Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 722 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i szczegółowych zasad postępowania dotyczącego zwrotu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów poniesionych przez pracodawców w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-07-15
Data wejscia w życie:1999-08-14
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 722 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/3

Dz.U. 1999 Nr 63 poz. 722

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 15 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i szczegółowych zasad postępowania dotyczącego zwrotu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów poniesionych przez pracowników w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 486) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 czerwca 1998 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad postępowania dotyczącego zwrotu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów poniesionych przez pracowników w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 86, poz. 548) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w rozporządzeniu i załącznikach do rozporządzenia w różnych przypadkach wyrazy: a) „rejonowy urząd pracy” – zastępuje się wyrazami „powiatowy urząd pracy”, użytymi w odpowiednim przypadku, b) „dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy” – zastępuje się wyrazem „starosta”, użytym w odpowiednim przypadku, c) „dyrektor” – zastępuje się wyrazem „starosta” użytym w odpowiednim przypadku, d) „wojewódzki urząd pracy” – zastępuje się wyrazem „starosta”, użytym w odpowiednim przypadku;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Pracodawca zatrudniający do 24 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, ubiegający się o zwrot kosztów wynagrodzenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych, zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, oraz składek należnych od pracodawcy na ubezpieczenie społeczne od tego wynagrodzenia, składa wniosek do starosty.”;

3) w § 2 w pkt 3 wyrazy „wynagrodzenia wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne” zastępuje się wyrazami „wynagrodzenia oraz składek należnych od pracodawcy na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia”;

4) w § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) zestawienie kwot poniesionych składek, o których mowa w § 1 ust. 1, wraz z podaniem źródeł finansowanie tych składek.”;

23-05-01

©Kancelaria Sejmu

s. 2/3

5) w § 4 w ust. 1: a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) wynagrodzenia oraz składek należnych od pracodawcy na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zatrudnionych na nowych lub przystosowanych stanowiskach pracy”, b) wyrazy „we właściwym ze względu na miejsce tworzenia tych stanowisk pracy wojewódzkim urzędzie pracy, zwanym dalej „urzędem”,” zastępuje się wyrazami „do starosty właściwego ze względu na miejsce tworzenia tych stanowisk”;

6) w § 5 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „5) wysokością środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej „funduszem”, określonych na ten cel w danym roku na podstawie odrębnych przepisów,”;

7) w § 6: a) w pkt 3 wyrazy „wynagrodzenia wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne oraz kopie listy płac osób zatrudnionych na nowych lub przystosowanych stanowiskach pracy, łącznie z potwierdzonym dowodem wpłaty składki na ubezpieczenie społeczne,: zastępuje się wyrazami „wynagrodzenia oraz składek należnych od pracodawcy na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia osób niepełnosprawnych, zatrudnionych na nowych lub przystosowanych stanowiskach pracy,” b) w pkt 4 wyrazy „wynagrodzenia wypłacanego osobom niepełnosprawnym wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzeni” zastępuje się wyrazami „wynagrodzenia oraz składek należnych od pracodawcy na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia”;

8) w § 9: a) w pkt 3 na końcu dodaje się wyrazy „z wyłączeniem środków transportu,”, b) pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) wynagrodzenia oraz składki należne od pracodawcy na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia.”;

9) w § 11: a) wyrazy „wynagrodzenia wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne od tego wynagrodzenia”, b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) zestawienie kwot poniesionych składek na ubezpieczenia społeczne, w tym składek, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, wraz z podaniem źródeł finansowania tych składek.”;

10) § 12 otrzymuje brzmienie: „§

12. Zwrot kosztów wynagrodzenia oraz składek należnych od pracodawcy na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia przysługuje również pracodawcy za czas niezdolności pracownika do pracy, o której mowa w art. 92 Kodeksu pracy.”;

11) w załączniku nr 1 do rozporządzenia: a) wyrazy „(art. 246 k.k.)” zastępuje się wyrazami „(art. 233 k.k.)”,

