Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 252 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-03-26
Data wejscia w życie:1999-03-31
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 252 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/8

Dz.U. 1999 Nr 27 poz. 252 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej. Na podstawie art. 98 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. Nr 61, poz. 283 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz.153, Nr 88, poz. 554 i Nr 133, poz. 883) zarządza się, co następuje: §

1. Ustala się uposażenie zasadnicze dla typowych stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Więziennej, określone w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia. §

2. Ustala się stawki uposażenie zasadniczego dla stanowisk nietypowych, w granicach stawek określonych dla stanowisk typowych, określone w tabelach stanowiących załączniki nr 2 – 5 do rozporządzenia. §

3. Tracą moc:

1) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1998 r. w sprawie uposażenia zasadniczego dla typowych stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz.U. Nr 33, poz. 183),

2) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1998 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego dla stanowisk nietypowych funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz.U. Nr 33, poz. 184). §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1999 r.

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 2/8

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 marca 1999 r. (poz. 252) Załącznik nr 1 TABELA UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO DLA TYPOWYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ L.p. Typowe stanowisko służbowe Uposażenie miesięczne w złotych funkcjonariusze funkcjonariusze nie objęci objęci obowiązkowym obowiązkowym ubezpieczeniem ubezpieczeniem emerytalnym i emerytalnym i rentowym rentowym 4.679 5.588 2.939 3.510 2.326 2.778 1.538 1.343 1.293 1.242 1.019 918 831 688 1.837 1.604 1.544 1.483 1.217 1.096 992 822

Dyrektor Generalny Służby Więziennej Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej Dyrektor aresztu śledczego i zakładu karnego kategorii II

4. Kierownik działu w areszcie śledczym i zakładzie karnym kategorii II i III

5. Asystent

6. Starszy wychowawca

7. Wychowawca

8. Oddziałowy

9. Starszy strażnik

10. Strażnik

11. Młodszy referent

1.

2. 3.

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 3/8

Załącznik nr 2 TABELA STAWEK UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO DLA NIETYPOWYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W ARESZTACH ŚLEDCZYCH, ZAKŁADACH KARNYCH ORAZ NIEPUBLICZNYCH ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ DZIAŁAJĄCYCH PRZY JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH SŁUŻBY WIĘZIENNEJ L.p Stanowisko służbowe Uposażenie miesięczne w złotych funkcjonariusze funkcjonariusze nie objęci objęci obowiązkowym obowiązkowym ubezpieczeniem ubezpieczeniem emerytalnym i emerytalnym i rentowym rentowym 2.644 3.157 2.137 2.552 2.015 1.855 1.732 1.588 2.406 2.215 2.068 1.896

1. - dyrektor aresztu i zakładu kategorii I *

2. - dyrektor aresztu i zakładu kategorii III - zastępca dyrektora aresztu i zakładu kategorii I

3. - główny księgowy aresztu i zakładu kategorii I

4. - dyrektor szpitala

5. - zastępca dyrektora aresztu i zakładu kategorii II

6. - główny księgowy aresztu i zakładu kategorii II - zastępca dyrektora aresztu i zakładu kategorii III - kierownik działu, kierownik ambulatorium w areszcie i zakładzie kategorii I - kierownik oddziału o pojemności powyżej 200 miejsc - ordynator - kierownik apteki okręgowej

7. - główny księgowy aresztu i zakładu kategorii III - radca prawny - zastępca kierownika działu w areszcie i zakładzie kategorii I - kierownik ambulatorium w areszcie i zakładzie kategorii II i III

8. - kierownik oddziału o pojemności poniżej 200 miejsc - kierownik apteki - kierownik domu matki i dziecka - kierownik poradni, pracowni - starszy asystent

1.538

1.837

1.430

1.708

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 4/8

9. - zastępca kierownika działu w areszcie i zakładzie kategorii II i III - dowódca zmiany w areszcie i zakładzie kategorii I

10. - starszy inspektor - starszy psycholog - dowódca zmiany w areszcie i zakładzie kategorii II i III oraz w oddziale zewnętrznym

11. - inspektor - młodszy asystent - psycholog - starszy felczer

12. - zastępca dowódcy zmiany - felczer - przełożona pielęgniarek - młodszy inspektor - starszy instruktor - młodszy wychowawca - młodszy psycholog

13. - pielęgniarka oddziałowa

14. - instruktor - starszy magazynier - starszy oddziałowy - technik - starsza pielęgniarka - starszy kierowca

15. - dowódca grupy konwojowej - kierowca - konserwator - magazynier - pielęgniarka - szef kuchni

16. - starszy referent

17. - referent

1.343

1.604

1.293

1.544

1.242

1.483

1.169

1.396

1.134 1.061

1.354 1.267

1.019

1.217

918 867

1.096 1.035

* - kategorie zakładów karnych i aresztów śledczych według podziału ustalonego przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 5/8

