Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 267 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1999 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-02-16
Data wejscia w życie:1999-04-23
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 267 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/8

Dz.U. 1999 Nr 29 poz. 267

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 16 lutego 1999 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej. Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz.U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56 i Nr 162, poz. 474, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944 oraz z 1999 r. Nr 11, poz. 95) zarządza się, co następuje: §

1. Ministerstwu Obrony Narodowej nadane się statutu stanowiący załącznik do rozporządzenia. §

2. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej (Dz.U. Nr 88, poz. 399). §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1999 r. (poz. 267)

STATUT MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ §

1. Ministerstwo Obrony Narodowej, zwane dalej „Ministerstwem”, jest urzędem administracji rządowej obsługującym Ministra Obrony Narodowej, zwanego dalej „Ministrem”, działającym zgodnie z jego rozporządzeniami, zarządzeniami, decyzjami, poleceniami i wytycznymi oraz pod jego bezpośrednim kierownictwem i nadzorem. § 2.

1. Minister Kieruje Ministerstwem bezpośrednio oraz przy pomocy sekretarza stanu, Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, podsekretarzy stanu, dyrektora generalnego, a także dyrektorów (szefów) komórek organizacyjnych wymienionych w § 3 ust.

1.

2. Minister może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników Ministerstwa do podejmowania decyzji w określonych sprawach w jego imieniu. § 3.

1. W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministerstwa oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Sekretariat Ministra Obrony Narodowej,

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 2/8

2) Departament Administracyjno-Koordynacyjny,

3) Departament Bezpieczeństwa Międzynarodowego,

4) Departament Budżetowy,

5) Departament do Spraw Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego,

6) Departament Infrastruktury,

7) Departament Kadr,

8) Departament Kontroli,

9) Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego,

10) Departament Polityki Zbrojeniowej,

11) Departament Prawny,

12) Departament Społeczno-Wychowawczy,

13) Departament Spraw Socjalnych,

14) Departament Systemu Obronnego,

15) Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych,

16) Departament Zaopatrywania Sił Zbrojnych,

17) Zarząd Obrony Terytorialnej,

18) Generalny Zarząd Uzupełnień i Spraw Personalnych – P1,

19) Generalny Zarząd Rozpoznania Wojskowego – P2,

20) Generalny Zarząd Operacyjny – P3,

21) Generalny Zarząd Logistyki – P4,

22) Generalny Zarząd Planowania Strategicznego – P5,

23) Generalny Zarząd Dowodzenia i Łączności – P6,

24) Biuro Prasy i Informacji,

25) Biuro Skarg i Interwencji.

2. Komórki organizacyjne wymienione w ust. 1 pkt 17-23 tworzą Sztab Generalny Wojska Polskiego.

3. Organizację wewnętrzną, szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, oraz tryb pracy Ministerstwa określa regulamin organizacyjny nadany przez Ministra na wniosek dyrektora generalnego.

4. Spory kompetencyjne między komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, o których mowa w ust. 1, rozstrzyga Minister na wniosek członka kierownictwa Ministerstwa, po zasięgnięciu opinii dyrektora generalnego. §

4. Minister może powoływać kolegialne organy doradcze i opiniodawcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając cel powołania, nazwę i skład osobowy oraz szczegółowy zakres i tryb działania. §

5. Wykaz jednostek organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, a także wykaz przedsiębiorstw państwowych, dla których Minister jest organem założycielskim, stanowi załącznik do statutu.

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 3/8

Załącznik do statutu Ministerstwa Obrony Narodowej

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODPORZĄDKOWANYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH ORAZ PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH, DLA KTÓRYCH JEST ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM A. Jednostki organizacyjne podporządkowane:

1) Dowództwo Wojsk Lądowych w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi;

2) Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi;

3) Dowództwo Marynarki Wojennej w Gdyni wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi;

4) Dowództwo Garnizonu Warszawa wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi;

5) Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi;

6) Inspektorat Wojskowych Służb informacyjnych w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi;

7) Akademia Obrony Narodowej w Warszawie;

8) Biuro Wojskowej Służby Normalizacyjnej w Warszawie;

