Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 489 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie zasad sprawowania nadzoru specjalistycznego nad Społeczną Strażą Rybacką oraz ramowego regulaminu tej straży.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-05-17
Data wejscia w życie:1999-06-15
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 489 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 49 poz. 489

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie zasad sprawowania nadzoru specjalistycznego nad Społeczną Strażą Rybacką oraz ramowego regulaminu tej straży.

Na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. Nr 21, poz. 91, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1996 r. Nr 106, poz. 498 i Nr 128, poz. 602, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Zasady sprawowania nadzoru specjalistycznego

§

1. 1. Specjalistyczny nadzór, zwany dalej „nadzorem” obejmujący legalność i skuteczność działań Społecznej Straży Rybackiej, powinien być przeprowadzany w sposób rzetelny i bezstronny.

2. W ramach nadzoru:

1) komendant wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej, zwany dalej „komendantem”, przeprowadza kontrole: a) roczne i okresowe – określone w planie kontroli opiniowanym przez wojewodę, b) doraźne – na wniosek wojewody lub z własnej inicjatywy, po uprzednim powiadomieniu wojewody o jej przyczynach i terminie,

2) komendant Społecznej Straży Rybackiej składa: a) kwartalne sprawozdanie z działalności straży – wojewodzie, b) informacje na żądanie komendanta – komendantowi.

3. Plan kontroli rocznych i okresowych, opiniowany przez wojewodę, sporządza komendant. § 2.

1. Do czynności kontrolnych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, komendant może upoważnić strażnika Państwowej Straży Rybackiej.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

2. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych strażnik Państwowej Straży Rybackiej, zwany dalej „kontrolującym”, jest obowiązany przedstawić legitymację służbową oraz pisemne upoważnienie komendanta do przeprowadzenia kontroli. § 3.

1. Komendant Społecznej Straży Rybackiej jest obowiązany zapewnić niezbędne warunki do sprawnego wykonywania czynności kontrolnych oraz przedstawiać na żądanie kontrolującego, dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli.

2. Kontrolujący ma prawo do:

1) wstępu do obiektów i pomieszczeń Społecznej Straży Rybackiej,

2) żądania wyjaśnień od strażników i komendanta Społecznej Straży Rybackiej. § 4.

1. Komendant Społecznej Straży Rybackiej albo upoważniona przez niego osoba ma prawo uczestniczyć w czynnościach kontrolnych podejmowanych przez kontrolującego.

2. W razie ujawnienia w toku kontroli okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia na piśmie komendanta, który zawiadamia organ powołany do ścigania przestępstw. § 5.

1. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza protokół, zwany dalej „protokołem”, który powinien zawierać w szczególności:

1) datę i miejsce przeprowadzenia kontroli,

2) wyszczególnienie przeprowadzonych czynności kontrolnych,

3) stwierdzone uchybienia,

4) zalecenia zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień,

5) termin na wykonanie wydanych zaleceń.

2. Protokół podpisują:

1) kontrolujący,

2) komendant Społecznej Straży Rybackiej.

3. Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: komendant Społecznej Straży Rybackiej, komendant i wojewoda. § 6.

1. Komendantowi Społecznej Straży Rybackiej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisanie protokołu, umotywowanych zastrzeżeń co do stwierdzonych uchybień i zaleceń w nim zawartych.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, należy zgłosić na piśmie do komendanta, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, komendant jest obowiązany podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w wypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń – zmienić lub uzupełnić protokół. §

7. Komendant Społecznej Straży Rybackiej jest obowiązany powiadomić, na piśmie, komendanta, w określonym przez kontrolującego terminie, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 5, o sposobie wykonania wydanych w toku kontroli zaleceń. §

8. Kwartalne sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 lit. a), powinno zawierać:

1) zbiorczą informacje o przeprowadzonych kontrolach;

2) informacje o dokonanym: a) zabezpieczeniu porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu, b) odebraniu za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących do ich połowu;

3) informacje o współdziałaniu z Państwową Strażą Rybacką;

4) informacje o realizacji zaleceń pokontrolnych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt

4. Rozdział 2 Ramowy regulamin

§ 9.

1. Społeczną Straż Rybacką tworzą:

1) komendant Społecznej Straży Rybackiej,

2) strażnicy Społecznej Straży Rybackiej, zwani dalej „strażnikami”.

