Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 599 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-06-23
Data wejscia w życie:1999-07-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 599 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 57 poz. 599

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 23 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego. Na podstawie art. 6 ust. 10 pkt 2, art. 32 ust. 5, art. 35 ust. 4, art. 36 ust. 5, art. 37 ust. 2-4, art. 38 ust. 2 oraz art. 47 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku akcyzowym(Dz.U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231, Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076 oraz z 1999 r. Nr 50, poz. 499 i Nr 57, poz. 596) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 157, poz. 1035) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 2: a) w pkt 1 skreśla się wyrazy „w poz. 1 pkt 1-4”, b) w pkt 3 wyrazy „poz. 3-10, w poz. 12 i w poz. 15 pkt 1-3” zastępuje się wyrazami „poz. 3-10 i 12”;

2) w § 2: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Stawki podatku akcyzowego określone w poz. 1 pkt 4 i w poz. 2 pkt 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia dotyczą podatników spełniających łącznie następujące warunki:

1) wytwarzających paliwa silnikowe z ropy naftowej,

2) posiadających zorganizowany w kraju system zbiórki olejów przepracowanych,

3) będących właścicielami specjalistycznych instalacji umożliwiających prowadzenie procesów oczyszczania, destylacji i rerafinacji olejów przepracowanych do bazowych olejów smarowych,

4) stosujących ciąg technologiczny przerobu olejów przepracowanych, składający się łącznie z następujących procesów: a) oczyszczania umożliwiającego usunięcie zanieczyszczeń mechanicznych i wody, prowadzonego w drodze: - dekantacji polegającej na ogrzaniu oleju i samoczynnym odstaniu zanieczyszczeń lub - filtracji polegającej na oddzieleniu zanieczyszczeń przez filtrowanie lub wirowanie, lub

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

- obróbki chemicznej polegającej na oddzieleniu zanieczyszczeń poprzez dodanie rozcieńczonego wodorotlenku sodowego, a następnie przeprowadzenie dekantacji, lub - obróbki rozpuszczalnikowej polegającej na oczyszczaniu rozpuszczalnikiem, b) destylacji próżniowej prowadzonej na zaprojektowanych specjalnie dla olejów przepracowanych urządzeniach umożliwiających rozdział na frakcje: paliwowe, olejów bazowych oraz pozostałość po destylacji, c) rerafinacji umożliwiającej usunięcie niepożądanych związków chemicznych w destylatach, prowadzonej w drodze: - kontaktowania ziemią odbarwiającą, polegającego na dodawaniu ziemi okrzemkowej w podwyższonej temperaturze i jej odfiltrowanie, lub - rafinacji rozpuszczalnikowej z udziałem rozpuszczalników selektywnych, lub - katalitycznej rerafinacji w atmosferze wodoru,

5) posiadających zezwolenie na odbiór i wykorzystanie odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz.U. Nr 96, poz. 592 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715),

6) produkujących i sprzedających rocznie oleje napędowe z udziałem komponentów uzyskiwanych z regeneracji olejów przepracowanych w ilości nie większej niż 3,5-krotność ilości olejów przepracowanych, określonych w zezwoleniu, o którym mowa w pkt 5,

7) zużywających bazowe oleje smarowe uzyskiwane przy wykorzystaniu instalacji, o których mowa w pkt 3, do produkcji gotowych olejów smarowych.”, b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Przez oleje przepracowane, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4 i 6, rozumie się oleje pochodzenia naftowego lub estrowego, które w czasie stosowania utraciły swoje niektóre właściwości i nie mogą być dłużej stosowane w zakresie, do którego były pierwotnie przeznaczone, określone jako grupa 13 albo podgrupa 16-07 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 grudnia 1997 r. w sprawie klasyfikacji odpadów (Dz.U. Nr 162, poz. 1135).”;

3) w § 4 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, mogą obniżyć należny podatek akcyzowy o podatek akcyzowy zawarty w cenach zakupu, a także zapłacony do importu olejów opałowych.”;

4) w § 11 w ust. 1 skreśla się pkt 3;

