Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 689 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-06-25
Data wejscia w życie:2000-01-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 689 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/10

USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 62, poz. 689, z 2000 r. Nr 22, poz. 273, z 2001 r. Nr 22, poz. 249, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 249, poz. 1832.

Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

1. W celu wzmocnienia promocji Polski w dziedzinie turystyki w kraju i za granicą tworzy się Polską Organizację Turystyczną z siedzibą w Warszawie.

2. Polska Organizacja Turystyczna tworzy warunki współpracy organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego i organizacji zrzeszających przedsiębiorców z dziedziny turystyki, w tym samorządu gospodarczego i zawodowego, oraz stowarzyszeń działających w tej dziedzinie. Art. 2.

1. Polska Organizacja Turystyczna jest państwową osobą prawną.

2. Nadzór nad Polską Organizacją Turystyczną sprawuje minister właściwy do spraw turystyki, zwany dalej „właściwym ministrem”. Art. 3.

1. Do zadań Polskiej Organizacji Turystycznej należy:

1) promocja Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie,

2) zapewnianie funkcjonowania i rozwijania polskiego systemu informacji turystycznej w kraju i na świecie,

3) inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,

4) wykonywanie innych zadań powierzonych przez organy i jednostki, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawieranej pomiędzy tymi organami i jednostkami a Polską Organizacją Turystyczną,

5) inspirowanie tworzenia regionalnych organizacji turystycznych, obejmujących swoim zakresem działania obszar jednego lub więcej województw, oraz lokalnych organizacji turystycznych, obejmujących swoim zakresem

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 2/10

działania obszar jednej lub więcej jednostek samorządu lokalnego, a także z nimi współdziałanie.

2. Polska Organizacja Turystyczna, wykonując swoje zadania, współpracuje w szczególności z:

1) jednostkami samorządu terytorialnego, 1a) regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi,

2) organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców z dziedziny turystyki, w tym samorządu gospodarczego i zawodowego, oraz stowarzyszeniami działającymi w tej dziedzinie,

3) polskimi przedstawicielstwami zagranicznymi - w zakresie zadań wykonywanych za granicą.

3. W sprawach określonych w art. 27a ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z 1999 r. Nr 82, poz. 928) Polska Organizacja Turystyczna wspomaga właściwego ministra. Art. 4.

1. W celu wykonania zadania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5, mogą być tworzone regionalne i lokalne organizacje turystyczne.

2. Do tworzenia i działania regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104, z 1990 r. Nr 14, poz. 86, z 1996 r. Nr 27, poz. 118, z 1997 r. Nr 121, poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668), z tym że:.

1) członkiem tych organizacji mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, w szczególności podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1 i 2,

2) nadzór nad tymi organizacjami sprawuje minister właściwy do spraw turystyki,

3) organizacje te mogą prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji ich celów i w przedmiocie określonym w ich statutach.

3. Do zadań regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych należy:

1) promocja turystyczna obszaru ich działania,

2) wspomaganie funkcjonowania i rozwoju informacji turystycznej,

3) inicjowanie, opiniowanie i wspieranie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,

4) współpraca z Polską Organizacją Turystyczną.

4. Minister właściwy do spraw turystyki może, w drodze rozporządzenia, przekazać nadzór nad regionalnymi organizacjami turystycznymi lub lokalnymi organizacjami turystycznymi właściwym wojewodom. Art. 4a.

1. Polskiej Organizacji Turystycznej przysługuje wyłączne prawo używania znaku ustalonego dla celów promocji Polski w dziedzinie turystyki.

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 3/10

2. Minister właściwy do spraw turystyki określi, w drodze rozporządzenia, wzór znaku, o którym mowa w ust.

1. Rozdział 2 Organy Polskiej Organizacji Turystycznej Art. 5. Organami Polskiej Organizacji Turystycznej są:

1) Rada Polskiej Organizacji Turystycznej,

2) Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Art. 6.

