Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 273 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu i Gospodarki Morskiej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-03-31
Data wejscia w życie:1999-04-08
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 273 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/2

Dz.U. 1999 Nr 29 poz. 273 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 31 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu i Gospodarki Morskiej. Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz.U. Nr 106, poz. 492 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126 oraz z 1999 r. Nr 11, poz. 95) zarządza się, co następuje: §

1. W załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1997 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz.U Nr 18, poz. 99 i Nr 74, poz. 480) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. W skład Ministerstwa wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Polityczny Ministra,

2) Biuro Ministra,

3) Departament Polityki Transportowej,

4) Departament Kolejnictwa,

5) Departament Lotnictwa Cywilnego,

6) Departament Transportu Samochodowego,

7) Departament Transportu Morskiego,

8) Departament Rybołówstwa Morskiego,

9) Departament Administracji Morskiej i Śródlądowej,

10) Departament prawno-Legislacyjny,

11) Departament Finansów i Analiz Ekonomicznych,

12) Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą,

13) Departament Spraw Obronnych,

14) Biuro Kadr,

15) Biuro Administracyjno-Budżetowe,

16) Biuro Kontroli, Skarg i Wniosków.”,

2) § 5a otrzymuje brzmienie:

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

„5a. Minister sprawuje nadzór nad Głównym Inspektorem Kolejnictwa oraz nad Generalnym Dyrektorem Dróg Publicznych, którzy działają na podstawie odrębnych przepisów.”,

3) załącznik nr 1 do statutu Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej otrzymuje brzmienie: „Załącznik nr 1 – Wykaz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej:

1. Przedsiębiorstwo Państwowe „Polskie Koleje Państwowe” w Warszawie.

2. Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” w Warszawie.

3. Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad w Warszawie.

4. Instytut Morski w Gdańsku.

5. Morski Instytut Rybacki w Gdyni.

6. Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie.

7. Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie.

8. Odwoławcza Izba Morska w Gdańsku z siedzibą w Gdyni.

9. Izba Morska w Gdańsku z siedzibą w Gdyni.

10. Izba Morska w Szczecinie.

11. Wyższa Szkoła Morska w Gdyni.

12. Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie.”,

4) w załączniku nr 2 do statutu Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej skreśla się pkt

1. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 273 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 274 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1999 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 272 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 281 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 marca 1999 r. sygn. akt K. 5/98.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 271 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowego zakazu obrotu z zagranicą substancjami zubożającymi warstwę ozonową i towarami zawierającymi te substancje.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 270 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 269 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 277 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych dla kandydatów na kuratorów, sekretarzy sądowych i osób na stanowiska referendarzy sądowych oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 280 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania pracownikom Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 279 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Kolejnictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 278 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie trybu wydawania świadectw sprawności technicznej pojazdów szynowych oraz wzoru tych świadectw.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 268 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników komend, inspektoratów i innych jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 276 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie pozwoleń na wywóz kształtowników i profili ze stali niestopowej do państw członkowskich Unii Europejskiej w związku z ustanowieniem automatycznej rejestracji obrotu.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 275 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w wywozie kształtowników i profili ze stali niestopowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 267 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1999 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2013 poz. 22

  Zarządzenie Nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

 • Dziennik Ustaw z 1989-12-01 poz. 407

  Ustawa z dnia 1 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

 • Dziennik Ustaw z 2001-10-22 poz. 1348

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 października 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu i Gospodarki Morskiej.

 • Monitor Polski 2012 poz. 655

  Zarządzenie Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki

 • Monitor Polski 2011 nr 111 poz. 1133

  Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 98 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.