Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 145 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej, jakie powinny spełniać urządzenia produkowane w kraju i importowane, oraz wymagań w zakresie stosowania etykiet i charakterystyk technicznych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-02-18
Data wejscia w życie:1999-03-29
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 145 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/6

Dz.U. 1999 Nr 16 poz. 145

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej, jakie powinny spełniać urządzenia produkowane w kraju i importowane, oraz wymagań w zakresie stosowania etykiet i charakterystyk technicznych. Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042 oraz z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Ustala się dla urządzeń produkowanych w kraju i importowanych, wprowadzanych do obrotu na obszarze kraju, wymagania w zakresie efektywności energetycznej.

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia. § 2.

1. Urządzenia, wprowadzane do obrotu na obszarze kraju, należy oznaczyć etykietą umieszczoną w widocznym miejscu – na zewnętrznej stronie urządzenia.

2. W razie gdy umieszczenie etykiety na urządzeniu ze względu na jego małe rozmiary nie jest możliwe oraz gdy umieszczenie etykiety mogłoby spowodować ograniczenie jego funkcji użytkowych, to etykietę należy umieścić na opakowaniu urządzenia lub w miejscu jego ekspozycji.

3. Jeżeli urządzenie jest wprowadzane do obrotu w sposób powodujący, że nie można urządzenia tego bezpośrednio zobaczyć, informacje zamieszczone na etykiecie powinny zostać przekazane dodatkowo wraz z ofertą. §

3. Etykieta, o której mowa w § 2 ust. 1, powinna zawierać informacje o producencie, urządzeniu, w tym jego cechach użytkowych, zużyciu energii, i oznaczenie efektywności energetycznej urządzenia. § 4.

1. Urządzenia wprowadzone do obrotu na obszarze kraju powinny być wyposażone w charakterystykę techniczną.

2. Załączona do urządzenia charakterystyka techniczna powinna zawierać podstawowe dane techniczne i eksploatacyjne – w języku polskim. §

5. Etykietę, o której mowa w § 3, i charakterystykę techniczną, o której mowa w § 4, dostarcza i umieszcza na urządzeniu producent lub importer urządzenia. § 6.

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 2/6

Przedsiębiorcy posiadający ważne decyzje Ministra Gospodarki, wydane na podstawie zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie trybu uzgadniania produkcji i importu urządzeń energetycznych, nabycia za granicą licencji na ich produkcje oraz określenia rodzajów urządzeń energetycznych podlegających obowiązkowi uzgodnienia (Monitor Polski Nr 13, poz. 164), mogą ubiegać się o certyfikat zgodności, bez konieczności powtarzania badań stanowiących podstawę wydania decyzji, jeżeli od czasu przeprowadzenia tych badań minął okres nie dłuższy niż 2 lata, a ocenie podlegało spełnienie wymagań, o których mowa w rozporządzeniu. §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 1999 r. (poz. 145) WYMAGANIA W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Lp. 1

1 Nazwa wyrobu Symbol PKW i U Wymagania w zakresie efektywności energetycznej

2

3

4

Sprawność przy mocy minimalnej Pn i średniej temperaturze wody kotłowej 70 oC (%) Dla kotłów opalanych koksem ≥4,35 log Pn + 68,65 lub węglem kamiennym Dla kotłów opalanych węglem ≥4.35 log Pn + 65,65 brunatnym Dla kotłów opalanych drewnem i ≥6.477 log Pn + 58,523 Pn <350 kW Dla kotłów Sprawność Sprawność opalanych paliwem użyteczna przy użyteczna przy ciekłym lub mocy nominalnej obc. część 0,3 Pn gazowym Pn (%) (%)

Kotły centralnego 28.22.12-00.7 ogrzewania ogrzewane -00.11 paliwem stałym, -00.12 ciekłym lub gazowym -00.13 -00.19 -00.21 -00.22 -00.29 -00.30

