Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 278 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie trybu wydawania świadectw sprawności technicznej pojazdów szynowych oraz wzoru tych świadectw.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-03-18
Data wejscia w życie:1999-04-23
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 278 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/2

Dz.U. 1999 Nr 29 poz. 278 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie trybu wydawania świadectw sprawności technicznej pojazdów szynowych oraz wzoru tych świadectw. Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. Nr 96, poz. 591 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Świadectwo sprawności technicznej pojazdu szynowego, zwane dalej „świadectwem”, wydaje przewoźnik kolejowy lub osoba upoważniona przez niego do badania sprawności technicznej pojazdów szynowych, pod warunkiem:

1) uzyskania przez przewoźnika kolejowego lub zarząd kolei na ten typ pojazdu szynowego świadectwa dopuszczenia do eksploatacji, w trybie określonym w odrębnych przepisach,

2) stwierdzenia na podstawie przeprowadzonych badań odbiorczych, że pojazd szynowy: a) jest zbudowany zgodnie z dokumentacją konstrukcyjna danego typu pojazdu, b) spełnia warunki techniczne eksploatacji pojazdów szynowych, określone dla tego rodzaju pojazdów, c) jest oznakowany w sposób określony w odrębnych przepisach.

2. Wydanie świadectwa poprzedza dokonanie czynności sprawdzających i prób przewidzianych dla danego rodzaju pojazdu szynowego. § 2.

1. Ważność świadectwa ustala się na czas określony odpowiadający w zależności od rodzaju, typu i serii pojazdu szynowego:

1) terminowi najbliższego przeglądu technicznego lub naprawy okresowej, albo

2) określonemu w kilometrach przebiegowi między kolejnymi naprawami.

2. Świadectwo traci ważność w przypadku:

1) stwierdzenia niezdatności pojazdu szynowego do ruchu przez osoby do tego uprawnione,

2) cofnięcie świadectwa dopuszczenia typu pojazdu szynowego do eksploatacji. § 3.

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

Wzór świadectwa sprawności technicznej pojazdu szynowego określa załącznik do rozporządzenia. §

4. Przepisy rozporządzenia stosuje się do pojazdów szynowych, których prawnym dysponentem jest przewoźnik kolejowy lub zarząd kolei. §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 marca 1999 r. (poz. 278) (Strona 1)

Nazwa przewoźnika Świadectwo nr ................... sprawności technicznej pojazdu szynowego Niniejszym stwierdza się, że ........................................................................................................

(rodzaj, typ, seria, rok budowy, nazwa producenta oraz numer pojazdu szynowego)

....................................................................................................................................................... jest sprawny technicznie. Niniejsze świadectwo jest ważne: - do dnia ...................................................... - na przebieg ................................................ km *) Z upoważnienia **) ...................................................

(pieczęć jednostki organizacyjnej osoby upoważnionej)

.............................................

(imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe podpisującego)

.....................................

(data i miejsce wystawienia świadectwa)

------------------------------------------------------

*)

**)

Niepotrzebne skreślić. Dotyczy wystawiania świadectwa przez osobę upoważnioną.

(Strona 2)

Stwierdzenie ważności świadectwa sprawności technicznej

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 278 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 274 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1999 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 273 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu i Gospodarki Morskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 272 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 281 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 marca 1999 r. sygn. akt K. 5/98.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 271 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowego zakazu obrotu z zagranicą substancjami zubożającymi warstwę ozonową i towarami zawierającymi te substancje.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 270 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 269 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 277 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych dla kandydatów na kuratorów, sekretarzy sądowych i osób na stanowiska referendarzy sądowych oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 280 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania pracownikom Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 279 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Kolejnictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 268 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników komend, inspektoratów i innych jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 276 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie pozwoleń na wywóz kształtowników i profili ze stali niestopowej do państw członkowskich Unii Europejskiej w związku z ustanowieniem automatycznej rejestracji obrotu.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 275 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w wywozie kształtowników i profili ze stali niestopowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 267 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1999 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.