Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 293 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w centralnych rejestrach prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-03-12
Data wejscia w życie:1999-04-12
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 293 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/3

Dz.U. 1999 Nr 30 poz. 293

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w centralnych rejestrach prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126 oraz z 1999 r. Nr 26, poz. 228) zarządza się, co następuje: §

1. Centralny Rejestr Ubezpieczonych, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126 oraz z 1999 r. Nr 26, poz. 228), zwanej dalej ustawą, zawiera następujące zmiany:

1) dane dotyczące ubezpieczonego PESEL, NIP, rodzaj dokumentu, o którym mowa w art. 33 ust. 2 ustawy, i numer tego dokumentu, nazwisko, pierwsze i drugie imię, data urodzenia, nazwisko rodowe, obywatelstwo, płeć, a w przypadku cudzoziemców – posiadanie karty stałego lub czasowego pobytu albo statusu uchodźcy,

2) dane adresowe odpowiednio do zameldowania, zamieszkania, do korespondencji: kod pocztowy, miejscowość, gmina, powiat, województwo, ulica, numer domu, numer lokalu, skrytka pocztowa, a także inne formy kontaktu: numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej, a dla celów wypłaty świadczeń – konto bankowe ubezpieczonego i numer rachunku ubezpieczonego,

3) dane dotyczące podlegania ubezpieczeniu: tytuł ubezpieczenia, rodzaj ubezpieczenia, data objęcia ubezpieczeniem, data wyrejestrowania z ubezpieczenia, stopień pokrewieństwa/powinowactwa z pracodawcą/zleceniodawcą, pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym z pracodawcą/zleceniodawcą praca w szczególnych warunkach/szczególnym charakterze, wykonywany zawód, wykształcenie, wymiar czasu pracy, stanowisko pracy górniczej,

4) stopień niepełnosprawności: stopień niepełnosprawności i okres, na jaki został orzeczony, stopień niezdolności do pracy. §

2. Centralny Rejestr Płatników Składek, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 4 ustawy, zawiera następujące dane:

1) dane płatnika składek: NIP, REGON, PESEL, nazwa skrócona, rodzaj dowodu tożsamości i jego numer, nazwisko, pierwsze i drugie imię, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, nazwa/firma zgodna z aktem konstytucyjnym podmiotu, nazwa organu

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 2/3

założycielskiego, rodzaj uprawnienia do prowadzenia działalności, numer uprawnienia do prowadzenia działalności, nazwa organu rejestrowanego/ewidencyjnego wydającego uprawnienia, data wpisu do rejestru – ewidencji/wydania uprawnienia, numer wpisu do rejestru/uprawnienia, data rozpoczęcia wykonywania działalności, data powstania obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, przyczyna wyrejestrowania, data wyrejestrowania, numery rachunków bankowych płatnika,

2) dane adresowe: typ adresu (siedziby, zamieszkania, do korespondencji) oraz kod pocztowy, miejscowość, gmina, powiat, województwo, ulica, numer lokalu, skrytka pocztowa, a także inne formy kontaktu: numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej,

3) dane o biurze rachunkowy: NIP, REGON, nazwa skrócona.

4) szczególny status zakładu: status zakładu pracy chronionej/aktywności zawodowej oraz daty otrzymania i utraty tego statusu. §

3. Centralny Rejestr Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 5 ustawy, zawiera następujące dane:

1) dane członka funduszu: PESEL, NIP, rodzaj dowodu tożsamości, numer dowodu tożsamości, nazwisko, imię pierwsze i drugie, data urodzenia,

2) informacje o członkostwie w otwartym funduszu emerytalnym, zwanym dalej OFE: data i godzina zawarcia umowy z OFE, sposób zawarcia umowy z OFE, data wyrejestrowania z OFE, identyfikator OFE. §

4. Centralny Rejestr Otrzymujących Emerytury z Zakładów Emerytalnych, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 6 ustawy, zawiera odpowiednie dane określone w § 3 oraz dane dotyczące świadczenia. §

5. Prowadzony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 7 ustawy Centralny Rejestr Członków Rodziny Ubezpieczonych Uprawnionych do Ubezpieczenia Zdrowotnego, który łącznie z rejestrem wymienionym w § 1 służby do współpracy określonej odrębnymi przepisami z Kasami Chorych, zawiera następujące dane:

1) dane identyfikacyjne członka rodziny i przebieg ubezpieczenia: PESEL, rodzaj i numer dokumentu, nazwisko, pierwsze imię, stopień pokrewieństwa z ubezpieczonym, stopień niepełnosprawności, pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą ubezpieczoną, pozostawanie na wyłącznym utrzymaniu ubezpieczonego, data uzyskania/utraty uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka rodziny,

2) adres zamieszkania członka rodziny: kod pocztowy, miejscowość, gmina, powiat, województwo, ulica, numer domu, numer lokalu, a także inne formy kontaktu: numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej,

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

2) członkostwo w Kasach Chorych: identyfikator Kasy Chorych, data przystąpienia do Kasy, data wystąpienia z Kasy. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 293 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 300 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 291 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem, w tym rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami w lokalach.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 298 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad okresowego opiniowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz trybu wnoszenia i rozpatrywania odwołań od opinii służbowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 297 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 296 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji osób wykonujących badanie zwierząt rzeźnych i mięsa.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 299 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 288 z 1999

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 marca 1999 r. w sprawie wejścia w życie Decyzji nr 1/99 Rady Stowarzyszenia między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rzecząpospolitą Polską, z drugiej strony, z dnia 25 stycznia 1999 r. wprowadzającej zmiany w Protokole nr 4 do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rzecząpospolitą Polską, z drugiej strony.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 290 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie określenia górnej granicy składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 289 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie karty ubezpieczenia zdrowotnego, trybu jej wydawania i unieważniania.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 295 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 marca 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy zarobkowym wytwarzaniu, przetwarzaniu, obrocie lub składowaniu niejadalnych surowców zwierzęcych, pasz oraz dodatków do pasz.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 294 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 292 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za używanie linii, urządzeń lub sieci telekomunikacyjnej oraz zakresu zwolnień od tych opłat.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 285 z 1999

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzonej w Bratysławie dnia 26 marca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 283 z 1999

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 1999 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych, sporządzonej w Kijowie dnia 10 października 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 287 z 1999

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r., wraz ze znowelizowanymi tekstami załączników A i B do tej umowy.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 284 z 1999

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzona w Bratysławie dnia 26 marca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 282 z 1999

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych, sporządzona w Kijowie dnia 10 października 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 286 z 1999

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 października 1998 r. w sprawie wejścia w życie Poprawek do załącznika do Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-02-01 poz. 122

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w centralnych rejestrach prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw z 2012-02-07 poz. 132

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu danych zawartych w dokumencie płatniczym przekazywanym przez zarządzającego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-29 poz. 1684

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu danych zawartych w dokumencie płatniczym przekazywanym przez instytucję finansową do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-24 poz. 95

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie wysokości opłaty pobieranej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za udzielenie informacji komornikom sądowym oraz trybu jej pobierania

 • Dziennik Ustaw z 2013-02-25 poz. 261

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie określenia zakresu danych zawartych w dokumencie płatniczym przekazywanym przez zarządzającego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.