Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 491 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-05-10
Data wejscia w życie:1999-06-15
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 491 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 49 poz. 491

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 10 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego. Na podstawie art. 130 ust. 4 i art. 140 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz.U. Nr 52, poz. 329 i Nr 80, poz. 523) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 w ust. 2 wyrazy „Kierownik rejonowego urzędu rządowej administracji ogólnej” zastępuje się wyrazem „Starosta”;

2) w § 10 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „7) starostom – w stosunku do ubiegających się lub posiadających uprawnienia instruktora nauki jazdy,”;

3) w załączniku nr 1 „Wykaz naruszeń przepisów ruchu drogowego i liczba punktów odpowiadająca tym naruszeniom” w ust. 1: a) poz. A 01 otrzymuje brzmienie: „01 Popełnienie przestępstwa art. 173, 174, 177 § 1 lub 10” drogowego 2, art. 355 § 1 lub 2 k.k. b) dodaje się nową pozycję C 09 w brzmieniu: „09 - F-10, F-10a do F-10g, § 10 ust. 5 z.s.d. 5” określających kierunki na pasach ruchu lub sposób ich wykorzystania c) pozycje oznaczone dotychczas C 09 do C 14 otrzymują odpowiednio oznaczenie C 10 do C 15, d) poz. D 02 otrzymuje brzmienie: „02 - na skrzyżowaniu oznaczonym § 4 ust. 2 pkt 3 znakami określającymi lub § 6 ust. 5 pierwszeństwo przejazdu z.s.d. e) umieszczonym pod tabelą wyjaśnieniu używanych w tabeli skrótów: 6”

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

- wyrazy „ustawę z dnia 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, poz. 94, z późniejszymi zmianami),” zastępuje się wyrazami „ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 i Nr 128, poz. 840),” - wyrazy „ustawę z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. Nr 12, poz. 114, z późniejszymi zmianami),” zastępuje się wyrazami „ustawę z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. Nr 12, poz. 114, z 1981 r. Nr 24, poz. 124, z 1982 r. Nr 16, poz. 125, z 1983 r. Nr 6, poz. 35 i Nr 44, poz. 203, z 1984 r. Nr 54, poz. 275, z 1985 r. Nr 14, poz. 60 i Nr 23, poz. 100, z 1986 r. Nr 39, poz. 193, z 1988 r. Nr 20, poz. 135 i Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 180, z 1990 r. Nr 51, poz. 297 i Nr 72, poz. 422, z 1991 r. Nr 75, poz. 332 i Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1995 r. Nr 6, poz. 29, Nr 60, poz. 310 i Nr 95, poz. 475, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 60, poz. 369, Nr 85, poz. 539, Nr 98, poz. 602, Nr 104, poz. 661, Nr 106, poz. 677, Nr 111, poz. 724, Nr 123, poz. 779, Nr 133, poz. 884 i Nr 141, poz. 942 oraz z 1998 r. Nr 113, poz. 717),” - wyrazy „ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602, z późniejszymi zmianami)” zastępuje się wyrazami „ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872),”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 491 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 490 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach okręgowych i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 498 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 maja 1999 r. sygn. akt SK. 9/98.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 497 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 maja 1999 r. sygn. akt P. 10/98

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 496 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 495 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za nie wydane przedmioty umundurowania, sposobu ustalania jego wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 488 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 487 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy etatów kalkulacyjnych, środków i limitów na wynagrodzenia, przeznaczonej na zmiany organizacyjne w 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 494 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 493 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 489 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie zasad sprawowania nadzoru specjalistycznego nad Społeczną Strażą Rybacką oraz ramowego regulaminu tej straży.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 492 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 maja 1999 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 486 z 1999

  Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 485 z 1999

  Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 484 z 1999

  Ustawa z dnia 6 maja 1999 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 483 z 1999

  Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-31 poz. 1773

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego

 • Dziennik Ustaw z 2003-02-28 poz. 311

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 r. o sprostowaniu błędów

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-27 poz. 987

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego

 • Dziennik Ustaw z 2011-07-22 poz. 891

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego

 • Komunikat UE z 2010-05-26 nr 135 poz. 21

  Zaproszenie do składania ofert – MOVE/SUB/01-2010 w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i rynku wewnętrznego: transport wodny śródlądowy


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.