Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 670 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie warunków otrzymywania przez policjantów dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-06-29
Data wejscia w życie:1999-07-30
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 670 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 61 poz. 670

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie warunków otrzymywania przez policjantów dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe. Na podstawie art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 499, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 680, Nr 123, poz. 779 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje: §

1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa w najniższym wynagrodzeniu, należy przez to rozumieć:

1) stawkę najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników określanego odrębnymi przepisami – w stosunku do policjantów objętych obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym,

2) kwotę stanowiącą 85% stawki, o której mowa w pkt 1 – w stosunku do policjantów nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym. § 2.

1. Policjantowi, któremu zlecono na piśmie wykonywanie zadań wykraczających poza obowiązki służbowe, polegających na obsłudze codziennej powierzonego mu do prowadzenia sprzętu transportowego, przysługuje – za każdy dzień wykonywania tych czynności – dodatkowe wynagrodzenie w wysokości:

1) za obsługę codzienną transportera opancerzonego, samobieżnego miotacza wody lub gazów łzawiących, autobusu, samochodu ciężarowego i samochodu specjalnego lub specjalizowanego na podwoziu samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 2,5 t – do 1,3% najniższego wynagrodzenia,

2) za obsługę codzienną samochodu nie wymienionego w pkt 1 oraz łodzi motorowej, ciągnika rolniczego lub ciężkiego sprzętu budowlanego – do 0,9 % najniższego wynagrodzenia,

3) za obsługę codzienną motocykla lub innego sprzętu transportowego nie wymienionego w pkt 1 i 2 – do 0,4 % najniższego wynagrodzenia.

2. Łączna kwota dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie obsługi codziennej danej jednostki sprzętu transportowego nie może przekroczyć dziennie kwoty ustalonej zgodnie z ust.

1. § 3.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

Policjantowi kierującemu służbowym sprzętem transportowym, któremu zlecono na piśmie wykonywanie zadań wykraczających poza obowiązki służbowe, polegających na obsłudze technicznej nr 1 sprzętu transportowego, przysługuje – za jednorazowe wykonanie tej obsługi – dodatkowe wynagrodzenia w wysokości:

1) za obsługę techniczną nr 1 transportera opancerzonego, samobieżnego miotacza wody (gazu), ciężkiego sprzętu budowlanego, autobusu, samochodu ciężarowego i pochodnego oraz specjalnego (specjalizowanego) na podwoziu samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 2,5 t – do 20% najniższego wynagrodzenia,

2) za obsługę techniczną nr 1 samochodu osobowego, osobowo-terenowego, mikrobusu, furgonu i pochodnego, specjalnego (specjalizowanego) na podwoziu furgonu oraz łodzi motorowej z silnikiem wbudowanym, łodzi motorowej z silnikiem zaburtowym, pojazdu o napędzie elektrycznym, wózka transportowego o napędzie spalinowym, przyczepy samochodowej oraz ciągnika rolniczego i ogrodniczego – do 10% najniższego wynagrodzenia,

3) za obsługę techniczną nr 1 motocykla lub innego sprzętu transportowego nie wymienionego w pkt 1 i 2 – do 7% najniższego wynagrodzenia. §

4. Policjantowi kierującemu służbowym sprzętem transportowym, któremu zlecono na piśmie wykonywanie, innych niż określone w § 2 i 3, zadań wykraczających poza obowiązki służbowe, związanych z jego obsługą, bądź dotyczących przewożonych nim ładunków lub osób, przysługuje -– za każdy dzień wykonywania tych czynności – dodatkowe wynagrodzenie łącznie w wysokości do 3,5% najniższego wynagrodzenia. § 5.

1. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie czynności, o których mowa w § 2 – 4, ustala kierownik jednostki organizacyjnej Policji prowadzącej gospodarkę transportową lub upoważniona przez niego osoba, uwzględniając ich rodzaj i uciążliwość.

2. Zasady wykonywania obsługi codziennej i obsługi technicznej nr 1 sprzętu transportowego oraz jego klasyfikację określają przepisy w sprawie organizacji obsług technicznych i napraw sprzętu transportowego w jednostkach Policji. §

6. Przepisy § 1 – 5 nie mają zastosowania do policjantów kierujących pojazdami służbowymi przekazanymi im do eksploatacji na podstawie umowy użyczenia samochodu osobowego lub motocykla. §

7. Policjantowi posiadającemu zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi agregatów prądotwórczych i elektrowni oświetleniowych, któremu zlecono na piśmie wykonywanie zadań wykraczających poza obowiązki służbowe, polegających na konserwacji tego sprzętu, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości:

1) za bieżącą konserwację agregatu lub elektrowni – do 10% najniższego wynagrodzenia miesięcznie,

2) za jednorazowe przygotowanie do pracy, uruchomienie na czas 20 minut, a następnie zakonserwowanie agregatu lub elektrowni – do 12% najniższego wynagrodzenia.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

Przepis § 5 ust. 1 stosuje się odpowiednio. §

8. Dodatkowe wynagrodzenie wypłaca się na podstawie imiennej listy zatwierdzonej przez przełożonego w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. §

9. Traci moc rozporządzenie nr 18 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 kwietnia 1997 r. w sprawie warunków otrzymywania przez policjantów dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe (Dz. Urz. MSWiA Nr 4, poz. 31). §

10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 670 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 676 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów.

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 662 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań i kryteriów, jakim powinni odpowiadać świadczeniodawcy, oraz zasad i trybu zawierania umów ze świadczeniodawcami na pierwszy rok działalności Kas Chorych.

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 661 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 672 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania szkód poniesionych przez Policję, Państwową Straż Pożarną i inne jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz służbę zdrowia w związku z ich działaniem w miejscu i czasie odbywania się imprezy masowej oraz trybu wypłaty odszkodowań przez jej organizatora.

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 680 z 1999

  Wyrok Trybynału Konstytucyjnego z dnia 6 lipca 1999 r. sygn. akt P. 2/99.

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 679 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 lipca 1999 r. sygn. akt P. 8/98.

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 675 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania rybołówstwa morskiego w celu sportowo-rekreacyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 671 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i uprawnionych członków ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 668 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 lipca 1999 r. w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 667 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 1999 r. w sprawie warunków tworzenia aresztów oraz warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w których żołnierze odbywają karę.

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 666 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 1999 r. w sprawie zatrzymania żołnierza oraz w sprawie izb zatrzymań.

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 664 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 1999 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego oraz umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od dochodów uzyskanych w wyniku łączenia i grupowania niektórych banków.

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 663 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 1999 r. w sprawie zaniechania poboru zryczałtowanego podatku od towarów i usług od usług transportowych polegających na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi za granicą.

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 669 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie zasad i trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów.

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 674 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego osób zatrudnionych w transporcie kolejowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 678 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 czerwca 1999 r. sygn. akt K. 5/99.

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 677 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 czerwca 1999 r. sygn. akt U. 5/98.

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 673 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie akcji przeciwlodowej na wodach morskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 665 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 659 z 1999

  Oświadczenie Rządowe z dnia 4 maja 1999 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Tajlandii o przekazywaniu przestępców i współpracy w wykonywaniu orzeczeń w sprawach karnych, sporządzonej w Bangkoku dnia 19 kwietnia 1997 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-30 poz. 1723

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie warunków otrzymywania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-20 poz. 1273

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-08 poz. 456

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków otrzymania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe.

 • Dziennik Ustaw z 2010-08-12 poz. 988

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie rodzaju zadań zleconych, za które funkcjonariusz Służby Więziennej otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-14 poz. 685

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.