Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 248 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-03-26
Data wejscia w życie:1999-03-31
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 248 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/9

Dz.U. 1999 Nr 27 poz. 248 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 26 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli. Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 Nr 56, poz. 357 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 1997 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli (Dz.U. Nr 29, poz. 160 i z 1998 r. Nr 39, poz. 229) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1 pkt 1 w lit. b) po wyrazach „organach prowadzących szkoły,” dodaje się wyrazy „a także w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz w okręgowych komisjach egzaminacyjnych,”

2) w § 5 w ust. 1 wyrazy „a nauczyciela zatrudnionego w szkole publicznej prowadzonej przez gminę, inną osobę prawną lub fizyczną albo w kuratoriach oświaty, urzędach organów administracji rządowej i innych jednostkach organizacyjnych” zastępuje się wyrazami „a nauczyciela zatrudnionego w szkole publicznej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, inną osobę prawną lub fizyczną albo w kuratoriach oświaty, urzędach organów administracji rządowej i specjalistycznej jednostce nadzoru oraz w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych”,

3) w § 7 w ust. 7 w pkt 1 wyraz „gminę” zastępuje się wyrazami „jednostkę samorządu terytorialnego”,

4) w § 9 wyrazy „innych jednostkach organizacyjnych” zastępuje się wyrazami „specjalistycznej jednostce nadzoru oraz w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych”,

5) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wysokość dodatków specjalistycznych z tytułu posiadania stopnia naukowego lub uzyskania stopnia specjalizacji zawodowej wynosi:

1) 79 zł miesięcznie z tytułu posiadania stopnia naukowego doktora,

2) 116 zł miesięcznie z tytułu posiadania stopnia naukowego doktora habilitowanego,

3) 29 zł miesięcznie za I stopień specjalizacji lub kwalifikacje trenerskie II klasy,

4) 45 zł miesięcznie za II stopień specjalizacji lub kwalifikacje trenerskie I klasy,

5) 63 zł miesięcznie za III stopień specjalizacji lub kwalifikacje trenerskie klasy mistrzowskiej.”,

6) w § 12 w ust. 2 skreśla się wyrazy „Centrum Edukacji Artystycznej,” a wyrazy „Centrum Doskonalenia Nauczycieli Szkół Rolniczych” zastępuje się wyrazami „Krajowym Centrum Oświaty Rolniczej”

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 2/9

7) w § 14 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Nauczycielom posiadającym 25-letni staż pracy w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i rodzinnych ośrodkach diagnostycznokonsultacyjnych dyrektor zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich albo kierownik rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego, a w stosunku do dyrektora i kierownika – właściwy prezes sądu okręgowego, może podwyższyć o 10 % wysokość najwyższego dodatku za trudne warunki pracy, przewidzianego dla danej grupy pracowników.”,

8) w § 15: a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) zatrudnionym w szkołach i placówkach dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością sprzężoną oraz w zakładach poprawczych o wzmożonym nadzorze wychowawczym, dla wielokrotnych uciekinierów, nieletnich z zaburzeniami psychicznymi lub innymi zaburzeniami osobowości, uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych, nosicieli wirusa HIV, a także w schroniskach interwencyjnych,” b) w ust. 3 wyrazy „od 6 zł do 24 zł” zastępuje się wyrazami „od 9 zł do 33 zł”,

9) w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Nauczycielom pracującym w warunkach szkodliwych dla zdrowia przysługują z tego tytułu dodatki w wysokości:

1) od 9 zł do 33 zł miesięcznie – przy pierwszym stopniu szkodliwości,

2) od 16 zł do 47 zł miesięcznie – przy drugim stopniu szkodliwości,

3) od 21 zł do 64 zł miesięcznie – przy trzecim stopniu szkodliwości.”,

10) w § 20 w ust. 1: a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1) za wychowawstwo klasy : a) od 26 zł do 33 zł miesięcznie w przedszkolach, b) od 17 zł do 26 zł miesięcznie w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadpodstawowych,

2) za analizę i ocenę pisemnych prac i zajęć uczniowskich z języka polskiego począwszy od czwartej klasy szkoły podstawowej w wysokości: a) od 15 zł do 20 zł miesięcznie w szkołach podstawowych, b) od 17 zł do 27 zł ponadpodstawowych,” b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) za organizowanie i przygotowanie przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu stanowisk pracy niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadań produkcyjnych lub zajęć praktycznych – od 11 zł do 39 zł miesięcznie,”

11) załączniki nr 1 – 3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie ustalone w załącznikach nr 13 do niniejszego rozporządzenia. § 2.