1. Rada Polskiej Organizacji Turystycznej wykonuje kompetencje stanowiące i opiniodawcze określone w ustawie.

2. Do kompetencji Rady Polskiej Organizacji Turystycznej należy w szczególności:

1) przyjmowanie przedstawionych przez Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej projektów rocznych planów finansowych,

2) przyjmowanie rocznych i wieloletnich programów działania Polskiej Organizacji Turystycznej,

3) zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Polskiej Organizacji Turystycznej,

4) przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowych Polskiej Organizacji Turystycznej,

5) opiniowanie kandydatów na stanowisko Prezesa i wiceprezesów Polskiej Organizacji Turystycznej,

6) określanie zasad wynagradzania pracowników Polskiej Organizacji Turystycznej i wymagań kwalifikacyjnych wobec tych pracowników.

3. Rada Polskiej Organizacji Turystycznej jest uprawniona do przedstawiania opinii lub wniosków we wszystkich sprawach dotyczących działalności Polskiej Organizacji Turystycznej. Art. 7.

1. W skład Rady Polskiej Organizacji Turystycznej wchodzi 12-18 członków powoływanych przez właściwego ministra spośród kandydatów przedstawionych przez:

1) administrację rządową,

2) jednostki lub ogólnopolskie reprezentacje samorządu terytorialnego,

3) samorząd gospodarczy i samorząd zawodowy oraz stowarzyszenia działające w dziedzinie turystyki, a także przewoźników. Podmioty wymienione w pkt 1-3 są reprezentowane w Radzie Polskiej Organizacji Turystycznej w równych proporcjach.

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 4/10

2. Kadencja Rady Polskiej Organizacji Turystycznej trwa 3 lata.

3. Rada powołuje ze swojego składu i odwołuje Przewodniczącego i zastępcę Przewodniczącego Rady Polskiej Organizacji Turystycznej.

4. W razie uzyskania równej liczby głosów w Radzie Polskiej Organizacji Turystycznej, rozstrzyga głos jej Przewodniczącego.

5. Ustanie członkostwa w Radzie Polskiej Organizacji Turystycznej może nastąpić z powodu:

1) odwołania na umotywowany wniosek podmiotu, który przedstawił kandydaturę,

2) pisemnej rezygnacji,

3) ograniczenia albo utraty zdolności do czynności prawnych,

4) śmierci.

6. Właściwy minister:

1) odwołuje członka Rady Polskiej Organizacji Turystycznej w wypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1,

2) stwierdza ustanie członkostwa w wypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 2-4. Art. 8. Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej kieruje Polską Organizacją Turystyczną i reprezentuje ją na zewnątrz. Art. 9.

1. Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej powołuje minister właściwy do spraw turystyki, spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego, po zasięgnięciu opinii Rady Polskiej Organizacji Turystycznej. Minister właściwy do spraw turystyki odwołuje Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej.

2. Prezesem Polskiej Organizacji Turystycznej może być także osoba zajmująca kierownicze stanowisko państwowe w rozumieniu przepisów o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Art. 10.

1. Wiceprezesów Polskiej Organizacji Turystycznej w liczbie od 1 do 3 powołuje Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego, po zasięgnięciu opinii Rady Polskiej Organizacji Turystycznej. Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej odwołuje wiceprezesów Polskiej Organizacji Turystycznej.

2. Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej w razie potrzeby zastępuje wyznaczony przez niego jeden z wiceprezesów.

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 5/10

Art. 11.

1. Do obowiązków Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej należy realizowanie zadań Polskiej Organizacji Turystycznej, określonych w art. 3, a w szczególności:

1) opracowywanie projektu rocznego planu finansowego Polskiej Organizacji Turystycznej, a także występowanie z wnioskami do właściwego ministra w sprawie wysokości dotacji budżetowej na realizację tych zadań,

2) opracowywanie projektów rocznych i wieloletnich programów działania Polskiej Organizacji Turystycznej,

3) przedstawianie Radzie Polskiej Organizacji Turystycznej i właściwemu ministrowi rocznych sprawozdań z działalności Polskiej Organizacji Turystycznej,

4) tworzenie jednostek organizacyjnych Polskiej Organizacji Turystycznej, w tym jednostek wykonujących zadania za granicą, a zwłaszcza ośrodków informacji turystycznej.

2. Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. Zadania i organizację Biura określa statut, o którym mowa w art.

