Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 244 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i zasad wewnętrznego postępowania Sądu Najwyższego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-03-23
Data wejscia w życie:1999-03-31
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 244 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/3

Dz.U. 1999 Nr 27 poz. 244 ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 23 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i zasad wewnętrznego postępowania Sądu Najwyższego. Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 20 września 1984 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 1994 Nr 13, poz. 48, z 1995 r. Nr 34, poz. 163, 1996 r. Nr 77, poz. 367 oraz z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679 i Nr 124, poz. 782) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 1991 r. w sprawie organizacji i zasad wewnętrznego postępowania Sądu Najwyższego (Dz.U. Nr 34, poz. 153) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie: „§

3. W sadzie Najwyższym czynne są:

1) Biuro Orzecznictwa,

2) Biuro Prezydialne,

3) Biuro Prasowe,

4) Sekretariat Pierwszego Prezesa.”;

2) § 5 otrzymuje brzmienie: „§

5. Pracami Biura Orzecznictwa i Biura Prezydialnego kierują dyrektorzy, pracami Biura Prasowego – rzecznik prasowy, a pracami działów i zespołów – kierownicy.”;

3) w § 6 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Rzecznik prasowy może być członkiem Biura Orzecznictwa, choćby nie posiadał kwalifikacji określonych w ust. 2.”;

4) w § 7: a) skreśla się ust. 2, b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „3. W Izbie Wojskowej funkcje Biura Orzecznictwa spełnia Biuro Nadzoru Pozainstancyjnego. Członkami Biura Nadzoru Pozainstancyjnego są: sędziowie sądów wojskowych i inne osoby o kwalifikacjach sędziowskich zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

4. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, na wniosek Prezesa kierującego pracami Izby Wojskowej, określa zakres działania Biura Nadzoru Pozainstancyjnego oraz wyznacza szefa Biura i członków Biura będących sędziami sądów wojskowych.”;

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 2/3

§

8. Biuro Prezydialne dzieli się na zespoły:

1) administracji ogólnej,

2) finansowo-budżetowy,

3) gospodarczy,

4) informatyki,

5) organizacyjny,

6) spraw pracowniczych.”;

6) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu: „§ 8a.1. Biuro Prasowe składa się z rzecznika prasowego, jego zastępców oraz pracowników administracyjnych i obsługi.

2. Rzecznikiem prasowym i zastępcą rzecznika prasowego może być sędzia Sądu Najwyższego, członek Biura Orzecznictwa lub inna osoba zatrudniona na tym stanowisku przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.”;

7) w § 11: a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) wnosi rewizje nadzwyczajne w wypadkach przewidzianych w odrębnych przepisach,” b) w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: „3a) powołuje rzecznika prasowego i jego zastępców spośród sędziów Sądu Najwyższego lub członków Biura Orzecznictwa albo zatrudnia rzecznika prasowego spośród innych osób,” c) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z: a) członkami Biura Orzecznictwa nie będącymi sędziami, b) członkami Biura Nadzoru Pozainstancyjnego nie będącymi sędziami – na wniosek Prezesa kierującego pracami Izby Wojskowej, c) pracownikami adminstracyjnymi i obsługi Sądu Najwyższego; do nawiązania i rozwiązania stosunku pracy z pracownikami administracyjnymi i obsługi może upoważnić dyrektora Biura Prezydialnego,”;

8) § 19 otrzymuje brzmienie: „§ 19.1. Zespół administracji ogólnej wykonuje czynności związane z administracją obiektu – Kompleks Urbanistyczny Wymiaru Sprawiedliwości.

2. Do zespołu finansowo-budżetowego należy gospodarka finansowa Sądu Najwyższego.

3. Zespół gospodarczy wykonuje czynności związane z zaopatrzeniem, administracją i wyposażeniem pomieszczeń, zarządem środkami transportu oraz administracją mieszkań pozostających w zarządzie Sądu Najwyższego.

4. Zespół informatyki wykonuje czynności związane z obsługą informatyczną Sądu Najwyższego.

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

5. Zespół organizacyjny wykonuje czynności w zakresie spraw związanych z biurem podawczym, halą maszyn, biblioteką i archiwum, a ponadto sprawuje obsługę posiedzeń pełnego składu Sądu Najwyższego i prowadzi Sekretariat Trybunału Stanu.

6. Zespół spraw pracowniczych prowadzi sprawy osobowe i socjalne sędziów, członków Biura Orzecznictwa, pracowników administracyjnych i obsługi oraz wykonuje czynności administracyjne związane z działalnością sądów dyscyplinarnych.”;

9) w § 21 skreśla się zdanie drugie. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 244 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 246 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów realizacji obowiązków przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego, bilansów należności i zobowiązań zagranicznych państwa oraz zgłoszeń mienia.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 253 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 252 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 248 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 247 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 254 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych pracowników Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Społecznych oraz zasad ich wynagradzania.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 249 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 1999 r. w sprawie trybu wykonywania kontroli dewizowej przez Narodowy Bank Polski.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 251 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, szczegółowych zasad otrzymywania i zwrotu równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz wysokości równoważnika pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 245 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie wyodrębnienia akcji Skarbu Państwa przeznaczonych na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji przez Skarb Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 250 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie powołania Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców oraz szczegółowego określenia jej zadań, składu i trybu działania.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 243 z 1999

  Ustawa z dnia 4 marca 1999 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Stowarzyszenie "w organizacji"

  Czy podobnie jak spółka z o.o., stowarzyszenie może skutecznie i w pełnym zakresie wykonywać swoje statutowe zadania będąc "w organizacji"? Czy w ogóle istnieje taki (...)

 • Sp. z o.o. w organizacji a wystawianie faktur

  Czy spółka z o. o. w organizacji możne wystawiać faktury?

 • Przedstawiciel załogi

  Jesteśmy przedsiębiorstwem nie posiadającym zakładowej organizacji związkowej, do reprezentowania interesów pracowników został wybrany przedstawiciel załogi. Jak (...)

 • Kara nagany lub upomnienia pracownika

  W jakich sytuacjach można na pracownika nałożyć karę upomnienia lub nagany?

 • Protokolant a skład orzekający

  Posiadam odpisy wyroków sądu I, II instancji w tej samej sprawie. W składach orzekających są wymienieni między innymi protokolanci. Odpis wyroku SN wymienia jedynie (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2013 poz. 565

  Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2013 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego

 • Monitor Polski 2003 nr 8 poz. 128

  Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 2003 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego

 • Monitor Polski 2004 nr 10 poz. 156

  Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 13 lutego 2004 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego

 • Monitor Polski 2004 nr 56 poz. 959

  Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 27 grudnia 2004 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego

 • Monitor Polski 2012 poz. 130

  Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 1 marca 2012 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.