Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 435 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 18 marca 1999 r. o zmianie ustawy o zasadach, warunkach i trybie nakładania opłat celnych dodatkowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-03-18
Data wejscia w życie:1999-06-04
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 435 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/2

USTAWA z dnia 18 marca 1999 r. o zmianie ustawy o zasadach, warunkach i trybie nakładania opłat celnych dodatkowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 45, poz. 435.

Art. 1. W ustawie z dnia 28 czerwca 1995 r. o zasadach, warunkach i trybie nakładania opłat celnych dodatkowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy (Dz.U. Nr 98, poz. 485) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustawa określa zasady, warunki i tryb nakładania opłat celnych dodatkowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.”;

2) w art. 2: a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) cenie progu - rozumie się przez to średnią cenę jednostkową danego towaru rolnego lub też cenę odpowiednią do jakości produktu i stopnia jego przetworzenia, ustaloną zgodnie z regułami Porozumienia, poniżej której przywóz towaru rolnego może być obciążony opłatą celną dodatkową,”, b) pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie: „5) jednostkowej cenie importowej - rozumie się przez to cenę liczoną w walucie polskiej, zapłaconą lub należną za jednostkę towaru rolnego przywożonego na polski obszar celny, skorygowaną o koszty transportu i ubezpieczenia do granicy państwa lub portu polskiego,

6) stawce celnej stosowanej - rozumie się przez to mniejszą wielkość spośród ustanowionej dla danego towaru rolnego oznaczonego kodem Taryfy celnej, określonej odrębnie: stawki celnej konwencyjnej lub stawki celnej autonomicznej.”;

3) w art. 3 w ust. 1 skreśla się użyty trzykrotnie wyraz „wolnego”;

4) w art. 4: a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Minister właściwy do spraw gospodarki, w rozporządzeniach, o których mowa w ust. 1 i 2, może określić towary, na które nie będą nakładane opłaty celne dodatkowe.”; b) w ust. 3 wyrazy „14 dni” zastępuje się wyrazami „7 dni”; 2005-10-17

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

5) w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Podstawą naliczania opłaty celnej dodatkowej nakładanej zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1, jest:

1) wartość celna towaru rolnego, określona zgodnie z przepisami prawa celnego, lub

2) ilość, lub

3) masa netto przywożonego towaru.”;

6) w art. 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Minister właściwy do spraw rolnictwa określa corocznie, w drodze rozporządzenia:

1) wielkości progowe lub

2) ceny progu - dla towarów rolnych, o których mowa w art. 1 ust. 2.”;

7) w art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Opłata celna dodatkowa nie jest pobierana od towarów rolnych wprowadzanych na polski obszar celny, zgodnie z zawartym kontraktem, jeżeli ich wysyłka, na podstawie tego kontraktu, nastąpiła przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1, z tym że towary te mogą być zaliczone w następnym roku na poczet wielkości importu wymaganej do zastosowania środków ochronnych z tytułu przekroczenia wielkości progowej w tymże roku.”;

8) w art. 8 wyrazy „od cła i podatku” zastępuje się wyrazami „od należności celnych przywozowych i należności podatkowych”;

9) w art. 9 w ust. 2 wyrazy „zabezpieczenie majątkowe należności celnych” zastępuje się wyrazami „zabezpieczenie w celu zagwarantowania pokrycia kwoty wynikającej z długu celnego”. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-17

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 435 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 444 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 1999 r. w sprawie zniesienia wolnego obszaru celnego w Sokółce w województwie podlaskim.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 458 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 maja 1999 r. sygn. akt P. 6/98.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 443 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przekazywania inwestycji centralnych samorządom województw i powiatom oraz wykazu inwestycji centralnych podlegających przekazaniu.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 442 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 456 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 maja 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania Komisji Regulacyjnej do Spraw Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 445 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia trybu i warunków wydawania i cofania pozwoleń na zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia przy przewozie towarów w ramach procedury tranzytu, szczegółowych wymogów, które powinna spełniać osoba ubiegająca się o wydanie pozwolenia, wysokości i kwoty oraz wykazu towarów, przy których przewozie nie udziela się zwolnienia od złożenia zabezpieczenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 441 z 1999

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz wymogów kwalifikacyjnych pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 449 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych wojskowych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 448 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 452 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 457 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie trybu wykonywania kontroli przez Głównego Inspektora Kolejnictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 447 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 446 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 455 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i likwidacji jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 451 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 kwietnia 1999 r. w sprawie materiału biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie zwierząt gospodarskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 450 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia ksiąg i rejestrów zwierząt hodowlanych oraz wymagań, jakie powinien spełniać program hodowlany.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 454 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 453 z 1999

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 440 z 1999

  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1999 r. o ratyfikacji Konwencji o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 439 z 1999

  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 438 z 1999

  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1999 r. o przekształceniu Wyższej Szkoły Rolniczo- Pedagogicznej w Siedlcach.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-10-11 poz. 1422

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 października 2001 r. w sprawie ustanowienia opłaty dodatkowej na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw z 2001-11-26 poz. 1522

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-21 poz. 985

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 1999 r. w sprawie ustanowienia opłaty celnej dodatkowej na niektóre towary przywożone z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw z 2001-05-15 poz. 522

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-13 poz. 355

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.