Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 732 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-07-27
Data wejscia w życie:1999-08-02
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 732 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 64 poz. 732

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa. Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz.U. Nr 162, poz. 1117) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „jednostkami wojskowymi”, poza granicami państwa.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz.U. Nr 162, poz. 1117). § 2.

1. Wydatki związane z przygotowaniem i działaniem jednostek wojskowych poza granicami państwa finansuje się z budżetu Ministra Obrony Narodowej albo z budżetu ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w zależności od tego, któremu ministrowi są podporządkowane jednostki, a także ze środków finansowych otrzymanych z organizacji międzynarodowej organizującej przedsięwzięcie, w którym uczestniczą te jednostki. W przypadku kierowania poza granice państwa jednostek wojskowych, w składzie których jest wymagane uczestnictwo osób posiadających specjalistyczne kwalifikacje, zatrudnionych w jednostkach wojskowych nie będących jednostkami budżetowymi, wydatki osobowe dotyczące tych osób finansuje się z budżetu Ministra Obrony Narodowej albo z budżetu ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w zależności od tego, któremu ministrowi są podporządkowane jednostki wojskowe. §

3. Obsługę finansową jednostek wojskowych przebywających poza granicami państwa w przypadkach, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a) i c) oraz w pkt 2 ustawy, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 rozporządzenia, wykonują jednostki wojskowe, na których zaopatrzeniu jednostki te pozostają. § 4.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

1. Wydatki jednostek wojskowych poza granicami państwa w celu udziału w misji pokojowej organizacji międzynarodowej, w przypadku, gdy organizacja międzynarodowa refunduje te wydatki, finansuje Zakład Budżetowy Wojskowe Misje Pokojowe, działający w resorcie obrony narodowej na podstawie odrębnych przepisów, zwany dalej „Zakładem”, z zastrzeżeniem § 5 rozporządzenia. Zakład zwraca jednostkom wojskowym wydatki poniesione przez nie na przygotowanie i działanie jednostek wojskowych, o których mowa w ust.

1. Zwrot wydatków w roku, w którym zostały poniesione, jest dokonywany na rachunek bieżący właściwej jednostki wojskowej.

3. Na realizację wydatków ponoszonych przez jednostki wojskowe, w związku z przygotowaniem i działaniem jednostek wojskowych, o których mowa w ust. 1, mogą być przekazane zaliczki przez Zakład. § 5.

1. Obsługę finansową jednostek wojskowych poza granicami państwa w misji pokojowej organizacji międzynarodowej, finansowanej z budżetu Ministra Obrony Narodowej, wykonuje Zakład.

2. Minister Obrony Narodowej może zlecić Zakładowi obsługę finansową jednostek wojskowych w przypadkach innych niż użycie ich w celu udziału w misji pokojowej. §

6. Środki budżetowe przekazane Zakładowi, nie wykorzystane do końca roku budżetowego, podlegają rozliczeniu z budżetem Ministra Obrony Narodowej. § 7.

1. Jeżeli z umowy międzynarodowej wynika obowiązek ubezpieczenia uzbrojenia i sprzętu wojskowego jednostek wojskowych kierowanych poza granice państwa, wydatki z tego tytułu są pokrywane z budżetu Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

2. Zakres ubezpieczenia i sumę ubezpieczenia określa umowa ubezpieczenia. §

8. Wzory, zasady i terminy sporządzania dokumentów rozliczeniowych przez jednostki wojskowe oraz Zakład określają odrębne przepisy. § 9.

1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do jednostek wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, z wyjątkiem § 4-6.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do rozliczeń finansowych pobytu jednostek wojskowych poza granicami państwa w celu udziału w szkoleniach i ćwiczeniach wojskowych, jeżeli umowa międzynarodowa stanowi inaczej.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

§

10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1999 r.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 732 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 733 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1999 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 735 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 734 z 1999

  Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Sprawiedliwości z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz straży pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 731 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie ustalenia dla producentów cukru minimalnej ceny zbytu cukru na rynku krajowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 730 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 736 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 lipca 1999 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt gospodarskich oraz specjalistycznych szkoleń zawodowych dla osób prowadzących ocenę wartości użytkowej zwierząt gospodarskich lub sztuczne unasiennianie tych zwierząt.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 737 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 1999 r. w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 729 z 1999

  Ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o zawodzie lekarza.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 728 z 1999

  Ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. o nadaniu Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie nazwy "Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie".

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-07-31 poz. 1246

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-19 poz. 1342

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw z 2012-06-14 poz. 660

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-01 poz. 906

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa.

 • Dziennik Ustaw z 1998-12-17 poz. 1117

  Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.