Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 157 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie wzorów: kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, odmowy wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-02-09
Data wejscia w życie:1999-03-11
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 157 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/5

Dz.U. 1999 Nr 18 poz. 157 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie wzorów: kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, odmowy wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego. Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95) zarządza się, co następuje: §

1. Ustala się wzory:

1) kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,

2) świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,

3) odmowy wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 marca 1999 r.

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 2/5

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. (poz. 157) Załącznik nr 1 WZÓR Po wypełnieniu „Poufne”

.................................................

(nazwa przedsiębiorcy, jednostki naukowej lub badawczo-rozwojowej)

KWESTIONARIUSZ BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO

1) Pełna nazwa przedsiębiorstwa, jednostki naukowej lub jednostki badawczo-rozwojowej (nr REGON)........................................................................................................................ ........................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................

2) Pełny adres przedsiębiorstwa, jednostki naukowej lub jednostki badawczo-rozwojowej: miasto, ulica, nr domu, kod pocztowy, województwo, powiat, gmina, nr telefonu-faksu, nr poczty elektronicznej..................................................................................................... ........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................

3) Status prawny.................................................................................................................... ..........................................................................................................................................

4) Dane o strukturze organizacyjnej..................................................................................... .........................................................................................................................................

5) Dane o strukturze kapitałowej........................................................................................ .......................................................................................................................................

6) Dane dotyczące władz lub organów zarządzających........................................................ ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

7) Dane dotyczące systemu ochrony informacji niejawnych, w tym: a) systemu ochrony osób................................................................................................... .......................................................................................................................................

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 3/5

b) systemu ochrony materiałów......................................................................................... ...................................................................................................................................... c) systemu zabezpieczenia obiektów................................................................................ ......................................................................................................................................

8) Wykaz pracowników uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych: ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ................................................................. ................................................................. ................................................................. .................................................................

9) Wykaz pracowników, którzy powinni mieć dostęp do informacji niejawnych w związku z postępowaniem zmierzającym do zawarcia umowy lub jej wykonaniem: ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ................................................................. ................................................................. ................................................................. .................................................................

10) Wykaz osób odpowiedzialnych za ochronę przekazanych jednostce organizacyjnej, wymienionej w pkt 1, informacji niejawnych: ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................

11) Wszelkie zmiany dotyczące danych zawartych w kwestionariuszu przekazuje się w formie uzupełnienia do kwestionariusza.

.................................................... (miejscowość i data)

..........................................................

( pieczęć imienna i podpis kierownika jednostce organizacyjnej)

UWAGA: W przypadku braku miejsca, informacje należy podać na dodatkowych arkuszach, wskazując punkty, których dotyczy uzupełnienie

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 4/5

Załącznik nr 2 ................................................ (pieczęć nagłówkowa służby

ochrony państwa z adresem i nr telefonu)

ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO NR ........................ Zaświadcza się, że dnia ................................................................................................................ .......................................................................................................................................................

(nazwa służby ochrony państwa)

wydała ..........................................................................................................................................

(nazwa przedsiębiorstwa, jednostki naukowej, jednostki badawczo-rozwojowej, nr REGON)

mieszczącemu się w ..................................................................................................................... (adres przedsiębiorstwa, jednostki naukowej, jednostki badawczo-rozwojowej) na podstawie art. 69 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95) ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO stwierdzając, że jednostka ta posiada zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą .......................................................... w zakresie ...................................................................................................................................

(oznaczenie umowy)

przed nieuprawnionym ujawnieniem.

................................................ (miejscowość i data) m.p. ....................................................... (pieczęć imienna i podpis upoważnionego funkcjonariusza albo żołnierza służby ochrony państwa)

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 5/5

Załącznik nr 3 ................................................ (pieczęć nagłówkowa służby

ochrony państwa z adresem i nr telefonu)

ODMOWA WYDANIA ŚWIADECTWA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO NR ........................ Na podstawie art. 69/70* ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95) .......................................................................................................................................................

(nazwa służby ochrony państwa)

ODMÓWIŁA WYDANIA ŚWIADECTWA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO ..........................................................................................................................................

(nazwa przedsiębiorstwa, jednostki naukowej, jednostki badawczo-rozwojowej, nr REGON)

stwierdzając, że ww. jednostka organizacyjna nie posiada zdolności do zapewnienia ochrony informacji niejawnej oznaczona klauzulą ...............................................w zakresie ..................................................................................................................................................... ((oznaczenie umowy) przed nieuprawnionym ujawnieniem.

................................................ (miejscowość i data) m.p. ....................................................... (pieczęć imienna i podpis upoważnionego funkcjonariusza albo żołnierza służby ochrony państwa)

* Niepotrzebne skreślić

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 157 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 164 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Jerzego Widzyka.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 163 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministra z dnia 4 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Wiesława Walendziaka.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 168 z 1999

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie trybu i sposobu przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 167 z 1999

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów, w tym klauzulami tajności, oraz sposobu umieszczania klauzul na tych materiałach.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 162 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 161 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania danych z ewidencji.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 160 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia przez służby ochrony państwa kontroli w zakresie ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 159 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu, warunków i trybu współdziałania organów, służb i innych państwowych jednostek organizacyjnych ze służbami ochrony państwa w toku prowadzonych postępowań sprawdzających.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 158 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu funkcjonowania Komitetu Ochrony Informacji Niejawnych, zasad udziału w jego posiedzeniach oraz zakresu czynności sekretarza Komitetu.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 166 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie wzoru zaświadczenia stwierdzającego odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 165 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie wzoru poświadczenia bezpieczeństwa oraz wzoru odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 156 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 155 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie stanowisk i rodzajów prac zleconych w organach administracji rządowej, których wykonywanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-13 poz. 788

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie postępowania sprawdzajacego przez służbę ochrony państwa oraz za wydanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego.

 • Dziennik Ustaw z 2011-03-30 poz. 356

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie wysokości i trybu zwrotu zryczałtowanych kosztów ponoszonych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego za przeprowadzenie sprawdzenia przedsiębiorcy oraz postępowań sprawdzających

 • Komunikat UE z 2006-02-10 nr 34 poz. 31

  Zawiadomienie o zaproszeniu do składania wniosków dotyczących projektów i działań wspierających (PASR-2006) w zakresie działań przygotowawczych (...)

 • Dziennik Ustaw z 2011-04-22 poz. 470

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wzorów kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, decyzji o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego

 • Dziennik Ustaw z 2011-07-29 poz. 926

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie wzoru świadectwa akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.