5) w § 12 w ust. 2 wyrazy „z regeneracji zużytych olejów smarowych” zastępuje się wyrazami „z regeneracji olejów przepracowanych”;

6) w § 13 w ust. 2 wyrazy „772,00 zł/1000 l” zastępuje się wyrazami „806,00 zł/1000 l”;

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

7) w § 27: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W przypadku sprzedaży wyrobów winiarskich do faktury powinno być dołączone zaświadczenie właściwego w sprawach podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego urzędu skarbowego, że sprzedawca nie zalega z płatnością podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług.”, b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. W przypadku gdy podatnik wystawia fakturę przed upływem pierwszego dla tego podatku terminu płatności podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług, zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, może być wydane nie wcześniej niż po dokonaniu zapłaty tych podatków.”;

8) w § 29 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie; „2) etylin 98, etylin 94E i innych etylin 94 oraz benzyn bezołowiowych z zawartością od 4,5% do 5% alkoholu etylowego, w części odpowiadającej kwocie 120,00 zł od każdej tony tych paliw, z tym że od 1 września 1999 r. kwota ta wynosi 91 zł od każdego 1000 l tych paliw.”;

9) w załączniku nr 1: a) poz. 1 otrzymuje brzmienie: Poz. 1 „1 Symbol Systematycznego wykazu wyrobów 2 0241-1, 0242-2, -3, 0246-3 Nazwa grupy towarów 3 Paliwa *):

1) paliwa silnikowe benzynowe oraz benzyny bazowe w tym: a) etylina 94 i benzyna bazowa tej etyliny b) benzyny bezołowiowe c) paliwo lotnicze

2) oleje napędowe do silników szybkoobrotowych, z wyjątkiem olejów do silników okrętowych w tym oleje o zawartości siarki: a) do 0,05% włącznie b) powyżej 0,05% do 0,2% włącznie

3) paliwa do silników lotniczych turbospalinowych

4) oleje napędowe do silników szybkoobrotowych, wytwarzane z udziałem komponentów uzyskiwanych z regeneracji olejów przepracowanych, w których udział komponentów uzyskanych z regeneracji olejów przepracowanych w produkcie Stawka podatku akcyzowego w % obrotu lub w zł na jednostkę wyrobu 4 1223,00 zł/1000 l 1219,00 zł/1000 l 1127,00 zł/1000 l 1283,00 zł/1000 l 828,00 zł/1000 l 761,00 zł/1000 l 806,00 zł/1000 l 742,00 zł/1000 l

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

1 2

gotowym wynosi minimum 10% w tym oleje o zawartości siarki: a) do 0,05% włącznie b) powyżej 0,05% do 0,2% włącznie

5) oleje opałowe, z których 85% lub więcej objętościowo destyluje przy 3500C, z wyjątkiem olejów do silników okrętowych, w przypadku gdy sprzedaż dotyczy oleju zabarwionego na czerwono, przeznaczonego na cele opałowe

6) nafta

7) pozostałe b) w poz. 2 w kolumnie 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2 3 0243 „2) oleje silnikowe wytwarzane z udziałem komponentów uzyskiwanych z regeneracji olejów przepracowanych, w których udział komponentów z regeneracji w produkcie gotowym stanowi minimum 10% c) w objaśnieniach skreśla się pkt 1;

298,00 zł/1000 l 283,00 zł/1000 l 293,00 zł/1000 l

282,00 zł/1000 l 1283,00 zł/1000 l wolne od podatku” 4

5”

10) w załączniku nr 2 w poz. 2 w kolumnie 4 liczbę „415,00”, odnoszącą się do pkt 2 w kolumnie 3, zastępuje się liczbą „5677,00”;

11) w załączniku nr 3 poz. 15 i 16 otrzymują brzmienie: 1 2 3

2) Paliwa : „15 ex 2710 00

1) paliwa silnikowe benzynowe oraz benzyny bazowe a) etylina 94 b) benzyny bezołowiowe c) benzyny lotnicze, paliwa typu benzyny do silników odrzutowych