Rodzaj kotła standardowy ≥84+2 log Pn ≥80+3 log Pn

niskotemperaturowy ≥87,5+1,5 log Pn ≥87,5+1,5 log Pn kondensacyjny 28.22.12-00.50 2 Urządzenia klimatyzacyjne 29.23.12 z wyjątkiem: 29.23.12-(30.40, 50.3, 50.40, 50.7, 50.80) ≥91+log Pn ≥91+log Pn

Dla kotłów opalanych paliwem stałym z cyklicznym zasypem Chłodniczy równoważnik pracy Qch ≥ 2.0 Grzewczy równoważnik pracy Qgrz ≥ 2.0

≥70+4 log Pn

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 3/6

3

Elektryczne urządzenia spawalnicze i zgrzewalnicze

29.40.60

Minimalna sprawność energetyczna η/%/

Energetyczny wskaźnik efektywności Ws max /kWh/kg/ 2,5 2,5 2,5

Energetyczny wskaźnik efektywności Wc max /kWh/kg/ -

4

Półautomaty 29.40.60-50.21 spawalnicze w osłonie prąd spawania gazu do 200 A prąd spawania do 400 A prąd spawania większy od 400 A Spawarki 29.40.60-63.30 transformatorowe prąd spawania do 160 A prąd spawania do 250 A prąd spawania od 250 A Spawarki 29.40.60-63.50 prostownikowe prąd spawania do 160 A prąd spawania do 200 A prąd spawania do 400 A prąd spawania większy ponad 400A Przecinarki plazmowe 29.40.60-65.50 ręczne prąd cięcia do 100A Chłodziarki, 29.71.11 z chłodziarkowyjątkiem: zamrażarki i 29.71.11-(33.20, zamrażarki typu 33.30, 33.40) domowego Zmywarki typu 29.71.12 domowego Pralki bębnowe typu 29.71.13-30 domowego 29.71.13-50 z wyjątkiem: 29.71.13-(50.14, 50.15) Pralko-suszarki typu 29.71.13-50.14 domowego Suszarki typu 29.71.13-70.00 domowego

70 75 80

70 80 80 75 75 77 80

3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0

0.06 kWh/m.mm

70 Wskaźnik efektywności energetycznej E ≤ 110 %

Wskaźnik efektywności energetycznej E ≤ 1.12 Jednostkowe zużycie energii elektrycznej E ≤ 0.35 kWh/kg

Odkurzacze typu domowego

29.71.21.13.00 29.71.21.15.90

Jednostkowe zużycie energii elektrycznej E ≤ 1.17 kWh/kg Jednostkowe zużycie energii elektrycznej - dla suszarek z odprowadzeniem powietrza E ≤ 0.83 kWh/kg - dla suszarek kondensacyjnych E ≤ 0.91 kWh/kg Podciśnienie p ≥ 17 kPa Wydatek powietrza Q ≥ 26 dm3/s Sprawność η ≥ 19 %

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 4/6

Ogrzewacze wody przepływowe Ogrzewacze wody akumulacyjne

29.71.25 z wyjątkiem: 29.71.25-70.00 29.71.25 z wyjątkiem: 29.71.25-(50.10, 50.20, 70.00)