12. Art. 12. Szczegółowy zakres działania Polskiej Organizacji Turystycznej z uwzględnieniem jednostek organizacyjnych wykonujących zadania za granicą, jej strukturę organizacyjną, tryb działania oraz inne sprawy wymienione w ustawie określa statut Polskiej Organizacji Turystycznej, nadany, w drodze rozporządzenia, przez właściwego ministra po zasięgnięciu opinii Rady Polskiej Organizacji Turystycznej. Rozdział 3 Mienie i zasady gospodarki finansowej Polskiej Organizacji Turystycznej Art. 13.

1. Skarb Państwa przekaże Polskiej Organizacji Turystycznej:

1) mienie przedsiębiorstwa państwowego Polska Agencja Promocji Turystyki z siedzibą w Warszawie,

2) inne składniki majątkowe niezbędne do podjęcia działalności Polskiej Organizacji Turystycznej, które właściwy minister przekaże jej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa,

3) składniki majątkowe należące do polskich ośrodków informacji turystycznej za granicą.

2. Skarb Państwa, w celu podwyższenia funduszu statutowego Polskiej Organizacji Turystycznej, przekaże jej nieodpłatnie akcje Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki S.A. z siedzibą w Warszawie.

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 6/10

3. Nabycie mienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, następuje nieodpłatnie, przy czym do jego trybu i skutków stosuje się odpowiednio przepisy o komercjalizacji i prywatyzacji dotyczące prywatyzacji bezpośredniej poprzez sprzedaż przedsiębiorstwa, z wyłączeniem przepisów dotyczących zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej.

4. Polska Organizacja Turystyczna, z chwilą nabycia składników mienia, o których mowa w ust. 1 i 2, wstępuje w prawa i obowiązki z nimi związane w stosunku do Skarbu Państwa oraz osób trzecich. Art. 14.

1. Przychodami Polskiej Organizacji Turystycznej są:

1) dotacje budżetowe,

2) bezzwrotna pomoc zagraniczna,

3) dochody z działalności gospodarczej,

4) wpłaty jednostek samorządu terytorialnego,

5) przychody ze sprzedaży rzeczowych składników mienia,

6) przychody z tytułu przekazania do odpłatnego używania rzeczowych składników mienia,

7) wpłaty organizacji zrzeszających przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą w dziedzinie turystyki, wypoczynku, sportu i rekreacji,

8) wpłaty przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą w dziedzinie turystyki, wypoczynku, sportu i rekreacji,

9) darowizny i zapisy,

10) inne przychody.

2. Wpłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 7 i 8, mają charakter dobrowolny.

3. Kwoty dotacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ustala ustawa budżetowa.

4. Polska Organizacja Turystyczna prowadzi rachunkowość według zasad określonych w przepisach o rachunkowości.

5. Rokiem obrotowym i podatkowym Polskiej Organizacji Turystycznej jest rok kalendarzowy.

6. Nadwyżki środków finansowych w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt

1. Art. 15.

1. Polska Organizacja Turystyczna działa na podstawie rocznego planu finansowego.

2. Projekt rocznego planu finansowego Polskiej Organizacji Turystycznej, po przyjęciu przez Radę Polskiej Organizacji Turystycznej i zatwierdzeniu przez właściwego ministra, jest przekazywany ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 7/10

3. Roczny plan finansowy Polskiej Organizacji Turystycznej obejmuje w szczególności:

1) planowane przychody, w tym dotacje na realizację zadań, o których mowa w art. 3,

2) planowane koszty operacyjne,

3) planowane wydatki inwestycyjne,

4) stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok obrotowy,

5) planowany przyrost lub spadek środków obrotowych na ostatni dzień roku obrotowego,

6) sposób pokrycia planowanego niedoboru przychodów w stosunku do kosztów. Art. 16. W razie gdy działalność Polskiej Organizacji Turystycznej w roku obrotowym zakończy się nadwyżką przychodów w stosunku do kosztów, nadwyżka podlega wpłacie na fundusz rezerwowy, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt

2. Art. 17.

1. Tworzy się następujące fundusze własne Polskiej Organizacji Turystycznej:

1) fundusz statutowy,

2) fundusz rezerwowy.

2. Na fundusz statutowy Polskiej Organizacji Turystycznej składa się w szczególności:

1) wartość mienia Polskiej Organizacji Turystycznej,

2) inwestycje realizowane z dotacji budżetowej,

3) wartość netto środków trwałych,

4) wartości niematerialne i prawne,

5) wartość środków obrotowych przekazanych Polskiej Organizacji Turystycznej.

