Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 614 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-06-22
Data wejscia w życie:1999-07-03
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 614 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 57 poz. 614 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 22 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich. Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz.U. z 1997 r. Nr 28, poz. 152 i Nr 88, poz. 554 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 66 i Nr 162, poz. 1115) oraz art. 45 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116 oraz z 1999 r. Nr 45, poz. 439 i Nr 49, poz. 483) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. Nr 164, poz. 1195) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 1 po wyrazie „wystawiona” przecinek zastępuje się średnikiem i dodaje się wyrazy „w przypadku wystawienia przez lekarza recepty dla siebie oraz dla małżonka, zstępnych i wstępnych w linii prostej. lekarz zobowiązany jest umieścić obok oznaczenia Kasy Chorych adnotację «pro auctore»lub «pro familia»”;

2) w § 2 w ust. 1: a) w pkt 1 lit. b) otrzymuje brzmienie: „b) w miejscu oznaczonym na wzorze odcisk pieczęci świadczeniodawcy zawierającej jego nazwę i adres, numer telefonu oraz numer identyfikacyjny nadany przez Kasę, z którą zawarto umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych lub umowę upoważniającą do wystawiania recept na refundowane leki, preparaty diagnostyczne i materiały medyczne; dane te mogą być również wyrażone znakowo lub kodem paskowym. Na recepcie Mz/Pom-31 i Mz/Pom34 zamiast odcisku pieczęci nazwa i adres świadczeniodawcy mogą być wykonane drukiem,”, b) w pkt 2: - lit. c) otrzymuje brzmienie: „c) «POO-MON» - w odniesieniu do osób, o których mowa w art. 69, 129, 134, 135 ust. 1, art. 161, art. 170 ust. 1 i 2, art. 193 ust. 3 i art. 206 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 495, Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1114 i 1126 oraz z 1999 r. Nr 50, poz. 500),” - dodaje się lit. f) w brzmieniu:

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

„f) «BP» - w odniesieniu do osób nie objętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym którym przysługuje prawo do otrzymywania leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku na podstawie art. 39 ust. 2 i art. 165 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116 oraz z 1999 r. Nr 45, poz. 439 i Nr 49, poz. 483), zwanej dalej „ustawą”. oraz art. 7a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 101, poz. 628 i z 1998 r. Nr 156, poz. 1018),”;

3) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: „§ 2a. W przypadku gdy:

1) Kasa Chorych nie zawarła z zakładem opieki zdrowotnej umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych, a lekarz zatrudniony w tym zakładzie i wykonujący zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki, indywidualnej specjalistycznej praktyki lub grupowej praktyki lekarskiej posiada umowę zawartą z Kasą na wystawianie recept refundowanych – w miejscu oznaczonym na wzorze recepty należy umieścić pieczęć zakładu opieki zdrowotnej, a pieczątka lekarza, o której mowa w § 1 pkt 8, powinna dodatkowo zawierać numer identyfikacyjny nadany przez Kasę, z którą zawarto umowę; dane te mogą być również wyrażone znakowo lub kodem paskowym,

2) lekarz, który zawarł umowę a Kasą Chorych na wystawianie recept refundowanych («pro auctore», «pro familia»), a nie wykonuje zawodu medycznego w ramach indywidualnej praktyki, indywidualnej specjalistycznej praktyki lub grupowej praktyki lekarskiej i nie jest zatrudniony w zakładzie opieki zdrowotnej, w miejscu oznaczonym na wzorze recepty oraz w miejscu, w którym składa swój podpis, umieszcza pieczątkę, o której mowa w § 1 pkt 8, zawierającą dodatkowo numer identyfikacyjny nadany przez Kasę, z którą zawarto umowę; dane te mogą być również wyrażone znakowo lub kodem paskowym.”;

4) w § 4: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Na jednej recepcie, z zastrzeżeniem § 4a, można zapisać jeden lek gotowy lub preparat diagnostyczny. Zaordynowana ilość, z zastrzeżeniem § 8, określa się przez podanie wielkości, dawki oraz liczby opakowań, nie więcej niż dwa, wyrażonej cyfrą arabską oraz adnotacją «op.», zamiennie «lg.» (lagena) lub liczby jednostek dawkowania (np. tabletek, kapsułek) niezbędnych dla kuracji, wyrażonej cyfrą arabską.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. W przypadku wystawienia recepty na lek stosowany w chemioterapii nowotworowej w formie stałej stosowanej doustnie, ilość leku określa się wyłącznie przez podanie wielkości dawki, jednostki dawkowania oraz liczby jednostek dawkowania danej postaci leku, wyrażonej cyfrą arabską, niezbędnej dla kuracji.”;

5) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

㤠4a.

1. Na jednej recepcie wystawionej na druku wzoru Mz/Pom-35 można zapisać do pięciu leków w ramach jednej jednostki chorobowej lub jeden środek antykoncepcyjny w ilości nie większej niż dwa opakowania każdego leku lub środka.

