Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 690 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na usuwanie skutków powodzi.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-07-08
Data wejscia w życie:1999-08-07
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 690 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

USTAWA

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 62, poz. 690; z 2001 r. Nr 84, poz. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na usuwanie 907;

z dnia 8 lipca 1999 r.

skutków powodzi Art. 1.

1. Ustawa reguluje zasady stosowania dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych przez banki na usuwanie skutków powodzi.

2. Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio do osuwisk ziemnych i huraganów. Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) remoncie - należy przez to rozumieć wykonanie w istniejącym lokalu mieszkalnym, budynku mieszkalnym lub w obiekcie infrastruktury technicznej robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, przy czym dopuszcza się stosowanie materiałów innych niż użyte pierwotnie,

2) odtworzeniu - należy przez to rozumieć odbudowę budynku mieszkalnego lub obiektu infrastruktury technicznej w całości lub części, w miejscu i o wymiarach budynku lub obiektu odtwarzanego, jeżeli odtworzeniu podlegają ich elementy konstrukcyjne, a także odbudowę takiego budynku lub obiektu o podobnych parametrach, w innym miejscu, na nieruchomości stanowiącej własność lub będącej w użytkowaniu wieczystym właściciela uszkodzonego albo zniszczonego budynku lub obiektu, w wypadku gdy odtworzenie budynku lub obiektu w tym samym miejscu jest, na skutek powodzi, niemożliwe lub nieuzasadnione ze względu na zagrożenie powodzią,

3) obiekcie infrastruktury technicznej - należy przez to rozumieć związane z budynkami mieszkalnymi urządzenia budowlane i budowle będące sieciami uzbrojenia terenu w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, takie jak: drogi wewnętrzne, przyłącza i sieci wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, gazowe, elektroenergetyczne i telekomunikacyjne,

4) mieszkaniu komunalnym - należy przez to rozumieć lokal mieszkalny tworzący mieszkaniowy zasób gminy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 i Nr 162, poz. 1119).

2005-08-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

Art. 3.

1. Dopłaty mogą być stosowane do oprocentowania kredytów udzielonych przez banki właścicielom lub zarządcom budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych oraz obiektów infrastruktury technicznej towarzyszących budownictwu mieszkaniowemu, zwanym dalej „kredytobiorcami”, na:

1) remont lokalu mieszkalnego,

2) remont lub odtworzenie budynku mieszkalnego,

3) remont lub odtworzenie części budynku mieszkalnego stanowiącej współwłasność właścicieli lokali znajdujących się w tym budynku,

4) remont lub odtworzenie obiektu infrastruktury technicznej,

5) odtworzenie budynku mieszkalnego lub obiektu o podobnych parametrach w innym miejscu, na nieruchomości stanowiącej własność lub będącej w użytkowaniu wieczystym właściciela uszkodzonego lub zniszczonego budynku lub obiektu, w wypadku gdy odtworzenie budynku lub obiektu w tym samym miejscu jest niemożliwe albo nieuzasadnione ze względu na zagrożenie powodzią,

6) zakup lokalu mieszkalnego albo budynku mieszkalnego o podobnych parametrach, jeżeli remont lub odtworzenie lokalu mieszkalnego albo budynku mieszkalnego zniszczonego w wyniku powodzi jest niemożliwe albo nieuzasadnione ze względu na zagrożenie powodzią.

2. Dopłaty mogą być stosowane do oprocentowania kredytów udzielonych gminom na budowę lub zakup mieszkań komunalnych dla osób, które w wyniku powodzi utraciły lokal lub budynek mieszkalny i nie mają możliwości ich odbudowy z własnych środków.

3. Dopłaty są udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego i dotyczą oprocentowania kredytów udzielonych na cele, o których mowa w ust. 1 i 2, przez ten bank oraz inne banki, które zawrą z nim umowę. Art. 4.

