Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 291 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem, w tym rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami w lokalach.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-03-26
Data wejscia w życie:1999-04-20
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 291 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/5

Dz.U. 1999 Nr 30 poz. 291

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 26 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem, w tym rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami w lokalach. Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042 oraz z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 6 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem, w tym rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami w lokalach (Dz.U. Nr 132, poz. 867), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Taryfa przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu ciepłem zawiera stawki opłat abonamentowych za przyłącze – wyrażone w złotych oraz określa warunki prowadzenia rozliczeń na podstawie ustalonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, o których mowa w ust. 1-3:

1) cen za zamówiona moc cieplną,

2) cen ciepła,

3) cen nośnika ciepła,

4) stawek opłat za usługi przesyłowe.”;

2) w § 10: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, stanowią średnie roczne koszty w okresie, o którym mowa w § 16 ust. 1, związane z eksploatacją urządzeń i instalacji przekazywanych do eksploatacji w wyniku, inwestycji rozwojowych, modernizacyjnych i z zakresu ochrony środowiska, ustalane na podstawie:

1) założeń do planu albo planu zaopatrzenia w ciepło, o których mowa w art. 19 i 20 ustawy, lub

2) obowiązującego w przedsiębiorstwie planu rozwoju i modernizacji, w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło.”, b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 2/5

„7. W przypadku skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w źródła ciepła, jako uzasadnione koszty wytwarzania, przetwarzania i magazynowania ciepła przyjmuje się różnicę między łącznymi i uzasadnionymi kosztami prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przetwarzania oraz magazynowania ciepła i energii elektrycznej a kosztami uzyskania przychodu ze sprzedaży takiej samej wielkości mocy i ilości energii elektrycznej w porównywalnej elektrowni kondensacyjnej,”;

3) w § 11: a) skreśla się ust. 2, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Jeżeli umowa sprzedaży ciepła stanowi, że przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, prowadzi również działalność gospodarczą w zakresie eksploatacji węzła cieplnego i instalacji odbiorczych należących do odbiorcy, a odbiorca zażąda opłaty z tego tytułu, uzasadnione koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, obejmują odpowiednio koszty prowadzenia działalności, wraz z opłatami, których zażądał odbiorca.”;

4) w § 12 w ust. 2: a) w pkt 1 i 2 oznaczenie symbolu A otrzymuje brzmienie: „A – wskaźnik udziału opłat za zamówiona moc cieplną w łącznych opłatach za zamówioną moc cieplną i ciepło w roku obrotowym dla danej grupy odbiorców, którego wartość powinna wynikać z udziału kosztów stałych w łącznych kosztach wytwarzania, przetwarzania i magazynowania ciepła i nie może być wyższa niż 0,3,”, b) w pkt 4 na końcu zdania, po przecinku, dodaje się wyrazy „a w przypadku węzłów grupowych liczbę budynków zasilanych z tych węzłów,”; 5)w § 13 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) kosztów związanych z eksploatacją urządzeń i instalacji przekazywanych do eksploatacji w wyniku inwestycji rozwojowych, modernizacyjnych i z zakresu ochrony środowiska, określonych jako średnie roczne koszty w okresie, o którym mowa w § 16 ust. 1, na podstawie: a) założeń do planu albo planu zaopatrzenia w ciepło, o których mowa w art. 19 i 20 ustawy, lub b) obowiązującego dla przedsiębiorstwa planu rozwoju i modernizacji sieci ciepłowniczej oraz przyłączania do tej sieci nowych źródeł ciepła i obiektów.”;

6) § 14 otrzymuje brzmienie: „§

14. Bazowe ceny i stawki opłat, o których mowa w § 12 ust. 1, ustala się na podstawie jednostkowych kosztów, obliczanych według zasad określonych w § 12 ust. 2 i 3, powiększonych o ustaloną przez przedsiębiorstwo energetyczne marżę zysku, nie wyższą niż 10%, z uwzględnieniem interesów przedsiębiorstwa energetycznego i ochrony interesów odbiorców.”;

7) w § 17: a) w ust. 3 oznaczenia symboli Cwn, Cgn, Con, Cwb, Cgb, Cob otrzymują brzmienie:

