Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 262 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia zasadniczego dla żołnierzy niezawodowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-03-29
Data wejscia w życie:1999-04-02
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 262 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/12

Dz.U. 1999 Nr 28 poz. 262

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia zasadniczego dla żołnierzy niezawodowych. Na podstawie art. 31 ust. 5 i art. 45 ust. 2 oraz w związku z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy (Dz.U. z 1992 r. Nr 5, poz. 18, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 7, poz. 44 i Nr 139, poz. 647 oraz z 1997 r. Nr 80, poz. 496, Nr 106, poz. 678 i Nr 141, poz. 943 i 944) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 przepisy ogólne

§

1. 1. Rozporządzenie określa stawki dzienne i miesięczne uposażenia zasadniczego oraz rodzaje, wysokość i zasady przyznawania dodatków przysługujących:

1) żołnierzom zasadniczej służby wojskowej,

2) żołnierzom pełniącym nadterminowa zasadniczą służbę wojskową,

3) kandydatom na żołnierzy zawodowych,

4) żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe,

5) żołnierzom odbywającym przeszkolenie wojskowe.

2. Wysokość i zasady przyznawania zasiłków na utrzymanie członków rodziny żołnierzy, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy. §

2. Kwoty uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia zasadniczego określone w rozporządzeniu w relacji procentowej do stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych ustala się na podstawie stawek uposażenia odpowiednich dla żołnierzy nie objętych obowiązkowym systemem emerytalnym i rentowym. §

3. Podstawę wypłaty, podwyższenia, wstrzymania, obniżenia dodatku stanowi rozkaz (decyzja) uprawnionego dowódcy (szefa), określający datę nabycia lub utraty uprawnień do dodatku, jego wysokość i podstawę przyznania, wstrzymania lub obniżenia dodatku.

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 2/12

§

4. Przepisy rozporządzenia stosuje się również do żołnierzy pełniących służbę w jednostkach wojskowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rozdział 2 Uposażenie zasadnicze

§ 5.

1. Żołnierzowi odbywającemu zasadniczą służbę wojskową przysługuje uposażenie zasadnicze w wysokości uzależnionej od stopnia wojskowego, w następującej wysokości miesięcznej:

1) starszy kapral (starszy mat)

2) kapral (mat)

3) starszy szeregowy (starszy marynarz)

4) szeregowy (marynarz) 123,0 zł, 107,0 zł, 96,0 zł, 84,0 zł.

2. Żołnierzowi, który ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej odbywa zasadniczą służbę wojskową w okresie dłuższym niż ustawowy okres służby obowiązkowej, za ten okres stawki uposażenia określonego w ust. 1 zwiększa się o 100%. §

6. Żołnierzowi pełniącemu nadterminowa zasadniczą służbę wojskową przysługuje uposażenie zasadnicze w wysokości uzależnionej od stopnia wojskowego, w następującej wysokości miesięcznej:

1) plutonowy (bosmanmat)

2) starszy kapral (starszy mat)

3) kapral (mat)

4) starszy szeregowy (starszy marynarz)

5) szeregowy (marynarz) 100%, 95%, 90%, 85%, 80%

- stawki uposażenia zasadniczego według stopnia wojskowego przewidzianej dla żołnierza zawodowego w stopniu plutonowego (bosmanmata) z odpowiednią wysługą lat. § 7.

1. Kandydatowi na żołnierza zawodowego – podchorążemu akademii wojskowej i wyższej szkoły oficerskiej oraz kadetowi szkoły chorążych przysługuje uposażenie zasadnicze w wysokości uzależnionej od stopnia wojskowego oraz od roku nauki.

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 3/12

2. Kandydatowi na żołnierz zawodowego – elewowi podoficerskiej szkoły zawodowej (równorzędnej) przysługuje uposażenie zasadnicze w wysokości uzależnionej od stopnia wojskowego.

3. Uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego dla żołnierzy, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługuje w następującej wysokości miesięcznej:

1) sierżant sztabowy (bosman sztabowy)

2) starszy sierżant (starszy bosman)

3) sierżant (bosman)

4) starszy plutonowy (starszy bosmanmat)

5) plutonowy (bosmanmat)

6) starszy kapral (starszy mat)

7) kapral (mat)

8) starszy szeregowy (starszy marynarz)

9) szeregowy (marynarz) 202,0 zł, 179,0 zł, 160,0 zł, 151,0 zł, 143,0 zł, 123,0 zł, 107,0 zł, 96,0 zł, 84,0 zł.

4. Stawki uposażenia zasadniczego uzależnione od roku nauki dla żołnierzy, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

5. Podchorążemu i kadetowi, który na koniec semestru uzyskał wyniki dobre i bardzo dobre, stawkę uposażenia określonego w ust. 4 zwiększa się:

1) podchorążemu akademii wojskowej: a) za średnią ocen od 3,90 do 4,15 b) za średnią ocen powyżej 4,15

2) podchorążemu wyższej szkoły oficerskiej i kadetowi: a) za średnią ocen od 4,25 do 4,50 b) za średnią ocen powyżej 4,50 - o 25%, - o 40%. - o 25%, - o 40%,

6. Podchorąży (kadet) nabywa prawo do uposażenia, o którym mowa w ust. 5, z pierwszym dniem miesiąca następującego po upływie semestru, w którym uzyskał średnią ocen uprawniającą do przyznania tego uposażenia.

7. Podchorąży (kadet) traci prawo do zwiększonego uposażenia z ostatnim dniem miesiąca, w którym uzyskał średnią ocen w kolejnym semestrze nie uprawniająca do wypłaty tego uposażenia.

8. Uposażenie zasadnicze przewidziane w ust. 3 i 4 dla pierwszego roku nauki przysługuje podchorążemu (kadetowi) od dnia stawienia się w akademii (szkole, ośrodku szkolenia) do służby w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego.

9. Uposażenie według kolejnego wyższego roku nauki przysługuje od następnego dnia po zaliczeniu kandydatów danego roku nauki. § 8.

1. Żołnierzowi rezerwy odbywającemu ćwiczenia wojskowe przysługuje za każdy dzień odbywania tych ćwiczeń – od dnia stawienia się w jednostce wojskowej lub innym

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 4/12

miejscu określonym w powołaniu do dnia zwolnienia z ćwiczeń – uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego.

2. Dzienne stawki uposażenia zasadniczego według stopnia wojskowego dla żołnierzy, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Uposażenie określone w ust. 1 nie przysługuje za okres ćwiczeń wojskowych trwających do dwudziestu czterech godzin, odbywanych w czasie lub w dniu wolnym od pracy. § 9.

1. Żołnierzowi odbywającemu przeszkolenie wojskowe przysługuje uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego w następującej wysokości miesięcznej:

1) plutonowy (bosmanmat)

2) starszy kapral (starszy mat)

3) kapral (mat)

4) starszy szeregowy (starszy marynarz)

5) szeregowy (marynarz) 332,0 zł, 296,0 zł, 259,0 zł, 213,0 zł, 200,0 zł.

2. Żołnierzowi wymienionemu w ust. 1, który utracił tytuł podchorążego i został skierowany do odbycia pozostałego okresu przeszkolenia wojskowego na stanowisku przewidzianym dla żołnierza zasadniczej służby wojskowej, przysługuje uposażenie zasadnicze w wysokości ustalone w §

5. Rozdział 3 Dodatek funkcyjny

§ 10.

1. Żołnierzowi odbywającemu zasadniczą służbę wojskową, który pełni służbę na stanowisku przewidzianym w etacie dla podoficera zasadniczej służby wojskowej albo żołnierza zawodowego, przysługuje dodatek funkcyjny w następującej wysokości miesięcznej:

1) wyznaczonemu na stanowisko podoficera zasadniczej służby wojskowej – od 20% do 40%,

2) wyznaczonemu na stanowisko żołnierza zawodowego – od 30% do 50%,

3) wyznaczonemu na stanowisko żołnierza zawodowego – starszego mechanika samolotu (śmigłowca) w eskadrze (kluczu lotniczym) – od 40% do 60% - stawki uposażenia według stopnia wojskowego szeregowego, określonej w § 5 ust.

