Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 165 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie wzoru poświadczenia bezpieczeństwa oraz wzoru odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-02-23
Data wejscia w życie:1999-03-11
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 165 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/3

Dz.U. 1999 Nr 18 poz. 165 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie wzoru poświadczenia bezpieczeństwa oraz wzoru odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa. Na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95) zarządza się, co następuje: §

1. Ustala się wzory:

1) poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,

2) odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 marca 1999 r.

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 2/3

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lutego 1999 r. (poz. 165) Załącznik nr 1 ..........................................................

(pieczęć nagłówkowa służby ochrony państwa lub innej jednostki organizacyjnej z adresem i nr telefonu)

POŚWIADCZENIE BEZPIECZEŃSTWA NR ________________ Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95) po przeprowadzeniu na wniosek ___________________________________________________________________________

(wnioskodawca)

zwykłego /poszerzonego/ specjalnego* postępowania sprawdzającego stwierdzam, że Pan (i) _________________________________________________________

(imię i nazwisko, data urodzenia)

uzyskał (a) poświadczenie bezpieczeństwa

upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową /państwową* oznaczonych klauzulą „tajne” /”ściśle tajne”* na okres do ______________________

(data ważności)

_____________________________

(miejscowość i data)

____________________________

(imienna pieczęć i czytelny podpis pełnomocnika ochrony lub upoważnionego funkcjonariusza albo żołnierza służby ochrony państwa)

m.p.

* Niepotrzebne skreślić

UWAGA: Poświadczenie bezpieczeństwa wydawane przez służbę ochrony państwa jest sporządzane na papierze offsetowym formatu A4 z tłem rastowym w kolorze zielonym i z tekstem o treści: „służba ochrony państwa” oraz wprowadzonym w miejsce linii mikrotekstem o treści: „służba ochrony państwa”.

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

Załącznik nr 2 ..........................................................

(pieczęć nagłówkowa służby ochrony państwa lub innej jednostki organizacyjnej z adresem i nr telefonu)

ODMOWA WYDANIA POŚWIADCZENIA BEZPIECZEŃSTWA NR ________________ Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95) po przeprowadzeniu na wniosek ___________________________________________________________________________

(wnioskodawca)

zwykłego /poszerzonego/ specjalnego* postępowania sprawdzającego stwierdzam, że Panu (i) _________________________________________________________

(imię i nazwisko, data urodzenia)

odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową /państwową* oznaczonych klauzulą „tajne” /”ściśle tajne”* _____________________________

(miejscowość i data)

____________________________ m.p.

(imienna pieczęć i czytelny podpis pełnomocnika ochrony lub upoważnionego funkcjonariusza albo żołnierza służby ochrony państwa)

* Niepotrzebne skreślić

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 165 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 164 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Jerzego Widzyka.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 163 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministra z dnia 4 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Wiesława Walendziaka.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 168 z 1999

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie trybu i sposobu przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 167 z 1999

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów, w tym klauzulami tajności, oraz sposobu umieszczania klauzul na tych materiałach.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 162 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 161 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania danych z ewidencji.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 160 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia przez służby ochrony państwa kontroli w zakresie ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 159 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu, warunków i trybu współdziałania organów, służb i innych państwowych jednostek organizacyjnych ze służbami ochrony państwa w toku prowadzonych postępowań sprawdzających.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 158 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu funkcjonowania Komitetu Ochrony Informacji Niejawnych, zasad udziału w jego posiedzeniach oraz zakresu czynności sekretarza Komitetu.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 166 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie wzoru zaświadczenia stwierdzającego odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 157 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie wzorów: kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, odmowy wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 156 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 155 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie stanowisk i rodzajów prac zleconych w organach administracji rządowej, których wykonywanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-31 poz. 1753

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-31 poz. 1754

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-11 poz. 869

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru poświadczenia bezpieczeństwa oraz wzoru odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa.

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-27 poz. 2718

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wydawania i określenia wzoru poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-31 poz. 1752

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów poświadczeń bezpieczeństwa


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.