2. Przepis § 8 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

6) w § 6: a) w ust. 2 po wyrazie „psychotropowe” dodaje się wyrazy „w tym również środki odurzające i psychotropowe objęte wykazami określonymi na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy”, b) w ust. 3 dodaje się zdanie drugie i trzecie w brzmieniu: „W przypadku osób, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. e), dopuszcza się wystawianie przez lekarza – zamiast recept Mz/Pom-34 – recept Mz/Pom-31. Przepis § 2 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

7) w § 8: a) w ust. 1 w pkt 1 przecinek zastępuje się średnikiem i dodaje się wyrazy „w przypadku stosowania antykoncepcji doustnej ilość leku może być przepisana na sześciomiesięczną kurację,”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, lekarz może jednorazowo wystawić więcej niż jedną receptę na dany lek, preparat diagnostyczny lub środek antykoncepcyjny pod warunkiem że łączna ilość zapisanego leku nie przekracza ilości niezbędnej na dwumiesięczną kurację, a środka antykoncepcyjnego – na sześciomiesięczną kurację.”;

8) w § 12 w ust. 2 po wyrazach „o których mowa” dodaje się wyrazy „w § 1 pkt 1 w odniesieniu do wieku osoby, dla której recepta została wystawiona, oraz”;

9) w § 14 w ust. 2 po wyrazach „ilości leku” dodaje się wyrazy „lub preparatu diagnostycznego”;

10) w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. termin realizacji recepty, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, nie może przekroczyć 30 dni od daty wystawienia.”;

11) po § 19 dodaje się § 19a w brzmieniu: „§ 19a. Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do recept wystawianych przez felczerów ubezpieczenia zdrowotnego lub felczerów, którzy zawarł umowę z Kasą Chorych na wystawianie recept refundowanych, zgodnie z ich uprawnieniami określonymi w odrębnych przepisach.” §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 614 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 597 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 599 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 615 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 598 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 612 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie karty pojazdu.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 611 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdu.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 600 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 czerwca 1999 r. w sprawie sposobu realizacji przepisów o homologacji urządzeń telekomunikacyjnych zakładanych i używanych przez jednostki organizacyjne podległe Ministrom: Obrony Narodowej i Spraw Zagranicznych, organy, jednostki organizacyjne nadzorowane, podległe lub podporządkowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz jednostki organizacyjne Urzędu Ochrony Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 613 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie zasad i trybu upoważniania niektórych pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych do wykonywania w imieniu inspektorów sanitarnych określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 610 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 609 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie kursów dokształcających kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 608 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 602 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresów przechowywania i warunków niszczenia akt spraw sądowych lub przekazywania ich archiwom państwowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 606 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 617 z 1999

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 czerwca 1999 r. o sprostowaniu błędu.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 605 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wzorów legitymacji służbowych i innych dokumentów policjantów, organów właściwych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 604 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie organów inspekcyjnych dla jednostek pływających Straży Granicznej i Policji oraz trybu przeprowadzania

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 603 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ewangelicko-Reformowanemu Duszpasterstwu Imigrantów z siedzibą w Warszawie.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 618 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 czerwca 1999 r. o utracie mocy obowiązującej art. 27 ust. 2 pkt 2 lit. b) oraz art. 36 pkt 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 616 z 1999

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 31 maja 1999 r. o sprostowaniu błędu w Decyzji nr 1/99 Rady Stowarzyszenia między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rzecząpospolitą Polską, z drugiej strony, z dnia 25 stycznia 1999 r. wprowadzającej zmiany w Protokole nr 4 do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rzecząpospolitą Polską, z drugiej strony.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 607 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarowania żywymi zasobami morza i ich ochrony.

porady prawne online

Porady prawne

 • Czas przechowywania recept w aptece

  Jaki jest czas archiwizacji recept lekarskich w aptece: na które przysługiwała refundacja z NFZ oraz tych nierefundowanych na podstawie których nastąpiło wydanie leków?

 • Kontrola zwolnienia lekarskiego

  Jestem na zwolnieniu lekarskim, na druku zaznaczone jest, że chory może chodzić - zwolnienie od lekarza pierwszego kontaktu - zwolnienie od psychiatry. Kto może skontrolować (...)

 • Pracownik i zbyt długie badania lekarskie

  Prowadzę działalność gospodarczą i zatrudniam pracowników. Ostatnio minął czas okresowych badań lekarskich. Jeden z pracowników unikał ponownych - okresowych badań. (...)

 • Dodatkowe wynagrodzenie dla lekarza w PKL

  Lekarz publicznego ZOZ został oddelegowany do Powiatowej Komisji Lekarskiej obsługującej pobór do wojska. Zgodnie z zawartą w tej sprawie umową ze Starostą wszyscy (...)

 • Pośrednictwo przy usługach medycznych

  Firma polska zamierza poszukiwać za granicami Polski klientów dla polskich klinik dentystycznych, lekarskich i pobierać za tę usługę prowizję. Jaką stawką VAT będzie (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.