Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 733 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1999 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-08-02
Data wejscia w życie:1999-08-02
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 733 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 64 poz. 733

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 2 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze. Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 5 stycznia 1995 r. o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz.U. Nr 13, poz. 60 i Nr 83, poz. 418, z 1996 r. Nr 152, poz. 719, z 1997 r. Nr 80, poz. 504, Nr 107, poz. 690, Nr 121, poz. 770 i Nr 158, poz. 1044 oraz z 1999 r. Nr 27, poz. 243 i Nr 63, poz. 702) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze (Dz.U. Nr 19, poz. 92, z 1996 r. Nr 3, poz. 18, Nr 52, poz. 229, z 1997 r. Nr 36, poz. 219, Nr 82, poz. 519, Nr 97, poz. 597, Nr 105, poz. 665 i Nr 144, poz. 954 oraz z 1999 r. Nr 12, poz. 97 i Nr 53, poz. 550) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2: a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) prowadzące działalność w zakresie przechowalnictwa skupowanych od producentów krajowych produktów rolnych na cele przetwórstwa spożywczego lub farmaceutycznego, mające w odniesieniu do zbóż i rzepaku magazyny atestowane przez Inspekcję Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych,”, b) w ust. 6: - w pkt 2 na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „z zastrzeżeniem pkt 3,”, - po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „3) dokonania zapłaty kwot należnych producentom zbóż przez podmioty realizujące skup zbóż ze zbiorów 1999 r. z dopłatami dla producentów zbóż na podstawie umowy zawartej z Agencją Rynku Rolnego w terminie nie dłuższym niż 14 dni od przyjęcia zbóż od producenta.”, c) w ust. 7 wyrazy „10 października” zastępuje się wyrazami „31 października”;

2) w § 3: a) w ust. 1: - w pkt 2 na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „z zastrzeżeniem pkt 3 i 4,”, - po pkt 2 dodaje się pkt 3-5 w brzmieniu:

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

„3) w wysokości: a) 5% na dokonany w sierpniu skup zbóż i ich przechowywanie, b) 6% na dokonany we wrześniu skup zbóż i ich przechowywanie, c) 7% na dokonany w październiku skup zbóż i ich przechowywanie - dla podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 i 2, realizujących skup zbóż ze zbiorów 1999 r. z dopłatami dla producentów zbóż na podstawie umów zawartych z Agencją Rynku Rolnego,

4) w wysokości 7% na cele, o których mowa w § 1 pkt 7, ze zbiorów 1999 r.,

5) w wysokości 7% na skup i przechowywanie rzepaku ze zbiorów 1999 r.”, b) w ust. 2 w pkt 3: - w lit. b) na końcu dodaje się wyrazy „z zastrzeżeniem lit. c)”;

3) skreśla się załącznik do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 733 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 735 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 734 z 1999

  Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Sprawiedliwości z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz straży pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 732 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 731 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie ustalenia dla producentów cukru minimalnej ceny zbytu cukru na rynku krajowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 730 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 736 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 lipca 1999 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt gospodarskich oraz specjalistycznych szkoleń zawodowych dla osób prowadzących ocenę wartości użytkowej zwierząt gospodarskich lub sztuczne unasiennianie tych zwierząt.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 737 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 1999 r. w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 729 z 1999

  Ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o zawodzie lekarza.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 728 z 1999

  Ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. o nadaniu Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie nazwy "Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie".

porady prawne online

Porady prawne

 • Kwalifikacje rolnicze

  Czy zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego ziemię rolną mogą zakupić wyłącznie rolnicy lub osoby z rolniczym wykształceniem średnim lub wyższym rolniczym, (...)

 • Definicja kwalifikacji rolniczych

  Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego stanowi, że osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała wykształcenie rolnicze co najmniej zasadnicze lub wykształcenie (...)

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

 • Wykształcenie rolnicze

  Czy posiadanie studiów podyplomowych ukończonych na Akademii Rolniczej o kierunku ochrona przyrody i środowiska jest w myśl Ustawy z 11 kwietnia 2003 wystarczające aby (...)

 • Wstrzymanie dopłat do kredytu rodzina na swoim

  W jakich przypadkach mogą zostać wstrzymane dopłaty do kredytu zaciągniętego na warunkach programu Rodzina na swoim?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-11-09 poz. 1048

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze.

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-09 poz. 97

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze.

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-08 poz. 550

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze.

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-21 poz. 950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze.

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-30 poz. 428

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.