Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 148 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania, oprocentowania, spłaty i umarzania pożyczek dla osób niepełnosprawnych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-02-18
Data wejscia w życie:1999-02-26
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 148 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/2

Dz.U. 1999 Nr 16 poz. 148

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 18 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania, oprocentowania, spłaty i umarzania pożyczek dla osób niepełnosprawnych. Na podstawie art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776, Nr 160 , poz. 1082 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz.1118 i 1126) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania, oprocentowania, spłaty i umarzania pożyczek dla osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 67, poz. 439) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1 w pkt 2 po wyrazie „fizycznych” dodaje się wyrazy „lub rozszerzenie tej działalności o rodzaj (profil) dotychczas nie prowadzony.”;

2) w § 2: a) w ust. 1 wyrazy „w wojewódzkim urzędzie pracy” zastępuje się wyrazami „do starosty”, b) w ust. 5 wyrazy „dyrektor wojewódzkiego urzędu do pracy” zastępuje się wyrazem „starosta”;

3) skreśla się § 3;

4) w § 5: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Wypłata pożyczki albo pierwszej transzy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, następuje po podpisaniu umowy i po dostarczeniu przez pożyczkobiorcę:

1) zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej bądź o uzyskaniu koncesji – w przypadku działalności gospodarczej,

2) kopii zawiadomienia właściwego urzędu skarbowego o rozpoczęciu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej,

3) zaświadczenia z urzędu gminy o podleganiu opodatkowaniu podatkiem rolnym – w przypadku rozpoczęcia innego rodzaju działalności rolniczej, obecnie nie prowadzonej,

4) zobowiązania, że w ciągu 6 miesięcy pożyczkobiorca stanie się właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

zależnym) nieruchomości rolnej, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 1 ha przeliczeniowy – w przypadku rozpoczęcia działalności rolniczej.”, b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: „3. Wypłata pożyczki może nastąpić przed spełnieniem warunku określonego w ust. 2 pkt 1, jeżeli wydanie zezwolenia (koncesji) uzależnione jest od posiadania przedmiotów lub urządzeń niezbędnych do prowadzenia danego rodzaju działalności, a osoba niepełnosprawna ubiegająca się o uzyskanie pożyczki zamierza dokonać zakupu tych przedmiotów i urządzeń w ramach udzielonej pożyczki.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, pożyczkobiorca jest zobowiązany do przedstawienia pożyczkodawcy zezwolenia (koncesji) w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia wypłacenia pożyczki pod rygorem postawienia pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności.”;

5) w § 7 w ust. 2 wyrazy „dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy” zastępuje się wyrazem „starosta;

6) w § 8: a) w ust. 2 po wyrazach „Potwierdzeniem prowadzenia działalności” dodaje się po przecinku wyrazy „ z zastrzeżeniem ust. 2a,” b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. W przypadku prowadzenia innego rodzaju działalności rolniczej, potwierdzeniem prowadzonej działalności jest protokół przeprowadzonej kontroli faktycznego prowadzenia działalności przez pożyczkobiorcę, sporządzony przez pożyczkodawcę.”;

7) dodaje się § 11a w brzmieniu: „11a. Środki finansowe uzyskane z wpłat:

1) rat pożyczek,

2) oprocentowania pożyczek,

3) zwrotów pożyczek wypowiedzianych w przypadku niedotrzymania warunków umowy, starosta zwraca Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych w ciągu 14 dni od ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiła wpłata.” §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1999 r.

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 148 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 144 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 149 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 147 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 19 lutego 1999 r. w sprawie zabezpieczenia majątkowego roszczeń osób trzecich z tytułu prowadzenia działalności w dziedzinie telekomunikacji lub poczty.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 151 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów rolnych przywożonych z zagranicy, na które mogą być nałożone opłaty celne dodatkowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 150 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie określenia ceny progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 145 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej, jakie powinny spełniać urządzenia produkowane w kraju i importowane, oraz wymagań w zakresie stosowania etykiet i charakterystyk technicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 146 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 lutego 1999 r. w sprawie upoważnienia Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej do wydawania zezwoleń, przydzielania częstotliwości oraz dokonywania innych czynności w zakresie telekomunikacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 153 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w dziedzinie transportu kolejowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 143 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 142 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie gospodarki finansowej specjalistycznych organów kolejowego dozoru technicznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 152 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 141 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania organów celnych przy zatrzymywaniu towarów w wypadku podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej, handlowej i przemysłowej.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zabezpieczenie pożyczki z ZFŚS wekslem

  Pracodawca żąda od pracownika, któremu udziela pożyczki na cele mieszkaniowe z ZFŚS w kwocie 2.000 zł, weksla in blanco z deklaracją wekslową do 2.000 zł poręczonego (...)

 • Pożyczka dla pracownika

  Czy Spółka może udzielić pracownikowi pożyczkę? Jeśli tak to na jakich zasadach?

 • Odsetki od pożyczki a VAT

  Spółka z o.o. udzieliła innej polskiej spółce z o.o. pożyczki. W dniu 01-04-2011 wystawiła fakturę na odsetki od w/w pożyczki ze stawką zwolnioną. Odsetki na dzień (...)

 • Zwolnienie z wpłat obowiązkowych na PFRON

  Nasz zakład zatrudnia 32 osoby (w przeliczeniu na etaty również 32). Mamy 2 pracowników z orzeczonym umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności. Czy jesteśmy (...)

 • Umorzenie pożyczki udzielonej z ZFRON-u

  Jako zakład pracy chronionej udzieliliśmy pracownikowi z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pożyczki na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Po jakimś (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-05 poz. 929

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania, oprocentowania, spłaty i umarzania pożyczek dla osób niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw z 2001-04-10 poz. 413

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, wysokości stopy procentowej oraz warunków spłaty.

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-09 poz. 1810

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania, oprocentowania, spłaty, rozkładania na raty i umarzania pożyczek dla osób niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw z 2003-09-05 poz. 1519

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-30 poz. 1322

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.