Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 389 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-04-22
Data wejscia w życie:1999-04-30
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 389 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 39 poz. 389

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 22 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.

Na podstawie art. 105 ust. 7, art. 106 ust. 3, art. 108 ust. 6, art. 116 ust. 1 oraz w związku z art. 77 ust. 1, art. 188 ust. 5 i art. 190 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 maja 1994 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich (Dz.U. Nr 68, poz. 297 i Nr 125, poz. 610, z 1995 r. Nr 12, poz. 57, Nr 74, poz. 371 i Nr 122, poz. 588, z 1996 r. Nr 79, poz. 372, z 1997 r. Nr 31, poz. 180 oraz z 1998 r. Nr 45, poz. 271) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 w ust. 1 tabela otrzymuje brzmienie: „Lp. Stanowisko 1 Stawka za godzinę (w złotych) 30,00-80,00

Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy 2 Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy 26,00-67,00 doktora habilitowanego lub doktora, docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego 3 Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora, starszy 24,00-47,00 wykładowca 4 Asystent, wykładowca, lektor, instruktor 16,00-42,00”

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,

3) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia,

4) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia,

5) w załączniku nr 6 do rozporządzenia § 2 otrzymuje brzmienie: „§

2. Dodatek wypłaca się miesięcznie z dołu w wysokości:

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

1) od 21,00 zł do 81,00 zł przy pierwszym stopniu szkodliwości lub uciążliwości,

2) od 35,00 zł do 108,00 zł przy drugim stopniu szkodliwości lub uciążliwości,

3) od 46,00 zł do 155,00 zł przy trzecim stopniu szkodliwości lub uciążliwości. §

2. Stawki wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za dodatkowe czynności ora dodatków, określone w rozporządzeniu, o których mowa w § 1, zostały przeliczone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu przeliczenia przychodu w związku z wprowadzeniem obowiązku opłacania składki na ubezpieczenia społeczne przez ubezpieczonych (Dz.U. Nr 153, poz. 1006). §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 marca 1999 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 kwietnia 1999 r. (poz. 389) Załącznik nr 1

TABELA A STAWEK MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 Stanowisko Profesor zwyczajny Profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora Docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora, starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora Starszy wykładowca nie posiadający stopnia naukowego Asystent Wykładowca, lektor, instruktor Stawka miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego (w zł) 2030,00-4025,00 1895,00-3620,00 1695,00-3355,00 1490,00-2685,00 1290,00-2415,00 1085,00-2015,00 1085,00-1880,00 1015,00-1945,00

TABELA B STAWEK MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO BIBLIOTEKARZY DYPLOMOWANYCH I DYPLOMOWANYCH PRACOWNIKÓW DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

Lp. 1 2 3 4

Stanowisko Starszy kustosz dyplomowany, starszy dokumentalista dyplomowany Kustosz dyplomowany, dokumentalista dyplomowany Adiunkt biblioteczny, adiunkt dokumentacji i informacji naukowej Asystent biblioteczny, asystent dokumentacji i informacji naukowej

Stawka miesięcznego wynagrodzenia (w zł) 1355,00-2685,00 1155,00-2415,00 1085,00-1880,00 950,00-1610,00

Załącznik nr 2

ZASADY WYNAGRADZANIA ZA DODATKOWE ZAJĘCIA NALEŻĄCE DO OBOWIĄZKÓW NAUCZYCIELI AKDEMICKICH §

1. Do zajęć należących do obowiązków nauczycieli akademickich, za które przysługuje dodatkowe wynagrodzenia, zalicza się:

1) udział w pracach komisji rekrutacyjnej,

2) recenzowanie rozpraw doktorskich, recenzowanie rozpraw habilitacyjnych i opracowywanie ocen dorobku naukowego związanych z przewodami habilitacyjnymi oraz całokształtu dorobku naukowo-badawczego, artystycznego lub dydaktyczno-wychowawczego kandydatów do tytułu naukowego,

3) działalność leczniczą, profilaktyczną i diagnostyczną, prowadzoną przez wydziały weterynaryjne uczelni rolniczych. § 2.

