Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 167 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów, w tym klauzulami tajności, oraz sposobu umieszczania klauzul na tych materiałach.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-02-26
Data wejscia w życie:1999-03-11
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 167 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/6

Dz.U. 1999 Nr 18 poz. 167 ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ OBRONY NARODOWEJ

z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów, w tym klauzulami tajności, oraz sposobu umieszczania klauzul na tych materiałach. Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Rozporządzenie określa sposób oznaczania materiałów, w tym klauzulami tajności, oraz sposób umieszczania klauzul na materiałach będących w posiadaniu jednostek organizacyjnych, określonych w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95), zwanej dalej „ustawą”.

2. Przez oznaczenie materiałów klauzulami tajności należy rozumieć umieszczenie tych klauzul na materiałach. § 2.

1. Nadaną klauzulę tajności nanosi się w sposób wyraźny, w pełnym brzmieniu.

2. Zmiany nadanej klauzuli dokonuje się przez jej skreślenie i wpisanie obok niej nowej z podaniem daty, imienia i nazwiska oraz podpisem dokonującego zmiany; skreślenie bez wpisania daty, imienia i nazwiska oraz podpisu dokonującego zmiany uważa się za nie dokonane. Skreślenia oraz pozostałych wpisów dokonuje się kolorem czerwonym. Wycieranie, wywabianie lub zamazywanie klauzuli, która podlega zmianie, i dokonanych zmian jest niedozwolone.

3. Zmiany klauzuli dokumentu lub przedmiotu należy dokonać w odpowiednich dziennikach ewidencyjnych lub rejestrach materiałów niejawnych z podaniem przyczyn zmiany klauzuli. §

3. Materiałom w postaci dokumentów zawierających informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową nadaje się klauzulę tajności oraz oznacza się w następujący sposób:

1) na pierwszej stronie dokumentu umieszcza się: a) w lewym górnym rogu, od góry: nazwę jednostki organizacyjnej lub komórki organizacyjnej, sygnaturę literowo-cyfrową, na którą składają się: literowe oznaczenie jednostki organizacyjnej lub komórki organizacyjnej oraz numer, pod którym dokument został zarejestrowany w odpowiednim dzienniku, poprzedzony cyframi: „00” – w przypadku dokumentu oznaczonego klauzulą „ściśle tajne”, „0” – w przypadku dokumentu oznaczonego klauzulą „tajne”, oddzielonymi od numeru rejestracyjnego myślnikiem,

b) w prawym górnym rogu, od góry:

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 2/6

-

nazwę miejscowości i datę sporządzenia dokumentu, klauzulę tajności, numer egzemplarza dokumentu (w przypadku, gdy dokument sporządzono w jednym egzemplarzu, umieszcza się napis : „Egzemplarz pojedynczy”),

c) w lewym dolnym rogu numer, pod jakim dokument został zarejestrowany w dzienniku ewidencji wykonanych dokumentów, d) w prawym dolnym rogu klauzulę tajności, numer strony oraz liczbę stron całego dokumentu;

2) na kolejnych stronach dokumentu umieszcza się: a) w prawym górnym rogu klauzulę tajności i numer egzemplarza dokumentu, b) w lewym dolnym rogu numer, pod jakim dokument został zarejestrowany w dzienniku ewidencyjnym wykonanych dokumentów, c) w prawym dolnym rogu klauzulę tajności, numer strony oraz liczbę stron całego dokumentu;

3) na ostatniej stronie dokumentu umieszcza się: a) w prawym górnym rogu klauzulę tajności i numer egzemplarza dokumentu, b) z lewej strony pod treścią w kolejności pionowej: liczbę załączników (jeżeli są dołączone do dokumentu), klauzulę tajności załączników wraz z numerami, pod jakimi zarejestrowane zostały w odpowiednim dzienniku, liczbę stron każdego załącznika,

c) z prawej strony pod treścią dokumentu imię i nazwisko oraz stanowisko osoby podpisującej dokument, d) w lewym dolnym rogu w kolejności pionowej: liczbę wykonanych egzemplarzy, adresatów poszczególnych egzemplarzy dokumentu lub ich rozdzielnik, numer, pod jakim dokument został zarejestrowany w dzienniku ewidencji wykonanych dokumentów, nazwisko osoby, która dokument sporządziła, oraz nazwisko osoby, która dokument wykonała,

e) w prawym dolnym rogu klauzulę tajności, numer strony oraz liczbę stron całego dokumentu;

