Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 209 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-03-04
Data wejscia w życie:1999-04-03
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 209 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/9

Dz.U. 1999 Nr 22 poz. 209

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm. Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 55, poz. 251, z 1995 r. Nr 95, poz. 471 i z 1997 r. Nr 121, poz. 770) oraz art. 7 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz.U. Nr 106, poz. 497 i Nr 156, poz. 775) zarządza się, co następuje: §

1. Wprowadza się obowiązek stosowania Polskich Norm (PN) wymienionych w załączniku do rozporządzenia. § 2.

1. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 marca 1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm i norm branżowych (Dz.U. Nr 44, poz. 174, z 1995 r. Nr 76, poz. 385 i z 1997 r. Nr 93, poz. 572).

2. Traci moc rozporządzenie Ministra gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 24 czerwca 1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i kartografii (Dz.U. Nr 84, poz. 387 i z 1995 r. Nr 45, poz. 235). §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. (poz. 209)

Lp.

Nr normy PN

Tytuł normy PN

Zakres obowiązku stosowania normy

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 2/9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe PN-82/B-02004 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia pojazdami PN-86/B-02005 Obciążenia budowli. Obciążenia suwnicami pomostowymi, wciągarkami i wciągnikami PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem. PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. PN-87/B-02013 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenia oblodzeniem. PN-88/B-02014 Obciążenia budowli. Obciążenia gruntem PN-86/B-02000 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie temperaturą PN-EN-ISO Komponenty budowlane i elementy budynku. 6946:1998 Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania PN-B-02025:1998 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem do 03 pomieszczeń w budynkach PN-85/B-02170 PN-88/B-02171 PN-71/B-02380 PN-82/B-02402 PN-82/B-02403 PN-87/B-02411 PN-91/B-02413 PN-91/B-02414 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach Oświetlenie wnętrz światłem dzienny, Warunki ogólne Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie

PN-92/B-01706

całość normy całość normy całość normy całość normy całość normy całość normy całość normy całość normy całość normy całość normy całość normy całość normy całość normy całość normy

obowiązujące całkowicie: ark. 02 z 1987 r., ark. 03 z 1987 r.

16 17 18 19 20 21 22 23

całość normy całość normy całość normy całość normy całość normy całość normy całość normy

całość normy całość normy

24

PN-91/B-02415

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 3/9

25

PN-91/B-02416

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

PN-83/B-02482 PN-90/B-02851 PN-70/B-02852 PN-B-02854:1996 PN-88/B-02855 PN-89/B-02856 PN-82/B-02857 PN-93/B-02862 PN-B-02863:1997 PN-B-02864:1997

36 37 38 39 40

PN-B-02865:1997 PN-75/B-02866 PN-90/B-02867 PN-B-02872:1996 PN-B-02873:1996

wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności ogniowej elementów budynków Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Obliczanie obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru Ochrona przeciwpożarowa budynków.

Metoda badania rozprzestrzeniania płomieni po posadzkach podłogowych Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania właściwości dymotwórczych materiałów Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogólne Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów budowlanych Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Otwory pod klapy dymowe. Obliczanie powierzchni i rozmieszczenie Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności dachów na ogień zewnętrzny Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

całość normy

z wyłączeniem załączników obowiązujące: p.1.2, p.1.3.1 do 1.3.8, p.2.1 do 2.7

całość normy całość normy

z wyłączeniem p.2.6, 2.7 i 3.1 z wyłączeniem p.2.3 i 2.4

całość normy całość normy całość normy

całość normy

całość normy całość normy całość normy całość normy całość normy

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 4/9

41 42 43 44 45 46 47 48

PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia palności materiałów budowlanych PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń PN-87/B-03002 Konstrukcje rurowe. Obliczenia statyczne i projektowanie – wraz z zmianą PN-B03002/A1:1997 PN-88/B-03004 Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-80/B-03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia i projektowanie PN-81/BKonstrukcje z drewna i materiałów 030150.00 do 03 drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-90/B-03200 PN-93/B-03201 PN-B03202:1996 PN-80/B-03203 PN-79/B-03204 PN-B-03202:1996 PN-B-03206:1996 PN-B-03210:1997 PN-83/B-03211 PN-85/B-03215 PN-84/B-03230 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie -–wraz ze zmianą PN-B03200/A3:1995 Konstrukcje stalowe. Kominy. Obliczenia i projektowanie Konstrukcje stalowe. Silosy na materiały sypkie. Obliczenia statyczne i projektowanie Konstrukcje stalowe w budownictwie wodnym śródlądowym. Obliczenia statyczne i projektowanie Konstrukcje stalowe. Maszty oraz wieże radiowe i telewizyjne. Obliczenia statyczne i projektowanie Konstrukcje stalowe. Podpory linii elektroenergetycznych. Projektowanie i wykonanie Konstrukcje stalowe. Podpory kolei linowych. Projektowanie i wykonanie Konstrukcje stalowe. Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze. Projektowanie i wykonanie Konstrukcje stalowe. Zbiorniki kuliste ciśnieniowe stałe. Obliczenia statyczne i projektowanie Konstrukcje stalowe. Zakotwienie słupów i kominów Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych i żebrowych. Obliczenia statyczne i projektowanie

całość normy całość normy całość normy całość normy całość normy całość normy całość normy

obowiązujące całkowicie: art. 00 z 1981 r., ark. 01 z 1981 r., ark. 02 z 1981 r., ark. 03 z 1981 r.