3. Fundusz statutowy ulega zmniejszeniu o wartość umorzenia składników majątkowych zaliczanych do majątku trwałego dokonywanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ulega zwiększeniu o wartość nabytych bądź wytworzonych składników mienia Polskiej Organizacji Turystycznej.

4. Dysponentem funduszu rezerwowego jest Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

5. Fundusz rezerwowy przeznacza się w pierwszej kolejności na finansowanie niedoborów wynikających z działalności prowadzonej przez Polską Organizację Turystyczną; pozostała nadwyżka może być przeznaczona na finansowanie wieloletnich zadań inwestycyjnych i wieloletnich programów promocyjnych ujętych w wieloletnich programach działania Polskiej Organizacji Turystycznej.

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 8/10

Art. 18.

1. Roczne sprawozdanie finansowe Polskiej Organizacji Turystycznej podlega badaniu przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych; badanie dokonywane jest za każdy rok obrotowy.

2. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Polskiej Organizacji Turystycznej dokonuje Rada Polskiej Organizacji Turystycznej.

3. Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej przedstawia Radzie Polskiej Organizacji Turystycznej oraz właściwemu ministrowi roczne sprawozdanie finansowe Polskiej Organizacji Turystycznej wraz z raportem podmiotu, który dokonał badania sprawozdania finansowego.

4. Roczne sprawozdanie finansowe Polskiej Organizacji Turystycznej zatwierdza właściwy minister w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu. Art. 19. Polska Organizacja Turystyczna może otrzymywać z budżetu państwa dotacje celowe na finansowanie zadań przewidzianych w jej planie finansowym. Kwoty tych dotacji ustala ustawa budżetowa. Rozdział 4 Działalność gospodarcza Polskiej Organizacji Turystycznej Art. 20.

1. Polska Organizacja Turystyczna może prowadzić działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej w zakresie i w sposób określony w statucie.

2. Dochód z działalności gospodarczej służy wyłącznie realizacji zadań Polskiej Organizacji Turystycznej określonych w art. 3 ust.

1. Rozdział 5 Zmiany w przepisach obowiązujących Art. 21. W ustawie z dnia 25 stycznia 1991 r. o utworzeniu Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki (Dz.U. Nr 16, poz. 74 i z 1997 r. Nr 141, poz. 943) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 dodaje się na końcu wyrazy „ ,z zastrzeżeniem przepisów o Polskiej Organizacji Turystycznej”;

2) w art. 3 skreśla się pkt 8.

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 9/10

Art. 22. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638, Nr 147, poz. 686 i Nr 156, poz. 776, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 30, poz. 164, Nr 71, poz. 449, Nr 85, poz. 538, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 776, Nr 137, poz. 926, Nr 139, poz. 932, 933 i 934 i Nr 141, poz. 943 i 945 oraz z 1998 r. Nr 66, poz. 430, Nr 74, poz. 471, Nr 108, poz. 685, Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 930 i Nr 162, poz. 1121) w art. 23 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1 w pkt 30 po wyrazach „w drodze rozporządzenia,” dodaje się wyrazy „a także wpłat przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą w dziedzinie turystyki, wypoczynku, sportu i rekreacji, na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej,”;

2) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość wpłat dokonywanych przez przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą w dziedzinie turystyki, wypoczynku, sportu i rekreacji, na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, uznawaną za koszt uzyskania przychodów.

”. Art. 23. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 86, poz. 433, Nr 96, poz. 478, Nr 133, poz. 654 i Nr 142, poz. 704, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 34, poz. 146, Nr 90, poz. 405, Nr 137, poz. 639 i Nr 147, poz. 686, z 1997 r. Nr 9, poz. 44, Nr 28, poz. 153, Nr 79, poz. 484, Nr 96, poz. 592, Nr 107, poz. 685, Nr 118, poz. 754, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 776 i 777, Nr 137, poz. 926, Nr 139, poz. 932, 933 i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 60, poz. 383, Nr 108, poz. 685, Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 931 i Nr 162, poz. 1112 i 1121 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 484) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6 w ust. 1 w pkt 13 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 14 w brzmieniu: „14) Polską Organizację Turystyczną.”;

2) w art. 16: a) w ust. 1 w pkt 14 po wyrazach „podatkową grupę kapitałową,” dodaje się wyrazy „a także wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej,”, b) dodaje się ust. 8 w brzmieniu: „8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, uznawaną za koszt uzyskania przychodów.”.