1. Kredyty mogą być udzielane do wysokości:

1) odpowiadającej 20-krotności najniższego wynagrodzenia za pracę, określonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, obowiązującego w miesiącu złożenia wniosku o udzielenie kredytu - na remont lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego lub części budynku mieszkalnego stanowiącej udział właściciela lokalu mieszkalnego we współwłasności budynku, na podstawie uproszczonego kosztorysu robót budowlanych,

2) 100% wartości kosztorysowej lub ceny nabycia odpowiednio na: a) remont lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego albo jego części, o której mowa w pkt 1, jeśli wartość robót przekracza kwotę, o której mowa w pkt 1, b) odtworzenie budynku mieszkalnego albo jego części, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, lub budowę mieszkań komunalnych, c) remont lub odtworzenie obiektu infrastruktury technicznej, d) zakup lokalu mieszkalnego albo budynku mieszkalnego, w przypadku kredytu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt

6. 2005-08-31

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

2. Kredyty mogą być udzielane na okres do 10 lat, z możliwością karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy. Art. 5.

1. Dopłaty mogą być stosowane do oprocentowania kredytów udzielonych na cele, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2, jeżeli:

1) szkody poniesione w wyniku powodzi zostały potwierdzone przez właściwy organ gminy; nie dotyczy to kredytów udzielanych gminom,

2) kwota kredytu nie przekracza odpowiednio ceny nabycia albo wartości kosztorysowej przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 i 2,

3) oprocentowanie kredytu nie przekracza 1,10 stopy redyskonta weksli w Narodowym Banku Polskim,

4) kredyt został udzielony nie później niż w ciągu 24 miesięcy od miesiąca, w którym powstały szkody w wyniku powodzi,

5) bank, który udzielił kredytu, potwierdzi, że kredytobiorca zapłacił należne odsetki i raty kapitałowe.

2. Dopłaty do oprocentowania kredytów na usuwanie skutków powodzi z lipca 1997 r. mogą być stosowane, jeśli kredyty zostały udzielone do dnia 31 grudnia 1999 r.

3. Dopłata stanowi część odsetek należnych bankowi i odpowiada różnicy między odsetkami wynikającymi z oprocentowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, a odsetkami płaconymi przez kredytobiorcę w wysokości 2% w stosunku rocznym.

4. Jeżeli cena nabycia lokalu mieszkalnego albo budynku mieszkalnego, lub też wartość kosztorysowa remontu lub odtworzenia budynku mieszkalnego, przekracza iloczyn powierzchni użytkowej uszkodzonego lub zniszczonego lokalu lub budynku i ostatnio ustalonego przez wojewodę wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, o którym mowa w ustawie wymienionej w art. 2 pkt 4, dopłatą może być objęte oprocentowanie części kredytu w kwocie odpowiadającej temu iloczynowi. Art. 6.

1. Dopłaty nie mogą być stosowane, jeżeli bank, który udzielił kredytu, stwierdził, że:

1) kredyt został w części lub w całości wykorzystany niezgodnie z przeznaczeniem,

2) wybudowane przez gminę mieszkania komunalne nie zostały przydzielone osobom, które w wyniku powodzi utraciły lokal mieszkalny lub budynek mieszkalny.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, kredytobiorca jest obowiązany do spłaty odsetek w pełnej wysokości wynikającej z umowy kredytu za okres korzystania z kredytu, a bank udzielający kredytu zwróci niezwłocznie Bankowi Gospodarstwa Krajowego kwotę otrzymanych dotychczas dopłat do oprocentowania tego kredytu.

3. Środki, o których mowa w ust. 2, Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje niezwłocznie do budżetu państwa. 2005-08-31

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

4. Dopłaty nie mogą być stosowane do oprocentowania kredytu udzielonego na roboty, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2, jeżeli na ich wykonanie w danym obiekcie była udzielona pożyczka lub kredyt ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego albo kredyt z dopłatami do oprocentowania na podstawie niniejszej ustawy lub przepisów odrębnych; nie dotyczy to szkód powstałych w wyniku kolejnej powodzi.

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio w przypadku kredytu na zakup lokalu mieszkalnego albo budynku mieszkalnego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt

6. Art. 7.

1. Dopłaty są udzielane Bankowi Gospodarstwa Krajowego oraz bankom, z którymi Bank Gospodarstwa Krajowego zawrze umowy określające warunki kredytowania.

