Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 158 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu funkcjonowania Komitetu Ochrony Informacji Niejawnych, zasad udziału w jego posiedzeniach oraz zakresu czynności sekretarza Komitetu.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-02-25
Data wejscia w życie:1999-03-11
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 158 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/4

Dz.U. 1999 Nr 18 poz. 158 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu funkcjonowania Komitetu Ochrony Informacji Niejawnych, zasad udziału w jego posiedzeniach oraz zakresu czynności sekretarza Komitetu. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95) zarządza się, co następuje: §

1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95),

2) Komitecie – należy przez to rozumieć Komitet Ochrony Informacji Niejawnych utworzony przy Radzie Ministrów na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy. § 2.

1. Pierwsze posiedzenie Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu nie później niż w terminie 30 dni od dnia powołania Komitetu.

2. Kolejne posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy składu ustawowego Komitetu.

3. Przewodniczący Komitetu może ustalić, że posiedzenia będą odbywać się według określonego planu. § 3.

1. Do zadań Przewodniczącego Komitetu należy w szczególności:

1) ustalanie przedmiotu i terminu posiedzenia Komitetu,

2) zawiadamianie o terminie posiedzenie Komitetu,

3) przewodniczenie posiedzeniom Komitetu,

4) zapraszanie na posiedzenie Komitetu osób, o których mowa w art. 8 pkt 5 oraz w art. 11 pkt 1, 4 i 5 ustawy,

5) wyznaczanie członkom Komitetu, w miarę potrzeby, zadań związanych z działalnością Komitetu.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komitetu jego zadania wykonuje upoważniony zastępca. § 4.

1. Posiedzenia Komitetu odbywają się w obecności co najmniej połowy członków Komitetu.

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 2/4

2. Przewodniczący Komitetu może w trakcie posiedzenia wprowadzić do porządku obrad sprawy nie przewidziane w tym porządku. § 5.

1. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komitetu, wraz z porządkiem posiedzenia i materiałami w sprawach przewidzianych do rozpatrzenia, powinno być doręczone przez sekretarza Komitetu uczestnikom posiedzenia najpóźniej na siedem dni przed terminem posiedzenia.

2. W przypadku zwołania posiedzenia, o którym mowa w § 2 ust. 2, zawiadomienie o terminie posiedzenia Komitetu, wraz z porządkiem posiedzenia i materiałami, powinno być doręczone uczestnikom posiedzenia najpóźniej na trzy dni przed terminem posiedzenia. § 6.

1. Posiedzenia Komitetu są jawne.

2. Przewodniczący Komitetu może zarządzić tajność posiedzenia lub jego części.

3. Przewodniczący Komitetu, przed każdym posiedzeniem Komitetu, określa, które z osób wymienionych w art. 8 pkt 5 oraz w art. 11 pkt 1, 4 i 5 ustawy uczestniczą w całości lub w określonej części posiedzenia, pod warunkiem spełnienia przez te osoby wymagań w zakresie dostępu do określonych informacji niejawnych. § 7.

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Przewodniczącego, członek Komitetu zapewnia udział w posiedzeniu wyznaczonego przez siebie zastępcy, mającego poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające go do dostępu do określonych informacji niejawnych.

2. Obowiązuje osobiste uczestnictwo w posiedzeniach Komitetu:

1) przedstawiciela delegowanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

2) Prezesa Najwyższej Izby Kontroli,

3) Prezesa Narodowego Banku Polskiego,

4) upoważnionych zastępców członków Komitetu, na których uczestnictwo w posiedzeniu wyraził zgodę Przewodniczący,

5) ministrów nie będących członkami Komitetu, zaproszonych do udziału w posiedzeniu Komitetu w związku z rozpatrywaniem spraw należących do zakresu ich działania,

6) osób powołanych na członków Komitetu, których doświadczenie lub sprawowane funkcje mogą mieć istotne znaczenie dla realizacji zadań Komitetu. § 8.

1. Z posiedzenia Komitetu sporządza się protokół oraz pełny zapis jego przebiegu, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych.

2. Protokół powinien zawierać w szczególności:

1) porządek obrad,

2) imiona i nazwiska osób biorących udział w posiedzeniu,

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 3/4

3) wypowiedzi i wnioski osób biorących udział w posiedzeniu,

4) stanowiska Komitetu, o których mowa w § 9.

3. Protokół podpisuje Przewodniczący Komitetu i sekretarz Komitetu.

4. W terminie siedmiu dni od dnia podpisania protokołu osoby biorące udział w posiedzeniu mogą wnieść sprostowanie do zamieszczonych w protokole sformułowań własnych wypowiedzi i wyników. Sprostowanie, podpisane przez osobę, która je wniosła, umieszcza się w aneksie do protokołu. § 9.