9) Wojskowe Biuro Kodyfikacyjne w Warszawie;

10) Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi;

11) Wojskowa Inspekcja Architektoniczno-Budowlana w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi;

12) Wojskowa Inspekcja Gospodarki Energetycznej w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi;

13) Wojskowy Dozór Techniczny w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi;

14) Wojskowy Nadzór Metrologiczny w Warszawie;

15) Redakcja Publicystyki Wojskowo-Obronnej w Warszawie;

16) Redakcja Czasopisma „Myśl Wojskowa” i „Biuletynu Informacyjnego Sztabu Generalnego WP” w Warszawie;

17) Redakcja „Przeglądu Wojsk Lądowych” w Warszawie;

18) Redakcja „Biuletynu Logistycznego i Wydawnictw Fachowych” w Warszawie;

19) Wojskowe Studium Nauczania Języków Obcych w Łodzi;

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 4/8

20) Wojskowe Centrum Aktywizacji Zawodowej w Warszawie;

21) Centrum Informatyki Sztabu Generalnego WP w Warszawie;

22) Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie;

23) Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi;

24) Drukarnie Sztabu Generalnego w Warszawie;

25) Biuro Inwestycji i Łączności w Warszawie;

26) Wojskowa Wytwórnia Pieczęci w Warszawie;

27) Wojskowe Biuro Węglowe w Katowicach;

28) Wojskowy Ośrodek Geodezji i Teledetekcji w Warszawie;

29) Oddział Zabezpieczenia Topograficznego w Warszawie;

30) Delegatura Departamentu Kontroli w Bydgoszczy, Krakowie, Warszawie i Wrocławiu;

31) Biuro Technik Audiowizualnych, Poligrafii i Zaopatrzenia w Warszawie;

32) Kolumna Transportowa MON w Warszawie;

33) Wojskowe Biuro Emerytalne w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Siedlcach, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze;

34) Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Mielcu, Poznaniu, Radomiu, Stalowej Woli, Świdniku, Tarnowie, Warszawie i Wrocławiu;

35) Przedstawicielstwo Wojskowe w Gdańsku i Warszawie oraz Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Łodzi;

36) Inspektor Ministerstwa Obrony Narodowej do Spraw Bezpieczeństwa Lotów w Poznaniu;

37) Centralna Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie i Wojskowe Komisje Lekarskie;

38) Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie;

39) Biuro Infrastruktury Specjalnej w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi: Terenowym Oddziałem Lotniskowym w Gdańsku, Poznaniu w Warszawie;

40) Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze;

41) Wojskowe Biuro Bezpieczeństwa Łączności i Informatyki w Warszawie;

42) Wojskowe Centrum Szkolenia dla Potrzeb Sił Pokojowych ONZ im. gen. broni Władysława Sikorskiego w Kielcach;

43) Polskie Przedstawicielstwo Wojskowe przy Komitecie Wojskowym Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego z siedzibą w Brukseli, BELGIA;

44) Polskie Zespół Kontaktowy przy Naczelnym Dowódcy Połączonych Sił Zbrojnych NATO na Atlantyku (SACLANT) z siedzibą w Norfolk, Virginia, USA;

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 5/8

45) Polskie Zespół Kontaktowy przy Kwaterze Głównej Połączonych Sił Zbrojnych NATO w Europie (SHAPE) z siedzibą w Mons, BELGIA;

46) Polski Zespół Kontaktowy przy Połączonych Siłach Zbrojnych NATO Europy Środkowej (AFCENT) z siedzibą w Brunssum, HOLANDIA;

47) Polski Zespół Kontaktowy przy Połączonych Siłach Powietrznych NATO Europy Środkowej (AIRCENT) z siedzibą w Ramstein, NIEMCY;

48) Polski Zespół Kontaktowy przy Korpusie Szybkiego Reagowania Dowództwa Połączonych Sił Zbrojnych NATO w Europie (ARRC) z siedzibą w Rheindahlen, NIEMCY;

49) Dom Emeryta Wojskowego w Warszawie;

50) Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Modlinie i Wrocławiu;