1.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do żołnierzy odbywających przeszkolenie wojskowe, w przypadkach określonych w § 9 ust.

2. §

11. Żołnierzowi pełniącemu nadterminową zasadniczą służbę wojskową przysługuje dodatek funkcyjny w następującej wysokości miesięcznej:

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 5/12

1) od 75% do 95% stawki uposażenia zasadniczego według stanowiska służbowego żołnierza zawodowego przewidzianej dla grupy uposażenia odpowiadającej zajmowanemu stanowisku służbowemu – pełniącemu służbę na stanowisku przewidzianym w etacie dla podoficera zawodowego,

2) od 75% do 05% stawki uposażenia zasadniczego według stanowiska służbowego żołnierza zawodowego przewidzianej dla 32 grupy uposażenia – pełniącemu służbę na stanowisku wymienionym w załączniku nr 3 do rozporządzenia,

3) od 55% do 75% stawki uposażenia zasadniczego według stanowiska służbowego żołnierza zawodowego przewidzianej dla 32 grupy uposażenia – pełniącemu służbę na stanowisku innym niż określone w pkt 1 i

2. § 12.

1. Kandydatowi na żołnierza zawodowego, w okresie odbywania nauki w akademii (szkole), przysługuje dodatek funkcyjny w razie:

1) pełnienia nieetatowej funkcji dowódcy drużyny lub pomocnika dowódcy plutonu – w wysokości określonej w § 10 ust. 1 pkt 1,

2) wykonywania obowiązków służbowych na stanowisku przewidzianym w etacie dla żołnierza zawodowego lub pełnienia funkcji dowódcy plutonu – w wysokości określonej w § 10 ust. 1 pkt

2. 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do żołnierzy odbywających przeszkolenie wojskowe w okresie szkolenia w szkole podchorążych rezerwy.

3. Dodatek funkcyjny nie przysługuje żołnierzom wymienionym w ust. 1 i 2 w okresie odbywania praktyk w jednostkach wojskowych. §

13. Żołnierzowi rezerwy odbywającemu ćwiczenia wojskowe przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości:

1) wyznaczonemu na stanowisko służbowe przewidziane w etacie dla podoficera – do 5%,

2) wyznaczonemu na stanowisko służbowe przewidziane w etacie dla chorążego – do 10%,

3) wyznaczonemu na stanowisko służbowe przewidziane w etacie dla oficera – do 15% - należnego uposażenia zasadniczego, określonego w § 8 ust.

1. §

14. Przy przyznawaniu dodatku funkcyjnego należy kierować się w szczególności:

1) liczbą podległych żołnierzy i stopniem ich zdyscyplinowania,

2) pracochłonnością obowiązków służbowych,

3) stopniem odpowiedzialności związanej z pełniona funkcją,

4) stopniem trudności i złożoności wykonywania powierzonych zadań,

5) stosunkiem żołnierza do powierzonego mu sprzętu,

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 6/12

6) kwalifikacjami żołnierza oraz uzyskiwanymi wynikami w szkoleniu i służbie wojskowej. Rozdział 4 Dodatki uzasadnione szczególnymi właściwościami lub warunkami służby

§ 15.

1. Żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe lub ćwiczenia wojskowe oraz kandydaci na żołnierzy zawodowych, oprócz dodatku funkcyjnego, mogą otrzymywać następujące dodatki do uposażenia zasadniczego:

1) dodatek za służbę na morzu,

2) dodatek za skoki ze spadochronem,

3) dodatek za nurkowanie,

4) dodatek operacyjny.

