Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 153 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w dziedzinie transportu kolejowego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-02-09
Data wejscia w życie:1999-03-13
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 153 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/2

Dz.U. 1999 Nr 16 poz. 153

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 9 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w dziedzinie transportu kolejowego. Na podstawie art. 16 ust. 2, w związku z art. 14 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 100, poz. 465, Nr 106, poz. 496, Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 111, poz. 726 oraz z 1998 r. Nr 22, poz. 118 i Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w dziedzinie transportu kolejowego (Dz.U. z 1997 r. Nr 4 poz. 23) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w nawiasie dodaje się przecinek i po przecinku wyrazy „z 1997 Nr 88, poz. 554 i Nr 111, poz. 726 oraz z 1998 r. Nr 22, poz. 118 i Nr 106, poz. 668”;

2) w § 4 ust. 3 po wyrazach „zakwalifikowaniu przez inspektora” dodaje się przecinek i po przecinku wyrazy „o których mowa w § 10”;

3) w § 6 ust. 2 w pkt 1 skreśla się wyrazy „ z wyjątkiem urządzeń komputerowych”;

4) w § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Osoba nadzorująca praktykę projektową powinna posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w danej specjalności. Osoba nadzorująca praktykę na budowie powinna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi takiej samej specjalności i co najmniej w takim samym zakresie, jak osoba odbywająca praktykę.”;

5) § 10 otrzymuje brzmienie: „

10. Komisje, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, powołują oraz decyzje o nadaniu lub odmowie nadania uprawnień wydają okręgowi inspektorzy kolejnictwa, zwani dalej «inspektorami», z zastrzeżeniem § 16 ust. 4”;

6) w § 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Inspektor opracowuje szczegółowy program egzaminu na poszczególne specjalności. Program ten zatwierdza Główny Inspektor Kolejnictwa.”;

7) w § 15 w ust. 1 drugie zdanie otrzymuje brzmienie: „Termin, czas trwania i miejsce egzaminu ustala przewodniczący komisji w porozumieniu z inspektorem.”;

8) w § 16: a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „ust. 2”, b) w ust. 3 po wyrazach „i uprawnienia budowlane” dodaje się wyrazy „bez

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

ograniczeń”, c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Przewodniczącego komisji i jego zastępców wyznacza Główny Inspektor Kolejnictwa na wniosek inspektora.”;

9) w § 18 ust. 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i po przecinku dodaje się wyrazy „oraz Głównemu Inspektorowi Kolejnictwa.”;

10) w § 19: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Opłata, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód budżetu państwa i jest wnoszona w dwóch ratach na konto Głównego Inspektora Kolejnictwa wskazane przez inspektora.”; b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „5. Opłatę za ponowne przystąpienie do egzaminu, o którym mowa w § 15 ust. 3, ustala się w wysokości drugiej raty opłaty, o której mowa w § 19 ust. 3.”;

11) w § 22: a) w ust. 1 wyrazy „Minister Transportu i Gospodarki Morskiej” zastępuje się wyrazami „Główny Inspektor Kolejnictwa”, b) w ust. 3 wyrazy „Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej” zastępuje się wyrazami „Głównego Inspektora Kolejnictwa”;

12) w załączniku nr 1 do rozporządzenia: a) pkt. 1.3. otrzymuje brzmienie: „1.3. wykształcenie średnie odpowiednie w zawodzie technik dróg i mostów”, b) pkt. 2.3. otrzymuje brzmienie: „2.3. wykształcenie średnie odpowiednie w zawodzie technik elektryk”, c) pkt. 3.3. otrzymuje brzmienie: „3.3. wykształcenie średnie odpowiednie w zawodzie technik elektryk”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że przepisy § 1 pkt 5, 6, 8, 9, 10 lit. a) i pkt 11 wchodzą w życie z mocą od dnia 1 stycznia 1999 r.

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 153 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 144 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 149 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 147 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 19 lutego 1999 r. w sprawie zabezpieczenia majątkowego roszczeń osób trzecich z tytułu prowadzenia działalności w dziedzinie telekomunikacji lub poczty.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 151 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów rolnych przywożonych z zagranicy, na które mogą być nałożone opłaty celne dodatkowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 150 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie określenia ceny progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 148 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania, oprocentowania, spłaty i umarzania pożyczek dla osób niepełnosprawnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 145 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej, jakie powinny spełniać urządzenia produkowane w kraju i importowane, oraz wymagań w zakresie stosowania etykiet i charakterystyk technicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 146 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 lutego 1999 r. w sprawie upoważnienia Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej do wydawania zezwoleń, przydzielania częstotliwości oraz dokonywania innych czynności w zakresie telekomunikacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 143 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 142 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie gospodarki finansowej specjalistycznych organów kolejowego dozoru technicznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 152 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 141 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania organów celnych przy zatrzymywaniu towarów w wypadku podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej, handlowej i przemysłowej.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-07-17 poz. 952

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w dziedzinie transportu kolejowego.

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-03 poz. 900

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wykonywanych z użyciem materiałów wybuchowych

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-18 poz. 741

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 18 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym.

 • Dziennik Ustaw z 2010-03-24 poz. 268

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych

 • Dziennik Ustaw z 2011-05-16 poz. 573

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.