Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 373 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie określenia wysokości równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za wyżywienie żołnierzom pełniącym służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przypadków i zasad ich otrzymywania.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-03-31
Data wejscia w życie:1999-04-28
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 373 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 38 poz. 373

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie określenia wysokości równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za wyżywienie żołnierzom pełniącym służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przypadków i zasad ich otrzymywania.

Na podstawie art. 59 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 28, poz. 153, Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117 oraz z 1999 r. Nr 1, poz. 7) i art. 68 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 248 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 495, Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944 oraz z 1998 r. Nr 162, poz. 1114 i 1126) zarządza się, co następuje: §

1. Wysokości równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za wyżywienie, równe są aktualnym wartościom pieniężnym poszczególnych norm wyżywienia, określonych w odrębnych przepisach. § 2.

1. Równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie przysługuje za czas urlopów i całodobowych przepustek:

1) podchorążym rezerwy i kandydatom na żołnierzy zawodowych – równy wartości normy wyżywienia szkolnej SZ,

2) żołnierzom zasadniczej służby wojskowej – równy wartości normy wyżywienia żołnierskiej Z.

2. Żołnierzom zawodowym i służby okresowej oraz żołnierzom odbywającym nadterminową zasadniczą służbę wojskową, którym rodzaj i warunki pełnienia służby lub względy techniczno-organizacyjne uniemożliwiają korzystanie z wyżywienia przysługującego im w naturze, wypłaca się równoważnik pieniężny w wysokości równej wartości normy wyżywienia, która im w tym czasie przysługuje. § 3.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

1. Żołnierze zawodowi, należący do personelu latającego, przeniesieni służbowo na inne stanowiska wymagające kwalifikacji lotniczych, nie związane ze służba w powietrzu (nie wykonujący lotów), otrzymują, z zastrzeżeniem ust. 5, równoważnik pieniężny w wysokości odpowiedniej części (nie większej niż 100%) wartości normy wyżywienia lotniczej LOT, zależnej od dotychczasowego okresu wykonywania lotów.

2. Za każdy rok wykonywania lotów (również w szkole lotniczej):

1) na samolotach naddźwiękowych – przysługuje 7% wartości normy, o której mowa w ust. 1,

2) na samolotach dodźwiękowych – przysługuje 5% wartości normy, o której mowa w ust. 1,

3) na samolotach tłokowych i śmigłowcach – przysługuje 4% wartości normy, o której mowa w ust.

1.

3. Przy obliczaniu lat wykonywania lotów nie uwzględnia się okresu krótszego niż 6 miesięcy, a okres powyżej 6 miesięcy liczy się jako pełny rok.

4. Wysokość równoważnika ustala się według wartości normy wyżywienia lotniczej LOT obowiązującej w dniu przeniesienia służbowego.

5. Nie otrzymują równoważnika pieniężnego normy wyżywienia lotniczej LOT żołnierze, o których mowa w ust. 1, przeniesieni na inne stanowisko służbowe:

1) na własna prośbę,

2) w trybie dyscyplinarny,

3) wskutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu. § 4.

1. Żołnierzom służby zasadniczej w warunkach, kiedy nie można im zapewnić wyżywienia w naturze w jednostkach podległych i podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub prze niego nadzorowanych alb zlecić tego wyżywienia w innych placówkach gastronomicznych – wypłaca się równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie powiększony o 100%.

2. Słuchaczom szkół i ośrodków szkolenia na kursach stacjonarnych, skierowanych do wykonywania zadań służbowych w warunkach, o których mowa w ust. 1, wypłaca się równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie powiększony o 50%.

3. Personelowi latającemu skierowanemu do wykonywania zadań (lotów) poza miejsce stałej dyslokacji na czas powyżej 8 godzin – wypłaca się równoważnik pieniężny normy wyżywienia lotniczej LOT powiększony o 100%. §

5. Nie wypłaca się równoważników pieniężnych w zamian za wyżywienie przysługujące w naturze, jeśli osoba uprawniona do tego wyżywienia nie skorzystała z niego z przyczyny nie zawinionej przez organizatora wyżywienia. § 6.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

W stosunku do żołnierzy pełniących służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji traci moc zarządzenie nr 71 Ministra spraw Wewnętrznych z dnia 12 lipca 1991 r. w sprawie określenia przypadków otrzymywania równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie przez policjantów, funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa, funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy pełniących służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz wysokości tego równoważnika (Dz.Urz. MSW Nr 3, poz. 65, z 1992 r. Nr 1, poz. 15, z 1993 r. Nr 5, poz. 93, z 1994 r. Nr 1, poz. 4 oraz z 1995 r. Nr 4, poz. 70). §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu § 2 ust. 2, które wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 października 1998 r.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 373 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 363 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia świadczeń przedemerytalnych dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z podmiotów gospodarki narodowej objętych programem restrukturyzacji przemysłu obronnego i wsparcia w zakresie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 362 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie wykazu przedsiębiorstw górniczych oraz przedsiębiorstw robót górniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 369 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 368 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 361 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1999 r. w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 367 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów wpłat oddzielnie dla ubezpieczeń określonych w dziale I i II.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 366 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat pobieranych przez organy celne.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 378 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów szynowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 365 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 377 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i organizacji służb wykonujących zadania odpowiednie do zadań służby medycyny pracy w przedsiębiorstwie państwowym "Polskie Koleje Państwowe" , kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących te zadania oraz szczegółowych zasad kontroli tych służb.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 376 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 kwietnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalania opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabieranych ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 364 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 360 z 1999

  Ustawa z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 375 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 374 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 372 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie określenia przypadków otrzymywania wyżywienia przez żołnierzy pełniących służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz norm tego wyżywienia.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 370 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie połowu ryb w wodach śródlądowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 371 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie sposobu wykazywania danych w ewidencji gruntów i budynków.

porady prawne online

Porady prawne

 • Otrzymywanie przez policjanta wyżywienia

  Czy policjantowi przysługuje posiłek regeneracyjny jeśli przed upływem czterogodzinnego okresu służby na wolnym powietrzu odbywał on uzasadnioną przerwę np. w budynku (...)

 • Hotel i wyżywienie podczas szkolenia

  Spółka z o.o. organizuje odpłatnie kursy języka angielskiego. Uczniowie mieszkają w tym czasie w hotelu gdzie zorganizowane jest również wyżywienie dla nich - usługi (...)

 • Zwalnianie z ćwiczeń wojskowych

  Odebrałem kartę mobilizacyjną do czynnej służby wojskowej z informacją, że będzie to szkolenie. Jakie są powody, dla których mogę ubiegać się o zwolnienie z tego (...)

 • Kontrola prędkości przez straż miejską

  Czy straż miejska może wystawiać mandaty za przekroczenie dozwolonej prędkości jazdy na podstawie pomiaru fotoradarem? Czy takie uprawnienia posiada tylko policja?

 • Dokumentowanie kosztów przejazdu w delegacji

  Czy konieczne jest (jeśli tak to na jakiej podstawie prawnej) dokumentowanie wydatków związanych z podróżą służbową- chodzi mi tylko i wyłącznie o to czy jest uzasadnienie (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-28 poz. 540

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 1999 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego przysługującego w zamian za umundurowanie żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-08 poz. 670

  Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2001 r. w sprawie organów wojskowych właściwych do wydawania pozwoleń na broń żołnierzom zawodowym.

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-03 poz. 934

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego przysługującego w zamian za umundurowanie żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

 • Dziennik Ustaw z 2010-07-06 poz. 817

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu żołnierzy, którzy pełnili służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, oraz związku ich śmierci z czynną służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-07 poz. 1367

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 12 września 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.