Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 613 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie zasad i trybu upoważniania niektórych pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych do wykonywania w imieniu inspektorów sanitarnych określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-06-15
Data wejscia w życie:1999-07-26
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 613 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 57 poz. 613

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie zasad i trybu upoważniania niektórych pracowników stacji sanitarnoepidemiologicznych do wykonywania w imieniu inspektorów sanitarnych określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji. Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 1983 r. Nr 90, poz. 575, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Inspektor sanitarny może upoważnić do wykonywania, w jego imieniu, określonych czynności kontrolnych zatrudnionych w podległej mu stacji sanitarno-epidemiologicznej pracowników działalności podstawowej.

2. Upoważnienia do wykonywania określonych czynności kontrolnych mogą również obejmować czynności w zakresie postępowania zabezpieczającego, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756). §

2. Inspektor sanitarny może upoważnić swojego zastępcę oraz pracowników, o których w § 1 ust. 1, zatrudnionych na stanowiskach kierowników komórek organizacyjnych do wydawania w jego imieniu decyzji. §

3. Upoważnienia, o których mowa w § 1 i 2, mogą być udzielane:

1) jednorazowo – do wykonania określonej czynności kontrolnej lub do wydania decyzji w określonej sprawie,

2) na czas oznaczony – do wykonywania określonych czynności kontrolnych lub do wydawania decyzji w określonych sprawach. § 4.

1. Inspektorzy sanitarni udzielają upoważnień, o których mowa w § 1 i 2, imiennie według wzoru, stanowiącego załącznik do rozporządzenia.

2. Inspektor sanitarny prowadzi rejestr wydanych upoważnień. § 5.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

1. Pracownik obowiązany jest do przechowywania upoważnienia w sposób zapewniający, że nie zostanie ono wykorzystane przez osobę do tego nie powołaną.

2. W razie utraty upoważnienia pracownik obowiązany jest zawiadomić o tym bezzwłocznie inspektora sanitarnego, który udzielił upoważnienia.

3. Pracownik jest obowiązany zwrócić upoważnienie niezwłocznie po upływie terminu ważności. §

6. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 listopada 1985 r. w sprawie zasad i trybu upoważniania niektórych pracowników stacji sanitarnoepidemiologicznych do wykonywania w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji (Dz.U. Nr 56, poz. 288 i z 1996 r. Nr 79, poz. 374). §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1999 r. (poz. 613)

Wzór ............................................................

(pieczęć podłużna inspektora sanitarnego)

Lp. ...................................................... UPOWAŻNIENIE Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 1983 r. Nr 90, poz. 575, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie zasad i trybu upoważniania niektórych pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych do wykonywania w imieniu inspektorów sanitarnych określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji (Dz.U. Nr 57, poz. 613), upoważniam Panią(na) ...................................................................................................................................... stanowisko ............................................................... do ............................................................... .......................................................................................................................................................

(zakres uprawnień – rodzaj czynności kontrolnych, rodzaj decyzji)

na obszarze działania inspektora sanitarnego .............................................................................. ....................................................................................................................................................... Upoważnienie jest ważne jedynie przy równoczesnym okazaniu legitymacji służbowej. Termin upoważnienia upływa z dniem ........................................................................................

pieczęć okrągła

..................................................

(podpis inspektora sanitarnego)

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 613 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 618 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 czerwca 1999 r. o utracie mocy obowiązującej art. 27 ust. 2 pkt 2 lit. b) oraz art. 36 pkt 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 617 z 1999

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 czerwca 1999 r. o sprostowaniu błędu.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 616 z 1999

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 31 maja 1999 r. o sprostowaniu błędu w Decyzji nr 1/99 Rady Stowarzyszenia między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rzecząpospolitą Polską, z drugiej strony, z dnia 25 stycznia 1999 r. wprowadzającej zmiany w Protokole nr 4 do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rzecząpospolitą Polską, z drugiej strony.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 615 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 614 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 612 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie karty pojazdu.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 611 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdu.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 610 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 609 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie kursów dokształcających kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 608 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 607 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarowania żywymi zasobami morza i ich ochrony.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 606 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 605 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wzorów legitymacji służbowych i innych dokumentów policjantów, organów właściwych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 604 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie organów inspekcyjnych dla jednostek pływających Straży Granicznej i Policji oraz trybu przeprowadzania

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 603 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ewangelicko-Reformowanemu Duszpasterstwu Imigrantów z siedzibą w Warszawie.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 602 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresów przechowywania i warunków niszczenia akt spraw sądowych lub przekazywania ich archiwom państwowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 601 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przejść granicznych, na których jest dokonywana weterynaryjna kontrola graniczna.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 600 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 czerwca 1999 r. w sprawie sposobu realizacji przepisów o homologacji urządzeń telekomunikacyjnych zakładanych i używanych przez jednostki organizacyjne podległe Ministrom: Obrony Narodowej i Spraw Zagranicznych, organy, jednostki organizacyjne nadzorowane, podległe lub podporządkowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz jednostki organizacyjne Urzędu Ochrony Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 599 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 598 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.