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

całość normy całość normy całość normy całość normy całość normy całość normy całość normy całość normy całość normy całość normy całość normy

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 5/9

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

Zbiorniki żelbetowe na materiały sypkie i kiszonki. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-87/B-03263 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone wykonywane z kruszywowych betonów lekkich. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-87/B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Żelbetowe i sprężone konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-82/B-03300 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Belki zespolone krępe PN-86/B-03301 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Belki zespolone smukłe PN-91/B-03302 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Słupy zespolone PN-89/B-03340 Konstrukcje murowe zespolone.

Obliczenia statyczne i projektowanie PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3 PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe PN-84/B-06211 Konstrukcje stalowe. Zbiorniki kuliste ciśnieniowe stałe. Wymagania i badania

PN-89/B-03262

całość normy całość normy całość normy całość normy całość normy całość normy całość normy całość normy całość normy całość normy całość normy

obowiązująca całkowicie przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przepisami o zamówieniach publicznych z wyłączeniem p.3 „Składniki betonu”, p/7 „Postanowienia przejściowe” oraz „Informacje dodatkowe” obowiązująca całkowicie przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przepisami o zamówieniach publicznych obowiązująca

72

PN-88/B-06250

Beton zwykły

73

PN-72/B-06270

Roboty betonowe i żelbetowe. Konstrukcje kablobetonowe. Wymagania i badania przy odbiorze

74

PN-71/B-06280

Konstrukcje z wielkowymiarowych

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 6/9

prefabrykatów żelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

75

PN-71/B-10241

76

PN-63/B-10243

77

PN-61/B-10245

78

PN-91/B-10405

całkowicie przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przepisami o zamówieniach publicznych obowiązująca Roboty pokrywcze. Krycie dachówką całkowicie przy ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze wykonywaniu robót budowlanych objętych przepisami o zamówieniach publicznych obowiązująca Roboty pokrywcze dachówką cementową. całkowicie przy Wymagania i badania techniczne przy odbiorze wykonywaniu robót budowlanych objętych przepisami o zamówieniach publicznych Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej obowiązująca ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania całkowicie przy wykonywaniu techniczne przy odbiorze robót budowlanych objętych przepisami o zamówieniach publicznych Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i obowiązująca całkowicie przy badania przy odbiorze wykonywaniu robót budowlanych objętych przepisami o zamówieniach publicznych

79 80

PN-89/B-10425 PN-85/B-10702

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i całość normy badania przy odbiorze Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i obowiązująca całkowicie przy badania przy odbiorze

wykonywaniu robót budowlanych objętych przepisami o zamówieniach publicznych obowiązująca całkowicie przy wykonywaniu

81

PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 7/9

82

PN-85/B-10726

Wodociągi. Przewody z rur stalowych i żeliwnych na terenach górniczych. Wymagania i badania przy odbiorze

83

PN-92/B-10727

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach górniczych. Wymagania i badania przy odbiorze

84

PN-92/B-10735

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

85

PN-81/B-10740

Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze

robót budowlanych objętych przepisami o zamówieniach publicznych obowiązująca całkowicie przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przepisami o zamówieniach publicznych obowiązująca całkowicie przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przepisami o zamówieniach publicznych obowiązująca całkowicie przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przepisami o zamówieniach publicznych obowiązująca całkowicie przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przepisami o zamówieniach publicznych

86 87 88 89 90 91

PN-91/B-94340 Zsyp na odpady PN-C-86043:1998 Amunicja myśliwska. Naboje śrutowe PN-C-86044:1998 Amunicja myśliwska. Naboje z pociskiem kulowym do luf gładkich PN-C-86081:1998 Amunicja małokalibrowa. Naboje bocznego zapłonu ślepe bez pocisku PN-87/C-96001 Paliwa gazowe rozprowadzane wspólną siecią i przeznaczone dla gospodarki komunalnej PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych do 04

całość normy całość normy całość normy całość normy całość normy

obowiązujące całkowicie: ark. 01 z 1986 r. ark. 02 z 1986 r. ark. 03 z 1989 r. ark. 04 z 1992 r. obowiązujący: arkusz 01 z 1991

92

PN-91/E-05009.01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych do 03, od 41 do

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 8/9

43, od 45 do 47, 51, 53, 54, 56, 61, 443, 473, 482, 537, 701, 702, 704, 705, 708

r. z wyłączeniem p.11.4. obowiązujące całkowicie: ark. 02 z 1991 r. ark. 03 z 1991 r. ark. 41 z 1992 r. ark. 42 z 1991 r. ark. 43 z 1991 r. ark. 45 z 1992 r. ark. 46 z 1993 r. ark. 47 z 1992 r. ark. 51 z 1993 r. ark. 53 z 1993 r. ark. 54 z 1992 r. ark. 56 z 1992 r. ark. 61 z 1993 r. ark. 443 z 1993 r. ark. 473 z 1991 r. ark. 482 z 1991 r. ark. 537 z 1992 r. ark. 701 z 1991 r. ark. 702 z 1991 r. ark. 704 z 1991 r. ark. 705 z 1991 r. ark. 708 z 1991 r.