2. Społeczną Strażą Rybacką kieruje komendant Społecznej Straży Rybackiej. § 10.

1. Strażnicy mogą działać w składzie patrolu.

2. Strażnicy mogą działać we wspólnym patrolu z Państwową Strażą Rybacką. § 11.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

Podejmując czynności kontrolne strażnik jest obowiązany posiadać legitymację strażnika Społecznej Straży Rybackiej i nosić na widocznym miejscu odznakę Społecznej Staży Rybackiej. § 12.

1. Przed przystąpieniem do kontroli strażnik okazuje legitymacje strażnika Społecznej Straży Rybackiej.

2. W razie uniemożliwienia strażnikowi wykonania uprawnień, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. Nr 21, poz. 91, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 128, poz. 602, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126), zwanej dalej „ustawą”, strażnik odstępuje od tych czynności i zawiadamia komendanta Społecznej Straży Rybackiej. §

13. Z przeprowadzonych kontroli, o których mowa w art. 23 pkt 1 oraz 2 ustawy, przeprowadzający je strażnik lub kierujący patrolem sporządza zbiorcze sprawozdanie. § 14.

1. Z przeprowadzonych czynności, o których mowa w art. 23 pkt 3 oraz pkt 4 lit. b) ustawy, przeprowadzający je strażnik lub kierujący patrolem sporządza notatkę, zwaną dalej „notatką”.

2. Notatka powinna zawierać, z zastrzeżeniem § 17 ust. 4:

1) czas, datę i miejsce przeprowadzonych czynności,

2) imię, nazwisko i adres osoby kontrolowanej,

3) wyszczególnienie przeprowadzonych czynności,

4) czytelny podpis strażnika lub kierującego patrolem. § 15.

1. Zabezpieczając porzucone ryby strażnicy lub kierujący patrolem przekazują je za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa.

2. W pokwitowaniu wyszczególnia się ilość i masę ryb z podziałem na gatunki. Jeżeli nie ma możliwości ich zważenia, podaje się ilość poszczególnych gatunków w sztukach, a masę określa orientacyjnie, zaznaczając jednocześnie na pokwitowaniu, że ich masa została określona szacunkowo.

3. Kopię pokwitowania dołącza się do notatki. § 16.

1. Zabezpieczając porzucone i odebrane przedmioty służące do połowu ryb strażnik przekazuje je za pokwitowaniem Państwowej Straży Rybackiej; w wypadku gdy nie ma

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 5/5

możliwości przekazania tych przedmiotów Państwowej Straży Rybackiej, mogą one zostać zdeponowane za pokwitowaniem u uprawnionego do rybactwa bądź na najbliższym posterunku Policji.

2. W pokwitowaniu określa się rodzaj, liczbę oraz charakterystyczne cechy tych przedmiotów.

3. Kopię pokwitowania dołącza się do notatki. § 17.

1. W wypadku odebrania ryb osobie kontrolowanej wystawia się pokwitowanie.

2. Do pokwitowania, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio § 15 ust.

2.

3. Kopie pokwitowania dołącza się do notatki.

4. W notatce strażnik zamieszcza dane uprawnionego do rybactwa, któremu zostały przekazane odebrane ryby. Rozdział 3 Przepis końcowy

§

18. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 489 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 490 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach okręgowych i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 498 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 maja 1999 r. sygn. akt SK. 9/98.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 497 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 maja 1999 r. sygn. akt P. 10/98

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 496 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 495 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za nie wydane przedmioty umundurowania, sposobu ustalania jego wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 488 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 487 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy etatów kalkulacyjnych, środków i limitów na wynagrodzenia, przeznaczonej na zmiany organizacyjne w 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 494 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 493 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 492 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 maja 1999 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 491 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 486 z 1999

  Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 485 z 1999

  Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 484 z 1999

  Ustawa z dnia 6 maja 1999 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 483 z 1999

  Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-22 poz. 55

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie zakresu i warunków współpracy Państwowej Straży Rybackiej ze Społeczną Strażą Rybacką.

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-12 poz. 477

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad współdziałania straży ochrony kolei z Policją i Strażą Graniczną

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-27 poz. 1943

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu i sposobu współpracy Policji ze strażami gminnymi (miejskimi) oraz zakresu sprawowania przez Komendanta Głównego Policji nadzoru nad działalnością straży

 • Monitor Polski 2011 nr 67 poz. 658

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2011 r. nr 112-19-2011 o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej

 • Legislacja UE z 2010-09-25 nr 252 poz. 222

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Organu Nadzoru Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2008


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.