Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 466 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu udzielania i sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali oraz warunków uzyskania uprawnień, zasad i trybu przyznawania, obliczania i wypłacania osłon socjalnych dla pracowników tego przemysłu w ramach dotacji ujętych w budżecie Ministerstwa Gospodarki.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-05-07
Data wejscia w życie:1999-05-27
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 466 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 466

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 7 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu udzielania i sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali oraz warunków uzyskania uprawnień, zasad i trybu przyznawania, obliczania i wypłacania osłon socjalnych dla pracowników tego przemysłu w ramach dotacji ujętych w budżecie Ministerstwa Gospodarki.

Na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy budżetowej na rok 1999 z dnia 17 lutego 1999 r. (Dz.U. Nr 7, poz. 154) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Dotację określoną w art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy budżetowej na rok 1999 z dnia 17 lutego 1999 r. (Dz.U. Nr 7, poz. 154) przeznacza się na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwach: Huta „Ostrowiec” S.A., Huta „Stalowa Wola” Zakład Hutniczy Spółka z o.o., Huta „Zawiercie” S.A., Huta „Andrzej” S.A., Huta „Bankowa” Spółka z o.o., Huta „Batory” S.A., Huta im. W. Buczka S.A., Huta im. E. Cedlera S.A., Huta „Jedność” S.A., Huta „Katowice” S.A., Huta „Kościuszko” S.A., Huta „Zygmunt” S.A., Huta „Baildon”, Huta „Częstochowa” S.A., Huta „Ferrum” S.A., Huta „Florian” S.A., Huta „Gliwice” S.A., Huta Lucchini Spółka z o.o. w Warszawie, Huta „Łabędy” S.A., Huta „Łaziska” S.A., Huta „Małapanew” S.A., Huta „Pokój” S.A., Huta im. T. Sendzimira S.A., Huta „Szczecin” S.A.

2. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie osłon socjalnych wypłacanych pracownikom którzy są zwalniani z pracy, zwanych dalej „pracownikami”, z przyczyn ograniczenia zdolności produkcyjnych, zmian technologicznych i asortymentowych produkcji, restrukturyzacji organizacyjnej, likwidacji stanowisk, oddziałów i wydziałów produkcyjnych – wynikających z programu restrukturyzacji przemysłu hutnictwa żelaza i stali w Polsce oraz porozumienia zawartego przez Ministra Gospodarki z przedsiębiorstwem, o którym mowa w ust.

1.

3. Porozumienie, o którym mowa w ust. 2, określa w szczególności skalę i strukturę zawodową zwalnianych pracowników, koszty zmniejszenia zatrudnienia oraz planowane do stosowania instrumenty osłon socjalnych. § 2.

1. Dotację przeznacza się na:

1) ustawowe odprawy emerytalno-rentowe,

2) odprawy pieniężne przysługujące na podstawie ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1990 r. Nr 4, poz. 19, Nr 10, poz. 59 i Nr 51, poz. 298, z 1991 r. Nr 83, poz. 372, Nr 106, poz. 457 i Nr 113, poz. 491 i z 1992 r. Nr 21, poz. 84, z 1994 r. Nr 1, poz. 1 oraz z 1996 r. Nr 24, poz. 110) z tytułu zwolnień grupowych, należne pracownikom przechodzącym na zasiłki albo świadczenia przedemerytalne,

3) nagrody jubileuszowe przysługujące pracownikom uprawnionym do odpraw, o których mowa w pkt 1 i 2,

4) jednorazowe odprawy bezwarunkowe,

5) świadczenia na przekwalifikowanie – kontrakty szkoleniowe,

6) jednorazowe odprawy warunkowe.

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, jest udzielana na wniosek przedsiębiorstwa, o którym mowa w § 1 ust.

1.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać:

1) oznaczenie przedsiębiorstwa ubiegającego się o dotację,

2) określenie rodzaju osłon socjalnych,

3) liczbę osób i kwotę dotacji z podziałem na rodzaje osłon socjalnych,

4) imienny wykaz osób wraz z numerem PESEL, które będą korzystały z poszczególnych rodzajów osłon socjalnych,

5) podpisy osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorstwa ubiegającego się o dotację,

6) oświadczenie o wydzieleniu własnych środków na poszczególne rodzaje osłon socjalnych. §

3. Odprawy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz nagrody, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, są przyznawane w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Minister Gospodarki ustala wysokość dofinansowania tych odpraw i nagród, w oparciu o porozumienie, o którym mowa w § 1 ust. 2, jednakże w granicach wynikających z zabezpieczonej w budżecie kwoty na ten cel i w wysokości nie większej niż 50% kosztów tych odpraw. § 4.

1. Jednorazowe odprawy bezwarunkowe są wypłacane pracownikom zatrudnionym na stanowiskach objętych wykazami A i B załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r.

w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. Nr 6, poz. 43, z 1985 r. Nr 7, poz. 21, z 1991 r. Nr 39, poz. 167, z 1992 r. Nr 102, poz. 520, z 1996 r. Nr 63, poz. 292 oraz z 1997 r. Nr 61, poz. 377), z którymi rozwiązano umowę o pracę w 1999 r. na wniosek za zgoda pracodawcy, jeżeli pracownik:

1) nie spełnia określonych w odrębnych przepisach, warunków do uzyskania uprawnień do świadczeń przedemerytalnych,

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

2) oświadczył, że nie będzie korzystał ze świadczeń na przekwalifikowanie – kontraktu szkoleniowego lub jednorazowej odprawy warunkowej i innych form pomocy.