93 94 95 96

Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi PN-89/E-05028 Barwy wskaźników świetlnych i przycisków PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania PN-E-05100Elektroenergetyczne linie napowietrzne. 1:1998 Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi

PN-90/E-05023

całość normy całość normy całość normy

w zakresie linii elektroenergetycz nych z przewodami izolowanymi należy stosować normę PN-75/E05100 Elektroenergetycz ne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa z wyłączeniem p. 2.3.3.

97 98 99 100 101

PN-76/E-05125 PN-92/E-08106 PN-IEC 6641:1998 PN-82/M-45027 PN-93/M51250.01

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Zasady, wymagania i badania Technika bezpieczeństwa. Dźwigi elektryczne. Szyby, maszynownie i linownie Stałe urządzenia gaśnicze. Urządzenia na dwutlenek węgla. Zasady projektowania i

całość normy całość normy całość normy całość normy

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 9/9

102 103 104 105 106

PN-92/N-01255 PN-92/N01256.01 PN-92/N01256.02 PN-N-012564:1997 PN-IEC 364

instalowania Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

całość normy całość normy całość normy całość normy

obowiązujące całkowicie: ark. PN-IEC 364-4481:1994, ark. PN-IEC 364703:1993 obowiązujący p. 5.2.2

107

PN-ISO 9836:1997

Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 209 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 212 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 lutego 1999 r. sygn. akt K. 35/98

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 211 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 marca 1999 r. sygn. akt SK. 19/98

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 213 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 marca 1999 r. o sprostowaniu błędów.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 210 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za uprawnienia przewozowe w międzynarodowym transporcie drogowym, trybu ich wnoszenia oraz jednostek upoważnionych do ich pobierania.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 204 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 5 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych, używek i substancji dodatkowych dozwolonych, przeznaczonych do obrotu.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 208 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków porozumienia między organem powiatu lub gminy a wojewodą w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 203 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 207 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wzorów dokumentów osobistych strażaków Państwowej Straży Pożarnej, organów właściwych do ich wydawania oraz szczegółowych zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 206 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 205 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad waloryzacji składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń sędziów i prokuratorów.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 202 z 1999

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o wzajemnej pomocy podczas katastrof i klęsk żywiołowych lub innych poważnych wypadków, sporządzonej w Warszawie dnia 10 kwietnia 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 200 z 1999

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o wspólnej granicy państwowej, stosunkach prawnych na niej obowiązujących oraz o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych, sporządzonej w Wilnie dnia 5 marca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 198 z 1999

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o odpowiedzialności osób utrzymujących hotele za rzeczy wniesione przez gości hotelowych, sporządzonej w Paryżu dnia 17 grudnia 1962 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 199 z 1999

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o wspólnej granicy państwowej, stosunkach prawnych na niej obowiązujących oraz o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych, sporządzona w Wilnie dnia 5 marca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 201 z 1999

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o wzajemnej pomocy podczas katastrof i klęsk żywiołowych lub innych poważnych wypadków, sporządzona w Warszawie dnia 10 kwietnia 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 197 z 1999

  Konwencja o odpowiedzialności osób utrzymujących hotele za rzeczy wniesione przez gości hotelowych, sporządzona w Paryżu dnia 17 grudnia 1962 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązek stosowania Polskich Norm

  Wykonując usługi projektowania budowlanego spotykamy się z dwoma interpretacjami dotyczącymi obowiązku stosowania się w projektach do Polskich Norm. Według pierwszego (...)

 • Dostępność Polskich Norm

  Chciałbym pozyskać pewne Polskie Normy dotyczące wózków jezdniowych. Poszukiwałem ich w internecie, lecz są wszędzie płatne. Czy nie powinny być bezpłatnie udostępniane?

 • Powierzchnia użytkowa w lokalu

  Mam pytanie dotyczące pomiaru powierzchni użytkowej mieszkania. W 1994 roku spółdzielnia mieszkaniowa dokonując pomiaru powierzchni mieszkań nowowybudowanego budynku, (...)

 • Przerwa w alimentacji

  Mój były mąż poinformował mnie, że bez sądu może zawiesić płacenie alimentów na 3 miesiące. Czy istnieje taki przepis?

 • Certyfikat w zamówieniach publicznych

  Zamawiający wymaga, aby dostawca wykazał się posiadaniem certyfikatu zarzadzania jakoscią ISO oraz posiadał atest pZH na całe urzadzenie. Dostawca ma być wyłoniony (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-28 poz. 1297

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm.

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-16 poz. 913

  Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 16 września 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu ochrony środowiska i Leśnictwa

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-25 poz. 1304

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-22 poz. 1625

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2002 r. uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu ochrony środowiska i leśnictwa.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-26 poz. 1659

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu ochrony środowiska i leśnictwa.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.