Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 450 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia ksiąg i rejestrów zwierząt hodowlanych oraz wymagań, jakie powinien spełniać program hodowlany.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-04-20
Data wejscia w życie:1999-06-04
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 450 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 45 poz. 450

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

z dnia 20 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia ksiąg i rejestrów zwierząt hodowlanych oraz wymagań, jakie powinien spełniać program hodowlany.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U. Nr 123, poz. 774 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne

§

1. Wniosek o wpis do księgi zwierząt hodowlanych, zwanej dalej „księgą”, powinien zawierać:

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i siedzibę hodowcy,

2) oznaczenie księgi, do której ma być dokonany wpis,

3) oznaczenie zwierzęcia, stada zwierząt futerkowych, rodu lub linii hodowlanej, w tym: a) numer lub opis, b) informacje o pochodzeniu, c) datę urodzenia, rasę i płeć w przypadku wniosku o wpis zwierząt do księgi,

4) informacje o przeprowadzonej ocenie, wartości użytkowej i podmiocie, który ją prowadzi. § 2.

1. Przed dokonaniem wpisu prowadzący księgę uzyskuje informacje o wynikach oceny wartości użytkowej lub hodowlanej od podmiotu prowadzącego tę ocenę.

2. Wpisywane do ksiąg zwierzęta, stada zwierząt futerkowych, rody lub linie hodowlane powinny zostać ocenione pod względem zgodności z wzorcem swojej rasy, odmiany, stada, rodu lub linii hodowlanej.

3. Wpisy w księdze oraz ocena, o której mowa w ust. 2, mogą być dokonywane jedynie przez osoby upoważnione przez prowadzącego księgę.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

§ 3.

1. Księgi lub rejestry mogą być prowadzone w formie książkowej albo w systemie kartotekowym lub przy zastosowaniu systemów informatycznych opartych o programy komputerowe.

2. Jeżeli księga lub rejestr są prowadzone przy zastosowaniu systemów informatycznych opartych o programy komputerowe, prowadzący księgę lub rejestr powinien zapewnić system ochrony i zabezpieczenia danych przed ich utratą.

3. W przypadku prowadzenia księgi lub rejestru wyłącznie przy zastosowaniu systemów informatycznych opartych o programy komputerowe, okresowo, co najmniej co 12 miesięcy, powinny być sporządzane wydruki tych ksiąg lub rejestrów w zakresie dotyczącym zwierząt, stad zwierząt futerkowych, rodów drobiu lub linii hodowlanych wpisanych w danym roku oraz wszystkich dokonanych w tym roku zmian i uzupełnień wpisów w księdze lub rejestrze.

4. Księgi, rejestry lub wydruki, o których mowa w ust. 3, powinny być przechowywane przez okres co najmniej 25 lat, z tym że księgi lub wydruki ksiąg buhajów, koni pełnej krwi angielskiej, koni arabskich czystej krwi, koni huculskich i koników polskich powinny być przechowywane wieczyście. § 4.

1. Księgi i rejestry mogą być dzielone na rozdziały ze względu na genotyp wpisywanych zwierząt, jeżeli wynika to z programu hodowlanego.

2. Księgi oznacza się następującymi symbolami:

1) księgi główne – G,

2) księgi wstępne – W. §

5. Program hodowlany może być tworzony jako program genetycznego doskonalenia, program ochrony zasobów genetycznych albo program krzyżowania zwierząt. §

6. W programie hodowlanym genetycznego doskonalenia należy określić:

1) cele hodowlane,

2) metody hodowlane, w tym: a) zasady prowadzenia selekcji, b) zasady doboru zwierząt do kojarzeń, c) zakres i zasady wykorzystania materiału biologicznego pochodzącego z importu,

3) zasady oceny efektywności działania programu. § 7.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

W programie hodowlanym ochrony zasobów genetycznych należy określić:

1) cechy podlegające systematycznej ocenie oraz zasady ich oceny,

2) metody hodowlane, w tym: a) metody doboru zwierząt do kojarzeń, b) zasady prowadzenia kojarzeń, c) zasady wykorzystania materiału biologicznego, d) zakres i metody konserwacji oraz przechowywania materiału biologicznego,

3) zasady oceny efektywności działania programu. §

8. W programie hodowlanym krzyżowania zwierząt należy określić:

1) cechy użytkowe podlegające doskonaleniu,

2) metody hodowlane, w tym: a) komponenty krzyżowania, b) metody krzyżowania, c) zasady doboru zwierząt do krzyżowania,

3) zasady oceny efektywności działania programu. Rozdział 2 Szczegółowe zasady prowadzenia ksiąg i rejestrów bydła

§ 9.