2. Żołnierze pełniący nadterminową zasadniczą służbę wojskową, oprócz dodatku funkcyjnego, mogą otrzymywać dodatki do uposażenia zasadniczego w wysokości i na zasadach określonych w odrębnych przepisach w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych. §

16. Wysokość przysługujących żołnierzom niezawodowym dodatków, o których mowa w § 15 ust. 1, ustala się procentowo od najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. w stopniu wojskowym plutonowego z wysługą do 2 lat, pełniącego służbę na stanowisku zaszeregowanym do 32 grupy uposażenia – zwanego dalej „uposażeniem bazowym”. § 17.

1. Żołnierzowi, o którym mowa w § 15 ust. 1, który pełni służbę w składzie etatowej załogi jednostki pływającej, przysługuje dodatek za służbę na morzu w wysokości miesięcznej:

1) na okrętach (pojazdach) podwodnych

2) na pozostałych jednostkach pływających - uposażenia bazowego.

2. Dodatek określony w ust. 1 przysługuje również żołnierzowi nie wchodzącemu w skład etatowej załogi jednostki pływającej za miesiąc, w którym żołnierz przebywał na jednostce pływającej przez okres co najmniej 15 dni. §

18. Żołnierzowi, o którym mowa w § 15 ust. 1, który wykonuje przewidziane w programie szkolenia skoki ze spadochronem z samolotów (śmigłowców), przysługuje za każdy skok dodatek w wysokości: - 6%, - 3%

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 7/12

1) żołnierzowi – zawodnikowi sekcji sportowej wojskowego klubu sportowego - 50%,

2) innemu żołnierzowi - 1/100 uposażenia bazowego. § 19.

1. Żołnierzowi, o którym mowa w § 15 ust. 1, który posiada kwalifikacje nurka (płetwonurka) i wykonuje zadania pod woda, przyznaje się dodatek za nurkowanie w wysokości uzależnionej od roboczej głębokości nurkowania i czasu przebywania na tej głębokości.

2. Stawki dodatku za nurkowanie określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

3. Dodatek za nurkowanie w wysokości 50% stawek określonych w ust. 2 przyznaje się również żołnierzowi (kursantowi) szkolącemu się na nurka lub płetwonurka, w tym również żołnierzowi wchodzącemu w skład załogi okrętu podwodnego lub załogi czołgu, szkolącemu się w praktycznej obsłudze indywidualnych aparatów ratowniczych pod wodą.

4. Żołnierzowi posiadającemu kwalifikacje nurka (płetwonurka), który dla celów doświadczalnych (eksperymentalnych) wykonuje zadania przy użyciu sprzętu prototypowego, oraz sprawdzającemu pod woda prototypowe technologie nurkowania i prac podwodnych – przyznaje się dodatek za nurkowanie według stawek określonych w ust. 2 zwiększonych do 100%, w zależności od stopnia trudności i ryzyka występującego przy badania doświadczalnych.

5. Żołnierzowi wykonującemu pod woda zadania (prace):

1) w aparacie o obiegu zamkniętym lub półzamkniętym (z rezygnacją czynnika oddechowego),

2) przy wykorzystaniu podwodnego aparatu (pojazdu) typu mokrego lub urządzenia holującego nurka (płetwonurka) pod wodą,

3) związane ze skokami do wody w aparacie – ze śmigłowca lub płynącego kutra,

4) minerskie, pirotechniczne, cięcia, spawania i stropowania albo

5) inne prace przy temperaturze wody na powierzchni poniżej 50C lub przy powierzchniowym prądzie wodnym większym niż 0,5 m/s albo stanie morza większym niż 30 - przyznaje się dodatek według stawek określonych w ust. 2, zwiększonych o 20%, a przy jednoczesnym występowaniu kilku z wymienionych wyżej warunków – o 40%.

6. Żołnierzowi wykonującemu zadania (prace) w skafandrze sztywnym, komorze obserwacyjnej, aparacie podwodnym i dzwonie nurkowym, bez oddziaływania ciśnienia wody na organizm, przyznaje się dodatek w wysokości 25% stawki określonej w ust. 2, przewidzianej dla przedziału głębokości do 9 metrów.

