Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 604 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie organów inspekcyjnych dla jednostek pływających Straży Granicznej i Policji oraz trybu przeprowadzania

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-06-08
Data wejscia w życie:1999-07-10
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 604 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 57 poz. 604

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie organów inspekcyjnych dla jednostek pływających Straży Granicznej i Policji oraz trybu przeprowadzania przeglądów i inspekcji, a także ich rodzajów. Na podstawie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz.U. Nr 47, poz. 243) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa organy inspekcyjne dla jednostek pływających Straży Granicznej i Policji, powołane w celu zapewnienia przestrzegania przez te jednostki wymagań w zakresie zapobiegania zanieczyszczaniu morza, oraz rodzaje i tryb przeprowadzania przeglądów i inspekcji. §

2. Organami inspekcyjnymi, o których mowa w §

1. są:

1) Komendant Główny Straży Granicznej – dla jednostek pływających Straży Granicznej,

2) Komendant Główny Policji – dla jednostek pływających Policji. § 3.

1. Jednostki pływające Straży Granicznej i Policji, zwane dalej „jednostkami pływającymi”, podlegają następującym przeglądom i inspekcjom:

1) przeglądowi wstępnemu, przed oddaniem jednostki pływającej do eksploatacji, w celu potwierdzenia spełnienia obowiązujących przepisów o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza, wydanych przez polską instytucje klasyfikacyjną działającą pod nazwą Polski Rejestr Statków z siedzibą w Gdańsku, zwanych dalej „przepisami technicznymi”,

2) przeglądowi rocznemu, przeprowadzanemu po upływie roku od dokonania ostatniego przeglądu (wstępnego lub rocznego), jednak nie później niż 3 miesiące od tej daty, w celu stwierdzenia, czy od ostatniego przeglądu nie zostały wprowadzone zmiany w konstrukcji jednostki pływającej lub jej urządzeń, a także sprawdzenia sprawności technicznej instalacji,

3) przeglądowi dodatkowemu, ogólnemu lub częściowemu, przeprowadzanemu po naprawie lub wymianie urządzeń i instalacji służących do zapobiegania zanieczyszczaniu morza, w celu stwierdzenia, czy dokonane naprawy lub wymiany zapewniają ochronę środowiska morskiego,

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

4) inspekcji doraźnej, w celu stwierdzenia, czy: a) urządzenie, instalacje i wyposażenie jednostki pływającej, służące zapobieganiu zanieczyszczaniu morza, są sprawne technicznie oraz należycie utrzymane, b) prowadzone są na bieżąco wymagane zapisy olejowe, c) załoga jest należycie przeszkolona w zakresie czynności służących zapobieganiu zanieczyszczaniu morza.

2. Przepisy i inspekcje, o których mowa w ust. 1, zwane dalej „przeglądami lub inspekcjami”, organ inspekcyjny przeprowadza z urzędu, z zastrzeżeniem § 8 ust.

2. §

4. Dowódca jednostki pływającej zgłoszonej do przeglądu lub inspekcji obowiązany jest umożliwić sprawne przeprowadzenie przeglądu lub inspekcji. § 5.

1. Z przeprowadzonego przeglądu lub inspekcji organ inspekcyjny sporządza protokół, którego kopie otrzymują:

1) dowódca jednostki pływającej,

2) komendant jednostki organizacyjnej Straży Granicznej lub Policji, któremu jednostka pływająca podlega.

2. W razie stwierdzenia w czasie przeglądu lub inspekcji naruszenia obowiązujących przepisów technicznych, organ inspekcyjny określa w protokole stwierdzone usterki i wskazuje termin ich usunięcia. § 6.

1. Organ inspekcyjny, w razie stwierdzenia w trakcie przeglądu spełnienia wymogów określonych w przepisach technicznych, wydaje decyzję o dopuszczeniu jednostki pływającej do eksploatacji.