1. Komitet wyraża swoje stanowisko w formie założeń, ustaleń, wytycznych, opinii, projektów, ocen lub wniosków, podlegających udokumentowaniu w protokole.

2. W sprawach wymagających jednolitego stanowiska Komitetu ustaleń dokonuje się w drodze uzgodnienia stanowisk. W przypadku gdy osiągnięcie uzgodnienia nie jest możliwe, propozycja stanowiska może być, z inicjatywy Przewodniczącego Komitetu, poddana głosowaniu. O treści stanowiska decyduje większość głosów, a w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

3. Osoby biorące udział w posiedzeniu mogą zgłosić do protokołu odrębne stanowisko w stosunku do przyjętego rozstrzygnięcia. § 10.

1. Obsługę organizacyjną i techniczną prac Komitetu oraz wykonywanie zadań wynikających z ustaleń Komitetu i decyzji Przewodniczącego Komitetu zapewnia sekretarz Komitetu.

2. Do obowiązków sekretarza Komitetu należy:

1) opracowywanie projektów planów pracy Komitetu, w tym posiedzeń i porządku posiedzeń,

2) koordynacja przygotowania oraz dostarczenia materiałów i projektów dokumentów przeznaczonych do rozpatrzenia, oceny, analizy, zaopiniowania albo do opracowania zakresu prac Komitetu,

3) uczestniczenie w posiedzeniach Komitetu oraz sporządzania protokołów z posiedzeń i przedstawianie ich do podpisu Przewodniczącemu Komitetu,

4) prowadzenie rejestru założeń, ustaleń, analiz, ocen, opinii, wniosków i projektów przyjętych lub opracowanych przez Komitet, a także decyzji Przewodniczącego Komitetu, oraz prowadzenie harmonogramu ich realizacji,

5) gromadzenie i przechowanie dokumentacji Komitetu, z zachowaniem zasad ochrony informacji niejawnych,

6) zapewnienie właściwego przygotowania i sprawnej obsługi posiedzeń Komitetu,

7) sporządzania corocznie projektu sprawozdania z działalności Komitetu i przedstawianie Przewodniczącemu Komitetu, wraz z podsumowaniem, w celu przedstawienia Radzie Ministrów oraz przekazania Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i przewodniczącemu sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych,

8) wykonywanie innych zadań zleconych przez Komitet i Przewodniczącego Komitetu. § 11.

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 marca 1999 r.

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 158 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 164 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Jerzego Widzyka.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 163 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministra z dnia 4 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Wiesława Walendziaka.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 168 z 1999

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie trybu i sposobu przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 167 z 1999

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów, w tym klauzulami tajności, oraz sposobu umieszczania klauzul na tych materiałach.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 162 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 161 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania danych z ewidencji.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 160 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia przez służby ochrony państwa kontroli w zakresie ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 159 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu, warunków i trybu współdziałania organów, służb i innych państwowych jednostek organizacyjnych ze służbami ochrony państwa w toku prowadzonych postępowań sprawdzających.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 166 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie wzoru zaświadczenia stwierdzającego odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 165 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie wzoru poświadczenia bezpieczeństwa oraz wzoru odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 157 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie wzorów: kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, odmowy wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 156 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 155 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie stanowisk i rodzajów prac zleconych w organach administracji rządowej, których wykonywanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową.

porady prawne online

Porady prawne

 • Komitet wyborczy

  Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne (...)

 • Zasady dostępu do informacji niejawnych

  Chcemy mieć poświadczenie stałe dla pracowników, które potwierdzi ich możliwość do dostępu do informacji niejawnej na konkretnym poziomie. Mając takie poświadczenie (...)

 • Rejestracja stowarzyszenia

  Rejestrujemy stowarzyszenie. Czy w toku rejestracji w protokole zebrania założycielskiego przewodniczącym zebrania i przewodniczącym komitetu może być ta sama osoba? (...)

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

 • Zwolnienia grupowe a związki zawodowe

  Czy Komisja Zakładowa i Komisja Rewizyjna są chronione podczas zwolnień grupowych w sytuacji kiedy Związek Zawodowy powstał w trakcie procedur związanych ze zwolnieniami (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-04-03 poz. 344

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu wyznaczania przedstawicieli członków Rady Ministrów do udziału w posiedzeniach Komitetu Badań Naukowych.

 • Legislacja UE z 2005-03-18 nr 72 poz. 23

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPM/1/2005 z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników Misji Policyjnej Unii Europejskiej (...)

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-01 poz. 949

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie opłat za przeprowadzenie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-07 poz. 11

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych

 • Legislacja UE z 2005-03-18 nr 72 poz. 25

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Proxima/3/2005 z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników Misji Policyjnej Unii (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.