7. Żołnierzowi odbywającemu treningi w komorze dekompresyjnej przyznaje się dodatek w wysokości 25% stawek określonych w ust. 2, przewidzianych dla głębokości odpowiadającej najwyższemu ciśnieniu i czasowi przebywania żołnierza pod takim ciśnieniem w komorze dekompresyjnej. - 60%

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 8/12

8. Czas przebywania żołnierza pod wodą na określonej głębokości liczy się od chwili jej osiągnięcia do chwili rozpoczęcia wynurzania się nurka (płetwonurka) z tej głębokości.

9. Czas przebywania żołnierza w komorze dekompresyjnej pod najwyższym ciśnieniem liczy się od czasu osiągnięcia określonego ciśnienia w tej komorze do chwili rozpoczęcia obniżania ciśnienia.

10. Dodatek za nurkowanie oblicza się za łączny czas przebywania żołnierza pod wodą na określonych głębokościach (lub pod równoważnym ciśnieniem w komorze dekompresyjnej) w okresie miesiąca kalendarzowego. §

20. Żołnierzowi, o którym mowa w § 15 ust. 1, który wykonuje zadania związane z bezpośrednim udziałem w zwalczaniu klęsk żywiołowych oraz zbieraniem i niszczeniem amunicji, przysługuje za każdy dzień wykonywania tych zadań dodatek operacyjny w wysokości 1% uposażenia bazowego. Rozdział 5 Przepisy końcowe

§

21. Tracą moc:

1) zarządzenie nr 23/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 1990 r. w sprawie uposażenia żołnierzy niezawodowych (Dz. Rozk. MON z 1997 r. poz. 134 i z 1998 r. poz. 14),

2) przepisy zarządzenia nr 30/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 kwietnia 1990 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy (Dz. Rozk. MON z 1993 r. poz. 61, z 1994 r. poz. 107 i 133, z 1995 r. poz. 15 i 40, z 1996 r. poz. 243, z 1997 r. poz. 37, 162 i 196 oraz z 1998 r. poz. 13) w zakresie uregulowanym rozporządzeniem. §

22. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1999 r., z wyjątkiem § 11, który wchodzi w życie z mocą od dnia 1 kwietnia 1999 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 1999 r. (poz. 252) Załącznik nr 1

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 9/12

STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO UZALEŻNIONE OD ROKU NAUKI DLA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

Rok nauki I II III IV V VI

Podchorążowie

Kadeci

miesięcznie w złotych 39,0 64,0 99,0 168,0 225,0 272,0 33,0 56,0 81,0

Załącznik nr 2

DZIENNE STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO WEDŁUG STOPNIA WOJSKOWEGO DLA ŻOŁNIERZY REZERWY ODBYWAJĄCYCH ĆWICZENIA WOJSKOWE

% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego (plutonowego z wysługa do 2 lat na stanowisku zaszeregowanym do 32 grupy uposażenia)

Lp.

Stopień wojskowy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Oficerowie pułkownik (komandor) podpułkownik (komandor porucznik) major (komandor podporucznik) kapitan (kapitan marynarki) porucznik (porucznik marynarki) podporucznik (podporucznik marynarki) Chorążowie starszy chorąży sztabowy (starszy chorąży sztabowy marynarki) chorąży sztabowy (chorąży sztabowy marynarki) młodszy chorąży sztabowy (młodszy chorąży sztabowy marynarki) starszy chorąży (starszy chorąży marynarki) chorąży (chorąży marynarki) młodszy chorąży (młodszy chorąży marynarki) Podoficerowie i szeregowi

4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 10/12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

starszy sierżant sztabowy (starszy bosman sztabowy) sierżant sztabowy (bosman sztabowy) starszy sierżant (starszy bosman) sierżant (bosman) starszy plutonowy (starszy bosmanmat) plutonowy (bosmanmat) starszy kapral (starszy mat) kapral (mat) starszy szeregowy (starszy marynarz) szeregowy (marynarz)

