Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 313 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie przystąpienia członka otwartego funduszu emerytalnego do innego otwartego funduszu emerytalnego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-04-14
Data wejscia w życie:1999-04-16
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 313 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/13

Dz.U. 1999 Nr 32 poz. 313

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie przystąpienia członka otwartego funduszu emerytalnego do inne otwartego funduszu emerytalnego.

Na podstawie art. 85 pkt 3-5, art. 123 ust. 3 oraz art. 123a ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 oraz z 1998 r. Nr 98, poz. 610, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) sposób i termin zawiadamiania otwartego funduszu emerytalnego przez członka o przystąpieniu do innego otwartego funduszu emerytalnego,

2) tryb i terminy powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz o zawarciu umowy z członkiem funduszu oraz zakres danych, jakie powinno zawierać to powiadomienie,

3) wzory oświadczeń woli o rozwiązaniu umowy lub o rezygnacji z członkostwa w dotychczasowym otwartym funduszu,

4) maksymalną opłatę uiszczaną przez powszechne towarzystwo emerytalne na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu refundacji kosztów za wykonanie czynności związanych z przystąpieniem członka do innego otwartego funduszu oraz na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z tytułu refundacji kosztów za wykonywanie czynności związanych z rozliczeniem wypłat transferowych,

5) termin i tryb dokonywania wypłat transferowych, zasady współdziałania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy dokonywaniu rozliczeń wypłat transferowych oraz sposób rozdysponowania odsetek z tytułu przechowywania na rachunku środków przekazanych przez otwarte fundusze w ramach rozliczania tej wypłaty. §

2. Artykuły powołane w rozporządzeniu bez bliższego określenia oznaczają artykuły ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 oraz z 1998 r. Nr 98, poz. 610, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118), zwanej dalej „ustawą”.

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 2/13

§

3. Ilekroć w rozporządzeniu jest nowa o:

1) Zakładzie – oznacza to Zakład Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w rozdziale VII ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126 oraz z 1999 r. Nr 26, poz. 228),

2) Urzędzie Nadzoru – oznacza to Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, o którym mowa w ustawie,

3) Krajowym Depozycie – oznacza to Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

4) otwartym funduszu – oznacza to otwarty fundusz emerytalny, wybrany przez ubezpieczonego spośród funduszy emerytalnych, o których mowa w ustawie,

5) umowie o członkostwo – oznacza to umowę zawartą między otwartym funduszem a osobą występującą z wnioskiem o przyjęcie do otwartego funduszu, na której podstawie następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu,

6) rejestrze członków – oznacza to rejestr członków otwartego funduszu, o którym mowa w ustawie, prowadzony przez otwarty fundusz,

7) Centralnym Rejestrze Członków – oznacza to Centralny Rejestr Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych prowadzony przez Zakład, o którym mowa w ustawie,

8) koncie ubezpieczonego – oznacza to konto, o którym mowa w przepisach rozdziału 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, prowadzone przez Zakład,

9) dotychczasowym funduszu – oznacza to otwarty fundusz, którego członek przystąpił do innego otwartego funduszu,

10) nowym funduszu – oznacza to otwarty fundusz, do którego przystąpił członek innego otwartego funduszu,

11) przyjęciu zgłoszenia – oznacza to zapisanie przez Zakład na koncie ubezpieczonego oraz w Centralnym Rejestrze informacji o członkostwie danej osoby w funduszu emerytalnym,

12) nowym członku – oznacza to osobę fizyczną, która zawarła umowę o członkostwo albo na której nazwisko został otwarty rachunek w trybie art. 128 ustawy, a przynależność tego członka do funduszu nie została jeszcze potwierdzona zarejestrowaniem w Centralnym Rejestrze Członków. § 4.

1. Otwarty fundusz powiadamia Zakład o nowych członkach na dzień, w którym uzyskali członkostwo w funduszu, przez dostarczenie sporządzonego zestawienia, nie później niż w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 1, po uprzednim wprowadzeniu danych osobowych członka otwartego funduszu do rejestru członków.

2. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące dane dotyczące uzyskania członkostwa:

1) dane osobowe: a) imiona i nazwisko, b) datę urodzenia,

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 3/13

c) numer powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności PESEL, a w przypadku jego braku lub gdy budzi on wątpliwości – numer identyfikacji podatkowej NIP oraz serię i numer dowodu osobistego lub paszportu,

2) imię i nazwisko osoby reprezentującej otwarty fundusz, w przypadku uzyskania członkostwa w drodze zawarcia umowy,

3) datę zawarcia umowy o członkostwo, a także godzinę, jeżeli uzyskanie członkostwa nie nastąpiło w trybie art. 128 ustawy.

3. W zestawieniu nie uwzględnia się osób, które zawarły umowę o członkostwo, a umowa ta nie zawiera wszystkich danych i oświadczeń wymaganych przepisami prawa.

4. Otwarty fundusz sporządza osobne zestawienia nowych członków dla:

1) osób, które złożyły oświadczenia o dotychczasowym nieuczestniczeniu w otwartym funduszu,

2) osób, które złożyły oświadczenie o uczestnictwie w innym otwartym funduszu,

3) osób, które uzyskały członkostwo w funduszu z chwilą otwarcia rachunku w trybie art. 128 ustawy.

5. Zestawienie jest sporządzane w formie elektronicznej oraz w formie pisemnej. § 5.

1. Powiadomienie, o którym mowa w § 4, jest przekazywane do Zakładu nie później niż do godz. 1400 szóstego dnia roboczego następującego po dniu zawarcia umowy o członkostwo lub uzyskanie członkostwa w trybie art. 128 ustawy, z wyłączeniem podania danych dotyczących imienia i nazwiska osoby reprezentującej otwarty fundusz.

2. Zestawienie nie spełniające wymogów określonych w § 4 ust. 2-5 Zakład odrzuca w całości bądź poszczególne jego pozycje. Zakład niezwłocznie informuje otwarty fundusz o odrzuceniu zestawienia w całości lub w części, z podaniem przyczyny.

3. Dane zawarte w zestawieniu są przekazywane w formie elektronicznej.

4. Zakład informuje Urząd Nadzoru o otrzymaniu zestawienia od otwartego funduszu, w terminie dwóch dni roboczych od dnia jego otrzymania.

5. Informacja, o której mowa w ust. 4, powinna zawierać:

1) datę otrzymania zestawienia od otwartego funduszu,

2) liczbę osób objętych otrzymanym zestawieniem,

3) informację o braku w zestawieniu danych, o których mowa w § 4 ust. 2, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1, lub innych brakach oraz liczbę odrzuconych z tego powodu zestawień lub poszczególnych pozycji zestawienia.

6. Informacja, o której mowa w ust. 5, zostaje przekazane w formie elektronicznej. § 6.

1. Zakład przyjmuje lub odmawia przyjęcia zgłoszenia, z zastrzeżeniem § 18 ust. 1 pkt 4, w drugim dniu roboczym po otrzymaniu zestawienia, ale nie wcześniej niż w ósmym dniu roboczym następującym po dniu zawarcia umowy o członkostwo.

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 4/13

2. Szczegółowy zakres danych zawartych na koncie ubezpieczonego i w Centralnym Rejestrze Członków określają odrębne przepisy.

3. Zakład przyjmuje zgłoszenie, odnotowuje je na koncie ubezpieczonego oraz wpisuje do Centralnego Rejestru Członków, z zastrzeżeniem § 7.

4. Zakład informuje Urząd Nadzoru o liczbie przyjętych zgłoszeń w danym dniu odrębnie dla każdego z zestawień, o których mowa w § 4 ust. 4 pkt 1 i

3. Informacja jest sporządzana odrębnie dla każdego funduszu i jest przekazywana do Urzędu Nadzoru w ciągu dwóch dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia.

5. Informacja, o której mowa w ust. 4, jest przekazywana w formie elektronicznej. §

7. Zakład odmawia przyjęcia zgłoszenia, jeżeli:

1) z przedstawionych danych wynika, że zgłoszona osoba podpisała umowę wcześniej z innym otwartym funduszem a umowa ta została zgłoszona w terminie,

2) osoba przystępująca dokonała zawarcia umowy o członkostwo z więcej niż jednym otwartym funduszem w tym samym dniu i o tej samej godzinie,

3) zgłoszenie nie zawiera wszystkich danych wymaganych zgodnie z § 4 ust. 2, z zastrzeżeniem § 5 ust.