2005-10-26

miesięcznie

w

gimnazjach

i

szkołach

©Kancelaria Sejmu

s. 3/9

1. Stawki wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za dodatkowe czynności oraz dodatków, określone w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1, zostały przeliczone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu przeliczania przychodu w związku z wprowadzeniem obowiązku opłacania składki na ubezpieczenia społeczne przez ubezpieczonego (Dz.U. Nr 153, poz. 1006). §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 marca 1999 r. Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 1999 r. (poz. 248) Załącznik nr 1 TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO W ZŁOTYCH Szczeble wynagrodzenia zasadniczego wynikające ze stażu pracy

Lp wykształcenie do 2 lat a 1 stopień naukowy dr, wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym wyższe wykształcenie magisterskie bez przygotowania pedagogicznego, wyższe wykształcenie zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym, kolegia nauczycielskie wyższe wykształcenie zawodowe bez przygotowania pedagogicznego, studium nauczycielskie, pedagogiczna szkoła techniczna wykształcenie średnie pedagogiczne wykształcenie średnie i inne 2 i więcej b 4 i więcej c 6 i więcej d 8 i więcej e 10 i więcej 12 i więcej 14 i więcej f g h

905

921

937

953

970

986

1002

1018

2

784

801

818

835

852

869

886

903

3

670

688

706

723

741

759

777

795

4 5

570 503

585 514

601 525

616 536

632 547

648 558

663 569

679 580

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 4/9

Lp

wykształcenie

16 i więcej i

18 i więcej j

20 i więcej k

22 i więcej l

24 i więcej m

26 i więcej n

28 i więcej o

30 i więcej p

1

stopień naukowy dr, wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym wyższe wykształcenie magisterskie bez przygotowania pedagogicznego, wyższe wykształcenie zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym, kolegia nauczycielskie wyższe wykształcenie zawodowe bez przygotowania pedagogicznego, studium nauczycielskie, pedagogiczna szkoła techniczna wykształcenie średnie pedagogiczne wykształcenie średnie i inne

1035

1051

1067

1084

1100

1116

1132

1149

2

920

936

953

970

987

1001

1021

1038

3

813

830

848

866

884

902

920

937

4 5

694 591

710 603

726 614

741 625

757 636

772 647

788 658

804 669

Załącznik nr 2 TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH L.p. Stanowisko Miesięcznie w złotych widełki w zł od 1 Przedszkola a. dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie b. dyrektor przedszkola czynnego do 5 godzin dziennie c. wicedyrektor Szkoły wszystkich typów, z wyjątkiem wymienionych pod lp. 3-5 152 88 88 309 197 197 do

2

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 5/9

a. - dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów - dyrektor szkoły liczącej od 9 do 16 oddziałów - dyrektor szkoły liczącej 17 oddziałów i więcej b. wicedyrektor c. kierownik warsztatu szkolnego d. kierownik laboratorium, kierownik szkolenia praktycznego, zastępca kierownika warsztatu szkolnego oraz w szkołach górniczych: kierownik szkolenia na powierzchni i kierownik szkolenia pod ziemią e. kierownik filii, kierownik wydziału, działu, sekcji w szkole zawodowej (artystycznej), zastępca kierownika laboratorium, zastępca kierownika szkolenia praktycznego Zakłady kształcenia nauczycieli a. dyrektor zakładu kształcenia nauczycieli liczącego: - do 11 oddziałów - 12 i więcej b. wicedyrektor c. kierownik praktyki pedagogicznej d. kierownik specjalności w nauczycielskich kolegiach języków obcych i w kolegiach nauczycielskich Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, domy dziecka, rodzinne domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, w tym turnusowe, ogniska wychowawcze, domy wczasów dziecięcych, placówki w publicznych zakładach opieki zdrowotnej i w publicznych zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, świetlice i kluby środowiskowe, w tym profilaktycznowychowawcze i terapeutyczne, hoteliki: a. dyrektor, wychowawca kierujący rodzinnym domem dziecka b. wicedyrektor, kierownik internatu, kierownik warsztatu szkolnego* c. kierownik filii młodzieżowego ośrodka szkolno-