1. W księgach rad, odmian i płci oraz rejestrach bydła zapisywane są następujące informacje:

1) imię, nazwisko i adres zamieszkania albo nazwa i siedziba hodowcy,

2) data dokonania wpisu,

3) nazwa i numer identyfikacyjny zwierzęcia,

4) data urodzenia zwierzęcia,

5) pochodzenie zwierzęcia,

6) wynik oceny zgodności cech zwierzęcia z wzorcem rasy i odmiany,

7) wyniki oceny osobniczej zwierzęcia,

8) wyniki oceny wartości użytkowej,

9) wartość hodowlana zwierzęcia, jeżeli ocena tej wartości została dokonana.

2. Przepis ust. 1 pkt 6 nie dotyczy zwierząt wpisywanych do rejestrów bydła.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

§ 10.

1. Dla ras i odmian buhajów prowadzi się wyłącznie księgi główne.

2. Pochodzenie buhaja wpisywanego do księgi powinno być potwierdzone badaniem grup krwi lub badaniem innych markerów genetycznych, dokonanym w laboratorium prowadzonym lub wskazanym przez prowadzącego księgę. §

11. Potomstwo krowy nie wpisanej do ksiąg ras, odmian i płci bydła z powodu padnięcia, uboju z konieczności, uboju sanitarnego albo zabicia z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej, przed dokonaniem wpisu, spełniającej warunki wpisu, może być wpisane do księgi głównej, jeżeli ojciec i dziadkowie potomstwa są wpisani do ksiąg. Rozdział 3 Szczegółowe zasady prowadzenia ksiąg i rejestrów świń

§ 12.

1. W księgach ras, odmian i płci oraz rejestrach świń zapisywane są następujące informacje:

1) imię, nazwisko i adres zamieszkania albo nazwa i siedziba hodowcy,

2) data dokonania wpisu,

3) nazwa zwierzęcia,

4) numer identyfikacyjny zwierzęcia,

5) data urodzenia zwierzęcia,

6) liczba sutków u zwierzęcia,

7) wynik oceny zgodności cech zwierzęcia z wzorcem rasy i odmiany,

8) wyniki oceny wartości użytkowej,

9) wartość hodowlana zwierzęcia, jeżeli ocena tej wartości została dokonana,

10) użytkowość rozpłodowa matki,

11) pochodzenie zwierzęcia.

2. Przepis ust. 1 pkt 3 i 7 nie dotyczą zwierząt wpisywanych do rejestrów świń. §

13. Dla knurów prowadzi się wyłącznie księgi główne. §

14. Potomstwo lochy nie wpisanej do ksiąg ras, odmian i płci świń z powodu padnięcia, uboju z konieczności, uboju sanitarnego albo zabicia z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej,

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 5/5

przed dokonaniem wpisu, spełniającej warunki wpisu, może być wpisane do księgi głównej, jeżeli ojciec i dziadkowie potomstwa są wpisani do ksiąg. § 15.

1. Numer wpisu w księdze ras, odmian i płci świń powinien zawierać:

1) symbol oznaczający księgę,

2) kolejny numer wpisu do księgi danej rasy, odmiany i płci,

3) dwuliterowy symbol nadany przez prowadzącego księgę.

2. Nazwa zwierzęcia wpisywana do ksiąg ras, odmian i płci świń, z wyjątkiem nazwy zwierzęcia pochodzącego z importu, składa się z:

1) nazwy ojca i nazwy miejscowości urodzenia – w przypadku knura,

2) nazwy matki i nazwy miejscowości urodzenia – w przypadku lochy. § 16.

1. Rejestry świń prowadzi się oddzielnie dla płci lub linii hodowlanych zwierząt.

2. Numer wpisu do rejestru świń powinien zawierać:

1) literę R,

2) kolejny numer wpisu do rejestru danej płci lub linii hodowlanej,

3) dwuliterowy symbol nadany przez prowadzącego rejestr. Rozdział 4 Szczegółowe zasady prowadzenia ksiąg i rejestrów stad zwierząt futerkowych

§

17. W księgach i rejestrach stad zwierząt futerkowych są zapisywane następujące informacje:

1) imię, nazwisko i adres zamieszkania albo nazwa i siedziba hodowcy stada,

2) data dokonania wpisu,

3) określenie podmiotu prowadzącego ocenę wartości użytkowej oraz data jej rozpoczęcia,

4) miejsce utrzymywania stada,

5) gatunek, rasa i odmiana zwierząt w stadzie,

6) ilość samców i samic stada podstawowego,

7) wyniki oceny wartości użytkowej. Rozdział 5 Szczegółowe zasady prowadzenia ksiąg i rejestrów rodów drobiu

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 6/6

§ 18.

