Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 456 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 maja 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania Komisji Regulacyjnej do Spraw Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-05-14
Data wejscia w życie:1999-05-20
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 456 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 45 poz. 456

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 14 maja 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania Komisji Regulacyjnej do Spraw Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Na podstawie art. 48a ust. 3 ustawy z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz.U. Nr 66, poz. 287 i Nr 95, poz. 425, z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 oraz z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756), w porozumieniu z Prawosławnym Metropolitą Warszawskim i Całej Polski, zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne

§

1. Rozporządzenie określa szczegółowy tryb postępowania regulacyjnego oraz wynagrodzenie dla członków Komisji Regulacyjnej do Spraw Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, zwanej dalej „Komisją”, i jej personelu pomocniczego. § 2.

1. Komisja przeprowadza w sposób przewidziany w art. 47 i art. 48a ust. 1, 2, 4-6 i 8-11 ustawy z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz.U. Nr 66, poz. 287 i Nr 95, poz. 425, z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 oraz z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756), zwanej dalej „ustawą”.

2. Komisja działa pod kierunkiem dwóch współprzewodniczących, z których jednego wyznacza Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, a drugiego – Prawosławny Metropolita Warszawski i Całej Polski.

3. Współprzewodniczący przewodniczą kolejno posiedzeniom Komisji.

4. Komisja wykonuje zadania i funkcje przewidziane w ustawie dla zespołu orzekającego. § 3.

1. Siedzibą Komisji jest miasto stołeczne Warszawa.

2. Komisja może orzekać na posiedzeniach wyjazdowych.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

§

4. Obsługę kancelaryjno-biurową Komisji zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rozdział 2 Postępowanie regulacyjne

§ 5.

1. Postępowanie regulacyjne, o którym mowa w art. 48a ustawy, zwane dalej „postępowaniem regulacyjnym”, wszczyna się na wniosek zainteresowanej kościelnej osoby prawnej.

2. Uczestnikiem postępowania regulacyjnego może być kościelna osoba prawna lub jednostka państwowa albo samorządu terytorialnego, której interesu prawnego dotyczy to postępowanie.

3. Zainteresowaną jednostkę państwową jest jednostka uprawniona do dysponowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz jednostka państwowa, w której władaniu znajduje się nieruchomość lub jej część będąca przedmiotem postępowania.

4. Jeżeli niepaństwowe osoby trzecie nabyły prawo do upaństwowionej nieruchomości (art. 47 ust. 2 ustawy), jednostką zainteresowana jest Skarb Państwa, reprezentowany przez właściwy terenowy organ administracji publicznej. §

6. O wszczęciu postępowania regulacyjnego Komisja powiadamia pisemnie uczestników postępowania. Uczestnik postępowania, pod którego adresem żądanie jest skierowane, powinien udzielić pisemnych wyjaśnień w terminie 30 dni. § 7.

1. Komisja załatwia sprawy bez zbędnej zwłoki.

2. Niezwłocznie powinny być załatwione sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawionych przez uczestników postępowania. §

8. W zakresie doręczania pism stosuje się odpowiednio przepisy art. 39-41 i 45-47 Kodeksu postępowania administracyjnego, zwanego dalej „Kpa”. § 9.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

W zakresie wzywania do udziału w czynnościach postępowania regulacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy art. 50-56 Kpa, z wyłączeniem przepisu art. 54 § 1 pkt 6 Kpa. §

10. W zakresie terminów stosuje się przepisy art. 57-60 Kpa. § 11.

1. Wniosek o wszczęcie postępowania regulacyjnego składa się w formie pisemnej.

2. Wniosek powinien zawierać:

1) wskazanie uczestników postępowania regulacyjnego oraz ich adresów,

2) sprecyzowanie żądania,

3) faktyczne i prawne uzasadnienie żądania,

4) wskazanie dowodów oraz okoliczności przemawiających za uwzględnieniem wniosku.

3. Do wniosku powinny być dołączone posiadane oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy dokumentów przytoczonych we wniosku. Wnioskodawca może wnieść o:

1) polecenie uczestnikowi postępowania dostarczenia dokumentów będących w jego posiadaniu lub złożenie odpowiednich oświadczeń,

2) zażądanie z urzędu dostarczenia dokumentów znajdujących się w sądach i urzędach.