152 178 265 152 221

354 397 618 354 397

110

309

88

178

3

197 242 152 110

426 594 354 197

45

133

4

178 133

426 309

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 6/9

wychowawczego, kierownik ogniska wychowawczego, dyrektor świetlicy i klubu środowiskowego, w tym: profilaktycznowychowawczego i terapeutycznego, kierownik wychowania w publicznych zakładach opieki zdrowotnej i w publicznych zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zastępca kierownika internatu **, zastępca kierownika warsztatu ** d.

wicedyrektor świetlicy i klubu środowiskowego, w tym: profilaktyczno-wychowawczego i terapeutycznego, kierownik hoteliku młodzieżowego ośrodka socjoterapii, w tym turnusowego, kierownik hoteliku ogniska wychowawczego Zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne: a. dyrektor b. wicedyrektor, kierownik internatu, dyrektor szkoły, kierownik warsztatu szkolnego c. kierownik rodzinnego ośrodka diagnostycznokonsultacyjnego d. zastępca kierownika internatu, zastępca kierownika warsztatu szkolnego, kierownik grupy półwolnościowej Bursy, internaty, szkolne schroniska młodzieżowe, półinternaty, ogrody jordanowskie, świetlice szkolne (w tym szkół specjalnych): a. dyrektor bursy b. wicedyrektor bursy c. kierownik internatu, dyrektor (kierownik) szkolnego schroniska młodzieżowego d. dyrektor ogrodu jordanowskiego, kierownik półinternatu, kierownik świetlicy szkolnej, dyrektor świetlicy dworcowej, zastępca kierownika internatu Pałace młodzieży, młodzieżowe domy kultury, międzyszkolne ośrodki sportowe, ogniska pracy pozaszkolnej, planetaria: a. dyrektor pałacu młodzieży, planetarium i obserwatorium astronomicznego

68

178

38

115

5

197 133 133

508 330 265

110

265

6

152 133 88

397 309 221

45

178

7

178

425

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 7/9

b. wicedyrektor pałacu młodzieży, dyrektor młodzieżowego domu kultury, międzyszkolnego ośrodka sportowego c. dyrektor ogniska pracy pozaszkolnej /pozaszkolnej placówki specjalistycznej/, kierownik zespołu artystycznego liczącego co najmniej 100 uczestników, wicedyrektor młodzieżowego domu kultury (międzyszkolnego ośrodka) d. kierownik działu, kierownik pracowni Poradnie psychologiczno-pedagogiczne i inne poradnie specjalistyczne, ośrodki adopcyjnoopiekuńcze: a. dyrektor poradni, ośrodka adopcyjno-opiekuńczego b. wicedyrektor poradni c. kierownik filii Centrum Metodyczne Pomocy PsychologicznoPedagogicznej, Centrum Edukacji Medycznej, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Krajowe Centrum Oświaty Rolniczej: a. dyrektor b. wicedyrektor, dyrektor Ogólnopolskiego Centrum Edukacji Niestacjonarnej, Polonijnego Centrum Nauczycielskiego c. kierownik pracowni lub innej równorzędnej jednostki organizacyjnej Placówki doskonalenia nauczycieli: a. dyrektor wojewódzkiej i międzywojewódzkiej placówki doskonalenia nauczycieli b. wicedyrektor wojewódzkiej i międzywojewódzkiej placówki doskonalenia nauczycieli c. kierownik międzyszkolnej placówki doskonalenia nauczycieli, kierownik pracowni lub równorzędnej jednostki organizacyjnej wojewódzkich i międzywojewódzkich placówek doskonalenia nauczycieli Pedagogiczne biblioteki wojewódzkie: a. dyrektor