51) Wojskowy Ośrodek Weterynaryjny w Grudziądzu, Krakowie, Nowym Dworze Maz. i Wrocławiu;

52) Wojskowe Biuro Zarządzania Częstotliwościami w Warszawie. B. Jednostki organizacyjne nadzorowane:

1) Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie;

2) Wojskowa Akademia Medyczna im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego w Łodzi;

3) Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni;

4) Wyższa Szkoła Oficerska im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu;

5) Wyższa Szkoła Oficerska im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu;

6) Wyższa Szkoła Oficerska im. gen. Józefa Bema w Toruniu;

7) Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie;

8) Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie;

9) Wojskowy Instytut Łączności w Zegrzu;

10) Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku;

11) Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce;

12) Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii w Warszawie;

13) Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu;

14) Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie;

15) Wojskowy Instytut Badań Socjologicznych w Warszawie;

16) Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Żywnościowej w Warszawie;

17) Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Mundurowej w Łodzi;

18) Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Materiałów Pędnych i Smarów w Warszawie;

19) Centralne Ośrodki: - Metrologii Wojskowej w Warszawie, - Analizy Skażeń w Warszawie,

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 6/8

- Naukowej Informacji Wojskowej w Warszawie;

20) Wojskowy Zespół Wypoczynkowy w Juracie, Solinie, Szklarskiej Porębie i Zakopanem;

21) Wojskowy Dom Wypoczynkowy w Międzyzdrojach, Rogowie, Ryni, Sopocie, Unieściu i Waplewie;

22) Centralne Wojskowe Misje Pokojowe w Warszawie;

23) Wojskowy Zakład Remontowo-Budowlany w Gnieźnie, Jarosławiu, Krotoszynie, Nowym Dworze Maz. i Wrocławiu;

24) Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi;

25) Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łodzi;

26) Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy, Krakowie i Wrocławiu;

27) Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gdańsku;

29) Szpital Wojskowy z Przychodnią – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie, Elblągu, Ełku, Gliwicach, Helu, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Przemyślu, Szczecinie, Wałczu i Żarach;

29) Wojskowy Szpital Gruźlicy i Chorób Płuc z Przychodnią – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Otwocku;

30) Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny – Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Busku, Ciechocinku, Krynicy, Kudowie i Lądku;

31) Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białymstoku, Bielsku-Białej, Gdyni, Gdyni-Oksywie, Gorzowie, Grudziądzu, Gubinie, Kielcach, Koszalinie, Nysie, Powidzu, Poznaniu, Radomiu, Rzeszowie, Słupsku, Siedlcach, Szczecinku, Świdwinie, Świnoujściu, Toruniu i Ustce;

32) Garnizonowa Przychodnia Lekarska – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Modlinie;

33) Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie;

34) Przychodnia Lekarska Akademii Obrony Narodowej – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie;

35) Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie;

36) Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. C. Jednostki organizacyjne nadzorowane z tytułu pełnienia w nich przez żołnierzy zawodowych czynnej służby wojskowej:

1) Izba Wojskowa Sądu Najwyższego w Warszawie;

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 7/8

2) Wojskowy Sąd Okręgowy w Poznaniu i Warszawie;

3) Wojskowy Sąd Garnizonowy w Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. D. Jednostki organizacyjne nadzorowane z tytułu pełnienia w nich przez żołnierzy zawodowych czynnej służby wojskowej i w zakresie działalności administracyjnej:

1) Naczelna Prokuratora Wojskowa w Warszawie;

2) Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Poznaniu i Warszawie;

3) Ośrodek Zamiejscowy Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu z siedzibą w Bydgoszczy i Wrocławiu oraz w Warszawie z siedzibą w Krakowie;

4) Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy, Elblągu, Gdyni, Gliwicach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi. Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze;

5) Ordynariat Polowy Wojska Polskiego w Warszawie;

6) Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego w Warszawie;

7) Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe w Warszawie. E. Przedsiębiorstwa państwowe, dla których Minister jest organem założycielskim:

1) Dom Wydawniczy BELLONA w Warszawie;

2) Wojskowe Zakłady Graficzne w Warszawie;