2. Bank Gospodarstwa Krajowego udziela kredytów na warunkach określonych w umowach, o których mowa w ust.

1. Art. 8.

1. Dopłaty będą dokonywane ze środków budżetowych przekazywanych przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast na wyodrębniony rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, będą oprocentowane na zasadach stosowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla rachunków bieżących. Art. 9. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe zasady i tryb rozliczeń z tytułu dopłat ze środków budżetu państwa do oprocentowania kredytów udzielonych przez banki na usuwanie skutków powodzi oraz prowizji przysługującej Bankowi Gospodarstwa Krajowego z tytułu tych rozliczeń, zapewniając terminowość otrzymywania przez Bank Gospodarstwa Krajowego środków na dopłaty i prowizję oraz terminowość rozliczeń tego Banku z Prezesem Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast,

2) prowizję dla Banku Gospodarstwa Krajowego, uwzględniając koszty konieczne ponoszone przez ten bank z tytułu udzielanych dopłat. Art. 10. Upoważnia się ministra właściwego do spraw usuwania skutków powodzi do sfinansowania należnych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy Bankowi Gospodarstwa Krajowego dopłat do udzielonych przez banki kredytów powodziowych oraz prowizji z tytułu udzielonych dopłat. Art. 11. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie, z wyjątkiem art. 4, również do kredytów, o których mowa w art. 1, udzielonych przed dniem jej wejścia w życie. 2005-08-31

©Kancelaria Sejmu

s. 5/5

2005-08-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 690 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 695 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 lipca 1999 r. w sprawie przeznaczenia środków z Funduszu Pracy na realizację zadań związanych z restrukturyzacją gospodarki narodowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 698 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych uprawnień komendantów granicznych placówek kontrolnych Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 699 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia ogólnego dopuszczalnego połowu niektórych gatunków ryb w polskich obszarach morskich w 1999 r. oraz sposobu i warunków podziału ogólnego dopuszczalnego połowu na kwoty połowowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 694 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 691 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń zawodowych kuratorów sądowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 693 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 692 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 689 z 1999

  Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 688 z 1999

  Ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 687 z 1999

  Ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. o ratyfikacji Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 686 z 1999

  Ustawa z dnia 18 czerwca 1999 r. o ratyfikacji Umowy o ustanowieniu Europejskiej Konferencji Biologii Molekularnej

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 685 z 1999

  Ustawa z dnia 18 czerwca 1999 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 684 z 1999

  Ustawa z dnia 18 czerwca 1999 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 683 z 1999

  Ustawa z dnia 18 czerwca 1999 r. o zmianie nazwy Akademii Muzycznej w Łodzi.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 682 z 1999

  Ustawa z dnia 18 czerwca 1999 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 697 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 696 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 681 z 1999

  Ustawa z dnia 20 maja 1999 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne.

porady prawne online

Porady prawne

 • Ustawa antylichwiarska a oprocentowanie weksla

  Czy ustawa "antylichwiarska" z dnia 7 lipca 2005r. o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2005r.), która wejdzie (...)

 • Opłata za ustanowienie hipoteki

  W jaki sposób naliczana jest opłata za ustanowienie hipoteki? Jaka jest jej wysokość? Czy można nie zgodzić się z kwotą opłaty w przypadku, gdy naliczona została (...)

 • Rodzaje czynności bankowych

  Do wykonywania jakich czynności jest uprawniony bank?

 • Informacja bankowa

  Nie spłaciłam zaciągniętego kredytu w wysokości 500zł w banku w terminie, czyli w roku 1997, spłaciłam go w marcu 1998, po konsultacjach w banku, który wyraził (...)

 • Przepisy regulujące umowę sprzedaży

  Jakie regulacje obowiązują w sytuacji, gdy firma sprzedająca nie dysponuje Ogólnymi Warunkami Sprzedaży? Czy jest to Kodeks Cywilny?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1996-10-24 poz. 719

  Ustawa z dnia 24 października 1996 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych.

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-19 poz. 956

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczeń z tytułu dopłat ze środków budżetu państwa do oprocentowania kredytów udzielonych przez banki na usuwanie skutków powodzi oraz prowizji przysługującej Bankowi Gospodarstwa Krajowego z tytułu tych rozliczeń.

 • Dziennik Ustaw z 1999-07-23 poz. 702

  Ustawa z dnia 23 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych.

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-04 poz. 243

  Ustawa z dnia 4 marca 1999 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych.

 • Dziennik Ustaw z 2005-10-27 poz. 1757

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 października 2005 r. sygn. akt K 6/04


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.