Załącznik nr 3 TABELA STAWEK UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO DLA NIETYPOWYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W OŚRODKACH SZKOLENIA, DOSKONALENIA KADR SŁUŻBY WIĘZIENNEJ L.p Stanowisko służbowe Uposażenie miesięczne w złotych funkcjonariusze funkcjonariusze nie objęci objęci obowiązkowym obowiązkowym ubezpieczeniem ubezpieczeniem emerytalnym i emerytalnym i rentowym rentowym 2.825 3.374 2.326 2.778 2.015 1.732 2.406 2.068

1. - komendant ośrodka szkolenia

2. - komendant ośrodka doskonalenia kadr - zastępca komendanta ośrodka szkolenia

3. - główny księgowy ośrodka szkolenia - zastępca komendanta ośrodka doskonalenia kadr

4. - główny księgowy ośrodka doskonalenia kadr - kierownik oddziału zamiejscowego - kierownik zakładu

5. - kierownik ambulatorium ośrodka szkolenia - kierownik działu ośrodka szkolenia

6. - radca prawny - starszy wykładowca - zastępca głównego księgowego ośrodka doskonalenia kadr

7. - kierownik działu ośrodka doskonalenia kadr - wykładowca - starszy asystent

8. - dowódca kompanii - asystent

9. - starszy inspektor

10. - inspektor - młodszy wykładowca - młodszy asystent

11. - młodszy inspektor - starszy instruktor

12. - instruktor - technik - starszy magazynier - starszy oddziałowy - starsza pielęgniarka - starszy kierowca

1.588 1.538

1.896 1.837

1.430

1.708

1.343 1.293 1.242 1.169 1.061

1.604 1.544 1.483 1.396 1.267

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 6/8

13. - szef kuchni - kierowca - konserwator - magazynier - pielęgniarka

14. - starszy referent

15. - referent

1.019

1.217

918 867

1.096 1.035

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 7/8

Załącznik nr 4 TABELA STAWEK UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO DLA NIETYPOWYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W OKRĘGOWYCH INSPEKTORATACH SŁUŻBY WIĘZIENNEJ L.p Stanowisko służbowe Uposażenie miesięczne w złotych funkcjonariusze funkcjonariusze nie objęci objęci obowiązkowym obowiązkowym ubezpieczeniem ubezpieczeniem emerytalnym i emerytalnym i rentowym rentowym 2.644 3.157 2.326 2.778 1.855 2.215 1.732 2.068 1.588 1.538 1.343 1.169 1.061 1.019 918 867 1.896 1.837 1.604 1.396 1.267 1.217 1.096 1.035

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11. 12.

- zastępca dyrektora okręgowego - główny księgowy - naczelny lekarz - specjalista - radca prawny - starszy kontroler - kontroler - starszy inspektor - inspektor - młodszy kontroler - młodszy inspektor - starszy instruktor - instruktor - starszy kierowca - kierowca - starszy referent - referent

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 8/8

Załącznik nr 5 TABELA STAWEK UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO DLA NIETYPOWYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W CENTRALNYM ZARZĄDZIE SŁUŻBY WIĘZIENNEJ L.p Stanowisko służbowe Uposażenie miesięczne w złotych funkcjonariusze funkcjonariusze nie objęci objęci obowiązkowym obowiązkowym ubezpieczeniem ubezpieczeniem emerytalnym i emerytalnym i rentowym rentowym 4.189 5.003 3.099 2.939 2.825 2.644 3.701 3.510 3.374 3.157

1. - zastępca dyrektora generalnego Służby Więziennej

2. - dyrektor biura

3. - główny księgowy - naczelny lekarz więziennictwa - naczelnik wydziału

4. - zastępca dyrektora biura

5. - kierownik zespołu - kierownik Kartoteki Skazanych i Tymczasowo Aresztowanych - zastępca naczelnika wydziału

6. - starszy specjalista - główny kontroler

7. - radca prawny - starszy kontroler - specjalista

8. - kontroler - starszy inspektor

9. - inspektor - młodszy kontroler

10. - młodszy inspektor - starszy instruktor

11. - instruktor

12. - starszy kierowca

10. - kierowca

11. - starszy referent

12. - referent

2.236 2.137 1.732 1.538 1.242 1.134 1.061 1.019 968 867

2.778 2.552 2.068 1.837 1.483 1.354 1.267 1.217 1.156 1.035

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 252 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 246 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów realizacji obowiązków przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego, bilansów należności i zobowiązań zagranicznych państwa oraz zgłoszeń mienia.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 253 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 248 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 247 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 254 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych pracowników Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Społecznych oraz zasad ich wynagradzania.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 244 z 1999

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i zasad wewnętrznego postępowania Sądu Najwyższego.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 249 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 1999 r. w sprawie trybu wykonywania kontroli dewizowej przez Narodowy Bank Polski.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 251 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, szczegółowych zasad otrzymywania i zwrotu równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz wysokości równoważnika pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 245 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie wyodrębnienia akcji Skarbu Państwa przeznaczonych na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji przez Skarb Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 250 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie powołania Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców oraz szczegółowego określenia jej zadań, składu i trybu działania.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 243 z 1999

  Ustawa z dnia 4 marca 1999 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.