1. § 8.

1. W przypadku odmowy przyjęcia zgłoszenia Zakład informuje w terminie czterech dni roboczych:

1) otwarty fundusz, podając dane, o których mowa w § 4 ust. 2, osób przystępujących, które nie zostały wpisane do Centralnego Rejestru Członków na podstawie zgłoszenia dokonanego przez otwarty fundusz; informacja jest sporządzana odrębnie dla każdego z zestawień, o których mowa w § 4 ust. 4 pkt 1 i 3,

2) Urząd Nadzoru, podając liczbę osób przystępujących nie wpisanych do Centralnego Rejestru Członków odrębnie dla każdego funduszu oraz odrębnie dla każdego z zestawień, o których mowa w § 4 ust. 4 pkt 1 i 3.

2. Zakład informuje ponadto o przyczynie odmowy przyjęcia zgłoszenia osoby przystępującej. § 9.

1. Otwarty fundusz zawiadamia osobę przystępująca o odmowie przyjęcia przez Zakład zgłoszenia o zawarciu umowy o członkostwo, z podaniem przyczyny odmowy przyjęcia zgłoszenia.

2. Zawiadomienie jest przesyłane poleconą przesyłką listową, w terminie siedmiu roboczych od dnia otrzymania przez otwarty fundusz informacji o odmowie przyjęcia zgłoszenia. § 10.

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 5/13

1. Członek otwartego funduszu, zawierając umowę o członkostwo z innym otwartym funduszem, jest obowiązany zawiadomić w formie pisemnej o zawarciu umowy z tym funduszem otwarty fundusz, do którego dotychczas wpłacał składki, w terminie czternastu dni od dnia zawarcia umowy z nowym funduszem.

2. Wraz z zawiadomieniem, o którym mowa w ust. 1, członek otwartego funduszu składa na piśmie oświadczenie woli o rozwiązaniu dotychczasowej umowy z dniem dokonania wypłaty transferowej, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Jeżeli uzyskanie członkostwa w dotychczasowym funduszu nastąpiło w wyniku losowania przeprowadzonego przez Zakład na zasadach określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych lub w wyniku otwarcia rachunku przez otwarty fundusz w trybie określonym w przepisach art. 128 ust. 1 ustawy oraz art. 131 ust. 1 ustawy, członek otwartego funduszu składa na piśmie oświadczenie woli o rezygnacji z członkostwa w dotychczasowym funduszu z chwilą dokonania wypłaty transferowej, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia. §

11. Zawiadomienie, o którym mowa w § 10 ust. 1, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w § 10 ust. 2 lub ust. 3, powinno być doręczone dotychczasowemu funduszowi osobiście lub poleconą przesyłką listową. Zawiadomienie wywołuje skutki prawne od chwili doręczenia. §

12. Wypłata transferowa środków znajdujących się na rachunku członka otwartego funduszu odbywa się w terminach określonych w art. 122 ust. 1 ustawy. § 13.

1. Środki zgromadzone na rachunku członka dotychczasowego funduszu są przekazywane w ramach wypłaty transferowej do nowego funduszu, z którym członek zawarł umowę o członkostwo, w najbliższym terminie dokonania wypłaty transferowej, jeżeli członek zawrze umowę o członkostwo w nowym funduszu do dwudziestego piątego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym jest dokonywana wypłata transferowa, i dokona czynności, o których mowa w § 10 ust.

1.

2. Jeżeli umowa o członkostwo została zawarta później niż dwudziestego piątego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym jest dokonywana wypłata transferowa, wypłata transferowa zostanie dokonana w następnym najbliższym terminie, pod warunkiem dokonania czynności, o których mowa w § 10 ust.

1. § 14.

1. W przypadku, o którym mowa w art. 128 ust. 1 lub art. 131 ust. 1 ustawy, środki przypadające uprawnionemu współmałżonkowi są przekazywane na jego rachunek w otwartym funduszu w ramach wypłaty transferowej w najbliższym terminie jej dokonania. jeżeli do dwudziestego piątego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc dokonania wypłaty transferowej zostaną przedstawione dokumenty stanowiące podstawę do dokonania przeniesienia środków zgromadzonych na rachunku członka w ramach

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 6/13

wypłaty transferowej i wskazany zostanie rachunek, na który mają być przeniesione te środki.