23-05-01

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

b) w wykazie załączników do wniosku w pkt 3 wyraz „ubezpieczenie” zastępuje się wyrazem „ubezpieczenia”;

12) w załączniku nr 3 do wystąpienia o uruchomienie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia w kolumnie 7 wyrazy „składka ZUS” zastępuje się wyrazami „składki na ubezpieczenia społeczne”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

23-05-01

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 722 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 727 z 1999

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 lipca 1999 r. o wykonaniu Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 726 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursu ofert na zawieranie przez Kasy Chorych umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 702 z 1999

  Ustawa z dnia 23 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 718 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 717 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków i limitów na podwyżki wynagrodzeń w 1999 r. pracowników cywilnych państwowej sfery budżetowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 716 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1999 r. w sprawie ustalenia świadczeń przedemerytalnych dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" objętego programem restrukturyzacji Polskich Kolei Państwowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 715 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1999 r. w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 1999 na dofinansowanie zadań wynikających z " Programu rekultywacji terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej".

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 719 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 1999 r. w sprawie sposobu stosowania kursów walut obcych, ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski w celu ustalania wartości celnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 721 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 lipca 1999 r. w sprawie wojskowych rzeczników dyscyplinarnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 725 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 720 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lipca 1999 r. w sprawie zawieszania żołnierzy w czynnościach służbowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 723 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 lipca 1999 r. w sprawie określenia wielkości progowych dla niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 724 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie wykonywania nadzoru administracyjnego nad kolegiami do spraw wykroczeń.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 714 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1999 r. w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z rezerwy budżetu państwa na 1999 r. na dofinansowanie zadań wynikających ze Strategicznego Programu Rządowego " Zagospodarowanie mienia przejętego od wojsk Federacji Rosyjskiej".

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 713 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie rodzin zastępczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 701 z 1999

  Ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 700 z 1999

  Ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 712 z 1999

  Oświadczenie Rządowe z dnia 14 czerwca 1999 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii, sporządzonej w Warszawie dnia 11 kwietnia 1994 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 710 z 1999

  Oświadczenie Rządowe z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie wejścia w życie Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską, sporządzonej w Warszawie dnia 28 kwietnia 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 708 z 1999

  Oświadczenie rządowe z dnia 28 maja 1999 r. w sprawie wejścia w życie Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael, sporządzonej w Warszawie dnia 21 lipca 1997 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Umorzenie pożyczki udzielonej z ZFRON-u

  Jako zakład pracy chronionej udzieliliśmy pracownikowi z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pożyczki na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Po jakimś (...)

 • Indywidualne Programy Rehabilitacji

  Jesteśmy Zakładem Pracy Chronionej. Zgodnie z przepisami tworzymy Indywidualne Programy Rehabilitacji. Pierwszy z nich polega na kupnie wózka widłowego dla pracownika (...)

 • Wpłaty pracodawcy na PFRON

  Nasza firma powstała 01.03.2006 zatrudnia 68 osób. Nie jesteśmy zakładem pracy chronionej. Czy jesteśmy zobowiązani do sporządzania deklaracji lub informacji do PFRON, (...)

 • Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej

  Mam umiarkowany stopień niepełnosprawności. Czy zakład, który nie jest zakładem pracy chronionej może mnie zatrudnić i czy wtedy będzie miał jakąś ulgę, przywilej (...)

 • Odsetki z tytułu niespłaconej pożyczki

  Czy można zasądzić odsetki z tytułu niespłaconej pożyczki z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych? Ustawa i rozporządzenia dotyczące rehabilitacji (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-29 poz. 899

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne z uwzględnieniem dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budżetu państwa.

 • Dziennik Ustaw z 2002-07-01 poz. 839

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i szczegółowych zasad postępowania dotyczącego zwrotu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów poniesionych przez pracodawców w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

 • Dziennik Ustaw z 2009-05-12 poz. 617

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 kwietnia 2009 r. sygn. akt U 2/08

 • Dziennik Ustaw z 2010-06-22 poz. 723

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 maja 2010 r. sygn. akt U 4/09

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-29 poz. 1061

  Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy — Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.