2. Wysokość jednorazowej odprawy bezwarunkowej stanowi równowartość 19, 14-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw – dział produkcja metali, za pierwsze półrocze 1998 r.

3. Minister Gospodarki ustala wysokość dofinansowania jednorazowych odpraw bezwarunkowych w oparciu o porozumienie, o którym mowa w § 1 ust. 2, jednakże w gracach określonych w §

3. § 5.

1. Świadczenie na przekwalifikowanie – kontrakt szkoleniowy jest przyznawane przez pracodawcę na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, na wniosek pracownika przewidzianego do zwolnienia z przyczyn określonych w § 1 ust. 2, który złoży oświadczenie, że wyraża zgodę na rozwiązanie stosunku pracy po zakończeniu okresu, na który świadczenie to przyznano.

2. Przedsiębiorstwo, o którym mowa w § 1 ust. 1, kierujące pracownika na świadczenie na przekwalifikowanie – kontrakt szkoleniowy, ma obowiązek dokonywania wpłat składek na ubezpieczenia społeczne – emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe – finansowanych ze środków ubezpieczonego i pracodawcy, a także zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz składki płaconej na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w wysokościach określonych w odrębnych przepisach.

3. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacane co miesiąc, począwszy od miesiąca, w którym rozpoczęto szkolenie, w wysokości równej wynagrodzeniu danego pracownika, obliczanemu jak za urlop wypoczynkowy.

4. Minister Gospodarki ustala wysokość dofinansowania świadczenia na przekwalifikowanie – kontraktu szkoleniowego równą zasiłkowi dla bezrobotnych ustalonemu na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128, Nr 28, poz. 153, Nr 41, poz. 255, Nr 63, poz. 403, Nr 93, poz. 569, Nr 107, poz. 692, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 776 oraz z 1998 r. Nr 66, poz. 431, Nr 106, poz. 868, Nr 108, poz. 684, Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1112, 1118 i 1126). § 6.

1. Jednorazowa odprawa warunkowa przysługuje pracownikowi korzystającemu ze świadczenia na przekwalifikowanie – kontraktu szkoleniowego, który wystąpi z wnioskiem o rozwiązanie stosunku pracy przed upływem 12 miesięcy od dnia przyznania tego świadczenia i po zakończeniu szkolenia.

2. Odprawa, o której mowa w ust. 1, stanowi ekwiwalent za skrócenie okresu pobierania świadczenia na przekwalifikowanie – kontraktu szkoleniowego i jest wypłacana w kwocie równej iloczynowi pełnych miesięcy pozostających do zakończenia 12miesięcznego okresu pobierania świadczenia i jego wysokości ustalonej zgodnie z § 5 ust. 3 i pomniejszonej o kwitę odpowiadającą 18,71% tego wynagrodzenia.

3. Jednorazowa odprawa warunkowa będzie dofinansowana w wysokości równej iloczynowi pełnych miesięcy pozostających do zakończenia 12-miesięcznego okresu pobierania

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

świadczenia i kwoty zasiłku, o którym mowa w § 5 ust. 4, obowiązującej w dniu wypłaty tej odprawy. §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1999 r.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 466 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 474 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie określenia granic Pomnika Zagłady, na którego obszarze położony jest Pomnik Męczeństwa w Oświęcimiu, oraz obszaru i granic strefy ochronnej tego Pomnika.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 473 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie określenia sposobu oznakowania granic Pomników Zagłady i ich stref ochronnych, a także wzorów znaków wskazujących te granice.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 472 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 462 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 maja 1999 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na członków samorządowego kolegium odwoławczego.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 468 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 464 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad dofinansowywania inwestycji sportowych ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków i ich rozliczania.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 478 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 13 maja 1999 r. w sprawie wymiany praw jazdy.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 477 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad współdziałania straży ochrony kolei z Policją i Strażą Graniczną

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 480 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 479 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie trybu powoływania i organizacji komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych oraz trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu lekarza.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 467 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego (rodzinnego), wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym, rodzaju dokumentów wymaganych do przyznania renty socjalnej, a także wzoru legitymacji pracownika socjalnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 471 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu mianowania policjantów na stopnie policyjne.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 476 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999 r. w sprawie określenia odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew lub krzewów elementów ochrony akustycznej, wykonywanie robót ziemnych, budynków lub budowli w sąsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych i pasów przeciwpożarowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 470 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 5 maja 1999 r. w sprawie zakresu i metod prowadzenia oceny wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt oraz sposobu oznakowania i identyfikacji zwierząt do celów hodowlanych.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 465 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz sposobu wykorzystania dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń oraz usuwania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego, powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów, oraz szczegółowych warunków powodujących cofnięcie lub czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dotacji budżetowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 469 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju, dopuszczalnych metod uśmiercania zwierząt stosownie do gatunku oraz organów uprawnionych do kontroli działalności osób, które zawodowo trudnią się ubojem zwierząt lub dokonują uboju w ramach działalności hodowlanej bądź gospodarczej.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 463 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 461 z 1999

  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o łączności

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 475 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 kwietnia 1999 r. w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu szynowego.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-07 poz. 942

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu udzielania i sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali oraz warunków uzyskania uprawnień, zasad i trybu przyznawania, obliczania i wypłacania osłon socjalnych dla pracowników tego przemysłu w ramach dotacji ujętych w budżecie Ministerstwa Gospodarki.

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-13 poz. 918

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali.

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-05 poz. 1100

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle koksowniczym.

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-12 poz. 693

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali.

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-12 poz. 338

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.