2. W przypadku gdy zawarcie umowy o członkostwo przez byłego współmałżonka z nowym funduszem zastąpi później niż w dwudziestym piątym dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym jest dokonywana wypłata transferowa, wypłata transferowa nastąpi w następnym najbliższym terminie.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, współmałżonek uprawniony do otrzymania środków wskazuje otwarty fundusz, do którego zostanie przekazana wypłata transferowa przysługujących mu środków po byłym współmałżonku. Przy wskazaniu otwartego funduszu stosuje się odpowiednio przepisy § 10 ust. 1 i

2. § 15.

1. Dotychczasowy fundusz przysyła do Zakładu w dwunastym dniu miesiąca, w którym jest dokonywana wypłata transferowa, imienne wykazy członków zmieniających ten fundusz w najbliższym terminie dokonania wypłaty transferowej, sporządzone na podstawie złożonych przez członków dotychczasowego funduszu zawiadomień o zawarciu umowy z nowym funduszem.

2. W przypadku, o którym mowa w § 14 ust. 1, otwarty fundusz, z którego zostanie dokonana wypłata transferowa na rzecz współmałżonka uprawnionego do otrzymania środków, przysyła do Zakładu w dwunastym dniu miesiąca, w którym jest dokonywana wypłata transferowa, imienny wykaz osób, z rachunków których mają być przekazane środki, sporządzony na podstawie § 14 ust.

3. §

16. Wykazy, o których mowa w § 15 ust. 1 i 2, są sporządzane w formie elektronicznej i w formie pisemnej w jedenastym dniu miesiąca, w którym jest dokonywana wypłata transferowa.

2. Wykaz, o którym mowa w § 15 ust. 1, zawiera dane osobowe, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, członka zmieniającego fundusz.

3. Wykaz, o którym mowa w § 15 ust. 2, zawiera dane osobowe, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, członka, z rachunku którego nastąpi wypłata transferowa na rzecz uprawnionego współmałżonka, oraz dane osobowe, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, członka, na rachunek którego zostaną przeniesione środki wypłaty transferowej.

4. Zakład wzywa dotychczasowe fundusze w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania wykazów, o których mowa w § 15 ust. 1 i 2, do wyjaśnienia stwierdzonych nieprawidłowości, w szczególności w przypadku stwierdzenia w wykazie członków nie zarejestrowanych w Centralnym Rejestrze Członków, o czym informuje Urząd Nadzoru. § 17.

1. Zakład w dziesiątym dniu roboczym przed najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej:

1) dokonuje ustalenia zgodności danych osób przystępujących do otwartych funduszy emerytalnych w trybie zmiany funduszu, które zostały zgłoszone do Zakładu przez

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 7/13

nowy fundusz oraz przez dotychczasowy fundusz, w trybie § 15 ust. 1; w przypadku stwierdzenia rozbieżności, Zakład wzywa fundusze do złożenia wyjaśnień, o czym niezwłocznie informuje Urząd Nadzoru,

2) sporządza listę członków otwartych funduszy, z rachunków których nastąpi wypłata transferowa dokonywana w związku ze zmianą funduszu przez członka,

3) sporządza listę członków otwartych funduszy, z rachunków których nastąpi wypłata transferowa, wraz ze wskazaniem danych osobowych członków, na rachunek których wpłyną środki z tytułu wypłaty transferowej,

4) dokonuje odpowiednich zmian w Centralnym Rejestrze Członków,

5) przekazuje do Urzędu nadzoru informacje, z zastrzeżeniem, że dotyczą one wypłat transferowych, o których mowa w art. 70 ust. 2 i art. 119 ustawy, sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

2. Od chwili dokonania przez Zakład zmian w Centralnym Rejestrze Członków Zakład przekazuje składki na rachunek członka w nowym funduszu. § 18.

