Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 487 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy etatów kalkulacyjnych, środków i limitów na wynagrodzenia, przeznaczonej na zmiany organizacyjne w 1999 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-05-19
Data wejscia w życie:1999-05-31
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 487 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 49 poz. 487

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy etatów kalkulacyjnych, środków i limitów na wynagrodzenia, przeznaczonej na zmiany organizacyjne w 199 r. Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej (Dz.U. z 1995 r. Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 139, poz. 647, z 1997 r. Nr 133, poz. 883 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 155, poz. 1014 i 1016 i Nr 160, poz. 1059) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Z rezerwy na zmiany organizacyjne, obejmującej środki na wynagrodzenia dla państwowych jednostek budżetowych, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy budżetowej na rok 199 z dnia 17 lutego 1999 r. (Dz.U. Nr 17, poz. 154), rozdysponowuje się 1.375.033 zł.

2. Rozdysponowanie środków, o których mowa w ust. 1, według poszczególnych części budżetu i działów klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem kalkulacyjnej liczby etatów i terminu ich uruchomienia, określa załącznik do rozporządzenia. §

2. Kwoty środków, o których mowa w § 1, zostały, stosownie do art. 27 pkt 1 ustawy budżetowej na rok 1999 r. przeliczone w związku z włączeniem do wynagrodzeń części składki na ubezpieczenie społeczne – zgodnie z art. 110 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126 oraz z 1998 r. Nr 26, poz. 228). §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 maja 1999 r. (poz. 487)

CZĘŚCIOWE ROZDYSPONOWANIE REZERWY, PRZEZNACZONEJ DO DYSPOZYCJI RADY MINISTRÓW, NA ZMIANY ORGANIZACYJNE W 1999 R. Wyszczególnienie Środki i Kalkulacyjna Termin limity liczba etatów uruchomienia wynagrodzeń

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

Państwowe jednostki budżetowe CZĘŚĆ 19 MINISTERSTWO ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ dział 40 – Rolnictwo - osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe dział 91 – Administracja państwowa - osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe - pracownicy cywilni CZĘŚĆ 21 MINISTERSTWO TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ dział 50 – Transport - osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe dział 91 – Administracja państwowa - centrala Ministerstwa CZĘŚĆ 27 KOMITET INFORMACJI EUROPEJSKIEJ dział 91 – Administracja państwowa CZĘŚĆ 28 MINISTERSTWO OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA dział 91 – Administracja państwowa - centrala Ministerstwa CZĘŚĆ 31 MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI dział 91- Administracja państwowa - osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe

w zł 1.375.033

83.804 72.406 278.313

1 1 15

1 marca 1 maja 1 maja

122.136 279.065 208.370 15 10

1 stycznia 1 maja 1 maja

279.153

15

1 maja

51.786

1 stycznia

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 487 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 490 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach okręgowych i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 498 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 maja 1999 r. sygn. akt SK. 9/98.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 497 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 maja 1999 r. sygn. akt P. 10/98

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 496 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 495 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za nie wydane przedmioty umundurowania, sposobu ustalania jego wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 488 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 494 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 493 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 489 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie zasad sprawowania nadzoru specjalistycznego nad Społeczną Strażą Rybacką oraz ramowego regulaminu tej straży.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 492 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 maja 1999 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 491 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 486 z 1999

  Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 485 z 1999

  Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 484 z 1999

  Ustawa z dnia 6 maja 1999 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 483 z 1999

  Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej

porady prawne online

Porady prawne

 • Przeniesienie do rezerwy po ukończeniu studiów

  Urodziłem się w roku 2.3.1980r. 18.6.1999 r. stawiłem się do poboru i otrzymałem książeczkę wojskową. Na pierwszej komisji otrzymałem kategorię B na 12 m-cy. (...)

 • Przeniesienie do rezerwy przez WKU

  W dniu 20 października 2005 roku rozpocząłem 29 rok życia, jednocześnie 1 października 1999 roku rozpocząłem studia, których nie przerywałem a jedynie miałem parę (...)

 • Zwolnienie od powołanie do wojska

  Czy to prawda, że tegoroczni absolwenci szkół wyższych są automatycznie przenoszeni do rezerwy jeżeli w terminie ukończą studia? Jak to wygląda dla rocznika 1978?

 • Przeniesienie do rezerwy a zmiana ustawy

  Zostałem automatycznie przeniesiony do rezerwy zgodnie z obowiązująca ustawą o obronności. Czy mam czekać do 31 grudnia na informacje od WKU o przeniesieniu czy też (...)

 • Rezygnacja zarządu z wynagrodzenia

  Zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powołało spośród swoich członków wieloosobowy zarząd. Członkom zarządu przyznano wynagrodzenie. (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-22 poz. 624

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy etatów kalkulacyjnych, środków i limitów na wynagrodzenia, przeznaczonej na zmiany organizacyjne w 1999 r.

 • Dziennik Ustaw z 1994-12-23 poz. 163

  Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Monitor Polski 1999 nr 36 poz. 554

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 listopada 1999 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia oraz kwot granicznych przychodu w 1999 r.

 • Monitor Polski 1999 nr 28 poz. 439

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 1999 r.

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-16 poz. 1556

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie współczynnika przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2013/2014


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.