4. Wniosek o wszczęcie postępowania oraz dokumenty załączone jak dowody składa się wraz z ich odpisami dla uczestników postępowania. §

12. Wnioski składane w toku postępowania przed Komisją oraz wyjaśnienia mogą być wnoszone na piśmie, telegraficznie, telefaksem, a także ustnie do protokołu. §

13. Współprzewodniczący Komisji jest obowiązany potwierdzić wniesienie wniosku lub wyjaśnienia, jeżeli wnoszący tego zażąda. § 14.

1. Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom określonym w § 11, współprzewodniczący Komisji wezwą wnoszącego do uzupełnienia braków.

2. Współprzewodniczący Komisji mogą z urzędu zażądać dostarczenia wszelkich dokumentów mających znaczenie w sprawie od każdego, u kogo się one znajdują. W tym samym celu mogą także żądać złożenia oświadczeń.

3. W zakresie usuwania braków wniosku stosuje się odpowiednio art. 64 § 2 Kpa.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

§ 15.

1. Komisja sporządza zwięzły protokół każdej czynności postępowania regulacyjnego, chyba że czynność została w inny sposób utrwalona na piśmie.

2. W szczególności sporządza się protokół:

1) przesłuchania uczestnika, świadka, biegłego,

2) oględzin i ekspertyz dokonywanych przy udziale członka zespołu orzekającego,

3) rozprawy,

4) ustnego orzeczenia i postanowienia.

3. Do protokołów, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 68-72 Kpa. §

16. W zakresie udostępniania uczestnikom akt postępowania regulacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy art. 73 i 74 Kpa. §

17. W zakresie dowodów w postępowaniu regulacyjnym stosuje się odpowiednio przepisy art. 75-87 Kpa, z wyłączeniem przepisów o środkach przymusu administracyjnego. §18.

1. Komisja może rozstrzygać sprawę na posiedzeniu bez udziału uczestników postępowania.

2. Rozprawa powinna być wyznaczona, gdy zachodzi potrzeba uzgodnienia interesów uczestników postępowania oraz gdy jest to potrzebne dla wyjaśnienia sprawy przy udziale świadków lub biegłych albo w drodze oględzin.

3. Rozprawą lub posiedzeniem kieruje jeden ze współprzewodniczących Komisji. Kierujący rozprawą stosuje odpowiednio przepisy art. 91-95 Kpa. §

19. W zakresie zawieszenia postępowania regulacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy art. 97-103 Kpa. § 20.

1. Uczestnicy postępowania regulacyjnego mogą zawrzeć ugodę przed Komisją. Przy zawieraniu ugody stosuje się odpowiednio przepisy art. 116 i 117 Kpa.

2. Gdy ugoda nie zostanie zawarta, Komisja wyda orzeczenie, które podejmuje się zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. W razie równości głosów uznaje się, że Komisja nie uzgodniła orzeczenia (art. 48d ustawy).

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 5/5

§

21. W zakresie orzeczeń i ugód, o których mowa w § 20, ma zastosowanie art. 48a ust. 11 ustawy oraz stosuje się odpowiednio przepisy art. 104-113 Kpa. §

22. 1 Klauzulę wykonalności nadają współprzewodniczący Komisji, opatrując ją okrągłą pieczęcią Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

2. W zakresie ustalania kosztów postępowania regulacyjnego stosuje się odpowiednio art. 262 Kpa, z tym że uczestnika postępowania obciążają te koszty postępowania poniesione w jego interesie lub na jego żądanie, które nie wynikają z ustawowego obowiązku organów administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego. Rozdział 3 Wynagrodzenie członków Komisji i personelu pomocniczego

§ 23.

1. Członkowie Komisji otrzymują wynagrodzenie w formie zryczałtowanej diety w wysokości:

1) współprzewodniczący Komisji – 70% wynagrodzenia prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego,

2) pozostali członkowie Komisji – 70% wynagrodzenia sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego.

