Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 166 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie wzoru zaświadczenia stwierdzającego odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-02-23
Data wejscia w życie:1999-03-11
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 166 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/3

Dz.U. 1999 Nr 18 poz. 166 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie wzoru zaświadczenia stwierdzającego odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95) zarządza się, co następuje: §

1. Ustala się wzory zaświadczeń stwierdzających odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych:

1) wydawanego przez pełnomocnika ochrony jednostki organizacyjnej, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,

2) wydawanego przez służbę ochrony państwa, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 marca 1999 r.

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 2/3

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lutego 1999 r. (poz. 166) Załącznik nr 1 ..........................................................

(nazwa jednostki organizacyjnej z adresem i nr telefonu)

ZAŚWIADCZENIE NR .................

stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. Stwierdza się że Pan (i): - imię i nazwisko......................................................................................................................... - data urodzenia........................................................................................................................... odbył(a) w ..................................................................................................................................

(nazwa jednostki organizacyjnej)

przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych wymagane przepisami ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95). ....................................................

(miejscowość i data) (pieczęć imienna i podpis pełnomocnika ochrony)

.......................................................

m.p.

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

Załącznik nr 2 ..........................................................

(pieczęć nagłówkowa służby ochrony państwa z adresem i nr telefonu)

ZAŚWIADCZENIA NR ............................

stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Stwierdza się, że Pan(i): - imię i naziwsko....................................................................................................................... - data urodzenia ........................................................................................................................ odbył(a) przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych wymagane przepisami ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95) przeprowadzone przez Urząd Ochrony Państwa / Wojskowe Służby Informacyjne*.

.........................................................

(miejscowość i data)

........................................................ m.p.

(pieczęć imienna i podpis upoważnionego funkcjonariusza albo żołnierza służby ochrony państwa)

* Niepotrzebne skreślić

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 166 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 164 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Jerzego Widzyka.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 163 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministra z dnia 4 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Wiesława Walendziaka.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 168 z 1999

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie trybu i sposobu przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 167 z 1999

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów, w tym klauzulami tajności, oraz sposobu umieszczania klauzul na tych materiałach.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 162 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 161 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania danych z ewidencji.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 160 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia przez służby ochrony państwa kontroli w zakresie ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 159 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu, warunków i trybu współdziałania organów, służb i innych państwowych jednostek organizacyjnych ze służbami ochrony państwa w toku prowadzonych postępowań sprawdzających.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 158 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu funkcjonowania Komitetu Ochrony Informacji Niejawnych, zasad udziału w jego posiedzeniach oraz zakresu czynności sekretarza Komitetu.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 165 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie wzoru poświadczenia bezpieczeństwa oraz wzoru odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 157 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie wzorów: kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, odmowy wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 156 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 155 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie stanowisk i rodzajów prac zleconych w organach administracji rządowej, których wykonywanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zasady dostępu do informacji niejawnych

  Chcemy mieć poświadczenie stałe dla pracowników, które potwierdzi ich możliwość do dostępu do informacji niejawnej na konkretnym poziomie. Mając takie poświadczenie (...)

 • Uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa

  Z treści art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 196 poz. 1631) wynika, iż postępowanie sprawdzające (...)

 • Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego

  Reprezentuje firmę zatrudniającą w sumie 3 osoby. Do wykonywania naszych usług dla niektórych klientów wymagane jest poświadczenie bezpieczeństwa osobowego. Czy konieczne (...)

 • Wykonanie kary a jej odbycie

  Czy słowa "wykonanie" kary i "odbycie" kary mają to samo znaczenie?

 • Postępowanie sprawdzające-ochrona informacji

  Z treści art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95 z późn. zm.) wynika, że postępowanie sprawdzające wobec (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-31 poz. 1751

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-23 poz. 165

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie wzoru poświadczenia bezpieczeństwa oraz wzoru odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa.

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-25 poz. 161

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania danych z ewidencji.

 • Dziennik Ustaw z 2003-02-04 poz. 156

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kancelarii tajnych.

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-07 poz. 11

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.