Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 669 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie zasad i trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-06-29
Data wejscia w życie:1999-07-30
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 669 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 61 poz. 669

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie zasad i trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów. Na podstawie art. 248 § 2 Kodeksu karnego wykonawczego zarządza się, co następuje: §

1. 1. Dyrektor Generalny Służby Więziennej, w terminie 7 dni, przedstawia Ministrowi Sprawiedliwości, prezesom sądów apelacyjnych i wojskowych sądów okręgowych, prokuratorom apelacyjnym i wojskowym prokuratorom okręgowym oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych Służby Więziennej informację o tym, że liczba osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych przekracza w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów, zwana dalej „informacją”.

2. Minister Sprawiedliwości przekazuje informację ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz Ministrowi Obrony Narodowej. §

2.

3. Prezes sądu apelacyjnego przekazuje niezwłocznie informację prezesom sądów okręgowych i rejonowych z obszaru działania sądu apelacyjnego, a prezes wojskowego sądu okręgowego – odpowiednio prezesom wojskowych sądów garnizonowych.

4. Prokurator apelacyjny oraz wojskowy prokurator okręgowy przekazują niezwłocznie informację podległym im kierownikom jednostek organizacyjnych prokuratury. §

3. Po otrzymaniu informacji prezes sądu niezwłocznie zarządza:

1) zbadanie spraw, w których skazani na karę pozbawienia wolności nie rozpoczęli jeszcze jej odbywania, celem ustalenia dopuszczalności odroczenia wykonania tej kary,

2) podjęcie działań organizacyjnych zmierzających do skierowania przez sąd na posiedzenie spraw, w których dopuszczalne jest odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, celem rozważenia przez sąd możliwości wydania postanowienia na podstawie art. 151 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego. §

4. W miarę potrzeby prezes sądu wyznacza sędziego do rozpatrywania spraw dotyczących odroczenia kary pozbawienia wolności oraz czynności, o których mowa w § 3 pkt

1. § 5.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

Nie rzadziej niż raz w miesiącu prezes sądu za pośrednictwem prezesa sądu apelacyjnego, a prezes wojskowego sądu garnizonowego odpowiednio za pośrednictwem prezesa wojskowego sądu okręgowego, informuje Ministra Sprawiedliwości o liczbie osób, co do których sąd orzekł o odroczeniu wykonania kary pozbawienia wolności lub o warunkowym przedterminowym zwolnieniu. §

6. Po otrzymaniu informacji kierownik jednostki organizacyjnej prokuratury niezwłocznie podejmuje działania organizacyjne zmierzające do wykorzystania w toczących się postępowaniach uprawnień prokuratora, określonych w art. 21 Kodeksu karnego wykonawczego, w celu ograniczenia liczby osób przebywających w zakładach karnych. §

7. Nie rzadziej niż raz w miesiącu kierownik jednostki organizacyjnej prokuratury, za pośrednictwem prokuratora apelacyjnego lub odpowiednio wojskowego prokuratora okręgowego, informuje Ministra Sprawiedliwości o liczbie osób, co do których sąd uwzględnił wniosek prokuratora o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności lub o warunkowe przedterminowe zwolnienie. §

8. Po otrzymaniu informacji dyrektor jednostki organizacyjnej Służby Więziennej podejmuje działania organizacyjne zmierzające do przystosowania dodatkowych pomieszczeń w jednostce do wymogów, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, w których umieszcza się osadzonych. §

9. Dyrektor jednostki organizacyjnej Służby Więziennej informuje na bieżąco Dyrektora Generalnego Służby Więziennej o liczbie miejsc w pomieszczeniach, o których mowa w § 8, oraz o liczbie osadzonych umieszczonych w warunkach określonych w art. 248 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego. §

10. Dyrektor Generalny Służby Więziennej analizuje na bieżąco stan ilościowy osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, składając nie rzadziej niż raz w miesiącu stosowne informacje w tym zakresie Ministrowi Sprawiedliwości. §

11. W wypadku gdy liczba osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych osiągnie stan zgodny z ogólną pojemnością tych zakładów w skali kraju, Dyrektor Generalny Służby Więziennej niezwłocznie powiadamia o tym organy określone w § 1 ust. 1, Minister Sprawiedliwości zaś – organy wymienione w § 1 ust.

2. §

12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 669 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 676 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów.

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 662 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań i kryteriów, jakim powinni odpowiadać świadczeniodawcy, oraz zasad i trybu zawierania umów ze świadczeniodawcami na pierwszy rok działalności Kas Chorych.

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 661 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 672 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania szkód poniesionych przez Policję, Państwową Straż Pożarną i inne jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz służbę zdrowia w związku z ich działaniem w miejscu i czasie odbywania się imprezy masowej oraz trybu wypłaty odszkodowań przez jej organizatora.

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 680 z 1999

  Wyrok Trybynału Konstytucyjnego z dnia 6 lipca 1999 r. sygn. akt P. 2/99.

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 679 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 lipca 1999 r. sygn. akt P. 8/98.

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 675 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania rybołówstwa morskiego w celu sportowo-rekreacyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 671 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i uprawnionych członków ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 668 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 lipca 1999 r. w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 667 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 1999 r. w sprawie warunków tworzenia aresztów oraz warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w których żołnierze odbywają karę.

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 666 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 1999 r. w sprawie zatrzymania żołnierza oraz w sprawie izb zatrzymań.

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 664 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 1999 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego oraz umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od dochodów uzyskanych w wyniku łączenia i grupowania niektórych banków.

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 663 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 1999 r. w sprawie zaniechania poboru zryczałtowanego podatku od towarów i usług od usług transportowych polegających na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi za granicą.

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 670 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie warunków otrzymywania przez policjantów dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 674 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego osób zatrudnionych w transporcie kolejowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 678 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 czerwca 1999 r. sygn. akt K. 5/99.

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 677 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 czerwca 1999 r. sygn. akt U. 5/98.

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 673 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie akcji przeciwlodowej na wodach morskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 665 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 659 z 1999

  Oświadczenie Rządowe z dnia 4 maja 1999 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Tajlandii o przekazywaniu przestępców i współpracy w wykonywaniu orzeczeń w sprawach karnych, sporządzonej w Bangkoku dnia 19 kwietnia 1997 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-12 poz. 1523

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-29 poz. 1497

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów

 • Dziennik Ustaw z 2009-12-01 poz. 1564

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów

 • Dziennik Ustaw z 2009-11-12 poz. 1475

  Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-08 poz. 1402

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wartości dziennej normy wyżywienia oraz rodzaju diet wydawanych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.