Jednostkowe zużycie energii elektrycznej E ≤ 0.125 kWh/kg Sprawność η ≥ 82 % dla Vzn ≤ 30 dm3 η ≥ 85 % dla Vzn > 30 dm3 Samoczynny spadek temperatury wody ∆t ≤ 1.1 K/h dla Vzn ≤ 30 dm3 ∆t ≤ 0.9 K/h dla Vzn > 30 dm3 Dobowe straty energii elektrycznej E ≤ 0.9 kWh/24h dla Vzn ≤ 30 dm3 E ≤ 0.85 kWh/24h dla Vzn > 30 dm3 Temperatura w strefie otworów wylotowych T ≥ 95oC Czas nagrzewu powierzchni roboczej t ≤ 9 min Temperatura strumienia wypływającego powietrza T ≥ 65oC Czas nagrzewu t ≤ 14 min Sprawność ≥ 53 % Stopień równomierności pieczenia G ≥ 2 Sprawność η ≥ 70 % η ≥ 73 % Straty cieplne k ≤ 9.5 W/dm2 palniki nawierzchniowe odkryte 58 % palniki nawierzchniowe zakryte 50 % palniki pomocnicze 45 % moc palnika piekarnika potrzebna do utrzymania temperatury 230 oC P < 0,84 + 0,02 V (kW); V-poj. użytkowa komory (dm3) Wartości powyższe powinny być osiągnięte przy stężeniu tlenku węgla w nierozcieńczonych spalinach nie większy niż 0,05 % Ogólna 80 % Radiacyjna 55 % Ogólna 80 % Radiacyjna 55 % 78 % dla mocy do 3,5 kW; 82 % powyżej 3,5 kW oraz przy 40 % mocy znamieniowej lub minimalnej mocy cieplnej deklarowanej przez producenta odpowiednio 73 % i 77 % 82 %

Ogrzewacze wnętrzowe promiennikowe Ogrzewacze wnętrzowe przewiewowe Termowentylatory gospodarstwa domowego Ogrzewacze wnętrzowe olejowe Kuchnie mikrofalowe

29.71.26 z wyjątkiem: 29.71.26-90.30 29.71.26 z wyjątkiem: 29.71.26-90.30 29.71.26 z wyjątkiem: 29.71.26-90.30 29.71.26 z wyjątkiem: 29.71.26-90.30 29.71.27

Kuchnie, kuchenki i 29.71.28 piekarniki elektryczne z wyjątkiem: 29.71.28-50.00 - płytki pełne - płyty ceramiczne - piekarniki 5 Kuchnie i kuchenki gazowe domowego użytku 29.72.11-13 29.72.11-15

Promienniki gazowe Ogrzewacze pomieszczeń rura promieniująca konwekcyjne przepływowe wymiennikowe nagrzewnice powietrza kondensacyjne przepływowe bezwymiennikowe nagrzewnice powietrza

29.72.11-70.20 29.72.12 z wyjątkiem: 29.72.12-33.30, -33.40, -33.50, -35.90, -55.00

100 % niedopał max. 0,009 % CO

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 5/6

Gazowe grzejniki wody przepływowej Gazowe podgrzewacze wody pojemnościowe Gazowe podgrzewacze domowe do indywidualnego centralnego ogrzewania Urządzenia grzewcze na gaz lub paliwa ciekłe, pozostałe /ogrzewacze pomieszczeń konwekcyjne/

29.72.12-33.30 29.72.14-00.20 29.72.12-33.50 29.72.14-00.10 29.72.12-33.40 29.72.14-00.30

80 % do mocy 9 kW 82 % powyżej 9 kW 82 % Sprawność (%) przy mocy nominalnej Pn (kW) oraz 0,3 Pn nie mniejsza niż 87,5 + 1,5 log Pn

29.72.12-35.90 29.72.12-55.00

Sprawność użyteczna (%) przy mocy nominalnej Pn (kW) Z odprowadzeniem 78 % O mocy ≤ 3,5 kW spalin typu B1 i B2 82 % O mocy > 3,5 kW Z odprowadzeniem 82 % O mocy ≤ 3,5 kW spalin typu C 86 % O mocy > 3,5 kW Sprawność użyteczna (%) przy mocy nominalnej Pn (kW) Opalanych paliwem nie mniejsza niż 84 + 2 log Pn ciekłym Opalanych paliwem nie mniejsza niż 84 + 2 log Pn gazowym Najmniejsze dopuszczalne wartości sprawności znamieniowej moc (kW) Sprawność przy ilości par biegunów 2p=2 2p=4 2p=6 2p=8

