Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 557 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1999 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Urzędowi Ochrony Państwa informacji o osobie, uzyskanych przez Policję i Straż Graniczną w czasie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-06-14
Data wejscia w życie:1999-07-04
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 557 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 53 poz. 557

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 14 czerwca 1999 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Urzędowi Ochrony Państwa informacji o osobie, uzyskanych przez Policję i Straż Graniczną w czasie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych. Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz.U. z 1999 r. Nr 51, poz. 526) zarządza się, co następuje: §

1. Policja i Straż Graniczna przekazują informacje o osobie, uzyskane w czasie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, zwane dalej „informacjami”, Urzędowi Ochrony Państwa w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w art. 1 ust. 2 pkt 1-5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz.U. z 1999 r. Nr 51, poz. 526) i zapobieżenia lub porozumień międzynarodowych, a także w celu porównania, czy posiadane informacje są kompletne i zgodne z aktualnym stanem faktycznym. §

2. Policja i Straż Graniczna mogą nie przekazać lub ograniczyć zakres przekazywanych informacji, w przypadku gdy mogłoby to uniemożliwić wykrywanie przestępstw i ściganie ich sprawców. § 3.

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych prowadzących czynności operacyjnorozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze, lub ewidencyjno-archiwalne w Urzędzie Ochrony Państwa albo ich upoważnieni zastępcy oraz szefowie delegatur Urzędu Ochrony Państwa albo ich upoważnieni zastępcy występują, w formie pisemnej, do właściwej jednostki organizacyjnej Komendy Głównej Policji lub właściwej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej o udzielenie informacji. W wystąpieniu zawiera się dane: o osobie, o zdarzeniach lub o zagadnieniach, umożliwiające wyszukanie informacji w zbiorach ewidencyjnych i archiwalnych oraz aktach spraw operacyjnorozpoznawczych.

2. Przed wystąpieniem o udzielenie informacji w Urzędzie Ochrony Państwa dokonuje się niezbędnych sprawdzeń we własnych zbiorach ewidencyjnych i archiwalnych. § 4.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

Informacje udokumentowane w aktach spraw operacyjno-rozpoznawczych lub w zbiorach ewidencyjnych i archiwalnych, z zastrzeżeniem § 2, przekazują:

1) w Komendzie Głównej Policji i Komendzie Głównej Straży Granicznej – kierownicy jednostek organizacyjnych prowadzących czynności operacyjno-rozpoznawcze lub ewidencyjno-archiwalne albo ich upoważnieni zastępcy,

2) komendanci wojewódzcy Policji i komendanci oddziałów Straży Granicznej alb ich upoważnieni zastępcy. §

5. Przekazanie informacji dokumentuje się:

1) w katach spraw operacyjno-rozpoznawczych – notatka służbowa zawierającą w szczególności dane dotyczące: a) daty i miejsca wystąpienia o udzielenie informacji, b) osoby występującej o udzielenie informacji, c) czasu i miejsca przekazania informacji, d) udzielonych informacji, e) sposobu przekazania informacji, f) w przypadku odmowy przekazania informacji lub ograniczenia zakresu przekazywanych informacji – powodów odmowy lub ograniczenia, g) osób odpowiedzialnych za przekazanie, odmowę lub ograniczenie zakresu przekazywanych informacji,

2) w zbiorach ewidencyjnych i archiwalnych: a) w teczkach materiałów archiwalnych – notatką służbowa zawierającą dane, o których mowa w pkt 1, b) w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i w innych zbiorach ewidencyjnych – dostosowaną do metodycznych wymagań tych zbiorów adnotacją zawierającą dane, o których mowa w pkt

1. § 6.

1. Do przekazywania Urzędowi Ochrony Państwa informacji przez Policję i Straż Graniczną stosuje się przepisy o przyjmowaniu, przewożeniu, wydawaniu i ochronie informacji niejawnych.

2. Do przekazywania Urzędowi Ochrony Państwa informacji przez Policję i Straż Graniczną za pośrednictwem systemów i sieci teleinformatycznych stosuje się przepisy o wymaganiach bezpieczeństwa teleinformatycznego, jakim powinny odpowiadać systemy i sieci teleinformatyczne służące do wytwarzania, przetwarzania, przechowywania lub przekazywania informacji niejawnych.

3. Koszty przekazania informacji ponosi przekazujący te informacje. W przypadku gdy przekazanie informacji będzie połączone ze znacznymi kosztami, Policja lub Straż Graniczna oraz Urząd Ochrony Państwa uzgadniają sposób ponoszenia i podziału tych kosztów.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

§

7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 557 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 570 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 569 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, które ze względu na te choroby mogą być przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 568 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 567 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zbiorczego zestawienia recept podlegających refundacji przez Kasy Chorych.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 558 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 556 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 562 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 czerwca 1999 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów pochodzących z Królestwa Belgii.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 555 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Parku Narodowego "Bory Tucholskie"

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 554 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1999 r. w sprawie określenia państwowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego, z których mienia mogą być wyłączone nieruchomości zamienne, oraz określenia państwowej jednostki organizacyjnej, na którą może być nałożony obowiązek zapłaty odszkodowania na rzecz osób prawnych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 553 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1999 r. w sprawie określenia państwowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego, z których mienia mogą być wyłączone nieruchomości zamienne, oraz określenia państwowej jednostki organizacyjnej, na którą może być nałożony obowiązek zapłaty odszkodowania na rzecz gmin wyznaniowych żydowskich lub Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 552 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1999 r. w sprawie określenia państwowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego, z których mienia mogą być wyłączone nieruchomości zamienne, oraz określenia państwowej jednostki organizacyjnej, na którą może być nałożony obowiązek zapłaty odszkodowania na rzecz osób prawnych kościołów, innych związków wyznaniowych i krajowych organizacji międzykościelnych, które zgłosiły roszczenia do Międzykościelnej Komisji Regulacyjnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 551 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1999 r. w sprawie zasad współdziałania organów celnych z organami administracji publicznej oraz innymi państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, a także zakresu ich świadczeń na rzecz organów celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 566 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień zawodowych felczera.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 565 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za uprawnienia przewozowe w międzynarodowym transporcie drogowym, trybu ich wnoszenia oraz jednostek upoważnionych do ich pobierania.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 550 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 564 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 559 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 563 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 549 z 1999

  Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 561 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie zasad wprowadzania czasowych zakazów opuszczania miejsca wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt oraz czasowych ograniczeń w ruchu osobowym.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-24 poz. 643

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego informacji uzyskanych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy, służby i instytucje państwowe

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-27 poz. 1045

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Agencji Wywiadu informacji uzyskanych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy, służby i instytucje państwowe

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-10 poz. 841

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 1999 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Policji informacji o osobie, uzyskanych przez Urząd Ochrony Państwa i Straż Graniczną w czasie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-26 poz. 767

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Biuru Ochrony Rządu informacji uzyskanych przez Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Straż Graniczną, Wojskowe Służby Informacyjne i Żandarmerię Wojskową.

 • Dziennik Ustaw z 1999-07-30 poz. 740

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1999 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Straży Granicznej informacji o osobie, uzyskanych przez Policję i Urząd Ochrony Państwa w czasie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.