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 3/5

„Cwn, Cgn, Con - nowe ceny węgla, gazu i oleju po zmianie dla danego sortymentu paliw, pod warunkiem, że ich zakup jest dokonywany od tego samego dostawcy lub od dostawcy oferującego niższe ceny niż dotychczasowy dostawca, Cwb, Cgb, Cob. – dotychczasowe ceny węgla, gazu i oleju przed zmianą, określone na podstawie dokumentów potwierdzających zakup tych paliw,”, b) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: „4. Wysokość współczynnika korekcyjnego, o którym mowa w ust. 2 i 3, określa przedsiębiorstwo energetyczne, z zastrzeżeniem ust.

5. 5. Wysokość współczynnika korekcyjnego, określoną we wniosku o zatwierdzenie taryfy przez przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje, zatwierdza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, przy zatwierdzaniu taryfy.”;

8) w § 24 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „1. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek odbiorcy, przedsiębiorstwa energetyczne, o których mowa w § 7 ust. 1-3, mogą prowadzić rozliczenia, w których zamiast ceny za zamówiona moc cieplną i ceny ciepła stosuje się tylko ceny ciepła nie przekraczające wartości obliczonej według wzoru.”;

9) § 26 otrzymuje brzmienie: „§ 26.

1. W przypadku nowo tworzonych przedsiębiorstw energetycznych lub podjęcia przez istniejące przedsiębiorstwa energetyczne nowego rodzaju działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło, podstawę do określenia jednostkowych kosztów, o których mowa w § 12-15 i § 30, stanowią koszty planowane w okresie kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych od podjęcia:

1) działalności gospodarczej przez nowo utworzone przedsiębiorstwo energetyczne lub

2) nowego rodzaju działalności gospodarczej.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, przedsiębiorstwa energetyczne opracowują pierwszą taryfę dla ciepła zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy.”;

10) w § 30 w ust. 1 w pkt 2 lit. a) po wyrazach „wskazań ciepłomierza” dodaje się wyrazy „lub wodomierza”;

11) § 38 otrzymuje brzmienie: „§ 38.

1. Koszty zakupu ciepła dostarczonego do budynku lub wytworzenia ciepła w kotłowni lokalnej znajdującej się w budynku rozlicza z indywidualnymi odbiorcami w lokalach znajdujących się w tym budynku właściciel budynku lub zarządca działający na podstawie umowy o zarządzanie budynkiem, zwany dalej „zarządzającym”.

2. Rozliczenia, o których mowa w ust. 1, może prowadzić przedsiębiorstwo energetyczne lub inna osoba albo jednostka organizacyjna, na podstawie odrębnej umowy zawartej z właścicielem lub zarządzającym budynkiem.”;

12) w § 40: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 4/5

„2. Udział opłat stałych w łącznych opłatach, o których mowa w ust. 1, ponoszonych w okresie rozliczeniowym, nie może być wyższy niż 50%.”, b) skreśla się ust. 3, c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Odczyty wskazań urządzeń, o których mowa w ust. 4 ust. 2 i 3, przeprowadza się co najmniej raz w roku, w terminach określonych przez zarządzającego budynkiem.”;

13) w § 41 skreśla się ust. 2;

14) w § 44: a) w ust. 3 w pkt 2 lit. b) otrzymuje brzmienie: „b) liczba osób zameldowanych w lokalu.”, b) w ust. 4 w pkt 2 w oznaczeniu symboli Lu i Lo po wyrazie „zameldowanych” skreśla się wyrazy „na pobyt stały”;

15) w § 51 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Określa się następujące wysokości upustów, o których mowa w ust. 1:

1) w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1, za każdą rozpoczętą dobę niedogrzewania, w wysokości stanowiącej równowartość: a) jednej trzydziestej opłaty miesięcznej za ogrzewanie, jeżeli obniżenie temperatury w lokalu nie przekroczyło 20C w stosunku do temperatury obliczeniowej, b) jednej piętnastej opłaty miesięcznej za ogrzewanie, jeżeli obniżenie temperatury w lokalu przekroczyło 20C w stosunku do temperatury obliczeniowej,