2) nafta

3) olej napędowe do silników, z wyjątkiem olejów do silników okrętowych w tym oleje napędowe o zawartości siarki: a) do 0,05% włącznie b) powyżej 0,05% do 0,2% włącznie

4) paliwa do silników odrzutowych 2710 00 66 9

5) pozostałe oleje napędowe z 2710 00 67 9 wyjątkiem olejów do silników 2710 00 68 9 okrętowych, w przypadku gdy import 4 1223,00 zł/1000 l 1219,00 zł/1000 l 1127,00 zł/1000 l 1283,00 zł/1000 l 1283,00 zł/1000 l 828,00 zł/1000 l

761,00 zł/1000 l 806,00 zł/1000 l 742,00 zł/1000 l

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 5/5

16

2710 00 71 0 2710 00 72 0 2710 00 74 0 2710 00 76 0 2710 00 77 0 2710 00 78 0

dotyczy oleju zabarwionego na czerwono, przeznaczonego na cele opałowe Oleje opałowe z wyjątkiem olejów do silników okrętowych, w przypadku gdy import dotyczy oleju zabarwionego na czerwono, przeznaczonego na cele opałowe

282,00 zł/1000 l

282,00 zł/1000 l”

12) w załączniku nr 4 w poz. 1: a) w kolumnie 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) oleje napędowe do silników szybkoobrotowych wytwarzane z udziałem komponentów uzyskiwanych z regeneracji olejów przepracowanych, w których udział komponentów uzyskanych z regeneracji olejów przepracowanych w produkcie gotowym wynosi minimum 10%, w tym oleje o zawartości siarki: a) do 0,05% włącznie, b) powyżej 0,05% do 0,2% włącznie”, b) w kolumnie 6 skreśla się wyrazy „1493,00 zł/t”, „1467,00 zł/t”, „1357,000 zł/t”, „1458,00 zł/t”, „891,00 zł/t”, „819,00 zł/t”, „867,00 zł/t”, „843,00 zł/t”, „223,00 zł/t”, „205,00 zł/t”, „217,00 zł/t”;

13) w załączniku nr 5 w poz. 2 w kolumnie 4 liczbę „415,00”, odnosząca się do pkt 2 w kolumnie 3, zastępuje się liczbą „5344,00”;

14) w załączniku nr 6 skreśla się poz.

10. §

2. Od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca 1999 r. stawki podatku akcyzowego dla nafty i oleju opałowego sprzedawanego w kraju określa załącznik nr 1 do niniejszego rozporządzenia, a dla nafty i oleju opałowego importowanego określa załącznik nr 2 do niniejszego rozporządzenia. §

3. Od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia 1999 r. stawki podatku akcyzowego dla paliw sprzedawanych w kraju określa załącznik nr 3 do niniejszego rozporządzenia, a dla paliw importowanych określa załącznik nr 4 do niniejszego rozporządzenia. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1999 r., z tym że:

1) 1) § 1 pkt 1, pkt 12 lit. b) i pkt 14 wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 1999 r.,

2) § 1 pkt 9 i 11 wchodzą w życie z dniem 1 września 1999 r.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 6/6

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 1999 r. (poz. 599) Załącznik nr 1

RABELA STAWEK PODATKU AKCYZOWEGO DLA NAFTY I OLEJU OPAŁOWEGO SPRZEDAWANYCH W KRAJU Symbol Systematycznego wykazu wyrobów 2 0246-3 Stawka podatku akcyzowego w % obrotu lub w zł na jednostkę wyrobu 4 1458,00 zł/t

Poz. 1 1 2

Nazwa grupy towarów (towaru)

3 Nafta Oleje opałowe, z których 85% lub więcej objętościowo destyluje przy 3500C, z wyjątkiem olejów do silników okrętowych, w przypadku gdy sprzedaż dotyczy oleju zabarwionego na czerwono, przeznaczonego na cele opałowe 307,00 zł/t