4) na trwale oprawionych książkach, broszurach, reprodukcjach lub innych zbiorach dokumentów klauzulę tajności umieszcza się po prawej stronie w widocznym miejscu: a) na górze i dole zewnętrznych ścianek okładki, b) na górze i dole strony tytułowej (jeżeli dokument ją posiada), c) na górze i dole pierwszej oraz wszystkich pozostałych stron;

5) pod numerem egzemplarza, o którym mowa w pkt 1 lit. b) tiret trzecie, można zamieścić dyspozycję dla adresata o treści:

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 3/6

a) „udzielanie informacji zawartej w dokumencie bez zgody kierownika jednostki (komórki) organizacyjnej jest zakazane”, b) „wykonanie kopii bez zgody kierownika jednostki (komórki) organizacyjnej jest zakazane”, c) „wykonanie odpisu bez zgody kierownika jednostki (komórki) organizacyjnej jest zakazane”, d) „ wykonanie kopii stron od................. do...............oraz od ................. do............... bez zgody kierownika jednostki (komórki) organizacyjnej jest zakazane”, e) „wykonanie odpisu od............... do .............. oraz od................. do................ bez zgody kierownika jednostki (komórki) organizacyjnej jest zakazane”, f) wykonanie wypisu (wyciągu) od...............do................. oraz od ............. do ........... bez zgody kierownika jednostki (komórki) organizacyjnej jest zakazane”. §

4. Materiałom w postaci dokumentów zawierających informacje niejawne stanowiące tajemnicę służbową nadaje się klauzulę tajności oraz oznacza się w następujący sposób:

1) na pierwszej stronie dokumentu umieszcza się: a) w lewym górnym rogu, w kolejności pionowej: nazwę jednostki organizacyjnej lub komórki organizacyjnej, sygnaturę literowo-cyfrową, na którą składają się: literowe oznaczenie jednostki organizacyjnej lub komórki organizacyjnej oraz numer, pod którym dokument został zarejestrowany w odpowiednim dzienniku, poprzedzony literami: „Pf” – w przypadku dokumentu oznaczonego klauzulą „poufne”, „Z” – w przypadku dokumentu oznaczonego klauzulą „zastrzeżone”, oddzielonymi od numeru rejestracyjnego myślnikiem, nazwę miejscowości i datę sporządzenia dokumentu, klauzulę tajności, numer egzemplarza dokumentu ( w przypadku gdy dokument sporządzono w jednym egzemplarzu, umieszcza się napis : „Egzemplarz pojedynczy”),

b) w prawym górnym rogu, w kolejności pionowej: -

c) w lewym dolnym rogu numer, pod jakim dokument został zarejestrowany w dzienniku ewidencji wykonanych dokumentów, d) w prawym dolnym rogu na dokumentach z klauzulą „poufne” – klauzulę, numer strony oraz liczbę stron całego dokumentu, e) w prawym dolnym rogu na dokumentach z klauzulą „zastrzeżone” – numer strony oraz liczbę stron całego dokumentu;

2) na kolejnych stronach dokumentu umieszcza się: a) w prawym górnym rogu na dokumentach z klauzulą „poufne” - klauzulę i numer egzemplarza dokumentu, b) w prawym górnym rogu na dokumentach z klauzulą „zastrzeżone” – klauzulę dokumentu,

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 4/6

c) w prawym dolnym rogu na dokumentach z klauzulą „poufne” – klauzulę, numer strony oraz liczbę stron całego dokumentu, d) w prawym dolnym rogu na dokumentach z klauzulą „zastrzeżone” – numer strony oraz liczbę stron całego dokumentu;

