Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 279 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Kolejnictwa.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-03-19
Data wejscia w życie:1999-04-23
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 279 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/2

Dz.U. 1999 Nr 29 poz. 279 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 19 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Kolejnictwa. Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. Nr 96, poz. 591 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje: §

1. W załączniku do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 11 lutego 1998 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Kolejnictwa (Dz.U. Nr 25, poz. 145) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie: „§

4. W skład Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Biuro Głównego Inspektora,

2) Departament Kolejowego Nadzoru Budowlanego,

3) Departament Nadzoru Technicznego i Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego,

4) Departament do Spraw Świadectw Dopuszczenia do Eksploatacji,

5) Biuro Organizacyjno-Prawne,

6) Biuro Administracyjno-Budżetowe.”,

2) § 5 otrzymuje brzmienie: „§

5. W skład Inspektoratu wchodzą oddziały terenowe:

1) Okręgowy Inspektorat Kolejnictwa w Warszawie, obejmujący swoim zakresem działania obszar województw: mazowieckiego, podlaskiego i łódzkiego,

2) Okręgowy Inspektorat Kolejnictwa w Lublinie, obejmujący swoim zakresem działania obszar województw lubelskiego i podkarpackiego,

3) Okręgowy Inspektorat Kolejnictwa w Krakowie, obejmujący swoim zakresem działania obszar województw małopolskiego i świętokrzyskiego,

4) Okręgowy Inspektorat Kolejnictwa w Katowicach, obejmujący swoim zakresem działania obszar województw śląskiego i opolskiego,

5) Okręgowy Inspektorat Kolejnictwa w Gdańsku, obejmujący swoim zakresem działania obszar województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego,

6) Okręgowy Inspektorat Kolejnictwa we Wrocławiu, obejmujący swoim zakresem działania obszar województw dolnośląskiego i lubuskiego,

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

7) Okręgowy Inspektorat Kolejnictwa w Poznaniu, obejmujący swoim zakresem działania obszar województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.” §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 279 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 274 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1999 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 273 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu i Gospodarki Morskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 272 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 281 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 marca 1999 r. sygn. akt K. 5/98.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 271 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowego zakazu obrotu z zagranicą substancjami zubożającymi warstwę ozonową i towarami zawierającymi te substancje.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 270 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 269 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 277 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych dla kandydatów na kuratorów, sekretarzy sądowych i osób na stanowiska referendarzy sądowych oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 280 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania pracownikom Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 278 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie trybu wydawania świadectw sprawności technicznej pojazdów szynowych oraz wzoru tych świadectw.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 268 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników komend, inspektoratów i innych jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 276 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie pozwoleń na wywóz kształtowników i profili ze stali niestopowej do państw członkowskich Unii Europejskiej w związku z ustanowieniem automatycznej rejestracji obrotu.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 275 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w wywozie kształtowników i profili ze stali niestopowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 267 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1999 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.