Załącznik nr 2

TABELA STAWEK PODATKU AKCYZOWEGO DLA IMPORTOWANEJ NAFTY I OLEJU OPAŁOWEGO Stawka podatku akcyzowego w zł obrotu na jednostkę Poz. Kod PCN Nazwa grupy towarów (towaru) wyrobu lub w % podstawy opodatkowania 1 2 3 4 1 ex 2710 00 Nafta 1458,00 zł/t 2 2710 00 66 9 Pozostałe oleje opałowe, z wyjątkiem 2710 00 67 9 olejów do silników okrętowych, w 2710 00 68 9 przypadku gdy import dotyczy oleju zabarwionego na czerwono, przeznaczonego na cele opałowe 307,00 zł/t 2710 00 71 0 Oleje opałowe, z wyjątkiem olejów do 2710 00 77 0 silników okrętowych , w przypadku 2710 00 74 0 gdy import dotyczy oleju zabarwionego 2710 00 76 0 na czerwono, przeznaczonego na cele 2710 00 77 0 opałowe 307,00 zł/t 2710 00 78 0

Załącznik nr 3

TABELA STAWEK PODATKU AKCYZOWEGO DLA PALIW SPRZEDAWANYCH W KRAJU

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 7/7

Poz. 1 1

Symbol Systematycznego wykazu wyrobów 2 0241-1, 0242-2, -3, 0246-3

Nazwa grupy towarów (towaru) 3 Paliwa:

1) paliwa silnikowe benzynowe oraz benzyny bazowe w tym: a) etylina 94 i benzyna bazowa tej etyliny b) benzyny bezołowiowe c) paliwo lotnicze

2) oleje napędowe do silników szybkoobrotowych, z wyjątkiem olejów do silników okrętowych w tym oleje o zawartości siarki: a) do 0,05% włącznie b) powyżej 0,05% do 0,2% włącznie

3) paliwa do silników lotniczych turbospalinowych

4) oleje napędowe do silników szybkoobrotowych, wytwarzane z udziałem komponentów uzyskiwanych z regeneracji olejów przepracowanych, w których udział komponentów uzyskanych z regeneracji olejów przepracowanych w produkcie gotowym wynosi minimum 10% w tym oleje o zawartości siarki: a) do 0,05% włącznie b) powyżej 0,05% do 0,2% włącznie

5) oleje opałowe, z których 85% lub więcej objętościowo destyluje przy 3500C, z wyjątkiem olejów do silników okrętowych, w przypadku gdy sprzedaż dotyczy oleju zabarwionego na czerwono, przeznaczonego na cele opałowe

6) nafta

7) pozostałe

Stawka podatku akcyzowego w % obrotu lub w zł na jednostkę wyrobu 4 1642,00 zł/t 1614,00 zł/t 1693,00 zł/t 1604,00 zł/t 980,00 zł/t 901,00 zł/t 954,00 zł/t 927,00 zł/t

353,00 zł/t 335,00 zł/t 347,00 zł/t

334,00 zł/t 1604,00 zł/t wolne od podatku

Załącznik nr 4

TABELA STAWEK PODATKU AKCYZOWEGO DLA IMPORTOWANYCH PALIW Poz. Kod PCN Nazwa grupy towarów (towaru) Stawka podatku akcyzowego w zł

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 8/8

1 1

2 ex 2710 00

3 Paliwa:

1) paliwa silnikowe benzynowe oraz benzyny bazowe a) etylina 94 b) benzyny bezołowiowe c) benzyny lotnicze, paliwa typu benzyny do silników odrzutowych

2) nafta

3) oleje napędowe do silników, z wyjątkiem olejów do silników okrętowych w tym oleje napędowe o zawartości siarki: a) do 0,05% włącznie b) powyżej 0,05% do 0,2% włącznie

4) paliwa do silników odrzutowych

5) pozostałe oleje napędowe z wyjątkiem olejów do silników okrętowych, w przypadku gdy import dotyczy oleju zabarwionego na czerwono, przeznaczonego na cele opałowe Oleje opałowe z wyjątkiem olejów do silników okrętowych, w przypadku gdy import dotyczy oleju zabarwionego na czerwono, przeznaczonego na cele opałowe

obrotu na jednostkę wyrobu 4 1642,00 zł/t 1614,00 zł/t 1493,00 zł/t 1604,00 zł/t 1604,00 zł/t 980,00 zł/t 901,00 zł/t 954,00 zł/t 927,00 zł/t