3) na ostatniej stronie dokumentu umieszcza się: a) w prawym górnym rogu na dokumentach z klauzulą „poufne” – klauzulę i numer egzemplarza dokumentu, b) w prawym górnym rogu na dokumentach z klauzulą „zastrzeżone” – klauzulę dokumentu, c) z lewej strony pod treścią w kolejności pionowej: liczbę załączników, klauzulę tajności załączników wraz z numerami, pod jakimi zarejestrowane zostały w odpowiednim dzienniku, liczbę stron każdego załącznika,

d) z prawej strony pod treścią dokumentu - imię i nazwisko oraz stanowisko osoby podpisującej dokument, e) w lewym dolnym rogu w kolejności pionowej: liczbę wykonanych egzemplarzy, adresatów poszczególnych egzemplarzy dokumentu, numer, pod jakim dokument został zarejestrowany w dzienniku ewidencji wykonanych dokumentów, nazwisko osoby, która dokument sporządziła, oraz nazwisko osoby, która dokument wykonała,

f) w prawym dolnym rogu na dokumentach z klauzulą „poufne” - klauzulę, numer strony oraz liczbę stron całego dokumentu, g) w prawym dolnym rogu na dokumentach z klauzulą „zastrzeżone” – numer strony oraz liczbę stron całego dokumentu;

4) na trwale oprawionych książkach, broszurach, reprodukcjach lub innych zbiorach dokumentów klauzule tajności umieszcza się po prawej stronie w widocznym miejscu: a) na górze i dole zewnętrznych ścianek okładki, b) na górze i dole strony tytułowej, c) na górze i dole pierwszej oraz wszystkich pozostałych stron;

5) w uzasadnionym przypadku niezależnie od klauzuli tajności, pod numerem egzemplarza, o którym mowa w pkt 1 lit. b) tiret trzecie, można zamieścić dyspozycję dla adresata o treści: „do zapoznania w trybie obiegowym” lub zapis o treści: „dokument podlega ochronie przez..............., jeżeli dokument podlega krótszemu okresowi ochrony, niż przewiduje to ustawa;

6) wykonanie kopii, odpisu, wypisu lub udzielanie informacji o treści zawartej w dokumencie jest możliwe po uzyskaniu zgody kierownika jednostki (komórki) organizacyjnej, w której dokument został wytworzony. § 5.

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 5/6

Na materiałach w postaci wykresów map i rysunków klauzulę tajności umieszcza się pod legendą, blokiem tytułowym lub skalą oraz na stronach zewnętrznych w miejscach widocznych po złożeniu. Na materiałach tych umieszcza się w zależności od klauzuli tajności oznaczenia:

1) sygnaturę literowo-cyfrową, poprzedzoną cyframi lub literami oznaczającymi klauzulę tajności, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. a) i § 4 pkt 1 lit. a), a w przypadku załączników – sygnaturę literowo-cyfrową materiału macierzystego,

2) numer egzemplarza materiału, a w przypadku załączników – numer kolejny załącznika,

3) adresatów poszczególnych egzemplarzy materiału, w przypadku załączników – łączną ilość egzemplarzy załączników. § 6.

1. Na dokumentach stanowiących załączniki, na pierwszej stronie w górnej ich prawej części, umieszcza się dodatkowo napis: „Załącznik nr .............. do pisma nr .......... z dnia ..........................”.

2. W przypadku gdy adresatowi wysyła się inną liczbę załączników niż pozostawia w aktach, przy miejscach, o których mowa w ust. 1, umieszcza się dodatkowo napisy:

1) „tylko adresat” – jeżeli załączniki mają być przekazane adresatowi bez pozostawiania ich w aktach,

2) „do zwrotu” – jeżeli załączniki mają zostać zwrócone do osoby podpisującej dokument.

3. Jeżeli przy dokumencie przesyła się załączniki oznaczone różnymi klauzulami tajności, to klauzula dokumentu uwzględnia klauzulę załącznika o najwyższym stopniu tajności. §

7. Na materiałach zawierających informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową lub służbową w formie mikrofilmów, negatywów, fotografii, nośników do zapisów informacji w postaci cyfrowej i taśm elektromagnetycznych, a także na odbitkach, kliszach, matrycach i dyskach optycznych, w sprzęcie elektronicznym z wbudowaną pamięcią lub na innych nośnikach danych elektronicznych klauzulę tajności umieszcza się w sposób widoczny na obudowie lub opakowaniu, nanosząc jednocześnie oznaczenia zgodnie z § 3 pkt 1 lit. a) lub § 4 pkt 1 lit. a). §

8. Zapis na taśmach magnetycznych lub filmowych rozpoczyna się i kończy informacją o klauzuli tajności. § 9.

1. Na materiałach w postaci przedmiotów zawierających informację niejawne stanowiące tajemnice państwową lub służbową lub przedmiotach stanowiących tajemnicę, nie wymienionych w rozporządzeniu, klauzulę tajności nanosi się w widocznym miejscu przez stemplowanie, nadrukowania, wpisanie odręczne, trwałe dołączenie metek, nalepek, kalkomanii lub podobnych oznaczeń, nanosząc na nie oznaczenia zgodnie z § 3 pkt 1 lit. a) lub § 4 pkt 1 lit. a).