1. Zakład odmawia przyjęcia zgłoszenia umowy o członkostwo zawartej z nowym funduszem, jeżeli:

1) członek zmieniający otwarty fundusz nie został objęty przez dotychczasowy fundusz wykazem, o którym mowa w § 15 ust. 1,

2) osoba, z rachunku której mają być przekazane środki, nie została objęta wykazem, o którym mowa w § 15 ust. 2,

3) zgłoszenie dokonane przez nowy otwarty fundusz nie zawiera wszystkich danych określonych w § 4 ust. 2,

4) osoba przystępująca do nowego funduszu dokoła zawarcia więcej niż jednej umowy o członkostwo z różnymi otwartymi funduszami w tym samym dniu i o tej samej godzinie,

5) osoba przystępująca do nowego funduszu dokoła zawarcia umowy o członkostwo z innym otwartym funduszem w tym samym dniu, ale przed zawarciem umowy z funduszem, który dokonuje zgłoszenia.

2. Otwarty fundusz nie uwzględnia w zestawieniu, o którym mowa w § 5 ust. 1, osoby, która jest już członkiem otwartego funduszu i zawarła z nim umowę o członkostwo, a następnie zawiadomiła ten fundusz przed dniem dokonania wypłaty transferowej o zawarciu umowy o członkostwo z innym funduszem. § 19.

1. Zakład w danym dniu roboczym przed najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej przekazuje do Krajowego Depozytu listy, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 2 i 3.

2. Krajowy Depozyt przekazuje otwartym funduszom prowadzącym rachunki, z których nastąpi wypłata transferowa, listy, o których mowa w ust. 1, w szóstym dniu roboczym przed najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej.

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 8/13

§ 20.

1. Dotychczasowy fundusz sporządza imienne wykazy członków zmieniających ten fundusz, wraz z indywidualnymi kwotami transferowymi oraz ogólną kwotą transferową będącą sumę indywidualnych kwot transferowych, w terminie określonym w art. 122 ust. 2 ustawy, i przekazuje je Krajowemu Depozytowi do godziny 900 w czwartym dniu roboczym przed najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej.

2. Indywidualną kwotę iloczynu liczby jednostek rozrachunkowej, obliczonej w piątym dniu roboczym przed najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej, pomniejszona o należne opłaty pobierane przez otwarty fundusz w związku z obsługa wypłaty transferowej.

3. Otwarty fundusz, w którym współmałżonek posiada albo posiadał rachunek, z którego ma zostać dokonana wypłata transferowa, sporządza imienne wykazy osób, z rachunków których mają być przekazane środki wraz z indywidualnymi kwotami transferowymi oraz ogólna kwotą transferową będącą sumą indywidualnych kwot transferowych, i przekazuje je Krajowemu Depozytowi do godziny 900 w czwartym dniu roboczym przed najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej.

4. Indywidualną kwotę transferową, o której mowa w ust. 3 stanowi określona procentowo kwota iloczynu liczby jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu i wartości jednostek rozrachunkowej, obliczonej w piątym dniu roboczym przed najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej, pomniejszona o należne opłaty pobierane przez otwarty fundusz w związku z obsługą wypłaty transferowej. § 21.

1. Krajowy Depozyt na podstawie indywidualnych kwot transferowych trzymanych od funduszy emerytalnych ustala kwoty należności lub zobowiązań dla poszczególnych funduszy oraz przekazuje tę informację do Urzędu Nadzoru.

2. Krajowy Depozyt w czwartym dniu roboczym przed najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej wezwie otwarte fundusze, w których, na mocy rozliczenia wzajemnych zobowiązań między funduszami, wartość zobowiązań przekracza wartość należności, do dokonania wypłaty na rachunek w wysokości wskazanej przez Krajowy Depozyt. § 22.

1. Otwarte fundusze dokonują wpłaty, o której mowa w § 21 ust. 2, w trzecim dniu roboczym przed najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej.

2. Towarzystwo zarządzające funduszem który nie dokonał wpłaty w terminie, jest zobowiązane zapłacić Krajowemu Depozytowi odsetek ustawowych, za czas od dnia następującego po terminie, o którym mowa w ust. 1, do dnia dokonania tej wpłaty. Zapłaty odsetek dokonuje się łącznie z dokonaniem wpłaty. § 23.