2. Organ inspekcyjny w razie stwierdzenia w trakcie przeglądu lub inspekcji:

1) usterek nie powodujących bezpośredniego zagrożenia zanieczyszczenia morza – wydaje decyzję o warunkowym dopuszczeniu jednostki pływającej do eksploatacji, wskazując jednocześnie w decyzji termin usunięcia tych usterek,

2) usterek powodujących bezpośrednie zagrożenia zanieczyszczenia morza – wydaje decyzję o niedopuszczeniu jednostki pływającej do eksploatacji.

3. Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, wydaje się w formie pisemnej oraz doręcza:

1) dowódcy jednostki pływającej,

2) komendantowi jednostki organizacyjnej Straży Granicznej lub Policji, któremu jednostka pływająca podlega. § 7.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

1. Po wydaniu decyzji, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, organ inspekcyjny dokonuje przeglądu dodatkowego w terminie określonym w tej decyzji.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ inspekcyjny:

1) w razie stwierdzenia, że usterki zostały usunięte – wydaje decyzję o dopuszczeniu jednostki pływającej do eksploatacji,

2) w razie stwierdzenia, że usterki nie zostały usunięte – wydaje decyzję o niedopuszczeniu jednostki pływającej do eksploatacji. § 8.

1. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, dopuszczenie jednostki pływającej do eksploatacji następuje po dokonaniu przeglądu dodatkowego i stwierdzeniu braku usterek.

2. Przeglądu, o którym mowa w ust. 1, organ inspekcyjny dokonuje na wniosek komendanta jednostki organizacyjnej Straży Granicznej lub Policji, któremu podlega jednostka pływająca.

3. Wniosek o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać informację o usunięciu usterek stwierdzonych w protokole z przeprowadzonego przeglądu lub inspekcji. §

9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 604 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 597 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 599 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 615 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 614 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 598 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 612 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie karty pojazdu.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 611 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdu.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 600 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 czerwca 1999 r. w sprawie sposobu realizacji przepisów o homologacji urządzeń telekomunikacyjnych zakładanych i używanych przez jednostki organizacyjne podległe Ministrom: Obrony Narodowej i Spraw Zagranicznych, organy, jednostki organizacyjne nadzorowane, podległe lub podporządkowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz jednostki organizacyjne Urzędu Ochrony Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 613 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie zasad i trybu upoważniania niektórych pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych do wykonywania w imieniu inspektorów sanitarnych określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 610 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 609 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie kursów dokształcających kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 608 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 602 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresów przechowywania i warunków niszczenia akt spraw sądowych lub przekazywania ich archiwom państwowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 606 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 617 z 1999

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 czerwca 1999 r. o sprostowaniu błędu.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 605 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wzorów legitymacji służbowych i innych dokumentów policjantów, organów właściwych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 603 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ewangelicko-Reformowanemu Duszpasterstwu Imigrantów z siedzibą w Warszawie.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 618 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 czerwca 1999 r. o utracie mocy obowiązującej art. 27 ust. 2 pkt 2 lit. b) oraz art. 36 pkt 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 616 z 1999

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 31 maja 1999 r. o sprostowaniu błędu w Decyzji nr 1/99 Rady Stowarzyszenia między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rzecząpospolitą Polską, z drugiej strony, z dnia 25 stycznia 1999 r. wprowadzającej zmiany w Protokole nr 4 do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rzecząpospolitą Polską, z drugiej strony.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 607 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarowania żywymi zasobami morza i ich ochrony.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-10 poz. 1499

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organu inspekcyjnego dla jednostek pływających Marynarki Wojennej oraz trybu przeprowadzania przeglądów i inspekcji, a także ich rodzajów

 • Monitor Polski 2011 nr 67 poz. 658

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2011 r. nr 112-19-2011 o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw z 1999-07-09 poz. 661

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej.

 • Monitor Polski 2012 poz. 256

  Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie użycia funkcjonariuszy Straży Granicznej do udzielenia pomocy Policji

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-08 poz. 6

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie równorzędności stopni wojskowych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej i Urzędu Ochrony Państwa oraz uzyskanych w Państwowej Straży Pożarnej ze stopniami funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.