Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 251 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, szczegółowych zasad otrzymywania i zwrotu równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz wysokości równoważnika pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-03-19
Data wejscia w życie:1999-04-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 251 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/2

Dz.U. 1999 Nr 27 poz. 251 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 19 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, szczegółowych zasad otrzymywania i zwrotu równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz wysokości równoważnika pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej. Na podstawie art. 69 ust. 5 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. Nr 61, poz. 283 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz.153, Nr 88, poz. 554 i Nr 133, poz. 883) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 1998 r. w sprawie wysokości, szczegółowych zasad otrzymywania i zwrotu równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz wysokości równoważnika pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz.U. Nr 127, poz. 845) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2.1 Funkcjonariusz w korpusie oficerów Służby Więziennej otrzymuje równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie w wysokości:

1) generał – 2970,10 zł,

2) oficer od stopnia pułkownika do stopnia majora : a) mężczyzna – 1658,73 zł, b) kobieta – 1655,57 zł,

3) oficer od stopnia kapitana do stopnia podporucznika: a) mężczyzna – 1631,73 zł, b) kobieta – 1628,57 zł,

2. Funkcjonariusz w korpusie chorążych Służby Więziennej otrzymuje równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie w wysokości: mężczyzna – 1596,96 zł, kobieta – 1593,80 zł,

3. Funkcjonariusz w korpusie podoficerów Służby Więziennej otrzymuje równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie w wysokości: mężczyzna – 1573,12 zł, kobieta – 1569,96 zł,

4. Funkcjonariusz w korpusie szeregowych Służby Więziennej otrzymuje równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie w wysokości:

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

mężczyzna – 1516,98 zł, kobieta – 1513,82 zł,

5. Funkcjonariusze, o których mowa w ust. 1 –

4. otrzymują równoważnik pieniężny za czyszczenie chemiczne umundurowania w wysokości 231,43 zł.”;

2) skreśla się § 5 i §

6. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1999 r.

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 251 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 246 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów realizacji obowiązków przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego, bilansów należności i zobowiązań zagranicznych państwa oraz zgłoszeń mienia.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 253 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 252 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 248 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 247 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 254 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych pracowników Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Społecznych oraz zasad ich wynagradzania.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 244 z 1999

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i zasad wewnętrznego postępowania Sądu Najwyższego.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 249 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 1999 r. w sprawie trybu wykonywania kontroli dewizowej przez Narodowy Bank Polski.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 245 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie wyodrębnienia akcji Skarbu Państwa przeznaczonych na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji przez Skarb Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 250 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie powołania Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców oraz szczegółowego określenia jej zadań, składu i trybu działania.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 243 z 1999

  Ustawa z dnia 4 marca 1999 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Równoważnik za nieodebrany mundur

  Czy żołnierzowi zawodowemu, w związku z przebywaniem na zasiłku chorobowym (ciężki wypadek przy pracy) należy się ekwiwalent za nieodebrany mundur w razie zwolnienia (...)

 • Umundurowanie komornika i poborcy skarbowego

  Na podstawie uchwały Nr 138 Rady Ministrów w sprawie umundurowania niektórych pracowników urzędów skarbowych(M.P. Nr 28,poz. 199 z dnia 12 września 1986) poborcom (...)

 • Równoważnik dla funkcjonariusza Służby Granicznej

  W związku ze zmianą ustawy o Straży Granicznej zostało wszczęte postępowanie administracyjne z urzędu w celu ustalenia mojego prawa do pobierania równoważnika za (...)

 • Odprawa a ZUS

  Czy do kwoty odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn ekonomicznych wchodzą składki ZUS?

 • Równoważnik dla strażaka za brak lokalu

  Jestem pracownikiem Państwowej Straży Pożarnej, do niedawna otrzymywałem ekwiwalent za brak mieszkania, które należy się każdemu funkcjonariuszowi (mieszkań tych (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-17 poz. 868

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, szczegółowych zasad otrzymywania i zwrotu równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz wysokości równoważnika pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-16 poz. 610

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-05 poz. 617

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-01 poz. 1295

 • Dziennik Ustaw z 2011-02-11 poz. 157

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.