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 9/13

1. Jeżeli otwarty fundusz obowiązany do dokonania wpłaty, o której mowa w § 21 ust. 2, nie dokona wpłaty najpóźniej w drugim dniu roboczym przed terminem najbliższej wypłaty transferowej pomimo wezwanie Krajowego Depozytu, Krajowy Depozyt ponownie dokonuje rozliczenia wypłat transferowych między funduszami, z wyłączeniem z rozliczeń otwartego funduszu, który nie dokonał wpłaty, o której mowa w § 21 ust. 2, i ponownie ustala kwoty zobowiązań bądź należności poszczególnych funduszy.

2. O fakcie niedokonania przez otwarty fundusz wpłaty , o której mowa w § 21 ust. 2, po wezwaniu do tego przez Krajowy Depozyt, Krajowy Depozyt niezwłocznie powiadamia Urząd Nadzoru. §

24. Rozliczenia wypłat transferowych funduszu, który nie dokona wpłaty, o której mowa w § 21 ust. 2, w terminie, o którym mowa w § 23 ust. 1, zostanie dokonane w następnym najbliższym terminie. § 25.

1. Dokumenty związane z czynnościami dotyczącymi wypłat transferowych są przekazywane w formie elektronicznej.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, powinny być w sposób należyty utrwalone i zabezpieczone. § 26.

1. W ostatnim dniu miesiąca, w którym odbywa się wypłata transferowa, Krajowy Depozyt dokonuje transferu środków do otwartych funduszy, w których wierzytelności z tytułu wypłat transferowych od innych otwartych funduszy były większe niż zobowiązania z tego tytułu.

2. Otwarty fundusz prowadzący rachunek, z którego ma nastąpić wypłata transferowa, i jednocześnie prowadzący rachunek, na który ta wypłata ma nastąpić, w przypadkach określonych w rozdziale 12 i 13 ustawy dokonuje zapisów na rachunku uprawnionego i rachunku, z którego są przenoszone środki..

3. Kwotę wypłaty transferowej jest ustalana w piątym dniu roboczym przed dniem tej wypłaty, z zastrzeżeniem § 290 ust.

4. §

27. Odsetki z tytułu przechowywania na rachunku środków przekazanych przez otwarte fundusze w ramach rozliczeń wypłat transferowych przysługują Krajowemu Depozytowi w wysokości 50% wartości tych środków. Pozostała kwota odsetek zostaje podzielona między fundusze proporcjonalnie do wysokości środków przekazanych przez każdy z nich. § 28.

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 10/13

1. Maksymalna opłata, jaką powszechne towarzystwo emerytalne uiszcza na rzecz Zakładu z tytułu refundacji kosztów za wykonanie czynności związanych z przystąpieniem członka do innego otwartego funduszu, wynosi 1% kwoty najniższego wynagrodzenia, ustalanej przez ministra właściwego do spraw pracy na podstawie art. 774 Kodeksu pracy od każdej czynności polegającej na rejestracji umowy o członkostwo osoby przystępującej do nowego funduszu.

2. Powszechne towarzystwo emerytalne przekazuje kwotę opłaty, o której mowa w ust. 1, na rachunek Zakładu w ciągu dziesięciu dni od dnia, w którym nastąpiła wypłata transferowa. § 29.

1. Maksymalna opłata, jaką powszechne towarzystwo emerytalne uiszcza na rzecz Krajowego Depozytu z tytułu refundacji kosztów za wykonanie czynności związanych z obsługa wypłat transferowych, wynosi 1% kwoty najniższego wynagrodzenia, ustalanej przez ministra właściwego do spraw pracy na podstawie art. 774 Kodeksu pracy, od każdej rozliczonej wypłaty transferowej.

2. Powszechne towarzystwo emerytalne przekazuje kwotę opłaty, o której mowa w ust. 1, na rachunek Krajowego Depozytu w ciągu dziesięciu dni od dnia, w którym nastąpiła wypłata transferowa. § 30.

1. Dotychczasowy fundusz jest zobowiązany do przekazania członkom funduszu, na których rzecz zrealizował wypłatę transferową, pisemną informację, która powinna zawierać:

1) numer rachunku członka,

2) dodatkowe dane osobowe członka, zawarte rejestrze członków funduszu emerytalnego,

3) wartość jednostki rozrachunkowej, liczbę i łączną wartość jednostek rozrachunkowych na rachunku członka otwartego funduszu w piątym dniu roboczym poprzedzającym dokonanie wypłaty transferowej,

4) daty i kwoty wpłat składek i wypłat transferowych do otwartego funduszu, kwoty opłat potrącanych ze składek oraz ilość jednostek rozrachunkowych zaliczonych na rachunek członka w okresie ostatnich 12 miesięcy,

5) wysokość opłaty, o której mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, potrąconej przez fundusz,

6) pouczenie o trybie postępowania w przypadku uznania przez członka otwartego funduszu, że otrzymana informacja zawiera błędne dane.