1. Nauczycielom akademickim biorącym udział w pracach uczelnianej komisji rekrutacyjnej przysługuje następujące wynagrodzenie w zależności od liczby kandydatów:

1) do 2000 osób

2) od 2001 do 4000 osób

3) ponad 4000 osób do 235,00 zł, do 290,00 zł, do 365,00 zł.

2. Rektor może ustalić wynagrodzenie ryczałtowe dla sekretarza uczelnianej komisji wyższe od stawek określonych w ust. 1, nie wyższe jednak niż o 50%.

3. Nauczycielom akademickim biorącym udział w pracach komisji rekrutacyjnych powołanych w wydziałach przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

1) przewodniczącym – 55,00 zł za każdych 50 kandydatów,

2) sekretarzom komisji – przy liczbie kandydatów: a) do 200 osób b) od 201 do 400 osób c) ponad 400 osób – do 430,00 zł, – do 510,00 zł, – do 685,00 zł,

3) pozostałym członkom komisji – do 23,00 zł za każdych 50 kandydatów.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 i 3, oblicza się na podstawie liczby kandydatów, którzy przystąpili do postępowania kwalifikacyjnego, zaokrąglając ją do najbliższej wartości dzielącej się przez

50.

5. Za przeprowadzenie jednego egzaminu ustnego lub rozmowy kwalifikacyjnej każdego kandydata egzaminator otrzymuje wynagrodzenie w wysokości do 5,50 zł. Wynagrodzenie to może być wypłacone tylko jednej osobie – egzaminatorowi prowadzącemu egzamin lub rozmowę z danego przedmiotu, niezależnie od liczby członków komisji egzaminacyjnej.

6. Za sprawdzenie pracy pisemnej jednego kandydata egzaminator otrzymuje wynagrodzenie w wysokości do 5,50 zł. W razie potrzeby sprawdzenia jednej pracy pisemnej przez kilku egzaminatorów, ich łączne wynagrodzenie nie może być większe od 11,00 zł.

7. Egzaminator biorący równocześnie udział w pracach uczelnianej lub wydziałowej komisji rekrutacyjnej otrzymuje tylko jedno (wyższe) z wynagrodzeń wymienionych w ust. 1-6.

8. Za przeprowadzenie wchodzącej w kład postępowania kwalifikacyjnego z wychowania fizycznego jednej próby sprawnościowej każdego kandydata komisja egzaminacyjna otrzymuje wynagrodzenie w wysokości do 5,50 zł niezależnie od liczby jej członków.

9. Rektor może przyznać członkom komisji egzaminacyjnej, prowadzącym egzamin z umiejętności praktycznych, wynagrodzenie w wysokości do 5,50 zł za przeprowadzenie jednego egzaminu praktycznego każdego kandydata.

10. Wysokość wynagrodzenia członków komisji ustala rektor. §

3. Zasady wynagradzania za recenzowanie rozpraw doktorskich, rozpraw habilitacyjnych i opracowywanie ocen dorobku naukowego związanych z przewodami habilitacyjnymi oraz opracowywanie ocen całokształtu dorobku naukowo-badawczego kandydatów do tytułu naukowego – regulują odrębne przepisy. § 4.

1. Nauczycielom akademickim zatrudnionym w wydziałach weterynaryjnych uczelni rolniczych za każdą godzinę dyżuru pełnionego w ambulatoriach klinik weterynaryjnych poza rozkładem zajęć dydaktycznych, organizacyjnych i naukowobadawczych przysługuje odrębne wynagrodzenie w wysokości godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego pracownika, a za każdą godzinę dyżuru w niedziele, święta i dodatkowe dni wolne od pracy – 200% tej stawki.