110

287

88 68

221 152

8

88 68 45

197 178 152

9

221

552

178 133

397 243

10

152 133

486 330

45 178

178 374

11

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 8/9

b. wicedyrektor c. kierownik filii, kierownik wydziału (innej równorzędnej jednostki organizacyjnej) d. nauczyciel – bibliotekarz – instruktor Ośrodki dokształcania zawodowego, ośrodki szkolenia zawodowego, ośrodki politechniczne: a. dyrektor wojewódzkiego ośrodka dokształcania zawodowego, wojewódzkiego ośrodka politechnicznego b. wicedyrektor wojewódzkiego ośrodka dokształcania zawodowego i ośrodka politechnicznego oraz dyrektor ośrodka szkolenia zawodowego c. kierownik filii ośrodka politechnicznego i wicedyrektor d. dyrektor centrum kształcenia praktycznego

133 88 68

265 197 133

12

152

330

110 88 221

221 197 490

* Dotyczy kierowników funkcjonujących w ramach organizacyjnych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych ** Dotyczy zastępcy kierownika internatu i zastępcy kierownika warsztatu, w którym liczba wychowanków (uczniów) przekracza 200

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 9/9

Załącznik nr 3 TABELA DODATKÓW SŁUŻBOWYCH L.p. I Ministerstwa 1 2 3 4 5 6 Dyrektor departamentu* Wicedyrektor departamentu* Naczelnik wydziału, radca ministra* Główny wizytator Starszy wizytator Wizytator II Kuratoria oświaty oraz jednostki równorzędne ** 7 8 9 10 11 12 13 Kurator oświaty Wicekurator oświaty Dyrektor wydziału (delegatury) Zastępca dyrektora wydziału (delegatury) Kierownik oddziału (jednostki równorzędnej) Starszy wizytator Wizytator III Centralna komisja Egzaminacyjna 14 15 16 17 18 19 Dyrektor Wicedyrektor Kierownik wydziału (zespołu, pracowni) Zastępca kierownika wydziału (zespołu, pracowni) Starszy ekspert Ekspert IV Okręgowe komisje egzaminacyjne 20 21 22 23 34 25 Dyrektor Wicedyrektor Kierownik wydziału (zespołu, pracowni) Zastępca kierownika wydziału (zespołu, pracowni) Starszy egzaminator i starszy ekspert Egzaminator i ekspert 1949 1708 1610 1424 1237 1139 2825 2420 2289 2026 1752 1621 2026 1949 1708 1610 1424 1237 2858 2825 2420 2289 2026 1752 860 712 445 356 356 208 208 2863 2188 1618 1406 1316 1085 979 1052 860 712 637 356 208 2935 2188 1939 1851 1406 1103 Stanowisko Wysokość dodatku miesięcznie w złotych od do

* Dotyczy dyrektorów i wicedyrektorów departamentów i komórek równorzędnych oraz naczelników, do których zadań należy sprawowanie nadzoru pedagogicznego ** Dotyczy także nauczycieli zatrudnionych w specjalistycznej jednostce nadzoru utworzonej na podstawie art. 32a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, do których należy wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego.

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 248 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 246 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów realizacji obowiązków przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego, bilansów należności i zobowiązań zagranicznych państwa oraz zgłoszeń mienia.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 253 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 252 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 247 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 254 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych pracowników Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Społecznych oraz zasad ich wynagradzania.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 244 z 1999

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i zasad wewnętrznego postępowania Sądu Najwyższego.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 249 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 1999 r. w sprawie trybu wykonywania kontroli dewizowej przez Narodowy Bank Polski.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 251 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, szczegółowych zasad otrzymywania i zwrotu równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz wysokości równoważnika pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 245 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie wyodrębnienia akcji Skarbu Państwa przeznaczonych na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji przez Skarb Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 250 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie powołania Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców oraz szczegółowego określenia jej zadań, składu i trybu działania.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 243 z 1999

  Ustawa z dnia 4 marca 1999 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1998-03-17 poz. 233

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 marca 1998 r. - sygn. akt U.23/97.

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-31 poz. 423

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-04 poz. 967

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy

 • Dziennik Ustaw z 2012-07-11 poz. 790

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

 • Dziennik Ustaw z 2013-08-12 poz. 913

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.