2710 00 66 9 2710 00 67 9 2710 00 68 9

334,00 zł/t

2

2710 00 71 0 2710 00 72 0 2710 00 74 0 2710 00 76 0 2710 00 77 0 2710 00 78 0

334,00 zł/t

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 599 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 597 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 615 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 614 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 598 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 612 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie karty pojazdu.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 611 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdu.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 600 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 czerwca 1999 r. w sprawie sposobu realizacji przepisów o homologacji urządzeń telekomunikacyjnych zakładanych i używanych przez jednostki organizacyjne podległe Ministrom: Obrony Narodowej i Spraw Zagranicznych, organy, jednostki organizacyjne nadzorowane, podległe lub podporządkowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz jednostki organizacyjne Urzędu Ochrony Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 613 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie zasad i trybu upoważniania niektórych pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych do wykonywania w imieniu inspektorów sanitarnych określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 610 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 609 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie kursów dokształcających kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 608 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 602 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresów przechowywania i warunków niszczenia akt spraw sądowych lub przekazywania ich archiwom państwowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 606 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 617 z 1999

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 czerwca 1999 r. o sprostowaniu błędu.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 605 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wzorów legitymacji służbowych i innych dokumentów policjantów, organów właściwych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 604 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie organów inspekcyjnych dla jednostek pływających Straży Granicznej i Policji oraz trybu przeprowadzania

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 603 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ewangelicko-Reformowanemu Duszpasterstwu Imigrantów z siedzibą w Warszawie.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 618 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 czerwca 1999 r. o utracie mocy obowiązującej art. 27 ust. 2 pkt 2 lit. b) oraz art. 36 pkt 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 616 z 1999

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 31 maja 1999 r. o sprostowaniu błędu w Decyzji nr 1/99 Rady Stowarzyszenia między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rzecząpospolitą Polską, z drugiej strony, z dnia 25 stycznia 1999 r. wprowadzającej zmiany w Protokole nr 4 do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rzecząpospolitą Polską, z drugiej strony.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 607 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarowania żywymi zasobami morza i ich ochrony.

porady prawne online

Porady prawne

 • Akcyza na biodiesel

  Ile wynosi akcyza na biodiesel wyprodukowany z oleju rzepakowego PKWiU 24.66.48-90.30?

 • Przerejestrowanie samochodu a koszty

  Przebywam w Niemczech od 1999 (studiuję, pracuję, jestem tu zameldowany). Parę lat wstecz nabylem i zarejestrowalem na siebie w Niemczech auto. Obecnie chciałbym je przerejestrować (...)

 • Zmiana siedziby spółki a NIP

  W grudniu zmieniamy siedzibę spółki z o.o., co poniesie ze sobą konieczność zmiany Urzędu Skarbowego i złożenie aktualizacji NIP-2. Czy zmieni się NIP spółki?

 • Podatek VAT

  Czy nadwyżka podatku naliczonego nad należnym wykazana w deklaracji VAT-7 za miesiąc grudzień przechodzi na następny rok, tzn. może być rozliczona w styczniu następnego (...)

 • Opłaty od importu samochodów

  Jakie opłaty/obowiązki związane są z importem samochodów używanych z krajów Unii Europejskiej?

Podobne Akty prawne

 • Legislacja UE z 2010-03-18 nr 68 poz. 24

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 2010/12/UE z dnia 16 lutego 2010 r. zmieniającej dyrektywy 92/79/EWG, 92/80/EWG i 95/59/WE w zakresie struktury oraz (...)

 • Dziennik Ustaw z 2009-01-07 poz. 5

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2009 r.

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-13 poz. 1541

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2011 r.

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-10 poz. 1380

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2013 r.

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-29 poz. 1408

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2014 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.