2. Za usługowa działalność leczniczą, profilaktyczną i diagnostyczną, prowadzoną przez wydziały weterynaryjne uczelni rolniczych na rzecz ludności lub przedsiębiorców, nauczyciele akademiccy mogą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie w ramach kwoty odpisu nie przekraczającej 50% wartości wpływów uzyskanych z tytułu wykonanych usług, pomniejszonej o wartość zużytych pasz, leków i kosztów transportu, liczoną według bieżących cen. Wynagrodzenie, o którym mowa wyżej, wypłaca się niezależnie od innych składników wynagrodzenia, w tym również od dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w ust.

1.

3. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, oraz wysokość kwoty odpisu, o której mowa w ust. 2, i zasady podziału tej kwoty ustala rektor.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 5/5

§ 5.

1. Kierownik studenckich praktyk zawodowych otrzymuje, z tytułu wykonywania prac administracyjnych związanych z praktykami, wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez rektora, nie wyższe jednak niż 715,00 zł miesięcznie.

2. Opiekun studenckiej praktyki zawodowej otrzymuje, z tytułu pełnienia tej funkcji, dodatkowe wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez rektora, nie wyższe jednak niż 500,00 zł miesięcznie.

3. Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 i 2, nie przysługują, jeżeli senat uczelni obniżył nauczycielom akademickim obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych z tytułu pełnienia określonych wyżej funkcji.

Załącznik nr 3

TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ORAZ BIBLIOTEKARZY DYPLOMOWANYCH I DYPLOMOWANYCH PRACOWNIKÓW DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ Lp. 1 Rektor Funkcja Miesięczna stawka dodatku funkcyjnego (w złotych) dodatek według kategorii I 2690,00-4035,00 dodatek według kategorii II 2015,00-2690,00 dodatek według kategorii I 1615,00-2420,00 dodatek według kategorii II 1075,00-1880,00 670,00-1750,00

2

Prorektor

3 4

5

6

Dziekan

1) Prodziekan

2) Dyrektor międzyuczelnianego instytutu (zakładu, ośrodka), dyrektor instytutu na prawach wydziału, dyrektor centrum uczelnianoprzemysłowego

3) Dyrektor biblioteki głównej

4) Dziekan (kierownik) wydziału zamiejscowego (filii)

1) Dyrektor instytutu wchodzącego w skład wydziału

2) Zastępca dyrektora instytutu na prawach wydziału

3) Dyrektor nauczycielskiego kolegium języków obcych

4) Kierownik międzyuczelnianego ośrodka metodycznego

5) Dyrektor zespołu studiów podyplomowych

6) Kierownik ogrodu botanicznego zatrudniającego ponad 30 pracowników

7) Kierownik uniwersytetu otwartego

1) Zastępca dyrektora instytutu wchodzącego w skład wydziału lub międzywydziałowego (pozawydziałowego)

405,00-1345,00

335,00-670,00

200,00-535,00

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 6/6

7

2) Zastępca dyrektora międzyuczelnianego instytutu (zakładu, ośrodka), zastępca kierownika wydziału zamiejscowego (filii), zastępca dyrektora centrum uczelnianoprzemysłowego

3) Zastępca dyrektora biblioteki głównej

4) Kierownik zakładu (ośrodka) poza wymienionymi w lp. 4

5) Kierownik katedry (zespołu przedmiotowego)

6) Kierownik studium doktoranckiego, podyplomowego lub innego studium specjalnego

7) Kierownik terenowego oddziału podlegającego wydziałowi

8) Kierownik ośrodka metodycznego

9) Kierownik kliniki, kierownik oddziału klinicznego

10) Zastępca dyrektora nauczycielskiego kolegium języków obcych (liczącego co najmniej 12 piętnastoosobowych grup studenckich)

11) Kierownik studium praktycznej nauki języków obcych, kierownik studium nauk społecznych, kierownik studium pedagogicznego

12) Opiekun nauczycielskiego kolegium prowadzonego poza uczelnią

13) Zastępca kierownika międzyresortowego lub międzyuczelnianego ośrodka metodycznego

