Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 155 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie stanowisk i rodzajów prac zleconych w organach administracji rządowej, których wykonywanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-02-09
Data wejscia w życie:1999-03-11
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 155 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/5

Dz.U. 1999 Nr 18 poz. 155 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie stanowisk i rodzajów prac zleconych w organach administracji rządowej, których wykonywanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową. Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) stanowiska w organach administracji rządowej, których zajmowanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową,

2) rodzaje prac zleconych, z których wykonywaniem może łączyć się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową. § 2.

1. Wykaz stanowisk, o których mowa w § 1 pkt 1, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wykaz prac zleconych, o których mowa w § 1 pkt 2, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 marca 1999 r. Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. (poz. 155) Załącznik nr 1 WYKAZ STANOWISK W ORGANACH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRYCH ZAJMOWANIE MOŻE ŁĄCZYĆ SIĘ Z DOSTĘPEM DO INFORMACJI NIEJAWNYCH STANOWIĄCYCH TAJEMNICĘ PAŃSTWOWĄ I. Wykaz stanowisk w naczelnych i centralnych organach administracji rządowej, których zajmowanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową:

1) Prezes Rady Ministrów,

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 2/5

2) wiceprezes Rady Ministrów,

3) członek Rady Ministrów,

4) Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

5) sekretarz stanu,

6) podsekretarz stanu,

7) Sekretarz Rady Ministrów,

8) Główny Inspektor Kolejnictwa,

9) zastępca Prokuratora Generalnego,

10) sekretarz komitetu działającego przy Radzie Ministrów,

11) kierownik urzędu centralnego,

12) zastępca kierownika urzędu centralnego,

13) szef gabinetu politycznego,

14) dyrektor generalny,

15) dyrektor departamentu (komórki równorzędnej),

16) wicedyrektor departamentu (komórki równorzędnej),

17) główny księgowy resortu,

18) zastępca głównego księgowego resortu,

19) rzecznik prasowy,

20) radca Prezesa Rady Ministrów,

21) radca wiceprezesa Rady Ministrów,

22) radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

23) główny legislator,

24) inspektor kontroli skarbowej,

25) naczelnik wydziału,

26) szef oddziału,

27) radca ministra (innego członka Rady Ministrów),

28) kierownik kancelarii tajnej,

29) kierownik archiwum,

30) archiwista,

31) prokurator w Prokuraturze Krajowej,

32) rzecznik patentowy. II. Wykaz stanowisk w placówkach zagranicznych Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Gospodarki w polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i w biurach radcy handlowego:

1) ambasador nadzwyczajny i pełnomocny,

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 3/5

2) minister pełnomocny,

3) radca – minister pełnomocny,

4) konsul generalny – minister pełnomocny,

5) radca handlowy – minister pełnomocny,

6) attache obrony, morski, lotniczy,

7) attache wojskowy,

8) zastępca attache obrony, morskiego, lotniczego,

9) zastępca attache wojskowego,

10) radca,

11) radca handlowy,

12) konsul generalny,

13) radca ekonomiczny i finansowy,

14) delegat ministra,

15) I sekretarz,

16) konsul,

17) wicekonsul,

18) attache ekonomiczny,

19) attache finansowy,

20) attache techniczny,

21) attache morski,

22) zastępca attache ekonomicznego,

23) zastępca attache finansowego,

24) zastępca attache technicznego,

25) zastępca attache morskiego,

26) główny księgowy,

27) II sekretarz,

28) ekspert,

29) III sekretarz,

30) attache,

31) attache konsularny,

32) kierownik działu,

33) rzeczoznawca,

34) sekretarz, archiwista,

35) starszy referent,

36) sekretarz kierownika placówki,

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 4/5

37) kierownik kancelarii,

38) referent,

39) sekretarka,

40) kancelistka. III. Wykaz stanowisk w urzędach nadzorowanych, podległych i podporządkowanych naczelnym i centralnym organom administracji rządowej:

1) dyrektor (kierownik) urzędu,

2) zastępca dyrektora (kierownika) urzędu,

3) Główny Inspektor Lotnictwa Cywilnego,

4) dyrektor urzędu morskiego,

5) zastępca dyrektora urzędu morskiego,

6) dyrektor departamentu (komórki równorzędnej),

7) wicedyrektor departamentu (komórki równorzędnej),

8) główny księgowy,

9) naczelnik (kierownik) wydziału,

10) zastępca naczelnika (kierownika) wydziału,

11) kierownik samodzielnego oddziału,

12) zastępca kierownika samodzielnego oddziału,

13) inspektor kontroli skarbowej,

14) kierownik kancelarii tajnej. IV. Wykaz stanowisk w urzędach terenowych organów administracji rządowej:

1) wojewoda,

2) wicewojewoda,

3) dyrektor wydziału (jednostki równorzędnej),

4) zastępca dyrektora wydziału (jednostki równorzędnej),

5) główny księgowy budżetu wojewody,

6) główny geolog wojewódzki,

7) kierownik urzędu,

8) zastępca kierownika urzędu,

9) naczelnik wydziału,

10) kierownik oddziału w urzędzie wojewódzkim,

11) zastępca naczelnika wydziału,

12) informatyk wojewódzki,

13) kierownik kancelarii tajnej.

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 5/5

V. Inne stanowiska, z których wykonywaniem wiąże się dostęp do informacji niejawnych wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95), a określonych w zakresie czynności na konkretnym stanowisku.

Załącznik nr 2 RODZAJE PRAC ZLECONYCH W ORGANACH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRYCH WYKONYWANIE MOŻE ŁĄCZYĆ SIĘ Z DOSTĘPEM DO INFORMACJI NIEJAWNYCH STANOWIĄCYCH TAJEMNICĘ PAŃSTWOWĄ

1. Prace pomocnicze, techniczne, obsługowe, realizowane na rzecz osób zajmujących stanowiska wymienione w pkt I, III, IV, V załącznika nr 1 do rozporządzenia.

2. Prace polegające na wykonywaniu ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń, badań naukowych, archiwizacji, szkoleń oraz udzielaniu konsultacji, jeżeli do wykonywania potrzebny jest dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową lub w wyniku których powstałyby takie informacje.

3. Inne prace, których wykonanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych, określonych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95).

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 155 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 164 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Jerzego Widzyka.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 163 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministra z dnia 4 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Wiesława Walendziaka.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 168 z 1999

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie trybu i sposobu przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 167 z 1999

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów, w tym klauzulami tajności, oraz sposobu umieszczania klauzul na tych materiałach.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 162 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 161 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania danych z ewidencji.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 160 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia przez służby ochrony państwa kontroli w zakresie ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 159 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu, warunków i trybu współdziałania organów, służb i innych państwowych jednostek organizacyjnych ze służbami ochrony państwa w toku prowadzonych postępowań sprawdzających.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 158 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu funkcjonowania Komitetu Ochrony Informacji Niejawnych, zasad udziału w jego posiedzeniach oraz zakresu czynności sekretarza Komitetu.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 166 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie wzoru zaświadczenia stwierdzającego odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 165 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie wzoru poświadczenia bezpieczeństwa oraz wzoru odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 157 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie wzorów: kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, odmowy wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 156 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa

  Z treści art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 196 poz. 1631) wynika, iż postępowanie sprawdzające (...)

 • Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego

  Reprezentuje firmę zatrudniającą w sumie 3 osoby. Do wykonywania naszych usług dla niektórych klientów wymagane jest poświadczenie bezpieczeństwa osobowego. Czy konieczne (...)

 • Postępowanie sprawdzające-ochrona informacji

  Z treści art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95 z późn. zm.) wynika, że postępowanie sprawdzające wobec (...)

 • Zadania zlecone gminie

  Jaki organ rozpoznaje odwołania od decyzji samorządu wydanych w ramach kompetencji zleconych?

 • Zasady dostępu do informacji niejawnych

  Chcemy mieć poświadczenie stałe dla pracowników, które potwierdzi ich możliwość do dostępu do informacji niejawnej na konkretnym poziomie. Mając takie poświadczenie (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-16 poz. 820

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie przez służbę ochrony państwa czynności warunkujących wydanie certyfikatu dla systemu lub sieci teleinformatycznej, urządzenia lub narzędzia kryptograficznego oraz za wydanie tych certyfikatów.

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-23 poz. 165

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie wzoru poświadczenia bezpieczeństwa oraz wzoru odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa.

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-25 poz. 161

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania danych z ewidencji.

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-25 poz. 162

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych.

 • Monitor Polski 2010 nr 100 poz. 1174

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.