportu................................................................................................................... 6.7. Przejście graniczne................................................................................................................ 6.8. Przypuszczalna data przedstawienia towarów organowi celnemu ....................................................................................................................................................... 6.9. Dodatkowe informacje .......................................................................................................................................................

7. Przypuszczalna wartość celna towaru .......................................................................................................................................................

8. Termin ochrony .......................................................................................................................................................

9. Dodatkowe informacje

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 7/8

10. Adnotacje urzędowe

11. Osoba wyznaczona do kontaktów z organem celnym nr telefonu:

.....................................................

(data i miejsce wystawienia)

..........................................................

( imię i nazwisko)

......................................................................

(podpis wnioskodawcy)

Załączniki:

1. Dowód potwierdzający posiadanie praw własności intelektualnej, handlowej lub przemysłowej.

2. Upoważnienie do występowania z wnioskiem o ochronę własności intelektualnej, handlowej lub przemysłowej, jeżeli wnioskodawca nie jest osobą uprawnioną.

3. Uzasadnienie wskazujące na celowość złożenia wniosku.

4. Dowody pozwalające na identyfikację towaru podlegającego ochronie praw własności intelektualnej, handlowej lub przemysłowej.

5. Dowód uiszczenia opłaty za rozpatrzenie wniosku.

6. Dodatkowe dane o przywozie na polski obszar celny towarów podrabianych lub pirackich. Pouczenie

1. Organ celny nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w okresie składowania towaru, chyba że nastąpiły z jego winy.

2. Wnioskodawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów składowania towaru.

3. Poucza się o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 kodeksu karnego) za podanie we wniosku nieprawdziwych informacji. Instrukcja wypełniania wniosku

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 8/8

1. Wniosek należy wypełnić pismem maszynowym.

2. Wnioskodawca wypełnia wszystkie pola oznaczone cyframi oprócz pola

10. W wypadku braku informacji określonych w poszczególnych polach, należy wpisać kreskę.

3. W wypadku braku miejsca w polach wniosku, należy dołączyć dane i informacje na dodatkowej karcie, oznaczając je numerem pola, którego dotyczą.

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 141 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 144 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 149 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 147 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 19 lutego 1999 r. w sprawie zabezpieczenia majątkowego roszczeń osób trzecich z tytułu prowadzenia działalności w dziedzinie telekomunikacji lub poczty.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 151 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów rolnych przywożonych z zagranicy, na które mogą być nałożone opłaty celne dodatkowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 150 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie określenia ceny progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 148 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania, oprocentowania, spłaty i umarzania pożyczek dla osób niepełnosprawnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 145 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej, jakie powinny spełniać urządzenia produkowane w kraju i importowane, oraz wymagań w zakresie stosowania etykiet i charakterystyk technicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 146 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 lutego 1999 r. w sprawie upoważnienia Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej do wydawania zezwoleń, przydzielania częstotliwości oraz dokonywania innych czynności w zakresie telekomunikacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 153 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w dziedzinie transportu kolejowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 143 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 142 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie gospodarki finansowej specjalistycznych organów kolejowego dozoru technicznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 152 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-25 poz. 374

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania organów celnych przy zatrzymywaniu towarów w wypadku podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-02-15 poz. 112

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania organów celnych przy zatrzymywaniu towarów w wypadku podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej.

 • Legislacja UE z 2005-04-13 nr 94 poz. 37

  Oświadczenie Komisji dotyczące art. 2 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej

 • Legislacja UE z 2010-02-04 nr 32 poz. 1

  Informacje o terminie wejścia w życie Traktatu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o prawie autorskim oraz Traktatu Światowej Organizacji (...)

 • Komunikat UE z 2009-04-04 nr 82 poz. 7

  Sprawa C-224/08: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 10 lutego 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej (Uchybienie (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.