Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 186 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 26 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za udzielenie koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz za udostępnienie dokumentacji przetargu.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-02-26
Data wejscia w życie:1999-03-27
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 186 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/3

Dz.U. 1999 Nr 21 poz. 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI

z dnia 26 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za udzielenie koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz za udostępnienie dokumentacji przetargu. Na podstawie art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz.U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 121, poz. 770 i Nr 137, poz. 926 oraz z 1998 r. Nr 137, poz. 887 i Nr 150, poz. 984) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Łączności z dnia 9 października 1995 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za udzielenie koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz za udostępnienie dokumentacji przetargu (Dz.U. Nr 118, poz. 572 i z 1997 r. Nr 116, poz. 748) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyty w § 1 w ust. 1 i 6, w § 2 w ust. 6, w § 3 w ust. 1 oraz w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia wyraz „ECU” zastępuje się wyrazem „EURO”;

2) w załączniku nr 1 „Sposoby obliczania wysokości opłat za udzielenie koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych”: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Wysokość opłaty, wyrażonej w EURO, za udzielenie podmiotowi koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci użytku publicznego, na której zakładanie i używanie posiada zezwolenie, oraz w przypadku gdy koncesji udziela się łącznie z takim zezwoleniem, określa się jako równą wartości O(uk), obliczonej, według zasad podanych w ust. 2, dla następujących usług telekomunikacyjnych:

1) telefonicznych świadczonych w stacjonarnych sieciach telefonicznych użytku publicznego na obszarze nie większym niż jedna strefa numeracyjna, określona w planie numeracji krajowej dla sieci telefonicznych użytku publicznego,

2) telefonicznych świadczonych w cyfrowej sieci telefonii ruchomej,

3) przywoławczych,

4) transmisji danych,

5) polegających na zapewnieniu stałych połączeń typu „punkt-punkt” (dzierżawa łączny telekomunikacyjnych),

6) telefonicznych świadczonych w stacjonarnych sieciach telefonicznych użytku publicznego pomiędzy różnymi strefami numeracyjnymi,

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 2/3

określonymi w planie numeracji krajowej dla sieci telefonicznych użytku publicznego. W przypadku udzielenia koncesji na świadczenie więcej niż jednej z usług wymienionych w pkt 1-5 opłatę określa się jako równą najwyższej wartości O(uk) obliczonej odrębnie dla każdej z usług objętych koncesją.”, b) w ust. 2 po pkt dodaje się pkt 2a w brzmieniu: „2a. dla usługi, o której mowa w ust. 1 pkt 6, wartość O(uk) określa się jako sumę opłat cząstkowych Oi(uk) dla każdej strefy numeracyjnej na obszarze objętym koncesją, według wzoru Oi(uk) = Lz x Gz x Wu przy czym użyte we wzorze symbole oznaczają: Lz - liczbę ludności

2) wyrażona w pełnych tysiącach, zamieszkująca na obszarze strefy numeracyjnej objętej koncesją, Gz - gęstość zaludnienia

2) na obszarze strefy numeracyjnej objętej koncesją, Wu - współczynnik rodzaju usługi wynoszący: 2,25 (Gtw/Gtk) gdzie: Gtw oznacza gęstość telefoniczną na obszarze strefy numeracyjnej objętej koncesją równa liczbie abonentów sieci telefonicznej stacjonarnej przypadającej na 1000 ludności 4), Gtk oznacza gęstość telefoniczną na obszarze Polski równa liczbie abonentów sieci telefonicznej stacjonarnej przypadającej na 1000 ludności 4)”, c) użyty w załączniku nr 1 do rozporządzenia w różnych przypadkach wyraz „województwo” zastępuje się użytymi w odpowiednich wyrazami „strefa numeracyjna”, d) przypis oznaczony odnośnikiem cyfrowym 2 otrzymuje brzmienie: „2) Według danych statystycznych dotyczących powierzchni, ludności i gęstości zaludnienia w przekroju terytorialnym, corocznie publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w wydawnictwie pt. „Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym” z roku kalendarzowego poprzedzającego rok udzielenia koncesji oraz z uwzględnieniem danych zawartych w planie numeracji krajowej. Dane dotyczące liczby ludności zaokrągla się według ogólnie obowiązujących zasad.”;

3) w załączniku nr 2 „Wysokości opłat za udzielenie koncesji na świadczenie usług pocztowych” w ust. 2 w pkt 1: a) w lit. a) kwotę „3000 ECU” zastępuje się kwotą „4000 EURO”, b) w lit. b) „6000 ECU” zastępuje się kwotą „700 EURO”. §

2. Należności z tytułu nie uiszczonych opłat za koncesje udzielone przed dniem 1 stycznia 1999 r., wyrażone w ECU, stają się należnościami w EURO.

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

§

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 186 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 183 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 191 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, szczegółowych zasad, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowej oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 187 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 184 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 196 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 1999 r. sygn. akt SK. 4/98

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 189 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie nadania statutu Powszechnej Kasie Oszczędności - bankowi państwowemu.

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 188 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 194 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłat za zezwolenie na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi.

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 190 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych, jakie powinni posiadać strażacy Państwowej Straży Pożarnej na określonych stanowiskach służbowych, oraz etatów stopni służbowych dla poszczególnych stanowisk.

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 193 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe".

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 195 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zajęć, których wykonywanie jest zabronione osobom dotkniętym chorobami wenerycznymi.

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 192 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 11 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie cywilnych lotnisk, lądowisk i lotniczych urządzeń naziemnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 185 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 stycznia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad wpisywania do wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz ustalenia ich wykazu.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-01-20 poz. 75

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-17 poz. 541

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych.

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-19 poz. 1153

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-09 poz. 292

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za używanie linii, urządzeń lub sieci telekomunikacyjnej oraz zakresu zwolnień od tych opłat.

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-16 poz. 1008

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzenia przetargu dla podmiotów ubiegających się o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry lub zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.