Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 149 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-02-19
Data wejscia w życie:1999-02-26
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 149 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/4

Dz.U. 1999 Nr 16 poz. 149

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 19 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji. Na podstawie art. 773 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji( Dz.U. Nr 97, poz. 454, z 1997 r. Nr 41, poz. 258 i z 1998 r. Nr 45, poz.

279) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 7 i 8 w brzmieniu: „7) Krajowym Centrum Informacji Kryminalnej,

8) Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.”;

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia dodaje się tabele C i D w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1999 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 lutego 1999 r. (poz. 149) Załącznik nr 1 TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO*) A. dla pracowników zatrudnionych w jednostkach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-5 rozporządzenia Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 2/4

1 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII

2 505-630 510-640 515-660 525-685 535-710 545-735 560-785 575-845 590-905 605-975 620-1050 640-1135 665-1220 690-1310 720-1405 750-1500 780-1640 820-1780

B. dla pracowników zatrudnionych w Centralnym Zarządzie Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Krajowym Centrum Informacji Kryminalnej Kategoria zaszeregowania 1 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI Kwota w złotych 2 575-640 580-670 585-710 590-750 595-800 605-850 615-905 625-960 640-1020 660-1085 680-1150 700-1230 725-1335 750-1440 780-1550 810-1675 840-1810 880-1960 920-2110 980-2260 1050-2460

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 3/4

C. dla pracowników zatrudnionych w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Kategoria zaszeregowania 1 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI Kwota w złotych 2 565-630 570-640 575-665 580-690 590-720 600-755 610-790 625-830 640-875 655-930 670-990 685-1060 700-1135 720-1210 740-1290 760-1380 780-1470 800-1565 825-1660 850-1755 880-1850

*) Wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego po przeliczeniu stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu przeliczenia przychodu w związku z wprowadzeniem obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie społeczne przez ubezpieczonych (Dz.U. Nr 153, poz. 1006). Załącznik nr 2 D. dla pracowników Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania 3 XIX-XXI XVIII-XX XVII-XVIII XV-XVII XIII-XV Grupa dodatku funkcyjnego 4 10 9 8 6 Wymagane kwalifikacje wykształcenie 5 wyższe wyższe liczba lat pracy 6 7 6

1 1 2 3 4 5

2 Dyrektor Zastępca dyrektora Główny księgowy Naczelnik wydziału Główny specjalista Radca prawny Starszy specjalista

wyższe 6 wyższe 5 według odrębnych przepisów wyższe 4

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

6 7 8 9 10 11 12

Specjalista Asystent Starszy referent Referent Sekretarka Kierowca Sprzątaczka

XII-XIV IX-XII VIII-XI VI-IX IX-X VII-VIII I-IV

-

wyższe 3 średnie 2 średnie 1 średnie średnie według odrębnych przepisów podstawowe -

E. dla pracowników Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania 3 XVII-XXI XVI-XX XV-XVII XV-XVII XIV-XVI XIII-XV XIII-XV XII-XIV XII-XIV VIII-XII IX-XI IX-XI IX-X VII-IX VIII-IX VI-VII Grupa dodatku funkcyjnego 4 10 9 6 5 3 3 Wymagane kwalifikacje wykształcenie 5 wyższe wyższe wyższe wyższe wyższe wyższe wyższe średnie wyższe średnie wyższe wyższe średnie wyższe średnie średnie średnie średnie średnie liczba lat pracy 6 7 6 5 5 3 4 4 8 3 5 3 2 4 1 3

1 1 2 3 4 5

2 Dyrektor Zastępca dyrektora Główny księgowy Główny specjalista Kierownik filii

Kierownik działu Zastępca kierownika filii 6 Starszy specjalista 7 Starszy: geodeta, kartograf, topograf 8 Geodeta, kartograf, topograf, starszy informatyk 9 Specjalista 10 Asystent 11 Poligraf, fototechnik, informatyk 12 Starszy księgowy 13 Księgowy 14 Starszy referent 15 Sekretarka 16 Referent

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 149 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 144 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 147 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 19 lutego 1999 r. w sprawie zabezpieczenia majątkowego roszczeń osób trzecich z tytułu prowadzenia działalności w dziedzinie telekomunikacji lub poczty.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 151 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów rolnych przywożonych z zagranicy, na które mogą być nałożone opłaty celne dodatkowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 150 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie określenia ceny progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 148 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania, oprocentowania, spłaty i umarzania pożyczek dla osób niepełnosprawnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 145 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej, jakie powinny spełniać urządzenia produkowane w kraju i importowane, oraz wymagań w zakresie stosowania etykiet i charakterystyk technicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 146 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 lutego 1999 r. w sprawie upoważnienia Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej do wydawania zezwoleń, przydzielania częstotliwości oraz dokonywania innych czynności w zakresie telekomunikacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 153 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w dziedzinie transportu kolejowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 143 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 142 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie gospodarki finansowej specjalistycznych organów kolejowego dozoru technicznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 152 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 141 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania organów celnych przy zatrzymywaniu towarów w wypadku podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej, handlowej i przemysłowej.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-27 poz. 514

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji.

 • Dziennik Ustaw z 2001-05-08 poz. 528

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w wojskowych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-30 poz. 410

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji

 • Dziennik Ustaw z 2001-05-08 poz. 527

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji.

 • Dziennik Ustaw z 1999-08-31 poz. 825

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 sierpnia 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez organy administracji rządowej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.