2. Personel pomocniczy otrzymuje zryczałtowane diety w wysokości:

1) sekretarz Komisji – 35%,

2) protokolant Komisji – 15% diety członków Komisji, o których mowa w ust. 1 pkt

2.

3. Działalność Komisji jest finansowana z budżetu państwa, w części dotyczącej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. § 24.

1. Jeżeli członek Komisji lub jej personelu pomocniczego jest jednocześnie członkiem komisji majątkowej lub komisji regulacyjnej działającej na podstawie ustawy o stosunku państwa do innego kościoła lub związku wyznaniowego albo członkiem personelu pomocniczego takiej komisji, otrzymuje, z zastrzeżeniem ust. 2, wynagrodzenie w wysokości 10% zryczałtowanej diety, o której mowa w § 23.

2. W przypadku pełnienia przez tę sama osobę różnych funkcji w komisjach, o których mowa w ust. 1, przysługuje jej prawo wskazania komisji, z tytułu udziałów w której otrzymywać będzie wynagrodzenie w pełnej wysokości.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 6/6

Rozdział 4 Przepis końcowy

§

25. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 456 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 444 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 1999 r. w sprawie zniesienia wolnego obszaru celnego w Sokółce w województwie podlaskim.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 458 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 maja 1999 r. sygn. akt P. 6/98.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 443 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przekazywania inwestycji centralnych samorządom województw i powiatom oraz wykazu inwestycji centralnych podlegających przekazaniu.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 442 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 445 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia trybu i warunków wydawania i cofania pozwoleń na zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia przy przewozie towarów w ramach procedury tranzytu, szczegółowych wymogów, które powinna spełniać osoba ubiegająca się o wydanie pozwolenia, wysokości i kwoty oraz wykazu towarów, przy których przewozie nie udziela się zwolnienia od złożenia zabezpieczenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 441 z 1999

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz wymogów kwalifikacyjnych pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 449 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych wojskowych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 448 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 452 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 457 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie trybu wykonywania kontroli przez Głównego Inspektora Kolejnictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 447 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 446 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 455 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i likwidacji jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 451 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 kwietnia 1999 r. w sprawie materiału biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie zwierząt gospodarskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 450 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia ksiąg i rejestrów zwierząt hodowlanych oraz wymagań, jakie powinien spełniać program hodowlany.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 454 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 453 z 1999

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 440 z 1999

  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1999 r. o ratyfikacji Konwencji o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 439 z 1999

  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 438 z 1999

  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1999 r. o przekształceniu Wyższej Szkoły Rolniczo- Pedagogicznej w Siedlcach.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

 • Rejestr kościołów i związków wyznaniowych

  Przedstawicel chrześcijańskiego kościoła z USA chce w naszym mieście założyć misję tegoż kościoła. Jakie należy spełnić warunki formalno-prawne, by móc taką (...)

 • Budowa kościoł a działalność pożytku publicznego

  Nowo powstała parafia chce budować kościół. Czy zatem kościół rzymskokatolicki może prowadzić działalność pożytku publicznego i być uznanym za organizację (...)

 • Termin nadania obywatelstwa

  We wrześniu 2005 żona moja złożyła wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego. Na zapytanie moje czy pośredniczących urzędów oraz Prezydenta RP nie dotyczą Konstytucja (...)

 • Zażalenie na zarządzenie połączenia spraw

  Czy połączenie dwóch rozpraw toczących się między tymi samymi stronami, tzn. włączenie drugiej do toczącej się już pierwszej, to zmiana trybu postępowania i czy (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-23 poz. 263

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Kołu Teologów Prawosławnych z siedzibą w Warszawie.

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-04 poz. 322

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Radiu Orthodoxia.

 • Dziennik Ustaw z 2012-05-21 poz. 555

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej „Chełmskiemu Centrum Kultury Prawosławnej” z siedzibą w Chełmie

 • Dziennik Ustaw z 2012-05-21 poz. 553

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej „Nadbużańskiemu Centrum Kultury Prawosławnej” z siedzibą w Terespolu

 • Dziennik Ustaw z 2012-05-21 poz. 552

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej „Podlaskiemu Centrum Kultury Prawosławnej” z siedzibą w Białej Podlaskiej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.