6

Podgrzewacze, 29.72.13.00-00.90 nagrzewnice powietrza, rozdzielacze gorącego powietrza nieelektryczne Silniki elektryczne asynchroniczne ogólnego przeznaczenia 1 i 3fazowe na napięcie 220 V i 380 V o mocy od 0,75 kW do 200 kW 31.10.22 - 30.90 - 50.90 31.10.23 - 00.11 31.10.24 - 03.10 - 03.21

≤ 0,75 ≥ 0.75 ≤ 0,75 1,1 1,5 2,2 3 4 5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 200

70 72 74 77 78 82 83 84 85 86 87 88 89 89 91 92 93 93,5 93,5 94 94,5 94,5 95 95 74 75 77 79 81 82 83 84 86 87 88 89 91 91,5 92 92,5 93 93.5 94 94 94,5 94,5 70 72 74 78 80 82 83 84 86 87 88 89 91 91,5 92 92,5 93 93.5 94 94 94,5 94,5 70 72 74 77 79 81 81,5 82,5 86 87 87,5 89 90,5 91 91,5 91,5 92 92,5 93.5 93,5 94 94

31.10.24 – 05.11 - 05.19 - 05.21

31.10.24 – 07.11 - 07.19 - 07.21 31.10.25 - 40.21 - 40.31 - 40.41 - 40.51

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 6/6

7

Żarówki halogenowe do ogólnych celów oświetleniowych (z wyłączeniem żarówek z odbłyśnikiem) Żarówki o mocy nie mniejszej niż 25 W i nie większej niż 200 W na napięcie sieciowe do ogólnych celów oświetleniowych (z wyłączeniem żarówek z odbłyśnikiem) Świetlówki proste głównego szeregu (z wyłączeniem świetlówek z odbłyśnikiem) Świetlówki kształtowe Świetlówki jednotrzonkowe Świetlówki o udoskonalonym oddawaniu barw Świetlówki zintegrowane (z wyłączeniem świetlówek z odbłyśnikiem)

31.50.12-93.10 31.50.12-95.10 Wskaźnik efektywności energetycznej Ei Ei < 95 % 31.50.13-00.1 Wskaźnik efektywności energetycznej Ei Ei < 130 %

31.50.15-10.00

31.50.15-30.00 31.50.15-30.00 31.50.15-10.00 31.50.15-30.00 31.50.15-30.00

Wskaźnik efektywności energetycznej Ei Ei < 60 %

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 145 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 144 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 149 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 147 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 19 lutego 1999 r. w sprawie zabezpieczenia majątkowego roszczeń osób trzecich z tytułu prowadzenia działalności w dziedzinie telekomunikacji lub poczty.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 151 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów rolnych przywożonych z zagranicy, na które mogą być nałożone opłaty celne dodatkowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 150 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie określenia ceny progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 148 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania, oprocentowania, spłaty i umarzania pożyczek dla osób niepełnosprawnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 146 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 lutego 1999 r. w sprawie upoważnienia Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej do wydawania zezwoleń, przydzielania częstotliwości oraz dokonywania innych czynności w zakresie telekomunikacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 153 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w dziedzinie transportu kolejowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 143 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 142 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie gospodarki finansowej specjalistycznych organów kolejowego dozoru technicznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 152 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 141 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania organów celnych przy zatrzymywaniu towarów w wypadku podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej, handlowej i przemysłowej.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-12 poz. 1397

  Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej

 • Monitor Polski 2013 poz. 168

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wykazu aktów delegowanych

 • Dziennik Ustaw z 2013-10-01 poz. 1161

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-24 poz. 1943

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi.

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-17 poz. 985

  Traktat Karty Energetycznej oraz Protokół Karty Energetycznej dotyczący efektywności energetycznej i odnośnych aspektów ochrony środowiska, sporządzone w Lizbonie dnia 17 grudnia 1994 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.