2) w przypadku określonym w ust. 1 pkt 2, za każdą rozpoczętą dobę, w której wystąpiło zaniżenie temperatury ciepłej wody użytkowej, w wysokości stanowiącej równowartość: a) jednej trzydziestej opłaty miesięcznej za ciepło na podgrzewanie wody użytkowej, jeżeli temperatura wody nie była niższa od 400C, b) jednej piętnastej opłaty miesięcznej za ciepło na podgrzewanie wody użytkowej, jeżeli temperatura wody była niższa od 400C.”;

16) w § 52: a) w ust. 1 po wyrazach „do rozliczenia” skreśla się wyraz „rocznych”, b) w ust. 3 wyrazy „rok obrotowy” zastępuje się wyrazami „okres rozliczeniowy”;

17) w § 55 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. W uzasadnionych przypadkach, gdy wymaga tego ochrona interesów indywidualnych odbiorców w lokalach, w okresie nie dłuższym niż 3 lata od dnia wejścia w życie rozporządzenia, zarządzający budynkiem może:

1) ustalać uśrednione opłaty za ogrzewanie i podgrzewanie wody użytkowej dla więcej niż jednego budynku, w celu ograniczenia wzrostu opłat ponoszonych przez indywidualnych odbiorców w lokalach,

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 5/5

2) prowadzić rozliczenia, o których mowa w § 40 i 44: a) na podstawie średniej ilości ciepła dostarczonego do instalacji odbiorczych w budynku, określonej w oparciu o dane z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych; w przypadku braku danych za trzy okresy rozliczeniowe – na podstawie danych z krótszego okresu, b) według dotychczasowych zasad – w budynkach częściowo wyposażonych w urządzenia umożliwiające indywidualne rozliczanie kosztów ogrzewania i kosztów podgrzewania wody wodociągowej,

3) pobierać opłaty zmienne za ogrzewanie i podgrzewanie wody wodociągowej przez 12 miesięcy okresu rozliczeniowego.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 291 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 300 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 298 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad okresowego opiniowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz trybu wnoszenia i rozpatrywania odwołań od opinii służbowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 297 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 296 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji osób wykonujących badanie zwierząt rzeźnych i mięsa.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 299 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 288 z 1999

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 marca 1999 r. w sprawie wejścia w życie Decyzji nr 1/99 Rady Stowarzyszenia między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rzecząpospolitą Polską, z drugiej strony, z dnia 25 stycznia 1999 r. wprowadzającej zmiany w Protokole nr 4 do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rzecząpospolitą Polską, z drugiej strony.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 290 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie określenia górnej granicy składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 289 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie karty ubezpieczenia zdrowotnego, trybu jej wydawania i unieważniania.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 295 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 marca 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy zarobkowym wytwarzaniu, przetwarzaniu, obrocie lub składowaniu niejadalnych surowców zwierzęcych, pasz oraz dodatków do pasz.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 294 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 293 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w centralnych rejestrach prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 292 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za używanie linii, urządzeń lub sieci telekomunikacyjnej oraz zakresu zwolnień od tych opłat.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 285 z 1999

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzonej w Bratysławie dnia 26 marca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 283 z 1999

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 1999 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych, sporządzonej w Kijowie dnia 10 października 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 287 z 1999

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r., wraz ze znowelizowanymi tekstami załączników A i B do tej umowy.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 284 z 1999

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzona w Bratysławie dnia 26 marca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 282 z 1999

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych, sporządzona w Kijowie dnia 10 października 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 286 z 1999

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 października 1998 r. w sprawie wejścia w życie Poprawek do załącznika do Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-04-12 poz. 407

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi.

 • Dziennik Ustaw z 2001-04-13 poz. 371

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu realizacji ustanowionych plafonów taryfowych ilościowych na niektóre towary rolne pochodzące z Republiki Węgierskiej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-16 poz. 1804

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi.

 • Dziennik Ustaw z 2006-11-07 poz. 1479

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 października 2006 r. sygn. akt P 28/05

 • Dziennik Ustaw z 2003-09-05 poz. 1519

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.