3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8

Załącznik nr 3

WYKAZ STANOWISK SŁUŻBOWYCH (FUNKCJI) PRZEZNACZONYCH W ETATACH DLA ŻOŁNIERZY SŁUŻBY ZASADNICZEJ, NA KTÓRYCH ŻOŁNIERZOM NADTERMINOWEJ ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ PRZYSŁUGUJE DODATEK FUNKCYJNY W WYSOKOŚCI OKREŚLONEJ W § 11 PKT 2 ROZPORZĄDZENIA Kod stanowiska (funkcji) 0122 0144 0155 0165 0166 0167 0170 0180 0190 0191 0192 0195 0196 0797 0874 0943 3718 4406 4425 4426 4686 4766 4769 4855 4856 4906

Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Nazwa stanowiska (funkcja) Dowódca zespołu Dowódca załogi Dowódca stacji Dowódca radiostacji Dowódca wozu dowodzenia Dowódca aparatowni Dowódca obsługi Dowódca załogi Dowódca drużyny Dowódca działonu Dowódca patrolu Dowódca sekcji ppoż. Dowódca sekcji Kierownik maszyn Kierownik warsztatu Bosman okrętowy Podoficer gospodarczy Celowniczy Starszy chemik Chemik Drenażysta Działonowy Działonowy operator Starszy elektromechanik Elektromechanik Elektryk

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 11/12

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

Fotogrameta Hydroakustyk Instruktor Starszy kierowca Kierowca Komorowy Starszy kucharz Kucharz Kucharz okrętowy Starszy maszynista Maszynista Starszy mechanik Mechanik Miner Miner płetwonurek Motorzysta Nurek Obsługa Starszy operator Operator Piekarz Planszecista Pomiarowy Rachmistrz (obsługa przyrządów pomiarowo-topograficznych) Radiomechanik Radiooperator Starszy radiotelegrafista Radiotelegrafista Reflektorzysta Saper w patrolu rozminowania Strażak Starszy sygnalista Sygnalista Torpedysta Układacz spadochronów Zwiadowca – miner Zwiadowca – operator Zwiadowca – radiotelegrafista Zwiadowca – płetwonurek Nadwiślańskie Jednostki Wojskowe MSWiA Podoficer Podoficer – specjalista Adiutant – specjalista Kierowca Starszy kreślarz Starszy kserografista Luzak Obsługa

5096 5456 5556 5765 5766 5806 6045 6046 6049 6385 6386 6425 6426 6486 6496 6586 6786 6846 6935 6936 7116 7186 7296 7676 7716 7726 7755 7756 7826 8036 8326 8385 8386 8846 8926 9321 9323 9324 9329 3700 3700/3050 4026/3050 5766 5995 6015 6206 6846

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 12/12

74 75 76 77 78

Pirotechnik Przewodnik psów Ratownik – specjalista Strzelec – specjalista Zwiadowca

7166 7536 7766/3050 8356/3050 9326

Załącznik nr 4

TABELA STAWEK DODATKU ZA NURKOWANIE Nurkowanie na głębokość (w metrach) do 9 9-15 15-21 21-27 27-33 33-39 39-45 45-51 51-57 57-63 63-69 69-75 75-81 81-90 90-100 100-110 110-120 powyżej 120

% od 1/100 kwoty uposażenia bazowego za 1 minutę pobytu (pracy) na tej głębokości 1,5 2 3 4 5 6 7 9 12 17 22 26 32 37 42 45 47 50

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 262 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 259 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Janusza Pałubickiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 266 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego dla typowych stanowisk służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej , jego wzrostu z tytułu wysługi lat oraz szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości dodatków do uposażenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 265 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 261 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 260 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznań i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 264 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 263 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Kołu Teologów Prawosławnych z siedzibą w Warszawie.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 258 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie zbywania niektórych ruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub podlegających sprzedaży przez organy administracji rządowej na podstawie przepisów szczególnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 257 z 1999

  Ustawa z dnia 18 marca 1999 r. o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 256 z 1999

  Ustawa z dnia 18 marca 1999 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 255 z 1999

  Ustawa z dnia 4 marca 1999 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.