2. Informacja jest przesyłana członkom otwartego funduszu poleconą przesyłką listową w terminie siedmiu dni roboczych od dnia dokonania wypłaty transferowej. §

31. W przypadku umów o członkostwo zawartych od dnia 1 marca 1999 r. do dnia 15 kwietnia 1999 r. termin, o którym mowa w § 5 ust. 1, biegnie od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 11/13

§

32. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 kwietnia `999 r.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1999 r. (poz. 313) Załącznik nr 1

Wzór ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY O CZŁONKOSTWO Z INNYM FUNDUSZEM EMERYTALNYM PRZEZ OSOBĘ, KTÓRA ROZWIĄZUJE UMOWĘ O CZŁONKOSTWO W OTWARTYM FUNDUSZU EMERYTALNYM Z NAJBLIŻSZYM TERMINEM DOKONANIA WYPŁATY TRANSFEROWEJ Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 oraz z 1998 r. Nr 98, poz. 610, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118): ...................................................

(imiona i nazwisko)

................................................................................

(nazwa otwartego funduszu emerytalnego, w którym zawiadamiający rozwiązuje umowę o członkostwo)

...................................................

(data urodzenia)

................................................................................

(numer rachunku członka w otwartym funduszu emerytalnym)

...................................................

(numer PESEL)

...................................................

(adres zamieszkania)

1. Zawiadamiam o zawarciu umowy z innym otwartym funduszem emerytalnym. ........................................................

(podpis)

2. Oświadczam, że rozwiązuję umowę o członkostwo z dnia ......................... w otwartym funduszu emerytalnym z najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej. ........................................................

(podpis)

............................... dnia ................

(miejscowość) (data) Pouczenie: Wypełnia osoba, która rozwiązuje umowę o członkostwo w otwartym funduszu emerytalnym z najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej.

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 12/13

Załącznik nr 2

Wzór ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY O CZŁONKOSTWO Z INNYM OTWARTYM FUNDUSZEM EMERYTALNYM PRZEZ OSOBĘ, KTÓRA REZYGNUJE Z CZŁONKOSTWA W OTWARTYM FUNDUSZU EMERYTALNYM Z NAJBLIŻSZYM TERMINEM DOKONANIA WYPŁATY TRANSFEROWEJ ...................................................

(imiona i nazwisko)

................................................................................

(nazwa otwartego funduszu emerytalnego, w którym zawiadamiający rezygnuje z członkostwa)

...................................................

(data urodzenia)

................................................................................

(numer rachunku członka w otwartym funduszu emerytalnym)

...................................................

(numer PESEL)

...................................................

(adres zamieszkania)

1. Zawiadamiam o zawarciu umowy z innym otwartym funduszem emerytalnym. ........................................................

(podpis)

2. Oświadczam, że rezygnuję z członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym z najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej. ........................................................

(podpis)

............................... dnia ................

(miejscowość) (data) Pouczenie: Wypełnia osoba, która rezygnuje z członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym z najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej.

Załącznik nr 3

Wzór INFORMACJA DLA URZĘDU NADZORU NAD FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI O WYPŁATACH TRANSFEROWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 70 UST. 2 I ART. 119 USTAWY

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 13/13

Nazwa otwartego funduszu emerytalnego 1

Dotychczasowy otwarty fundusz emerytalny 2

Nowy otwarty fundusz emerytalny 3

Pouczenie:

1) W kolumnie 2 wpisywane jest liczba członków, którzy wystąpili z otwartego funduszu emerytalnego określonego w kolumnie 1.

2) W kolumnie 3 wpisywane jest liczba członków, którzy przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego określonego w kolumnie 1.