2. Obudowy lub opakowania, w których znajdują się materiały zawierające informacje niejawne, oznacza się taką klauzulą, jaką posiada materiał o najwyższym stopniu tajności.

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 6/6

§ 10.

1. Na sporządzonych kopiach, odpisach, wypisach, wyciągach lub tłumaczeniach dokumentu zawierającego informacje niejawne umieszcza się numer, pod którym zostały zarejestrowane w dzienniku ewidencji wykonanych dokumentów.

2. Na kopii, odpisie, wyciągu lub tłumaczeniu:

1) nad klauzulą tajności, o której mowa w § 3 pkt 1 lit. b) i § 4 pkt 1 lit. b), umieszcza się odpowiednio napis: „Kopia”, „Odpis”, „Wypis”, „Wyciąg”, lub „Tłumaczenie z języka - ...................................................... - ............................................................. „

(nazwa języka) (imię i nazwisko tłumacza)

oraz numer egzemplarza wykonanej kopii, odpisu, wypisu, wyciągu lub tłumaczenia.

2) pod podpisem osoby, o której mowa w § 3 pkt 3 lit. c) i § 4 pkt 3 lit. d), umieszcza się napis: „ Za zgodność” i tuszową pieczęć jednostki organizacyjnej lub komórki organizacyjnej.

3. Fakt sporządzenia kopii, odpisu, wyciągu lub tłumaczenia odnotowuje się na dokumencie, z którego kopię, odpis, wypis, wyciąg lub tłumaczenie sporządzono, poprzez odcisk pieczęci informującej o:

1) nazwie jednostki organizacyjnej lub komórki organizacyjnej, w której dokonano kopii, odpisu, wypisu, wyciągu lub tłumaczenia,

2) liczbie egzemplarzy wykonanych kopii, odpisów, wypisów, wyciągów lub tłumaczeń,

3) dacie sporządzenia kopii, odpisu, wypisu, wyciągu lub tłumaczenia,

4) pozycji dziennika ewidencji wykonanych dokumentów, pod którą kopię, odpis, wypis, wyciąg lub tłumaczenie zarejestrowano. §

11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 marca 1999 r.

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 167 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 164 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Jerzego Widzyka.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 163 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministra z dnia 4 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Wiesława Walendziaka.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 168 z 1999

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie trybu i sposobu przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 162 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 161 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania danych z ewidencji.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 160 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia przez służby ochrony państwa kontroli w zakresie ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 159 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu, warunków i trybu współdziałania organów, służb i innych państwowych jednostek organizacyjnych ze służbami ochrony państwa w toku prowadzonych postępowań sprawdzających.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 158 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu funkcjonowania Komitetu Ochrony Informacji Niejawnych, zasad udziału w jego posiedzeniach oraz zakresu czynności sekretarza Komitetu.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 166 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie wzoru zaświadczenia stwierdzającego odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 165 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie wzoru poświadczenia bezpieczeństwa oraz wzoru odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 157 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie wzorów: kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, odmowy wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 156 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 155 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie stanowisk i rodzajów prac zleconych w organach administracji rządowej, których wykonywanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-14 poz. 352

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania przez funkcjonariuszy celnych czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń w miejscach publicznych

 • Dziennik Ustaw z 2001-10-18 poz. 1305

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 1 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu oznaczania materiałów, w tym klauzulami tajności, oraz sposobu umieszczania klauzul na tych materiałach.

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-29 poz. 1692

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności

 • Dziennik Ustaw z 2010-08-31 poz. 1069

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności, a także zmiany nadanej klauzuli tajności

 • Dziennik Ustaw z 2005-04-12 poz. 514

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji referendalnych, sposobu przygotowania i rozpowszechniania tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach rozpowszechniania audycji referendalnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.