Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 216 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-03-19
Data wejscia w życie:1999-03-23
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 216 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/2

Dz.U. 1999 Nr 24 poz. 216

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego. Na podstawie art. 88b ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 100, poz. 465 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 111, poz. 726 oraz z 1998 r. Nr 22, poz. 118 i Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje: §

1. Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §

2. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 1997 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego (Dz.U. Nr 50, poz. 322 i z 1998 r. Nr 18, poz. 71). §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 marca 1999 r. (poz. 216)

STATUT GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO §

1. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, zwany dalej „Głównym Urzędem”, jest urzędem administracji rządowej obsługującym Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zwanego dalej „Głównym Inspektorem”, i działającym pod jego bezpośrednim kierownictwem. § 2.

1. Główny Inspektor kieruje Głównym Urzędem przy pomocy zastępców Głównego Inspektora, Dyrektora Generalnego, dyrektorów departamentów i biur.

2. Zakres czynności osób, o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem Dyrektora Generalnego, ustala Główny Inspektor.

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

3. Główny Inspektor może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, oraz innych pracowników Głównego Urzędu zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych do podejmowania decyzji, w jego imieniu, w określonych przez niego sprawach. §

3. W zależności od potrzeb Główny Inspektor może powoływać stałe lub doraźne zespoły opiniodawcze i doradcze, określając cel powołania, nazwę, skład osobowy oraz zakres i tryb działania tych organów. § 4.

1. W skład Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Prawny,

2) Departament Orzecznictwa Administracyjnego,

3) Departament Postępowań Nadzwyczajnych i Spraw Sądowych,

4) Departament Inspekcji Terenowej,

5) Departament Kontroli Kompleksowej,

6) Departament Nadzoru nad Budownictwem Wodnym i Transportowym,

7) Departament Nadzoru na Budownictwem Obronnym,

8) Biuro Budżetowo-Finansowe,

9) Biuro Informacji, Studiów i Analiz,

10) Biuro Administracyjne,

11) Biuro Organizacyjne, Kadr i Szkolenia,

12) Biuro Dyrektora Generalnego.

2. Spory kompetencyjne między komórkami organizacyjnymi, o których mowa w ust. 1, rozstrzyga Główny Inspektor. §

5. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań Głównego Urzędu określa regulamin organizacyjny nadany przez Głównego Inspektora na wniosek Dyrektora Generalnego Urzędu.

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 216 z 1999 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.