1. W księgach rodów drobiu zapisywane są następujące informacje:

1) imię, nazwisko i adres zamieszkania albo nazwa i siedziba hodowcy,

2) numer i data dokonania wpisu,

3) nazwa lub symbol rodu drobiu,

4) pochodzenie rodu drobiu,

5) wyniki oceny wartości użytkowej,

6) wartość hodowlana rodu drobiu, jeżeli ocena tej wartości została dokonana,

7) kojarzenia, w których uczestniczy dany ród zgodnie z programem hodowlanym.

2. Nazwa lub symbol rodu drobiu, wpisywane do księgi rodu drobiu, są nadawane przez prowadzącego tę księgę na wniosek hodowcy rodu drobiu. §

19. W rejestrach drobiu zapisywane są następujące informacje:

1) imię, nazwisko i adres zamieszkania albo nazwa i siedziba hodowcy,

2) data wpisu,

3) sposób uzyskania mieszańców, 40 liczba samców i samic mieszańców,

5) wyniki oceny wartości użytkowej mieszańców. Rozdział 6 Szczegółowe zasady prowadzenia ksiąg i rejestrów linii hodowlanych pszczół

§

20. W księgach linii hodowlanych pszczół zapisywane są następujące informacje:

1) imię, nazwisko i adres zamieszkania albo nazwa i siedziba hodowcy,

2) nazwa rasy i nazwa linii hodowlanej pszczół,

3) rok wpisu,

4) dane o wpisywanych matkach pszczelich: a) data urodzenia, b) oznakowanie matki, c) numer w księdze, d) dla matek wpisywanych do księgi głównej – numer matki matki w księdze,

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 7/7

e) dla matek wpisywanych do księgi głównej oznakowanie oraz numer matki w księdze, od której trutniami unasienniono wpisywana matkę, lub oznakowanie i numer w księdze jej matki, f) wynik oceny wartości użytkowej. §

21. W rejestrach pszczół zapisywane są następujące informacje:

1) imię, nazwisko i adres zamieszkania albo nazwa i siedziba hodowcy,

2) rok wpisu,

3) nazwy krzyżowanych ras i linii hodowlanych pszczół,

4) data urodzenia matki pszczelej,

5) oznakowanie matki pszczelej,

6) numer matki pszczelej w rejestrze,

7) nazwa rasy i linii hodowlanej pszczół lub mieszańca, oznakowanie oraz numer w księdze lub w rejestrze matki wpisywanej matki pszczelej,

8) nazwa rasy i linii hodowlanej pszczół lub mieszańca, oznakowanie matki, od której trutniami unasienniono matkę, lub numer w księdze lub rejestrze tej matki lub jej przodków. § 22.

1. Nazwa linii hodowlanej pszczół, wpisywana do księgi, nadawana jest przez prowadzącego księgę na wniosek hodowcy linii hodowlanej pszczół.

2. Nazwa, o której mowa w ust. 1, powinna obejmować maksymalnie trzyliterowy skrót rasy oraz maksymalnie 8 znaków literowych lub literowo-cyfrowych , zaczynających się literą. Rozdział 7 Szczegółowe zasady prowadzenia ksiąg i rejestrów owiec

§

23. W księgach ras, odmian i płci oraz rejestrach owiec zapisywane są następujące informacje:

1) imię, nazwisko i adres zamieszkania albo nazwa i siedziba hodowcy,

2) data wpisu,

3) numer identyfikacyjny i rasa zwierzęcia,

4) data i typ urodzenia zwierzęcia,

5) pochodzenie zwierzęcia,

6) wyniki oceny wartości użytkowej,

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 8/8

7) wartość hodowlana zwierzęcia, jeżeli ocena tej wartości została dokonana. § 24.

1. Jeżeli księga główna dla maciorek zostanie podzielona na rozdziały:

1) do rozdziału A tej księgi wpisuje się maciorki: a) o udokumentowanym udziale co najmniej 87,5% danej rasy lub odmiany, b) pochodzące po co najmniej jednym z rodziców wpisanych do księgi głównej,

2) do rozdziału B tej księgi wpisuje się maciorki o udokumentowanym udziale co najmniej 75% danej rasy lub odmiany.