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 313 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 315 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Socjalnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 314 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt informacyjny, sposobu i terminu jego udostępniania przez otwarty fundusz emerytalny, treści informacji przekazywanych członkom funduszy emerytalnych dotyczących środków gromadzonych na ich rachunkach, sposobu i terminów udostępniania tych informacji członkom funduszu oraz zakresu i terminów przekazywania do Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi sprawozdań i bieżących informacji przez towarzystwo emerytalne i fundusz emerytalny.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 311 z 1999

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi Sądu Najwyższego.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 312 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Państwowemu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 317 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej w 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 316 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu z zagranicą substancjami zubożającymi warstwę ozonową.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 310 z 1999

  Ustawa z dnia 19 marca 1999 r. o zmianie ustawy o warunkach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 309 z 1999

  Ustawa z dnia 18 marca 1999 r. o ratyfikacji Umowy między Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego o ochronie informacji, sporządzonej w Brukseli dnia 6 marca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 308 z 1999

  Ustawa z dnia 18 marca 1999 r. o ratyfikacji Umowy w sprawie statusu przedstawicielstw i przedstawicieli państw trzecich przy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonej w Brukseli dnia 14 września 1994 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 307 z 1999

  Ustawa z dnia 18 marca 1999 r. o ratyfikacji Umowy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego o przekazaniu informacji technicznych dla celów obronnych, sporządzonej w Brukseli dnia 19 października 1970 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 306 z 1999

  Ustawa z dnia 18 marca 1999 r. o ratyfikacji Umowy o wzajemnej ochronie tajemnicy wynalazków dotyczących obronności, w przypadku których zostały złożone wnioski o udzielenie patentów, sporządzonej w Paryżu dnia 21 września 1960 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 305 z 1999

  Ustawa z dnia 18 marca 1999 r. o ratyfikacji Protokołu dotyczącego statusu międzynarodowych dowództw wojskowych, ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonego w Paryżu dnia 28 sierpnia 1952 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 304 z 1999

  Ustawa z dnia 18 marca 1999 r. o ratyfikacji Umowy dotyczącej statusu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, przedstawicieli narodowych i personelu międzynarodowego, sporządzonej w Ottawie dnia 20 września 1951 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 303 z 1999

  Ustawa z dnia 18 marca 1999 r. o ratyfikacji Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951.

porady prawne online

Porady prawne

 • Rezygnacja z ubezpieczenia w II filarze

  Czy rezygnując z ubezpieczenia emerytalnego w II filarze zgromadzone składki zostaną wypłacone ubezpieczonemu.?

 • Warunki rezygnacji z OFE

  W 1999 r. wstąpiłam do II filaru emerytalnego. Mam 52 lata. Czy mogę zrezygnować z II filaru i pod warunkiem zwrotu składek na konto ZUS i pozostać na starych zasadach? (...)

 • Śmierć uczestnika otwartego funduszu inwestycyjnego

  Jakie obowiązki, ustawa o funduszach inwestycyjnych, nakłada na otwarty fundusz inwestycyjny w sytuacji śmierci jego uczestnika?

 • Przesłanki uzyskania wcześniejszej emerytury

  Mam 57 lat (rocznik 1946) i 37 lat pracy, w tym 17 lat w warunkach szkodliwych. Czy po osiągnięciu 60 roku życia będę mógł przejść na wcześniejszą emeryturę? Nie (...)

 • Wypłata środków z OFE po rozwodzie

  Zgodnie z art. 31 § 1 k.r.o. z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2013 poz. 1029

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Dziennik Ustaw z 2011-04-29 poz. 518

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym, sposobu i terminu składania oświadczenia o małżeńskich stosunkach majątkowych członka otwartego funduszu emerytalnego oraz zawiadamiania otwartego funduszu emerytalnego o każdorazowej zmianie w stosunku do treści takiego oświadczenia, obejmującej środki zgromadzone na rachunku członka

 • Monitor Polski 2010 nr 15 poz. 164

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski 2011 nr 57 poz. 576

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-04 poz. 295

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym, sposobu i terminu składania oświadczenia o małżeńskich stosunkach majątkowych członka otwartego funduszu emerytalnego oraz zawiadamiania otwartego funduszu emerytalnego o każdorazowej zmianie w stosunku do treści takiego oświadczenia, obejmującej środki zgromadzone na rachunku członka


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.