Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 325 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania i trybu powoływania Rzecznika Ubezpieczonych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-04-07
Data wejscia w życie:1999-05-07
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 325 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 35 poz. 325 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 7 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania i trybu powoływania Rzecznika Ubezpieczonych. Na podstawie art. 90b ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934 oraz z 1998 r. nr 155, poz. 1015) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad działania i trybu powoływania Rzecznika Ubezpieczonych (Dz.U. Nr 149, poz. 727) w § 10 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) organów statutowych krajowych organizacji konsumenckich wchodzących w skład Rady Ubezpieczonych,”;

2) po pkt 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu: „6) Rady Ubezpieczonych.” §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 325 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 334 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 322 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy składaniu wniosków w sprawach tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia powiatów oraz określenia ich granic.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 327 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1999 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia prowizyjnego, pobieranego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z tytułu przyznania w 1999 r. premii termomodernizacyjnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 326 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad i terminów przekazywania z budżetu państwa środków na finansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą, oraz na finansowanie oświetlenia dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 331 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 6 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 335 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 kwietnia 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży "Kana", z siedzibą w Żorach.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 330 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sposobu tworzenia, ustalania ilości i jakości utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych oraz zasad i sposobu ich interwencyjnego wykorzystywania, a także sposobu prowadzenia działalności kontrolnej w zakresie tworzenia i gospodarowania zapasami obowiązkowymi paliw ciekłych.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 329 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, w zakresie których tworzy się zapasy obowiązkowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 328 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 324 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie zasad i trybu wypłacania z funduszu operacyjnego Inspekcji Celnej odszkodowania w razie utraty życia lub poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub szkody w mieniu w czasie udzielania lub w związku z udzielaniem pomocy funkcjonariuszom Inspekcji Celnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 333 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie dokumentowania postępowania dyscyplinarnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 323 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 332 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie kosztów postępowania dyscyplinarnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 321 z 1999

  Ustawa z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-18 poz. 999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad działania i trybu powoływania Rzecznika Ubezpieczonych

 • Dziennik Ustaw z 2003-07-31 poz. 1246

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-06 poz. 301

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu powoływania i działania komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego

 • Dziennik Ustaw z 2012-05-10 poz. 497

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-17 poz. 443

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przekazywania inwestycji centralnych samorządom województw i powiatom oraz wykazu inwestycji centralnych podlegających przekazaniu.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.