Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 275 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w wywozie kształtowników i profili ze stali niestopowej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-03-11
Data wejscia w życie:1999-04-08
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 275 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/2

Dz.U. 1999 Nr 29 poz. 275 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w wywozie kształtowników i profili ze stali niestopowej. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 i art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym (Dz.U. Nr 157, poz. 1026) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Do dnia 31 grudnia 1999 r. ustanawia się automatyczną rejestrację obrotu w wywozie z polskiego obszaru celnego do państw członkowskich Unii Europejskiej towarów wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Wykaz państw, o których mowa w ust. 1, zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia. §

2. Osoby dokonujące wywozu z polskiego obszaru celnego towarów, o których mowa w § 1 ust. 1, są obowiązane złożyć sprawozdanie z wykorzystania udzielonych pozwoleń. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 11 marca 1999 r. (poz. 275) Załącznik nr 1

WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH AUTOMATYCZNĄ REJESTRACJĄ OBROTU W WYWOZIE Kod PCN 7216 Wyszczególnienie Kątowniki, kształtowniki i profile ze stali niestopowej: - Profile „U”, „I” lub „H”, nie obrobione więcej niż walcowanie na gorąco, ciągnienie na gorąco lub wyciskanie, o wysokości 80 mm lub więcej: -- Profile „U”: --- O wysokości 80 mm lub więcej, ale nie przekraczającej 220 mm: ---- Z równoległymi ścianami (ECSC)(1) ---- Pozostałe (ECSC)(1) --- O wysokości większej niż 220 mm:

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

---- Z równoległymi ścianami (ECSC)(1) ---- Pozostałe (ECSC)(1) -- Profile „I”: --- Posiadające wysokość 80 mm lub więcej, ale nie przekraczającą 220 mm: ---- Z równoległymi ścianami (ECSC)(1) ---- Pozostałe (ECSC)(1) --- Posiadające wysokość większą niż 220 mm: ---- Z równoległymi ścianami (ECSC)(1) ---- Pozostałe (ECSC)(1) -- Profile „H”: --- Posiadające wysokość 80 mm lub więcej, ale nie przekraczającą 180 mm (ECSC)(1) --- Posiadające wysokość większą niż 180 mm (ECSC)(1)

Załącznik nr 2

WYKAZ PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ (UE)*

1. Austria

2. Belgia

3. Dania

4. Finlandia

5. Francja

6. Grecja

7. Hiszpania

8. Holandia

9. Irlandia

10. Luksemburg

11. Portugalia

12. Republika Federalna Niemiec

13. Szwecja

14. Wielka Brytania

15. Włochy

* Obszar celny UE obejmuje również obszar celny Księstwa Monako. Oznacza to, że dla towarów pochodzących z Monako, po spełnieniu reguł pochodzenia, udokumentowaniu tego pochodzenia oraz spełnieniu warunku bezpośredniego transportu, zgodnie z zasadami Układu Europejskiego, stosowane są obniżone zerowe stawki celne.

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 275 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 274 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1999 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 273 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu i Gospodarki Morskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 272 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 281 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 marca 1999 r. sygn. akt K. 5/98.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 271 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowego zakazu obrotu z zagranicą substancjami zubożającymi warstwę ozonową i towarami zawierającymi te substancje.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 270 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 269 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 277 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych dla kandydatów na kuratorów, sekretarzy sądowych i osób na stanowiska referendarzy sądowych oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 280 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania pracownikom Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 279 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Kolejnictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 278 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie trybu wydawania świadectw sprawności technicznej pojazdów szynowych oraz wzoru tych świadectw.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 268 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników komend, inspektoratów i innych jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 276 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie pozwoleń na wywóz kształtowników i profili ze stali niestopowej do państw członkowskich Unii Europejskiej w związku z ustanowieniem automatycznej rejestracji obrotu.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 267 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1999 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-12-08 poz. 1292

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w wywozie kształtowników i profili ze stali niestopowej.

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-12 poz. 276

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie pozwoleń na wywóz kształtowników i profili ze stali niestopowej do państw członkowskich Unii Europejskiej w związku z ustanowieniem automatycznej rejestracji obrotu.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-28 poz. 1758

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w wywozie kształtowników i profili ze stali niestopowej.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-28 poz. 1759

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu dokumentów i informacji, które powinny być dołączone do wniosku o wydanie pozwolenia na wywóz kształtowników i profili ze stali niestopowej do państw członkowskich Unii Europejskiej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-23 poz. 1908

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w wywozie kształtowników i profili ze stali niestopowej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.