2. Jeżeli księga główna dla tryków zostanie podzielona na rozdziały:

1) do rozdziału A tej księgi wpisuje się tryki: a) o udokumentowanym udziale co najmniej 93,75% danej rasy lub odmiany, b) pochodzące po co najmniej jednym z rodziców wpisanych do księgi głównej,

2) do rozdziału B tej księgi wpisuje się tryki o udokumentowanym udziale co najmniej 75% danej rasy lub odmiany. Rozdział 8 Szczegółowe zasady prowadzenia ksiąg i rejestrów kóz

§

25. W księgach ras, odmian i płci oraz rejestrach kóz prowadzi się odrębna kartę kozy lub kozła, na której zapisywane są następujące informacje:

1) imię, nazwisko i adres zamieszkania albo nazwa i siedziba hodowcy,

2) data wpisu,

3) symbol księgi,

4) numer identyfikacyjny i rasa zwierzęcia,

5) data i typ urodzenia,

6) nazwa zwierzęcia,

7) pochodzenie zwierzęcia,

8) wynik oceny zgodności cech zwierzęcia z wzorcem rasy lub odmiany oraz wyrostowości,

9) wyniki oceny wartości użytkowej z zaznaczeniem metody oceny użytkowości mlecznej,

10) wartość hodowlana zwierzęcia, jeżeli ocena tej wartości została dokonana,

11) informacje o genetycznej różności lub bezróżności zwierzęcia. § 26.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 9/9

1. Jeżeli księga główna dla kóz zostanie podzielona na rozdziały:

1) do rozdziału A tej księgi wpisuje się zwierzęta o udokumentowanym udziale co najmniej 93,75% danej rasy lub odmiany,

2) do rozdziału B tej księgi wpisuje się zwierzęta o udokumentowanym udziale co najmniej 75% danej rasy lub odmiany.

2. Potomstwo kozy nie wpisanej do ksiąg ras odmian i płci kóz z powodu padnięcia, uboju z konieczności, uboju sanitarnego albo zabicia z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej, przed dokonaniem wpisu, spełniającej warunki wpisu, może być wpisane do księgi głównej, jeżeli ojciec i dziadkowie potomstwa są wpisani do ksiąg. Rozdział 9 Szczegółowe zasady prowadzenia ksiąg i rejestrów koni

§ 27.

1. Dla koni pełnej krwi angielskiej i koni arabskich czystej krwi, koni huculskich i koników polskich prowadzi się wyłącznie księgi główne.

2. Dla koni pełnej krwi angielskiej prowadzi się Księgę Stadną Koni Pełnej Krwi Angielskiej, a dla koni arabskich czystej krwi – Księgę Stadną Koni Arabskich Czystej Krwi. §

28. Do Księgi Stadnej Koni Pełnej Krwi Angielskiej wpisuje się ogiery, klacze i źrebięta pochodzące od co najmniej ośmiu pokoleń przodków wpisywanych do polskiej księgi stadnej koni pełnej krwi angielskiej lub odpowiedniej księgi zagranicznej, uznanej przez Międzynarodową Federację Władz Wyścigowych, z wyjątkiem potomstwa uzyskanego w wyniku wykorzystania materiału biologicznego. §

29. Do Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi wpisuje się ogiery, klacze i źrebięta pochodzące od rodziców wpisanych do polskiej księgi stadnej koni arabskich czystej krwi lub odpowiedniej księgi zagranicznej, uznanej przez Światową Organizacje Konia Arabskiego. § 30.

1. W księgach ras, odmian i płci oraz rejestrach koni zapisywane są następujące informacje:

1) imię, nazwisko i adres zamieszkania albo nazwa i siedziba hodowcy,

2) data wpisu,

3) numer wpisu w księdze,

4) data urodzenia zwierzęcia,

5) szczegółowy opis umaszczenia, odmian i znaków szczególnych,

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 10/10

6) wymiary zwierzęcia,

7) pochodzenie zwierzęcia,

8) wyniki oceny wartości użytkowej,

9) wartość hodowlana zwierzęcia, jeżeli ocena tej wartości została dokonana,

10) daty pokryć,

11) daty urodzeń źrebiąt pochodzących od zwierzęcia wpisanego do księgi,

12) data importu, w przypadku zwierząt importowanych,

13) data trzebienia lub padnięcia.

2. Przepisy ust. 1 pkt 2, 3, 5, 6, 8 i 9 nie dotyczą ksiąg, o których mowa w § 27 ust.

2.

3. W przypadku wpisywania do ksiąg, o których mowa w § 27, zwierząt importowanych wpis do księgi może być dokonany, jeżeli wniosek został złożony w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia importu. §

31. Numer wpisu w księdze koni, o którym mowa w § 30 ust. 1 pkt 3, powinien zawierać:

1) symbol oznaczający księgę,

2) kolejny numer wpisu do księgi,

3) dwuliterowy symbol nadany przez prowadzącego księgę. § 32.