3) Wojskowa Drukarnia w Gdyni i Łodzi;

4) Wojskowe Biuro Studiów Projektów Budowlanych i Lotniskowych w Warszawie;

5) Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych w Gdyni, Poznaniu i Wrocławiu;

6) Wojskowe Zakłady Kartograficzne w Warszawie;

7) Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Techniczne w Warszawie;

8) Stocznia marynarki Wojennej w Gdyni;

9) Wojskowe Zakłady Mechaniczne w Siemianowicach Śląskich;

10) Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne Nr 5 w Poznaniu;

11) Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 w Łodzi, Nr 2 w Bydgoszczy i Nr 4 w Warszawie;

12) Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 w Zegrzu i Nr 2 w Czernicy Wrocławskiej;

13) Wojskowe Zakłady Inżynieryjne w Dęblinie;

14) Wojskowe Zakłady Elektroniczne w Zielonce;

15) Wojskowe Zakłady Uzbrojenia Nr 2 w Grudziądzu;

16) Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe w Bydgoszczy, Gdańsku, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu;

17) Wojskowe Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe w Warszawie. F. Instytucje kultury podporządkowane, wpisane do rejestru Ministra Obrony Narodowej:

1) Centralna Biblioteka Wojskowa w Warszawie;

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 8/8

2) Dom Wojska Polskiego w Warszawie;

3) Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie;

4) Reprezentacyjny Zespół Artystyczny WP w Warszawie;

5) Orkiestra Koncertowa Wojska Polskiego w Warszawie.

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 267 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 274 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1999 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 273 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu i Gospodarki Morskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 272 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 281 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 marca 1999 r. sygn. akt K. 5/98.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 271 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowego zakazu obrotu z zagranicą substancjami zubożającymi warstwę ozonową i towarami zawierającymi te substancje.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 270 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 269 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 277 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych dla kandydatów na kuratorów, sekretarzy sądowych i osób na stanowiska referendarzy sądowych oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 280 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania pracownikom Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 279 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Kolejnictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 278 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie trybu wydawania świadectw sprawności technicznej pojazdów szynowych oraz wzoru tych świadectw.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 268 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników komend, inspektoratów i innych jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 276 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie pozwoleń na wywóz kształtowników i profili ze stali niestopowej do państw członkowskich Unii Europejskiej w związku z ustanowieniem automatycznej rejestracji obrotu.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 275 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w wywozie kształtowników i profili ze stali niestopowej.

porady prawne online

Porady prawne

 • Prezydent jako zwierzchnik Sił Zbrojnych

  Czy Prezydent RP dysponuje możliwościami sprawowania władzy nad siłami zbrojnymi RP? Czy ma wpływ na działania prawne związane z siłami zbrojnymi RP? Czy jest osobą (...)

 • Zmiana statut związku zawodowego, a moc prawna

  Czy podjęcie uchwały o zmianie zapisów statutu związku zawodowego ma moc prawną już w momecie podjęcia takiej uchwały czy też dopiero po zarejestrowaniu tych zmian (...)

 • Większość potrzebna do zmiany statutu spółdzielni

  Ilu członków spółdzielni jest potrzebnych na walnym zebraniu członków, by przegłosowano nowy statut?

 • Status fundatora fundacji

  Fundatorem w danej fundacji są dwie osoby fizyczne. W najbliższym czasie owe osoby wyjeżdżają za granicę i nie chcą już figurować jako fundatorzy w fundacji. Czy (...)

 • Wynagrodzenie nauczyciela mianowanego

  Właśnie zdałam egzamin na nauczyciela mianowanego. Od kiedy moje wynagrodzenie powinno być wypłacane zgodnie ze stawką dla nauczyciela mianowanego? Od 1 marca czy może (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2013 poz. 1014

  Zarządzenie Nr 94 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-18 poz. 951

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej.

 • Monitor Polski 2004 nr 11 poz. 177

  Zarządzenie Nr 20 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej

 • Monitor Polski 2012 poz. 444

  Zarządzenie Nr 55 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa

 • Monitor Polski 2009 nr 6 poz. 65

  Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Służbie Wywiadu Wojskowego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.