14) Kierownik ogrodu botanicznego zatrudniającego do 30 pracowników

15) Kierownik studium wychowania fizycznego

16) Kierownik uczelnianego ośrodka metodycznego

1) Kierownik pracownik, laboratorium muzeum – nie wchodzących w skład instytutu, katedry, zespołu przedmiotowego lub zakładu (ośrodka)

2) Kierownik biblioteki wydziału lub instytutu

3) Kierownik oddziału (sekcji) w bibliotece lub ośrodku informacji naukowej

4) Kierownik naukowo-dydaktyczny terenowego punktu konsultacyjnego dla uczestników studiów dla pracujących

5) Zastępca kierownika studium wychowania fizycznego, kierownik zespołu lektorów, zastępca kierownika uczelnianego ośrodka metodycznego

6) Kierownik studium wiejskiego gospodarstwa domowego w uczelni rolniczej, zastępca kierownika studium praktycznej nauki języków obcych

135,00-335,00

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 7/7

7) Kierownik studenckiego domu marynarza

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 389 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 383 z 1999

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Cypru o współpracy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, sporządzona w Nikozji dnia 14 listopada 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 393 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosku pracodawcy o przekazanie środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i wykazu pracowników, których wynagrodzenie podlega zaspokojeniu z tego Funduszu, a także trybu ich składania i rozpatrywania, sposobu przekazywania pracodawcom środków Funduszu na wypłatę tych wynagrodzeń oraz szczegółowych zasad ich zwrotu.

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 398 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie wysokości prowizji od pobieranych opłat w międzynarodowym transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania.

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 397 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia na zasadzie wzajemności opłaty wyrównawczej w stosunku do zagranicznych przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy, określenia wysokości tej opłaty, trybu jej wnoszenia oraz jednostek uprawnionych do jej pobierania.

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 386 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia zakazu wywozu ropy i produktów ropopochodnych z Rzeczypospolitej Polskiej do Federalnej Republiki Jugosławii.

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 385 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia zakresu zadań objętych dofinansowaniem oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania dotacji celowych dla powiatów i samorządów województw na dofinansowanie bieżących zadań własnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 396 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów.

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 390 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich oraz bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowo-technicznej państwowych wyższych szkół zawodowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 388 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 387 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych stanowisk pracy, wymagań kwalifikacyjnych oraz zasad wynagradzania pracowników państwowych wyższych szkół zawodowych nie będących nauczycielami akademickimi.

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 394 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy zarobkowym przewozie zwierząt, niejadalnych surowców zwierzęcych i ich skupie.

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 382 z 1999

  Oświadczenie Rządowe z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowa o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Kiszyniowie dnia 10 grudnia 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 392 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 kwietnia 1999 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego przysługującego w zamian za umundurowanie.

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 384 z 1999

  Oświadczenie Rządowe z dnia 2 kwietnia 1999 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Cypru o współpracy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, sporządzonej w Nikozji dnia 14 listopada 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 395 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 31 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 380 z 1999

  Oświadczenie Rządowe z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy kulturalnej, sporządzonej w Bonn dnia 14 lipca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 391 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 16 lutego 1999 r. w sprawie zasad organizacji wojwódzkich oddziałów Służby Ochrony Zabytków.

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 379 z 1999

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy kulturalnej, sporządzona w Bonn dnia 14 lipca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 381 z 1999

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowa o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzona w Kiszyniowie dnia 10 grudnia 1997 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1998-03-17 poz. 233

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 marca 1998 r. - sygn. akt U.23/97.

 • Dziennik Ustaw z 2009-06-18 poz. 773

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-31 poz. 64

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 stycznia 2002 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać uczelnia zawodowa, aby utworzyć i prowadzić kierunek lub specjalność zawodową.

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-10 poz. 834

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać uczelnia zawodowa, aby utworzyć i prowadzić kierunek lub specjalność zawodową.

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-31 poz. 423

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.