Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 490 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach okręgowych i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-05-28
Data wejscia w życie:1999-06-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 490 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 49 poz. 490

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 28 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach okręgowych i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. Na podstawie art. 19 § 1 i 2 oraz art. 271 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25, Nr 77, poz. 355, Nr 91, poz. 421 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 81, poz. 406, z 1996 r. Nr 77, poz. 367, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 117, poz. 751-753, Nr 121, poz. 769, Nr 124, poz. 782 i Nr 133, poz. 882, z 1998 r. Nr 98, poz. 607, Nr 160, poz. 1064 i Nr 162, poz. 1118 i 1125 oraz z 1999 r. Nr 20, poz. 180) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach okręgowych i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. Nr 166, poz. 1256) w § 3 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 2 w pkt 1 i 2 skreśla się przecinek i dodaje wyrazy „oraz do prowadzenia rejestrów przekazanych tym sądom”;

2) w ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) Wydziału Gospodarczego – Rejestru Zastawów – do spraw rejestru zastawów z obszaru właściwości w zakresie prowadzenia rejestrów Sądów Rejonowych w Ciechanowie, Olsztynie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu oraz dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie.”;

3) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Białymstoku tworzy się w Sądzie Rejonowym w Białymstoku sąd gospodarczy składający się z dwóch wydziałów:

1) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Białymstoku oraz do prowadzenia rejestrów przekazanych sądom rejonowym z obszaru właściwości tego Sądu,

2) Wydziału Gospodarczego – Rejestru Zastawów – do spraw rejestru zastawów z obszaru właściwości w zakresie prowadzenia rejestrów Sądów Rejonowych w: Białymstoku, Łomży i Suwałkach.”;

4) w ust. 6 w pkt 1 lit. c) otrzymuje brzmienie: „c) Wydziału Gospodarczego – Rejestru Zastawów – do spraw rejestru zastawów z obszaru właściwości w zakresie prowadzenia rejestrów Sądów Rejonowych w: Bydgoszczy, Elblągu, Gdańsku, Koszalinie, Słupsku, Toruniu i Włocławku,”;

5) w ust. 7 w pkt 6 lit. d) otrzymuje brzmienie:

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

„d) Wydziału Gospodarczego – Rejestru Zastawów – do spraw rejestru zastawów z obszaru właściwości w zakresie prowadzenia rejestrów Sądów Rejonowych w: Bielsku-Białej, Częstochowie, Jeleniej Górze, Katowicach, Legnicy, Opolu, Wałbrzychu i Wrocławiu,”;

6) w ust. 9 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) Wydziału Gospodarczego – Rejestru Zastawów – do spraw rejestru zastawów z obszaru właściwości w zakresie prowadzenia rejestrów Sądów Rejonowych w: Kielcach, Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie,”;

7) w ust. 10 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) Wydziału Gospodarczego – Rejestru Zastawów – do spraw rejestru zastawów z obszaru właściwości w zakresie prowadzenia rejestrów Sądów Rejonowych w: Białej Podlaskiej, Chełmie, Lublinie, Siedlcach i Zamościu.”;

8) w ust. 11 wyraz „trzech” zastępuje się wyrazem „czterech” oraz po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „4) Wydziału Gospodarczego – Rejestru Zastawów – do spraw rejestru zastawów z obszaru właściwości w zakresie prowadzenia rejestrów Sądów Rejonowych w: Kaliszu, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach.”;

9) w ust. 12 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) Wydziału Gospodarczego – Rejestru Zastawów – do spraw rejestru zastawów z obszaru właściwości w zakresie prowadzenia rejestrów Sądów Rejonowych w: Gorzowie Wielkopolskim, Koninie, Lesznie, Pile, Poznaniu, Szczecinie i Zielonej Górze.”;

10) po ust. 12 dodaje się ust. 12a w brzmieniu: „12a. Dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Rzeszowie tworzy się w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie sąd gospodarczy składający się z dwóch wydziałów:

1) Wydziału Gospodarczego do spraw gospodarczych w obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Rzeszowie oraz do prowadzenia rejestrów przekazanych sądom rejonowym z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Rzeszowie,

2) Wydziału Gospodarczego – Rejestru Zastawów – do spraw rejestru zastawów z obszaru właściwości w zakresie prowadzenia rejestrów Sądów Rejonowych w Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie i Tarnobrzegu.” §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1999 r.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 490 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 498 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 maja 1999 r. sygn. akt SK. 9/98.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 497 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 maja 1999 r. sygn. akt P. 10/98

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 496 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 495 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za nie wydane przedmioty umundurowania, sposobu ustalania jego wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 488 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 487 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy etatów kalkulacyjnych, środków i limitów na wynagrodzenia, przeznaczonej na zmiany organizacyjne w 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 494 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 493 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 489 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie zasad sprawowania nadzoru specjalistycznego nad Społeczną Strażą Rybacką oraz ramowego regulaminu tej straży.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 492 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 maja 1999 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 491 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 486 z 1999

  Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 485 z 1999

  Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 484 z 1999

  Ustawa z dnia 6 maja 1999 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 483 z 1999

  Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-15 poz. 135

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach okręgowych i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-13 poz. 983

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach okręgowych i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-24 poz. 238

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy, sądów ubezpieczeń społecznych oraz sądów pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach okręgowych i sądów pracy w sądach rejonowych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-15 poz. 136

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy, sądów ubezpieczeń społecznych oraz sądów pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach okręgowych i sądów pracy w sądach rejonowych.

 • Dziennik Ustaw z 2010-06-30 poz. 780

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.