1. Pochodzenie koni wpisywanych do ksiąg, o których mowa w § 27 ust. 1, powinno być potwierdzone badaniem grup krwi lub badaniem innych markerów genetycznych dokonanym w laboratorium prowadzonym lub wskazanym przez prowadzącego księgę.

2. Pochodzenie ogiera lub klaczy urodzonych w wyniku sztucznego unasienniania lub przenoszenia zarodków, wpisywanych do księgi, powinno być potwierdzone badaniem grup krwi lub badaniem innych markerów genetycznych, dokonanym w laboratorium prowadzony lub wskazanym przez prowadzącego księgę. Rozdział 10 Przepis końcowy

§

33. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 450 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 444 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 1999 r. w sprawie zniesienia wolnego obszaru celnego w Sokółce w województwie podlaskim.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 458 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 maja 1999 r. sygn. akt P. 6/98.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 443 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przekazywania inwestycji centralnych samorządom województw i powiatom oraz wykazu inwestycji centralnych podlegających przekazaniu.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 442 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 456 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 maja 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania Komisji Regulacyjnej do Spraw Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 445 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia trybu i warunków wydawania i cofania pozwoleń na zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia przy przewozie towarów w ramach procedury tranzytu, szczegółowych wymogów, które powinna spełniać osoba ubiegająca się o wydanie pozwolenia, wysokości i kwoty oraz wykazu towarów, przy których przewozie nie udziela się zwolnienia od złożenia zabezpieczenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 441 z 1999

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz wymogów kwalifikacyjnych pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 449 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych wojskowych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 448 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 452 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 457 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie trybu wykonywania kontroli przez Głównego Inspektora Kolejnictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 447 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 446 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 455 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i likwidacji jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 451 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 kwietnia 1999 r. w sprawie materiału biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie zwierząt gospodarskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 454 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 453 z 1999

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 440 z 1999

  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1999 r. o ratyfikacji Konwencji o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 439 z 1999

  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 438 z 1999

  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1999 r. o przekształceniu Wyższej Szkoły Rolniczo- Pedagogicznej w Siedlcach.

porady prawne online

Porady prawne

 • Założenie salonu tatuażu

  Planuję otworzyć salon tatuażu. Faktyczne usługi będzie wykonywać zatrudniona przez nas osoba. Czy do prowadzenia takiej działalności wymagane są specjalne pozwolenia, (...)

 • Warunki prowadzenia ksiąg rachunkowych

  Jakie trzeba spełniać warunki by prowadzić księgi rachunkowe firm (czyli prowadzić pełną księgowość), a jakie by prowadzić biuro rachunkowe?

 • KPiR w formie elektronicznej

  Chciałbym przejść z ręcznego na elektroniczne prowadzenie książki przychodów i rozchodów oraz rejestrów VAT. Co w związku z tym należy zrobić? Oczywiście poza (...)

 • Uprawnienia palacza kotłów i SEP do 1 KW

  Chciałbym przeprowadzić szkolenie w zakresie palacz kotłów i SEP do 1 KW. Prowadzę działalność szkoleniową jako osoba fizyczna. Jakie wymagania muszę spełnić (program, (...)

 • Jakie wymagania techniczne musi spełniać obiekt budowlany?

  W jaki sposób ustawa o drogach publicznych definiuje pojęcie drogi wewnętrznej?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-16 poz. 1244

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie ksiąg i rejestrów zwierząt hodowlanych oraz programu hodowlanego.

 • Dziennik Ustaw z 2005-10-28 poz. 1813

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powierzenia związkom hodowców i innym podmiotom upoważnionym do prowadzenia ksiąg zwierząt hodowlanych zadań w zakresie oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-21 poz. 1606

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji oraz sposobu składania sprawozdania z prowadzenia ksiąg hodowlanych i rejestrów

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-09 poz. 1409

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie dodatkowych wymagań wobec podmiotów ubiegających się o otwarcie lub prowadzenie rejestrów zwierząt hodowlanych

 • Dziennik Ustaw z 2003-03-10 poz. 356

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie dodatkowych wymagań wobec związków hodowców lub innych podmiotów prowadzących księgi zwierząt hodowlanych lub ubiegających się o ich otwarcie lub prowadzenie oraz podmiotów ubiegających się o otwarcie lub prowadzenie rejestrów zwierząt hodowlanych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.