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 10/10

Rozdział 6 Przepisy przejściowe i końcowe Art. 24. Do czasu powołania ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i turystyki jego kompetencje określone w art. 7, art. 9 i art. 11 wykonuje Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki, a określone w art. 12 - Prezes Rady Ministrów. Art. 25.

1. Polska Organizacja Turystyczna staje się pracodawcą w stosunku do pracowników polskich ośrodków informacji turystycznej za granicą. Przepisy art. 231 § 1, 2 i 5 Kodeksu pracy, z zastrzeżeniem przepisów o pracownikach urzędów państwowych oraz o służbie cywilnej, stosuje się odpowiednio.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do pracowników przedsiębiorstwa państwowego Polska Agencja Promocji Turystyki. Art. 26. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r., z wyjątkiem przepisów rozdziału 2 i art. 24, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

2007-01-22

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 689 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 695 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 lipca 1999 r. w sprawie przeznaczenia środków z Funduszu Pracy na realizację zadań związanych z restrukturyzacją gospodarki narodowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 698 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych uprawnień komendantów granicznych placówek kontrolnych Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 699 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia ogólnego dopuszczalnego połowu niektórych gatunków ryb w polskich obszarach morskich w 1999 r. oraz sposobu i warunków podziału ogólnego dopuszczalnego połowu na kwoty połowowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 694 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 691 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń zawodowych kuratorów sądowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 690 z 1999

  Ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na usuwanie skutków powodzi.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 693 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 692 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 688 z 1999

  Ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 687 z 1999

  Ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. o ratyfikacji Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 686 z 1999

  Ustawa z dnia 18 czerwca 1999 r. o ratyfikacji Umowy o ustanowieniu Europejskiej Konferencji Biologii Molekularnej

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 685 z 1999

  Ustawa z dnia 18 czerwca 1999 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 684 z 1999

  Ustawa z dnia 18 czerwca 1999 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 683 z 1999

  Ustawa z dnia 18 czerwca 1999 r. o zmianie nazwy Akademii Muzycznej w Łodzi.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 682 z 1999

  Ustawa z dnia 18 czerwca 1999 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 697 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 696 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 681 z 1999

  Ustawa z dnia 20 maja 1999 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne.

porady prawne online

Porady prawne

 • Stowarzyszenie "w organizacji"

  Czy podobnie jak spółka z o.o., stowarzyszenie może skutecznie i w pełnym zakresie wykonywać swoje statutowe zadania będąc "w organizacji"? Czy w ogóle istnieje taki (...)

 • Sp. z o.o. w organizacji a wystawianie faktur

  Czy spółka z o. o. w organizacji możne wystawiać faktury?

 • Odpowiedzialność biura podróży za przewoźnika

  Czy biuro podróży odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania spowodowane działaniem lub zaniechaniem przewoźnika? Czy biuro podróży może zmienić (...)

 • Droga ustawy od Sejmu do Prezydenta

  17 czerwca 2004 została uchwalona przez Sejm nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ile czasu ma Prezydent na podpisanie zmian? Co oznacza "vacatio legis"? Jakie (...)

 • Faktura za wypoczynek

  Firma dofinansowuje wczasy pracowników z ZFŚS. Pracownik przynosi fakturę wystawioną na firmę. Zbiera się komisja, która na podstawie regulaminu ZFŚS określa kwotę (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2005-10-28 poz. 1808

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-07 poz. 1065

  Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o ratyfikacji Konwencji o bezpieczeństwie personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych i personelu współdziałającego.

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-16 poz. 249

  Ustawa z dnia 16 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej.

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-26 poz. 1364

  Ustawa z dnia 26 lipca 2001 r. o ratyfikacji Konwencji Nr 182 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci, przyjętej w Genewie dnia 17 czerwca 1999 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-27 poz. 796

  Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji Nr 161 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej służb medycyny pracy, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1985 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.